Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginhallitus
Viikko
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen miljoonaluokan säästöistä: "Näkymät ovat muuttuneet nopeasti huonompaan suuntaan"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

01.12.2023 15:51 4
Tilaajille
Hirvaskosken, Sarakylän ja Kipinän koulujen kiinteistönhoitopalveluista vastaava on valittu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Hir­vas­kos­ken, Sa­ra­ky­län ja Kipinän kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­to­pal­ve­luis­ta vas­taa­va on valittu seu­raa­vak­si kol­mek­si vuo­dek­si

01.12.2023 12:29
Tilaajille
Pudasjärven yhteisöllisiin avustuksiin 80 000 euroa ensi vuonna – summa pienenee merkittävästi edellisvuosista

Pu­das­jär­ven yh­tei­söl­li­siin avus­tuk­siin 80 000 euroa ensi vuonna – summa pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti edel­lis­vuo­sis­ta

01.12.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet – säästötoimina henkilöstövähennyksiä, lomautuksia ja etuuksien leikkauksia

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet – sääs­tö­toi­mi­na hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä, lo­mau­tuk­sia ja etuuk­sien leik­kauk­sia

30.11.2023 19:02 3
Tilaajille
Pudasjärven lukion toiminta on jatkumassa Hirsikampuksella ja koulut ovat yhdistymässä Pudasjärven peruskouluksi

Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

30.11.2023 12:04
Tilaajille
Kuukausi
Kaupungin yt-neuvottelut päättyneet – työntekijäjärjestöt jättivät eriävän mielipiteen henkilöstövähennyksiin

Kau­pun­gin yt-neu­vot­te­lut päät­ty­neet – työn­te­ki­jä­jär­jes­töt jät­ti­vät eriävän mie­li­pi­teen hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siin

24.11.2023 19:10 1
Tilaajille
Syötteen päiväkodin muutoksessa aikalisä – rakennusvalvonnan käsittely vienee parista viikosta kuukauteen

Syöt­teen päi­vä­ko­din muu­tok­ses­sa ai­ka­li­sä – ra­ken­nus­val­von­nan kä­sit­te­ly vienee parista vii­kos­ta kuu­kau­teen

16.11.2023 13:29 1
Tilaajille
Kaupunki perii kokoustiloista yksityiskäyttäjiltä vuokraa

Kau­pun­ki perii ko­kous­ti­lois­ta yk­si­tyis­käyt­tä­jil­tä vuokraa

13.11.2023 09:43
Rakennusvalvonnan maksuihin korotus Pudasjärvellä – uutena tulee aurinkopaneeleiden lupamaksu

Ra­ken­nus­val­von­nan mak­sui­hin korotus Pu­das­jär­vel­lä – uutena tulee au­rin­ko­pa­nee­lei­den lu­pa­mak­su

10.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki tukee Syötteen matkailuyhdistystä – äänestyksessä myös hyväksyttyä pienempi maksuosuus

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tukee Syöt­teen mat­kai­lu­yh­dis­tys­tä – ää­nes­tyk­ses­sä myös hy­väk­syt­tyä pie­nem­pi mak­su­osuus

09.11.2023 13:20
Pudasjärvi mukaan Oulun lentoliikenteen kehittämishankkeeseen – tavoitteena on saada suorien kansainvälisten yhteyksien kautta matkailijoita seudulle

Pu­das­jär­vi mukaan Oulun len­to­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen – ta­voit­tee­na on saada suorien kan­sain­vä­lis­ten yh­teyk­sien kautta mat­kai­li­joi­ta seu­dul­le

14.11.2023 13:43 1
Tilaajille
Kairan kuitu ja Lämpö Oy tuottivat tappiota – kaupungin talouskatsauksessa vielä avoimia kohtia

Kairan kuitu ja Lämpö Oy tuot­ti­vat tap­pio­ta – kau­pun­gin ta­lous­kat­sauk­ses­sa vielä avoimia kohtia

14.11.2023 08:22 1
Tilaajille
Syötteen ryhmäperhepäivähoidossa sisäilmaongelmia – kaupunginhallitus muutti henkilöstön majan päivähoidon käyttöön

Syöt­teen ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­dos­sa si­sä­il­ma­on­gel­mia – kau­pun­gin­hal­li­tus muutti hen­ki­lös­tön majan päi­vä­hoi­don käyt­töön

15.11.2023 09:25 3
Tilaajille
Yksityisteiden kunnossapidon ehtoja ollaan höllentämässä

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don ehtoja ollaan höl­len­tä­mäs­sä

08.11.2023 15:32
Vanhemmat
Maapohjan veroa esitetään otettavaksi käyttöön Pudasjärvellä – Orpon hallituksen uudistus korottaisi asumisen verotusta

Maa­poh­jan veroa esi­te­tään otet­ta­vak­si käyt­töön Pu­das­jär­vel­lä – Orpon hal­li­tuk­sen uu­dis­tus ko­rot­tai­si asu­mi­sen ve­ro­tus­ta

03.11.2023 10:50 1
Tilaajille
Kurenalan katujen talvikunnossapito markkinaoikeuteen – oikaisuvaatimuksista kaupunginhallitukseen käsittelykierre

Ku­re­na­lan katujen tal­vi­kun­nos­sa­pi­to mark­ki­na­oi­keu­teen – oi­kai­su­vaa­ti­muk­sis­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen kä­sit­te­ly­kier­re

26.10.2023 20:00 1
Tilaajille

Hirsi tee­mak­si Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­sa

26.10.2023 18:00
Elinkeinojen digikehittämiseen yhteistyöfoorumi – tavoitteena kehittää yritysten nettiosaamista

Elin­kei­no­jen di­gi­ke­hit­tä­mi­seen yh­teis­työ­foo­ru­mi – ta­voit­tee­na ke­hit­tää yri­tys­ten net­ti­osaa­mis­ta

26.10.2023 16:00
Tilaajille
Pudasjärvellä valmistaudutaan presidentin- ja europarlamenttivaaleihin

Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tau­du­taan pre­si­den­tin- ja eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin

26.10.2023 13:00
Tilaajille
Ohton yksityistie korjaa siltoja – Pudasjärven kaupunginhallitus myöntää hankkeelle puskurilainaa

Ohton yk­si­tyis­tie korjaa siltoja – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus myöntää hank­keel­le pus­ku­ri­lai­naa

26.10.2023 12:04
Tilaajille