Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Iijoki
Livojoki-yhdistys aloitti toimintansa vesistöalueen kohentamiseksi – Puolisentoista vuotta vireillä ollut yhdistyksen perustaminen vesistöalueen yhteistyöelimeksi pääsi yhteen tavoitteeseensa lauantaina

Li­vo­jo­ki-yh­dis­tys aloitti toi­min­tan­sa ve­sis­tö­alueen ko­hen­ta­mi­sek­si – Puo­li­sen­tois­ta vuotta vi­reil­lä ollut yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen ve­sis­tö­alueen yh­teis­työ­eli­mek­si pääsi yhteen ta­voit­tee­seen­sa lauan­tai­na

19.10.2021 04:05
Tilaajille
Taivalkoski mukana Iijoen Ojasta allikkoon -hankkeessa

Tai­val­kos­ki mukana Iijoen Ojasta al­lik­koon -hank­kees­sa

14.10.2021 16:27
Tilaajille
Raakun suojelulle miljoonarahoitus – erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun elinympäristöjä parannetaan ja simpukoiden etsintään koulutetaan raakkukoira

Raakun suo­je­lul­le mil­joo­na­ra­hoi­tus – erit­täin uhan­alai­sen jo­ki­hel­mi­sim­pu­kan eli raakun elin­ym­pä­ris­tö­jä pa­ran­ne­taan ja sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

27.09.2021 19:00
Tilaajille
Pudasjärvellä koettiin tuhotulvia 90 vuotta sitten: "I.Polojärven jokitörmällä ollut pyykkipatakin joutui veden varaan"

Pu­das­jär­vel­lä koet­tiin tu­ho­tul­via 90 vuotta sitten: "I.Po­lo­jär­ven jo­ki­tör­mäl­lä ollut pyyk­ki­pa­ta­kin joutui veden varaan"

10.09.2021 17:38
Tilaajille
Lukijan runo: Iijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Iijoki

07.09.2021 04:00
Iijoki antaa vaurautta – ehkä sekin päivä vielä koittaa, että lohi vilahtaa Kurenkoskessa
Pääkirjoitus

Iijoki antaa vau­raut­ta – ehkä sekin päivä vielä koit­taa, että lohi vi­lah­taa Ku­ren­kos­kes­sa

26.08.2021 10:26
Puolensataa rekkakuormaa soraa jokeen – Kutusorakkojen rakentaminen Livojokeen loppusuoralla, savotta siirtyy Loukusanjoelle.

Puo­len­sa­taa rek­ka­kuor­maa soraa jokeen – Ku­tu­so­rak­ko­jen ra­ken­ta­mi­nen Li­vo­jo­keen lop­pu­suo­ral­la, savotta siirtyy Lou­ku­san­joel­le.

25.08.2021 15:00
Tilaajille
metsäkone kippaa soraa koskeen

met­sä­ko­ne kippaa soraa koskeen

25.08.2021 14:48
Iijoella yhdessä vaelluskalojen puolesta – Ministeri kannusti soiden ennallistamiseen, mutta onko siihen rahaa?

Ii­joel­la yhdessä vael­lus­ka­lo­jen puo­les­ta – Mi­nis­te­ri kan­nus­ti soiden en­nal­lis­ta­mi­seen, mutta onko siihen rahaa?

23.08.2021 08:10
Tilaajille
Jurmu on kylä ainut­laatuisen Iijoen varressa – erityisesti jokivarren maisemat keräävät kehuja kyläläisiltä: "En lähtisi asumaan enää edes Taivalkosken taajamaan"

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00 1
Tilaajille
Iijoen vesi pyhitettiin Pudasjärven pruasniekassa – korona on hiljentänyt ortodoksien ja vienankarjalaisten perinteiset juhlat

Iijoen vesi py­hi­tet­tiin Pu­das­jär­ven pruas­nie­kas­sa – korona on hil­jen­tä­nyt or­to­dok­sien ja vie­nan­kar­ja­lais­ten pe­rin­tei­set juhlat

