VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

vesistö
Raakut häviämässä Livojoen koskista ilman lohen paluuta Iijokeen:  "Lohi saadaan jokeen vain toimivien kalateiden rakentamisella Iijoen alajuoksun voimalapatoihin"

Raakut hä­viä­mäs­sä Li­vo­joen kos­kis­ta ilman lohen paluuta Ii­jo­keen: "Lohi saadaan jokeen vain toi­mi­vien ka­la­tei­den ra­ken­ta­mi­sel­la Iijoen ala­juok­sun voi­ma­la­pa­toi­hin"

30.07.2021 08:50
Tilaajille
Kitu- ja joutomaa voi auttaa Iijoen suojelemisessa – Metsänomistajia toivotaan mukaan hankkeeseen

Kitu- ja jou­to­maa voi auttaa Iijoen suo­je­le­mi­ses­sa – Met­sän­omis­ta­jia toi­vo­taan mukaan hank­kee­seen

11.07.2021 12:00
Tilaajille
Pudasjärven ja Jongunjärven vedenkorkeudet ovat nousseet mittaushistorian suurimpaan syystulvaan

Pu­das­jär­ven ja Jon­gun­jär­ven ve­den­kor­keu­det ovat nous­seet mit­taus­his­to­rian suu­rim­paan syys­tul­vaan

02.11.2020 13:53
Tilaajille
Iijoen kalatalousalue perustettiin – alueellisesti koottuun hallitukseen 11 jäsentä, hallinnon kotipaikka Pudasjärvi

Iijoen ka­la­ta­lous­alue pe­rus­tet­tiin – alueel­li­ses­ti koot­tuun hal­li­tuk­seen 11 jä­sen­tä, hal­lin­non ko­ti­paik­ka Pu­das­jär­vi

07.02.2019 12:37
Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutus varmistettiin sopimuksella – arvo 332 500 euroa

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­de­oh­jel­man to­teu­tus var­mis­tet­tiin so­pi­muk­sel­la – arvo 332 500 euroa

09.01.2019 06:00
Iijoen vesistön kalastusalue lopetusta vaille valmis – kalatalousalueet jatkavat vuoden alusta

Iijoen ve­sis­tön ka­las­tus­alue lo­pe­tus­ta vaille valmis – ka­la­ta­lous­alueet jat­ka­vat vuoden alusta

29.12.2018 10:00
Iijoen vesistövision rahoitus esillä – Kuusamo ja MTK liisivät Iijoki-sopimuksesta

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ra­hoi­tus esillä – Kuusamo ja MTK lii­si­vät Ii­jo­ki-so­pi­muk­ses­ta

15.12.2018 08:30
Jotain kummaa Pietarilan uimarannalla – ”Potaskaa kelluu veden pinnalla ja haisee”

Jotain kummaa Pie­ta­ri­lan ui­ma­ran­nal­la – ”Po­tas­kaa kelluu veden pin­nal­la ja haisee”

21.11.2018 13:30
Pohjavedet matalalla – kuiva kesä näkyy edelleen Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Poh­ja­ve­det ma­ta­lal­la – kuiva kesä näkyy edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maan ve­sis­töis­sä

15.11.2018 07:45
Iijokisoutu menestyi hyvin Vesistöteko-äänestyksessä ja palkitaan Helsingissä Silakkasoudun yhteydessä

Ii­jo­ki­sou­tu me­nes­tyi hyvin Ve­sis­tö­te­ko-ää­nes­tyk­ses­sä ja pal­ki­taan Hel­sin­gis­sä Si­lak­ka­sou­dun yh­tey­des­sä

26.09.2017 15:00
Siltarummut usein pahoja vaellusesteitä – merkittävää ympäristöongelmaa selvitetään Iijoella

Sil­ta­rum­mut usein ­pa­ho­ja vael­lus­es­tei­tä – ­mer­kit­tä­vää­ ym­pä­ris­töon­gel­maa sel­vi­te­tää­n Ii­joel­la

18.08.2017 14:00
Tehdäänkö kalavallankumous?
Lukijalta

Teh­dään­kö ka­la­val­lan­ku­mous?

02.08.2017 10:00
”Lain puitteissa ja lupaehtojen mukaisesti” – vääntö Pintamojärven säännöstelyn lupaaehdoista jatkuu AVI:ssa

”Lain puit­teis­sa ja lu­pa­eh­to­jen mu­kai­ses­ti” – vääntö Pin­ta­mo­jär­ven sään­nös­te­lyn lu­paaeh­dois­ta jatkuu AVI:ssa

01.07.2017 08:00
Iijokisoutu ensi viikolla vesille jo 35. kerran – piispa mukana soutamassa

Ii­jo­ki­sou­tu ensi vii­kol­la vesille jo 35. kerran – piispa mukana sou­ta­mas­sa

29.06.2017 14:30
Suomi Meloo lipuu pitkin Iijokea – perjantaina melojat voi nähdä Rajamaan rannassa, illalla vietetään kalailtaa Kipinässä

Suomi Meloo lipuu pitkin Iijokea – per­jan­tai­na melojat voi nähdä Ra­ja­maan ran­nas­sa, illalla vie­te­tään ka­la­il­taa Ki­pi­näs­sä

16.06.2017 08:30
Suomi Meloo lipuu pitkin Iijokea – perjantaina melojat voi nähdä Rajamaan rannassa, illalla vietetään kalailtaa Kipinässä

Suomi Meloo lipuu pitkin Iijokea – per­jan­tai­na melojat voi nähdä Ra­ja­maan ran­nas­sa, illalla vie­te­tään ka­la­il­taa Ki­pi­näs­sä

16.06.2017 08:30
Tuulisalmen tulvahuippu ennätysmäisen myöhäinen – pitkä sulamiskausi leikkasi huipputulvan

Tuu­li­sal­men tul­va­huip­pu en­nä­tys­mäi­sen myö­häi­nen – pitkä su­la­mis­kau­si leik­ka­si huip­pu­tul­van

06.06.2017 18:00
Raitsu ui tulvavedessä, Iijoki on nyt korkeimmillaan Kurenalla – katso kuvat

Raitsu ui tul­va­ve­des­sä, Iijoki on nyt kor­keim­mil­laan Ku­re­nal­la – katso kuvat

30.05.2017 11:28
Tulvahuippu  lähellä – tulvavesi katkaisi Länsirannantien liikenteen

Tul­va­huip­pu  lähellä – tul­va­ve­si kat­kai­si Län­si­ran­nan­tien lii­ken­teen

29.05.2017 06:50
Tulvahuippu  lähellä – tulvavesi katkaisi Länsirannantien liikenteen

Tul­va­huip­pu  lähellä – tul­va­ve­si kat­kai­si Län­si­ran­nan­tien lii­ken­teen

29.05.2017 06:50