Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kalastus
Pudasjärven kesäpilikit päätökseen – perinteisen pilikkiviikon jatko on järjestävän seuran mukaan kaupungin päättäjien käsissä

Pu­das­jär­ven ke­sä­pi­li­kit pää­tök­seen – pe­rin­tei­sen pi­lik­ki­vii­kon jatko on jär­jes­tä­vän seuran mukaan kau­pun­gin päät­tä­jien käsissä

31.07.2023 15:37
Tilaajille
Kesällä pilkkiessä ei voi vaihtaa paikkaa ja etsiä kaloja, vaan kalaa tulee jos tulee – kesäpilkin mm-kisat alkavat olla loppusuoralla

Kesällä pilk­kies­sä ei voi vaihtaa paikkaa ja etsiä kaloja, vaan kalaa tulee jos tulee – ke­sä­pil­kin mm-ki­sat alkavat olla lop­pu­suo­ral­la

31.07.2023 12:55
Tilaajille
Onget viuhuivat kisassa – Rajamaan rannassa lapset ja nuoret kilpailivat suurimmasta saaliista kalastuskisassa

Onget viu­hui­vat kisassa – Ra­ja­maan ran­nas­sa lapset ja nuoret kil­pai­li­vat suu­rim­mas­ta saa­liis­ta ka­las­tus­ki­sas­sa

28.07.2023 20:37
Tilaajille
Kesäpilkit alkoivat Havulan rannassa – viikko karsintoja huipentuu viikonvaihteen välieriin ja finaaliin

Ke­sä­pil­kit al­koi­vat Havulan ran­nas­sa – viikko kar­sin­to­ja hui­pen­tuu vii­kon­vaih­teen vä­li­eriin ja fi­naa­liin

26.07.2023 09:00
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

22.07.2023 16:28
Kalaleaderilta uutta potkua Pudasjärven osakaskunnille – pilottiosakaskuntien kanssa kehitetään toimintaa, järjestetään tapahtumia ja suunnitellaan materiaaleja

Ka­la­lea­de­ril­ta uutta potkua Pu­das­jär­ven osa­kas­kun­nil­le – pi­lot­ti­osa­kas­kun­tien kanssa ke­hi­te­tään toi­min­taa, jär­jes­te­tään ta­pah­tu­mia ja suun­ni­tel­laan ma­te­riaa­le­ja

21.06.2023 12:00
Tilaajille
Pikku-Nutilammelle istutetaan kaloja – Korentojärven osakaskunta päätti tehdä kalapaikan entisestä luonnonravintolammikosta

Pik­ku-Nu­ti­lam­mel­le is­tu­te­taan kaloja – Ko­ren­to­jär­ven osa­kas­kun­ta päätti tehdä ka­la­pai­kan en­ti­ses­tä luon­non­ra­vin­to­lam­mi­kos­ta

13.06.2023 05:00
Tilaajille
Kesän ylisiirrot aloitettiin kymmenen lohen ja kahden meritaimenen vapauttamisella Livojokeen – katso videolta, kuinka kala muuttaa uuteen kotiin

Kesän yli­siir­rot aloi­tet­tiin kym­me­nen lohen ja kahden me­ri­tai­me­nen va­paut­ta­mi­sel­la Li­vo­jo­keen – katso vi­deol­ta, kuinka kala muuttaa uuteen kotiin

12.06.2023 07:03
Tilaajille
Lohi muuttaa uuteen kotiin

Lohi muuttaa uuteen kotiin

12.06.2023 06:58
Tilaajille
Luonnonvarakeskus selvittää vaelluskalojen alasvaellusreitin toimivuutta Haapakoskella – reitti valmistui viime kesänä helpottamaan smolttien vaellusta mereen

Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää vael­lus­ka­lo­jen alas­vael­lus­rei­tin toi­mi­vuut­ta Haa­pa­kos­kel­la – reitti val­mis­tui viime kesänä hel­pot­ta­maan smolt­tien vael­lus­ta mereen

11.06.2023 12:00
Tilaajille
Livojoen taimenkantaa elpymään hankkeella – Livojoki ry:lle rahoitusta

