Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pudasjärven kaupunginhallitus
Kuukausi
Pudasjärven kaupunki ostaa Posti-Telen kiinteistön – Janne Karhu: "Rakennusten käyttöiän jatkaminen ei ollut ensisijaista, vaan alueen käyttö palvelutarpeisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa Pos­ti-Te­len kiin­teis­tön – Janne Karhu: "Ra­ken­nus­ten käyt­tö­iän jat­ka­mi­nen ei ollut en­si­si­jais­ta, vaan alueen käyttö pal­ve­lu­tar­pei­siin"

15.05.2022 08:05 1
Tilaajille
Kouvan Karhulan jatkoremontti sai kaupungilta puskurirahaa – uusi muuri, puuhella ja ilmalämpöpumput

Kouvan Kar­hu­lan jat­ko­re­mont­ti sai kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­ra­haa – uusi muuri, puu­hel­la ja il­ma­läm­pö­pum­put

13.05.2022 19:01
Tilaajille

Kau­pun­ki myönsi toi­min­ta­tu­kea rei­tis­töl­le ja ladun yl­lä­pi­toon – tek­ni­set on­gel­mat vii­väs­tyt­ti­vät kä­sit­te­lyä

13.05.2022 17:20
Pikku-Syötteelle laaditaan lisää rakennusoikeutta – suurimmalta osalta tontit loma-asuntorakentamista varten

Pik­ku-Syöt­teel­le laa­di­taan lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta – suu­rim­mal­ta osalta tontit lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta varten

13.05.2022 15:10
Tilaajille

Ni­van­kan­kaal­ta maata kau­pun­gil­le ke­vyt­väy­läl­le

13.05.2022 14:10

Kau­pun­ki avustaa Panuman yk­si­tyis­tien sil­ta­han­ket­ta

13.05.2022 12:43
Siuruanjoen kaavoitus herättää vastustusta – Kaupunki ei aloita kaavoitusprosessia, mutta tarvetta kartoitetaan

Siu­ruan­joen kaa­voi­tus he­rät­tää vas­tus­tus­ta – Kau­pun­ki ei aloita kaa­voi­tusp­ro­ses­sia, mutta tar­vet­ta kar­toi­te­taan

13.05.2022 12:00
Tilaajille

Kau­pun­gin sti­pen­dit myö­net­tiin lu­kiol­le ja OSAO:l­le

13.05.2022 10:15

Kau­pun­ki ei vuokraa Kor­pi­laa­vul­le Ry­tin­ki­sal­mea – yritys suun­nit­te­li luon­to­mat­kai­lu­koh­det­ta

13.05.2022 07:18
Tilaajille
Pudasjärven talous tasapainottumassa – Verotulot kertyneet toista miljoonaa yli talousarvion

Pu­das­jär­ven talous ta­sa­pai­not­tu­mas­sa – ­Ve­ro­tu­lot ker­ty­neet toista mil­joo­naa yli ta­lous­ar­vion

29.04.2022 10:29
Tilaajille
Pudasjärvi hautoi liki puolitoista vuotta kuntalaisaloitetta skeittiparkista – Kaupunginhallitus päätti siirtää päätökset hamaan tulevaisuuteen

Pu­das­jär­vi hautoi liki puo­li­tois­ta vuotta kun­ta­lais­aloi­tet­ta skeit­ti­par­kis­ta – Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti siirtää pää­tök­set hamaan tu­le­vai­suu­teen

29.04.2022 04:01
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärvi myllää hallintoaan – Uusi päällikkötason virka tekeillä

Pu­das­jär­vi myllää hal­lin­toaan – Uusi pääl­lik­kö­ta­son virka te­keil­lä

19.04.2022 15:56 1
Tilaajille
Pudasjärven elinkeino-ohjelmaan viisi painopistealuetta

Pu­das­jär­ven elin­kei­no-oh­jel­maan viisi pai­no­pis­te­aluet­ta

05.04.2022 14:35 1
Tilaajille
Pudasjärvi lahjoittamassa 8000 euroa ukrainalaisten auttamiseksi

Pu­das­jär­vi lah­joit­ta­mas­sa 8000 euroa uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

08.03.2022 12:30
Tilaajille
Heikki Erkkilä Pudasjärven kaupunginhallitukseen

Heikki Erkkilä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

24.02.2022 19:29
Tilaajille
Näin vaaleissa valituille luottamustoimet ovat maistuneet Pudasjärvellä – valiokunta korostuu poissaoloissa

Näin vaa­leis­sa va­li­tuil­le luot­ta­mus­toi­met ovat mais­tu­neet Pu­das­jär­vel­lä – va­lio­kun­ta ko­ros­tuu pois­sa­olois­sa

29.12.2021 08:02
Tilaajille
Perussuomalaisten Perttunen hakemassa eroa Pudasjärven luottamustehtävistä – Kaupunginhallitukseen ei jää yhtään vaalien jälkeen valittua perussuomalaista

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Pert­tu­nen ha­ke­mas­sa eroa Pu­das­jär­ven luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen ei jää yhtään vaalien jälkeen va­lit­tua pe­rus­suo­ma­lais­ta

28.12.2021 16:19
Tilaajille
Pudasjärven valtasuhteet nitkahtivat, kun lääkärivaltuutettu sai tarpeekseen perussuomalaisista: “Ryhmässä esiintyy rokotevastaisuutta ja koronadenialismia” – PS:n paikallispomo kiistää denialismin, mutta osoittaa ymmärrystä rokotekriitikoille

Pu­das­jär­ven val­ta­suh­teet nit­kah­ti­vat, kun lää­kä­ri­val­tuu­tet­tu sai tar­peek­seen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta: “Ryh­mäs­sä esiin­tyy ro­ko­te­vas­tai­suut­ta ja ko­ro­na­de­nia­lis­mia” – PS:n pai­kal­lis­po­mo kiistää de­nia­lis­min, mutta osoit­taa ym­mär­rys­tä ro­ko­te­krii­ti­koil­le

10.12.2021 07:07
Tilaajille
Ammattiopistoa ollaan muuttamassa Pudasjärven kaupungintalolle – Toiveissa on, että opiskelijat ja kaupungin johto olisivat saman katon alla jo ensi syksynä

Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

01.12.2021 07:39
Tilaajille
Budjettiesitys läpi kaupunginhallituksessa: Pudasjärvelle tehdään yli kaksi miljoonaa euroa ylijäämäistä talousarviota, mutta liikkumavaraa ei silti ole

Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

01.12.2021 04:02
Tilaajille