Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Työelämä
Kuukausi
Sammuttajat saivat sukat: Kalajoelta tuli haaste tehdä sammuttajille villasukat – Pudasjärvellä tartuttiin heti puikkoihin

Sam­mut­ta­jat saivat sukat: Ka­la­joel­ta tuli haaste tehdä sam­mut­ta­jil­le vil­la­su­kat – Pu­das­jär­vel­lä tar­tut­tiin heti puik­koi­hin

22.10.2021 04:00
Tilaajille
Katso video: Mallorcan mies miettii muuttoa Pudasjärvelle – "Täällä on paremmat mahdollisuudet", kranaatinheitinmies Dillan Backman arvioi

Katso video: Mal­lor­can mies miettii muuttoa Pu­das­jär­vel­le – "­Tääl­lä on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det", kra­naa­tin­hei­tin­mies Dillan Backman arvioi

16.10.2021 10:58
Tilaajille
Ikänsä Espanjassa asunut Dillan Backman tuli Suomeen armeijaan, ja nyt hän pohtii, että voisi asettua Pudasjärvelle

Ikänsä Es­pan­jas­sa asunut Dillan Backman tuli Suomeen ar­mei­jaan, ja nyt hän pohtii, että voisi asettua Pu­das­jär­vel­le

15.10.2021 21:13
Tilaajille
Veikkaus vähentää 125–190 työntekijää – lisäksi työsuhteiden ehtoja muutetaan

Veik­kaus vä­hen­tää 125–190 työn­te­ki­jää – lisäksi työ­suh­tei­den ehtoja muu­te­taan

15.10.2021 17:55
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

14.10.2021 04:02
Tilaajille
Markku Riihiahon kolumni: Viisaus hakusessa – "Viisauden toivossa odotin ensin teini-ikää, täysikäisyyttä, sitten keski-ikää ja viimein eläkeikää. Varsinaista viisasten kiveä ei löytynyt"
Kolumni

Markku Rii­hi­ahon ko­lum­ni: Viisaus ha­ku­ses­sa – "Vii­sau­den toi­vos­sa odotin ensin tei­ni-ikää, täy­si­käi­syyt­tä, sitten kes­ki-ikää ja viimein elä­kei­kää. Var­si­nais­ta vii­sas­ten kiveä ei löy­ty­nyt"

11.10.2021 08:00
Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?
Mainos Kaleva Media

Onko osaa­jien rek­ry­toin­ti kasvun es­tee­nä?

08.10.2021 10:00
Kuusamon ainoan kaupungineläinlääkärin toimipiste on Taivalkoskella – "Onhan ihmisillä huoli ollut, että mitä sitten jos tulee hätä"

Kuu­sa­mon ainoan kau­pun­gin­eläin­lää­kä­rin toi­mi­pis­te on Tai­val­kos­kel­la – "On­han ih­mi­sil­lä huoli ollut, että mitä sitten jos tulee hätä"

07.10.2021 19:45
Tilaajille
Työtä on tarjolla, tekijöitä puuttuu – Pudasjärvellä on paikkoja avoinna muun muassa sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa sekä it-asiantuntijalle. Lisäksi haetaan eräoppaita, myyjiä ja kokkia sekä prosessityöntekijöitä

Työtä on tar­jol­la, te­ki­jöi­tä puuttuu – Pu­das­jär­vel­lä on paik­ko­ja avoinna muun muassa so­siaa­li­pal­ve­luis­sa ja ter­veys­pal­ve­luis­sa sekä it-asian­tun­ti­jal­le. Lisäksi haetaan eräop­pai­ta, myyjiä ja kokkia sekä pro­ses­si­työn­te­ki­jöi­tä

07.10.2021 11:00
Tilaajille
OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa – Uhkaako Suomea opettajapula?

OAJ:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta 57 pro­sent­tia on har­kin­nut alan­vaih­toa – Uhkaako Suomea opet­ta­ja­pu­la?

02.10.2021 21:00
Tilaajille

Oikaisu

29.09.2021 13:58
Kuntaliiton ansiomerkkejä pudasjärveläisille Oulunkaaren työntekijöille

Kun­ta­lii­ton an­sio­merk­ke­jä pu­das­jär­ve­läi­sil­le Ou­lun­kaa­ren työn­te­ki­jöil­le

28.09.2021 04:00
"Pohjoiseen virtaa vielä asukkaita ja lomailijoita" – tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mielestä planeettakestävyyttä kohti tulee juosta nopeammin ja kaikki voitava täytyy automatisoida

"Poh­joi­seen virtaa vielä asuk­kai­ta ja lo­mai­li­joi­ta" – tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Halavan mie­les­tä pla­neet­ta­kes­tä­vyyt­tä kohti tulee juosta no­peam­min ja kaikki voitava täytyy au­to­ma­ti­soi­da

27.09.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koillismaalla on luvat miljoonien kalliokuutiometrin louhimiseen, tavaraa kuluu enemmän kuin soramonttujen antia – koululaiset kävivät katsomassa Peräposiolla, miten opiskelijat käyttävät murskaamoa

Koil­lis­maal­la on luvat mil­joo­nien kal­lio­kuu­tio­met­rin lou­hi­mi­seen, tavaraa kuluu enemmän kuin so­ra­mont­tu­jen antia – ­kou­lu­lai­set kävivät kat­so­mas­sa Pe­rä­po­siol­la, miten opis­ke­li­jat käyt­tä­vät murs­kaa­moa

24.09.2021 11:02
Tilaajille
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:52
Tilaajille
Limingassa on tehdas, jossa talot valmistuvat samaan tapaan kuin ajoneuvot autotehtaalla – Aktiivinen kunta ja sopiva sijainti auttavat yrityksen menestymisessä
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00
Kolme eläinlääkäriä irtisanoutui Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Kolme eläin­lää­kä­riä ir­ti­sa­nou­tui Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yh­teis­toi­min­ta-alueel­la

10.09.2021 16:00
Tilaajille
Raimo Piirainen: Työajan lyhennys ikääntyvien etu? – "Eikö pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun"
Mielipidekirjoitus

Raimo Pii­rai­nen: Työajan ly­hen­nys ikään­ty­vien etu? – "Eikö pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun"

04.09.2021 04:00
"Valmistumisen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psykologi ja metsäkoneenkuljettaja kertovat, miksi heidän aloilleen kannattaa nyt opiskella

"Val­mis­tu­mi­sen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psy­ko­lo­gi ja met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­ja ker­to­vat, miksi heidän aloil­leen kan­nat­taa nyt opis­kel­la

02.09.2021 16:00
Tilaajille