Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Maahanmuutto
Kiintiöpakolaisten määrää esitetään kasvatettavaksi Pudasjärvellä – perussuomalaisten vastarinta mureni murskalukemin kaupunginhallituksessa

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten määrää esi­te­tään kas­va­tet­ta­vak­si Pu­das­jär­vel­lä – pe­rus­suo­ma­lais­ten vas­ta­rin­ta mureni murs­ka­lu­ke­min kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

13.10.2021 14:52
Tilaajille
Valtuusto ei saanut valittua lisäjäseniä keskusvaalilautakuntaan – Perussuomalaisilta aloitteet kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamisesta ja maahanmuuttotyön kustannusten selvittämisestä

Val­tuus­to ei saanut va­lit­tua li­sä­jä­se­niä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan – Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloit­teet kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mi­ses­ta ja maa­han­muut­to­työn kus­tan­nus­ten sel­vit­tä­mi­ses­tä

17.09.2021 11:20 2
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non tur­va­paik­ka-, maa­han­muut­to- ja ko­tout­ta­mis­ra­has­ton luon­nok­ses­ta – kä­sit­te­lys­sä tehtiin poik­kea­va esitys

03.06.2021 17:00
Tilaajille
Tarvitsemme osaajia ulkomailta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me osaajia ul­ko­mail­ta

13.03.2021 04:00
Väen väheneminen hidastui vuonna 2020 – Pudasjärveltä vei väkeä kuolema, Taivalkoskelta muuttoliike, katso tuoreimmat tilastot

Väen vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui vuonna 2020 – Pu­das­jär­vel­tä vei väkeä kuo­le­ma, Tai­val­kos­kel­ta muut­to­lii­ke, katso tuo­reim­mat ti­las­tot

28.01.2021 06:00
Tilaajille
Vastaanottokeskuksen lakkauttaminen käänsi Pudasjärven asukasmäärän jyrkkään laskuun – ennakkoväkiluvut: Pudasjärvi 7767 - Taivalkoski 3923

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen käänsi Pu­das­jär­ven asu­kas­mää­rän jyrk­kään laskuun – en­nak­ko­vä­ki­lu­vut: Pu­das­jär­vi 7767 - Tai­val­kos­ki 3923

22.10.2020 14:00
Tilaajille
Kuntakamu-hanketta ei hyväksytty haettavaksi – kaatui Pudasjärven kaupunginhallituksessa äänin 6-3

Kun­ta­ka­mu-han­ket­ta ei hy­väk­syt­ty haet­ta­vak­si – kaatui Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa äänin 6-3

15.10.2020 09:59
Tilaajille
Pudasjärven vastaanottokeskus on tyhjentynyt ja hekilöstön yt-neuvottelut päättyneet

Pu­das­jär­ven vas­taan­ot­to­kes­kus on tyh­jen­ty­nyt ja he­ki­lös­tön yt-neu­vot­te­lut päät­ty­neet

25.08.2020 13:32
Tilaajille
Vastaanottokeskuksen lakkauttamisvaatimius käy tunteisiin – mistä tässä lopulta on kyse?
Kolumni

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­vaa­ti­mius käy tun­tei­siin – mistä tässä lopulta on kyse?

20.02.2019 06:00
Pitääkö Pudasjärven turvallisuustilanteesta olla huolissaan? – Vastaanottokeskuksen lakkauttamista vaativan aloitteen tekijöistä yksi paikalla keskustelutilaisuudessa

Pitääkö Pu­das­jär­ven tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta olla huo­lis­saan? – Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­ta vaa­ti­van aloit­teen te­ki­jöis­tä yksi pai­kal­la kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

14.02.2019 18:00
”Emme hyväksy sitä, että tarpeetonta pelkoa lietsotaan” – Pudasjärvelle keskustelutilaisuus maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisesta

”Emme hyväksy sitä, että tar­pee­ton­ta pelkoa liet­so­taan” – Pu­das­jär­vel­le kes­kus­te­lu­ti­lai­suus maa­han­muu­tos­ta, tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta ja ko­tou­tu­mi­ses­ta

30.01.2019 10:00
Alkuhämmennyksestä malliesimerkiksi – kymmenen vuotta vastaanottokeskus- ja maahanmuuttotyötä Pudasjärvellä

Al­ku­häm­men­nyk­ses­tä mal­li­esi­mer­kik­si – kym­me­nen vuotta vas­taan­ot­to­kes­kus- ja maa­han­muut­to­työ­tä Pu­das­jär­vel­lä

23.12.2018 10:00
Vuorovaikutus on hyvän yhteiselon avain – väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen esillä Pudasjärvellä

Vuo­ro­vai­ku­tus on hyvän yh­teis­elon avain – väes­tö­suh­teet ja maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mi­nen esillä Pu­das­jär­vel­lä

17.12.2018 08:00
Komisario Arvo Mäntykenttä palailee lapsuutensa maisemiin Hirvaskoskelle – kuka tammesi syksyn 2015 pakolaistulvan?

Ko­mi­sa­rio Arvo Män­ty­kent­tä pa­lai­lee lap­suu­ten­sa mai­se­miin Hir­vas­kos­kel­le – kuka tammesi syksyn 2015 pa­ko­lais­tul­van?

29.09.2017 12:00
Rimminkankaalla järjestetään keskiviikkona tavarakeräys pakolaisperheille

Rim­min­kan­kaal­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na ta­va­ra­ke­räys pa­ko­lais­per­heil­le

22.08.2017 14:30
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Tilanne rauhallinen – Oulun poliisilaitokselle saapunut alkuvuonna vain 199 turvapaikanhakijaa

Tilanne rau­hal­li­nen – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­le saa­pu­nut al­ku­vuon­na vain 199 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

28.07.2017 18:00
Kiintiöpakolaisia tulossa syksyllä Syyriasta Pudasjärvelle – hädänalaisia vastaanotetaan joka toinen vuosi

Kiin­tiö­pa­ko­lai­sia tulossa syk­syl­lä Syy­rias­ta Pu­das­jär­vel­le – hä­dän­alai­sia vas­taan­ote­taan joka toinen vuosi

30.05.2017 09:10
Kivapuheella vihapuhetta vastaan – nuorille viikonloppuleirejä ja harrastusryhmiä

Ki­va­pu­heel­la vi­ha­pu­het­ta vastaan – nuo­ril­le vii­kon­lop­pu­lei­re­jä ja har­ras­tus­ryh­miä

23.01.2017 09:00
Sosiaalinen taideprojekti rauhan teemalla: Hirsikampuksen Valo-luokka teki Kyyhkyn siivillä -elokuvan

So­siaa­li­nen tai­de­pro­jek­ti rauhan tee­mal­la: Hir­si­kam­puk­sen Va­lo-luok­ka teki Kyyhkyn sii­vil­lä -e­lo­ku­van

28.11.2016 11:00