Li­vo­joen tai­men­kan­taa el­py­mään hank­keel­la – Li­vo­jo­ki ry:lle ra­hoi­tus­ta

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Kun sähkökairaa käyttänyt Markku näki peukalonsa jäällä, hän tiesi tilanteen olevan vakava – nyt mies haluaa varoittaa ihmisiä arkisten laitteiden vaaroista

Kun säh­kö­kai­raa käyt­tä­nyt Markku näki peu­ka­lon­sa jäällä, hän tiesi ti­lan­teen olevan vakava – nyt mies haluaa va­roit­taa ihmisiä ar­kis­ten lait­tei­den vaa­rois­ta

01.05.2023 14:32
Tilaajille
Kehnosti tehdyissä koskikunnostuksissa hävisivät harrit ja taimenet, tilalle saatiin hauet ja lahnat, todettiin Kouvanjoki-illassa

Keh­nos­ti teh­dyis­sä kos­ki­kun­nos­tuk­sis­sa hä­vi­si­vät harrit ja tai­me­net, tilalle saatiin hauet ja lahnat, to­det­tiin Kou­van­jo­ki-il­las­sa

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Kalastajakunta ikääntyy, ja jos kalatalousliiton esitys toteutuu, yli 65-vuotiaat eivät enää ongi ilmaiseksi – "Luopuminen saavutetusta edusta ei ole helppoa"

Ka­las­ta­ja­kun­ta ikään­tyy, ja jos ka­la­ta­lous­lii­ton esitys to­teu­tuu, yli 65-vuo­tiaat eivät enää ongi il­mai­sek­si – "Luo­pu­mi­nen saa­vu­te­tus­ta edusta ei ole help­poa"

24.03.2023 14:58 1
Tilaajille
Pudasjärven vesistöissä piilee iso mahdollisuus – Luonnonkala kiertää järvestä kaupan kautta pöytään nyt Oulun kautta

Pu­das­jär­ven ve­sis­töis­sä piilee iso mah­dol­li­suus – Luon­non­ka­la kiertää jär­ves­tä kaupan kautta pöytään nyt Oulun kautta

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Kalastonhoitomaksuista kertyi 9,3 miljoonaa euroa – "Arvioimme, että vain hieman yli puolet heistä maksaa maksun"

Ka­las­ton­hoi­to­mak­suis­ta kertyi 9,3 mil­joo­naa euroa – "Ar­vioim­me, että vain hieman yli puolet heistä maksaa maksun"

03.01.2023 08:48
Tilaajille
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – Valtion mailla kymmenestä kelkkailijasta 4-5:llä lupa-asiat eivät olleet kunnossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – Valtion mailla kym­me­nes­tä kelk­kai­li­jas­ta 4-5:llä lu­pa-asiat eivät olleet kun­nos­sa

01.01.2023 08:00
Tilaajille
Kalastonhoitomaksuista kertyi yli yhdeksän miljoonaa euroa, mutta moni jättää sen myös maksamatta –  "Syystä taikka toisesta maksu jää monilta suorittamatta"

Ka­las­ton­hoi­to­mak­suis­ta kertyi yli yh­dek­sän mil­joo­naa euroa, mutta moni jättää sen myös mak­sa­mat­ta –  "­Syys­tä taikka toi­ses­ta maksu jää monilta suo­rit­ta­mat­ta"

30.12.2022 06:00
Tilaajille
Ojat puskevat virtavesiin rikkihappoa, ja se on yksi syy arvostetun jalokalan tuholle – Selvitimme, miksi taimen on lähes kadonnut Pohjois-Pohjanmaalta

Ojat pus­ke­vat vir­ta­ve­siin rik­ki­hap­poa, ja se on yksi syy ar­vos­te­tun ja­lo­ka­lan tuholle – Sel­vi­tim­me, miksi taimen on lähes ka­don­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

19.12.2022 09:00
Tilaajille
Harrastajakalastajalle tulossa saalisilmoituspakko – tavoitteena saada tietoa tutkijoille
Kolumni

Har­ras­ta­ja­ka­las­ta­jal­le tulossa saa­lis­il­moi­tus­pak­ko – ta­voit­tee­na saada tietoa tut­ki­joil­le

22.09.2022 21:00
Tilaajille