Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakennus
Rakentamisessa on vauhti päällä Pudasjärvellä – päiväkodin kattorakenteet nostettiin paikoilleen

Ra­ken­ta­mi­ses­sa on vauhti päällä Pu­das­jär­vel­lä – päi­vä­ko­din kat­to­ra­ken­teet nos­tet­tiin pai­koil­leen

19.02.2019 16:00
Hirttä nousee päiväkodin seinään Kurenalla – 500 neliön päiväkoti käyttöön elokuussa

Hirttä nousee päi­vä­ko­din seinään Ku­re­nal­la – 500 neliön päi­vä­ko­ti käyt­töön elo­kuus­sa

08.02.2019 11:00
Kipinän koulun oppilasennuste näyttää hyvältä – oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi

Kipinän koulun op­pi­las­en­nus­te näyttää hyvältä – op­pi­las­mää­rä on kas­va­nut viime vuosina mer­kit­tä­väs­ti

06.02.2019 12:00
Harjannostajaisissa kiitosten aika – Kipinän koulun laajennustyöt jopa aikataulua edellä

Har­jan­nos­ta­jai­sis­sa kii­tos­ten aika – Kipinän koulun laa­jen­nus­työt jopa ai­ka­tau­lua edellä

06.02.2019 06:00
Energiatehokkuutta ja valoisuutta uuteen kauppaan – Perhemarketin katolle suunnitellaan tuulispiraaleja ja aurinkopaneeleita

Ener­gia­te­hok­kuut­ta ja va­loi­suut­ta uuteen kaup­paan – Per­he­mar­ke­tin katolle suun­ni­tel­laan tuu­li­spi­raa­le­ja ja au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

07.01.2019 09:00
Vapaa-ajan asuntojen määrä on kasvanut vauhdilla – Pudasjärven maankäytön suunnitelmassa katsotaan kauas

Va­paa-ajan asun­to­jen määrä on kas­va­nut vauh­dil­la – Pu­das­jär­ven maan­käy­tön suun­ni­tel­mas­sa kat­so­taan kauas

14.12.2018 08:00
Kurenalan koulun asbestimäärä yllätys purkajille – katso kuvat purkutyöstä

Ku­re­na­lan koulun as­bes­ti­mää­rä yllätys pur­ka­jil­le – katso kuvat pur­ku­työs­tä

12.12.2018 06:00
Kurenalan biolämpölaitosta nostetaan vauhdilla – neljän hankkeen yhteishinta useita miljoonia euroja

Ku­re­na­lan bio­läm­pö­lai­tos­ta nos­te­taan vauh­dil­la – neljän hank­keen yh­teis­hin­ta useita mil­joo­nia euroja

05.12.2018 06:00
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
Harvinainen projekti meneillään Pudasjärven länsilaidalla – Kipinän kyläkoulua laajennetaan mittavasti

Har­vi­nai­nen pro­jek­ti me­neil­lään Pu­das­jär­ven län­si­lai­dal­la – Kipinän ky­lä­kou­lua laa­jen­ne­taan mit­ta­vas­ti

18.11.2018 11:00
Kurenalan profiilia ylöspäin – hirsikerrostaloja kaavaillaan kaupungintalon eteen

Ku­re­na­lan pro­fii­lia ylös­päin – hir­si­ker­ros­ta­lo­ja kaa­vail­laan kau­pun­gin­ta­lon eteen

14.11.2018 06:00
Kipinän kyläkoulun laajennus kuvina - rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan

Kipinän ky­lä­kou­lun laa­jen­nus kuvina - ra­ken­nus­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan

13.11.2018 21:00
Kiinteistökauppaa Kurenalla – koko kaupungintalon kortteli kaupungin omistukseen

Kiin­teis­tö­kaup­paa Ku­re­nal­la – koko kau­pun­gin­ta­lon kort­te­li kau­pun­gin omis­tuk­seen

25.10.2017 06:00
Uusi liikuntapaikka kaikille kuntalaisille – Pietarilan lähiliikuntapuiston rakentaminen alkuun pikavauhtia

Uusi lii­kun­ta­paik­ka kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le – Pie­ta­ri­lan lä­hi­lii­kun­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkuun pi­ka­vauh­tia

10.10.2017 09:00
Kauppias uskoo Pudasjärven tulevaisuuteen – K-Supermarketin miljoonainvestoinnissa laitetaan lähes kaikki uusiksi

Kaup­pias uskoo Pu­das­jär­ven tu­le­vai­suu­teen – K-Su­per­mar­ke­tin mil­joo­nain­ves­toin­nis­sa lai­te­taan lähes kaikki uusiksi

27.09.2017 07:00
Siivikon koulu rapistuu Pudasjärven kaakkoiskulmalla – viimeisimmät asukkaat ulkomaisia marjastajia

Sii­vi­kon koulu ra­pis­tuu Pu­das­jär­ven kaak­kois­kul­mal­la – vii­mei­sim­mät asuk­kaat ul­ko­mai­sia mar­jas­ta­jia

16.09.2017 10:00
Kurenalan koulun purkuluvassa ei oikaistavaa – koululla järjestetään tyhjennysmyynti heinäkuussa

Ku­re­na­lan koulun pur­ku­lu­vas­sa ei oi­kais­ta­vaa – kou­lul­la jär­jes­te­tään tyh­jen­nys­myyn­ti hei­nä­kuus­sa

29.06.2017 13:30
Kurenalla päästään taas pian purkamaan kiinteistöjä – pari purkupäätöstä vielä toistaiseksi jumissa

Ku­re­nal­la pääs­tään taas pian pur­ka­maan kiin­teis­tö­jä – pari pur­ku­pää­tös­tä vielä tois­tai­sek­si jumissa

29.06.2017 11:00

Lä­hi­lii­kun­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen tukeva val­tion­avus­tus – maa­kun­nan suurin potti Pu­das­jär­vel­le

31.05.2017 06:00