04.08.2021 06:00
Tilaajille
Iijoki antoi harjukset, kun Suomen parhaat perhokalastajat kerääntyivät viikonloppuna Jurmuun – Taivalkoskella ja Kuusamossa järjestetään pian perhokalastuksen MM-kisat

Iijoki antoi har­juk­set, kun Suomen parhaat per­ho­ka­las­ta­jat ke­rään­tyi­vät vii­kon­lop­pu­na Jurmuun – Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa jär­jes­te­tään pian per­ho­ka­las­tuk­sen MM-ki­sat

02.08.2021 09:34
Tilaajille
Kitu- ja joutomaa voi auttaa Iijoen suojelemisessa – Metsänomistajia toivotaan mukaan hankkeeseen

Kitu- ja jou­to­maa voi auttaa Iijoen suo­je­le­mi­ses­sa – Met­sän­omis­ta­jia toi­vo­taan mukaan hank­kee­seen

11.07.2021 12:00
Tilaajille
Luonnonuomilla voitaisiin korvata puolet istutusvelvoitteesta – Elävä Iijoki souti myrskyn jälkeen

Luon­non­uo­mil­la voi­tai­siin korvata puolet is­tu­tus­vel­voit­tees­ta – Elävä Iijoki souti myrskyn jälkeen

04.07.2021 15:00
Tilaajille
Iijoki soudetaan eloon kuluvan viikon aikana jopa 60 hengen voimin: "Haetaan yhteisöllisyyttä, kaverista huolehtimista eikä ketään jätetä"

Iijoki sou­de­taan eloon kuluvan viikon aikana jopa 60 hengen voimin: "Hae­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä, ka­ve­ris­ta huo­leh­ti­mis­ta eikä ketään jätetä"

30.06.2021 08:00
Tilaajille
Kalastuslaiturit avattiin Pietarilaan ja Rajamaan rantaan – laiturit ensisijaisesti vain kalastuskäyttöön

Ka­las­tus­lai­tu­rit avat­tiin Pie­ta­ri­laan ja Ra­ja­maan rantaan – lai­tu­rit en­si­si­jai­ses­ti vain ka­las­tus­käyt­töön

29.06.2021 15:49
Tilaajille
Arkiston aarteet: Millaisia kaloja on Iijokeen noussut ennen voimalaitoksia?

Ar­kis­ton aar­teet: Mil­lai­sia kaloja on Ii­jo­keen noussut ennen voi­ma­lai­tok­sia?

27.06.2021 19:50
Elävä Iijoki soutaa Jokijärveltä Kipinään – "Pandemia on nostanut kotimaisen luonnon tarjoamien elämysten merkitystä entisestään"

Elävä Iijoki soutaa Jo­ki­jär­vel­tä Ki­pi­nään – "Pan­de­mia on nos­ta­nut ko­ti­mai­sen luonnon tar­joa­mien elä­mys­ten mer­ki­tys­tä en­ti­ses­tään"

14.06.2021 13:21
Tilaajille
Iijoen uudet rantakalastuslaiturit odottavat asennusta – tavoite on saada lähikalastuksesta helppoa ja turvallista

Iijoen uudet ran­ta­ka­las­tus­lai­tu­rit odot­ta­vat asen­nus­ta – tavoite on saada lä­hi­ka­las­tuk­ses­ta helppoa ja tur­val­lis­ta

04.06.2021 08:00
Tilaajille
Vastakuoriutuneita taimenia Loukusan- ja Pärjänjokeen – Iijoelle kaikkiaan yli puoli miljoona merilohen ja -taimenen poikasta

Vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta tai­me­nia Lou­ku­san- ja Pär­jän­jo­keen – Ii­joel­le kaik­kiaan yli puoli mil­joo­na me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen poi­kas­ta

03.06.2021 14:52
Tilaajille