Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginhallitus
Kuukausi
Yksityisteiden parannushankkeita valtuuston päätettäväksi – Ohtossa siltahanke ja Valkolassa perusparannus

Yk­si­tyis­tei­den pa­ran­nus­hank­kei­ta val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si – Ohtossa sil­ta­han­ke ja Val­ko­las­sa pe­rus­pa­ran­nus

30.05.2023 08:45
Tilaajille
Sirpa Ollila valittiin maankäyttöpäälliköksi Pudasjärvelle – virka oli haettavana kahteen kertaan

Sirpa Ollila va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­li­kök­si Pu­das­jär­vel­le – virka oli haet­ta­va­na kahteen kertaan

29.05.2023 14:10
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto teki valintoja – hallituksen puheenjohtajaksi  edelleen Vesa Riekki ja  varapuheenjohtajiksi Anni-Inkeri Törmänen ja Sirkka Pankinaho

Kau­pun­gin­val­tuus­to teki va­lin­to­ja – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si edel­leen Vesa Riekki ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ja Sirkka Pan­kin­aho

23.05.2023 16:15
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talouden sopeuttaminen jatkuu ja keinoja etsitään

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen jatkuu ja keinoja et­si­tään

20.05.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven kaupunki ryhtyy raivauttamaan taajamametsiään – metsäryhmään palkataan viisi henkilöä

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ryhtyy rai­vaut­ta­maan taa­ja­ma­met­siään – met­sä­ryh­mään pal­ka­taan viisi hen­ki­löä

01.04.2023 09:15
Tilaajille
Maankäyttöpäällikön hakuaikaa jatkettiin toistamiseen

Maan­käyt­tö­pääl­li­kön ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin tois­ta­mi­seen

01.04.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen vesihuoltolaitoksen valvomorakennus hankitaan Kontiotuotteelta

Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tok­sen val­vo­mo­ra­ken­nus han­ki­taan Kon­tio­tuot­teel­ta

31.03.2023 16:02
Tilaajille
Kaupungin Syötteen tonttien välitys ulkoistettiin – kaupungilla tontteja Luokkavaarassa ja Hulhavanahossa

Kau­pun­gin Syöt­teen tont­tien välitys ul­kois­tet­tiin – kau­pun­gil­la tont­te­ja Luok­ka­vaa­ras­sa ja Hul­ha­va­na­hos­sa

27.03.2023 17:15
Tilaajille
Kairan Kuidun ja Kyläverkon lainoille esitetään takausta – yhtiöt nostamassa reilun 8 miljoonan lainoja, joilla korvataan vanhoja lainoja

Kairan Kuidun ja Ky­lä­ver­kon lai­noil­le esi­te­tään ta­kaus­ta – yhtiöt nos­ta­mas­sa reilun 8 mil­joo­nan lai­no­ja, joilla kor­va­taan vanhoja lainoja

27.03.2023 14:04 1
Tilaajille
Pudasjärvi mukaan uuteen työllisyyshankkeeseen – yrityksillä on jatkuvia rekrytointivaikeuksia ja samaan aikaan työttömyys alueella on pysynyt suhteellinen korkeana

Pu­das­jär­vi mukaan uuteen työl­li­syys­hank­kee­seen – yri­tyk­sil­lä on jat­ku­via rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sia ja samaan aikaan työt­tö­myys alueel­la on pysynyt suh­teel­li­nen kor­kea­na

27.03.2023 13:53
Kaupungin kuluvan vuoden talousarvioon tulossa muutoksia – viiden miljoonan ylijäämä supistumassa puoleksi miljoonaksi

Kau­pun­gin kuluvan vuoden ta­lous­ar­vioon tulossa muu­tok­sia – viiden mil­joo­nan yli­jää­mä su­pis­tu­mas­sa puo­lek­si mil­joo­nak­si

24.03.2023 20:19 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin taloussopeutus on jäämässä vajaaksi – nykyinen sopeutusohjelma jatkuu vuoden loppuun saakka

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­so­peu­tus on jää­mäs­sä va­jaak­si – ny­kyi­nen so­peu­tus­oh­jel­ma jatkuu vuoden loppuun saakka

16.03.2023 17:00
Tilaajille
Kylän sydän -hankkeeseen haetaan rahoitusta – Pudasjärven kylien kulttuuriperinnettä ja taidetta halutaan tuoda esille

Kylän sydän -hank­kee­seen haetaan ra­hoi­tus­ta – Pu­das­jär­ven kylien kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja tai­det­ta ha­lu­taan tuoda esille

16.03.2023 05:00
Tilaajille

Syöt­teen puh­dis­ta­mol­le os­tet­tiin lisää aluetta

11.03.2023 11:47
Ohituskaistoja tarvitaan Ouluntielle – Pudasjärven kaupunginhallitus: "myös Iijoen sillan välityskykyä tulisi nostaa"

Ohi­tus­kais­to­ja tar­vi­taan Ou­lun­tiel­le – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus: "myös Iijoen sillan vä­li­tys­ky­kyä tulisi nostaa"

08.03.2023 16:37 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa määräalan Toritien varresta – "Kiinteistön käyttö ilman määräalan hallintaoikeutta on mahdotonta"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa mää­rä­alan To­ri­tien var­res­ta – "Kiin­teis­tön käyttö ilman mää­rä­alan hal­lin­ta­oi­keut­ta on mah­do­ton­ta"

18.02.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärvelle valittiin maankäyttöpäällikkö – Johtavan rakennustarkastajan virkaa hakeneista kolme haastatteluun

Pu­das­jär­vel­le va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­lik­kö – Joh­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kolme haas­tat­te­luun

16.02.2023 11:39
Tilaajille
Pudasjärven valtuuston vanhin näyttää esimerkkiä eikä jättänyt yhtään kokousta väliin – Erkki Honkasen valtuustoura alkoi puoli vuosisataa sitten

Pu­das­jär­ven val­tuus­ton vanhin näyttää esi­merk­kiä eikä jät­tä­nyt yhtään ko­kous­ta väliin – Erkki Hon­ka­sen val­tuus­to­ura alkoi puoli vuo­si­sa­taa sitten

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Kokousinto kohdallaan – Työllistetyin luottamushenkilö osallistui viime vuonna 47:ään kaupungin toimielimen kokoukseen

Ko­kous­in­to koh­dal­laan – Työl­lis­te­tyin luot­ta­mus­hen­ki­lö osal­lis­tui viime vuonna 47:ään kau­pun­gin toi­mi­eli­men ko­kouk­seen

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven hallintojohtajan valinta etenee – kaupunginhallitus esittää virkaan Henri Pätsiä

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

05.12.2022 12:50 3
Tilaajille