Kalastus
Tyydyttävästä tavoitteena parempaan – Tyräjärvellä ja Koviolla on tehty hoitokalastusta pitkään, nyt vähennetään myös valuvia ravinteita

Tyy­dyt­tä­väs­tä ta­voit­tee­na pa­rem­paan – Ty­rä­jär­vel­lä ja Ko­viol­la on tehty hoi­to­ka­las­tus­ta pit­kään, nyt vä­hen­ne­tään myös valuvia ra­vin­tei­ta

26.03.2021 11:00
Tilaajille
Iijoen kalatalousalueelle laaditaan uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma – Konkreettisiin toimenpiteisiin ensi vuoden alkupuolella

Iijoen ka­la­ta­lous­alueel­le laa­di­taan uusi käyttö- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma – Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

23.03.2021 16:51
Tilaajille
Lisää kotimaista kalaa ruokakäyttöön – Hallitus tukee yrityksiä uusien kalaruokatuotteiden kehittämisessä miljoonalla eurolla

Lisää ko­ti­mais­ta kalaa ruo­ka­käyt­töön – Hal­li­tus tukee yri­tyk­siä uusien ka­la­ruo­ka­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä mil­joo­nal­la eurolla

12.03.2021 15:00
Tilaajille
Metsähallituksen erävalvontaraportti 2020: metsästäjät, kalastajat ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia – suurpetopyynnin valvontaa lisätty

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­port­ti 2020: met­säs­tä­jät, ka­las­ta­jat ja ret­kei­li­jät entistä lain­kuu­liai­sem­pia – suur­pe­to­pyyn­nin val­von­taa lisätty

11.03.2021 13:00
Tilaajille
Liikuntaeduilla metsästämään ja kalastamaan – Metsähallitus teki esityksen eräharrastusten liittämisestä työnantajan tarjoamiin henkilökuntaetuihin

Lii­kun­ta­eduil­la met­säs­tä­mään ja ka­las­ta­maan – Met­sä­hal­li­tus teki esi­tyk­sen erä­har­ras­tus­ten liit­tä­mi­ses­tä työn­an­ta­jan tar­joa­miin hen­ki­lö­kun­ta­etui­hin

09.03.2021 15:01
Tilaajille
Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio toteutuu, lohi ui omin voimin yläjuoksulle lisääntymään vuonna 2030

Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio to­teu­tuu, lohi ui omin voimin ylä­juok­sul­le li­sään­ty­mään vuonna 2030

14.02.2021 11:06
Tilaajille
Valtion alueille hankittiin yli 200 000 erälupaa – eränkävijöiden matkustelu toi töitä

Valtion alueil­le han­kit­tiin yli 200 000 erä­lu­paa – erän­kä­vi­jöi­den mat­kus­te­lu toi töitä

05.02.2021 09:11
Tilaajille
Vuoden 2020 kalastonhoitomaksut tuottivat yli 10,4 miljoonaa euroa

Vuoden 2020 ka­las­ton­hoi­to­mak­sut tuot­ti­vat yli 10,4 mil­joo­naa euroa

16.01.2021 19:00
Tilaajille
Kastematojen, kalojen ja rapujen ja istutuksia suunniteltiin Pudasjärvelle – miten kävi?

Kas­te­ma­to­jen, kalojen ja rapujen ja is­tu­tuk­sia suun­ni­tel­tiin Pu­das­jär­vel­le – miten kävi?

16.01.2021 12:00
Tilaajille
Avustukset kalatalouden edistämiseen ovat parasta aikaa haettavana Ely-keskuksista

Avus­tuk­set ka­la­ta­lou­den edis­tä­mi­seen ovat parasta aikaa haet­ta­va­na Ely-kes­kuk­sis­ta

16.12.2020 06:00
Tilaajille
Kalastonhoitomaksun voi lunastaa sovelluksella – myynti alkoi marraskuussa

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sun voi lu­nas­taa so­vel­luk­sel­la – myynti alkoi mar­ras­kuus­sa

10.12.2020 17:35
Tilaajille
Ouluun haettavaksi ehdotettu uusi museo esittelisi eräkulttuuria ja luontoa – "Tällaista ilmiötä ei ole nähty ikinä Suomessa"

Ouluun haet­ta­vak­si eh­do­tet­tu uusi museo esit­te­li­si erä­kult­tuu­ria ja luontoa – "Täl­lais­ta ilmiötä ei ole nähty ikinä Suo­mes­sa"

09.12.2020 13:45
Tilaajille
Iijoen kalatalousalue jakoi omistajakorvaukset – osakkaille jaettiin 55 500 euroa

Iijoen ka­la­ta­lous­alue jakoi omis­ta­ja­kor­vauk­set – osak­kail­le jaet­tiin 55 500 euroa

11.09.2020 05:59
Tilaajille
Lähikalastuspaikkojen rakentaminen aloitettiin Pudasjärvellä – tällaisia rakenteita Iijoen rantaan muodostuu lähiaikoina

Lä­hi­ka­las­tus­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin Pu­das­jär­vel­lä – täl­lai­sia ra­ken­tei­ta Iijoen rantaan muo­dos­tuu lä­hi­ai­koi­na

08.09.2020 15:43
Uusia kirjoja kalastajille ja retkeilijöille – Pohjois-Suomen vaellusreiteissä mukana Syöte

Uusia kirjoja ka­las­ta­jil­le ja ret­kei­li­jöil­le – Poh­jois-Suo­men vael­lus­rei­teis­sä mukana Syöte

04.09.2020 14:00
Tilaajille
Iijoella kalamieheksi kasvanut Ari Savikko jakaa tietoa parhaista kalapaikoista

Ii­joel­la ka­la­mie­hek­si kas­va­nut Ari Savikko jakaa tietoa par­hais­ta ka­la­pai­kois­ta

17.05.2020 14:00
Iijoen kalatalousalue perustettiin – alueellisesti koottuun hallitukseen 11 jäsentä, hallinnon kotipaikka Pudasjärvi

Iijoen ka­la­ta­lous­alue pe­rus­tet­tiin – alueel­li­ses­ti koot­tuun hal­li­tuk­seen 11 jä­sen­tä, hal­lin­non ko­ti­paik­ka Pu­das­jär­vi

07.02.2019 12:37
Iijoen vesistövision rahoitus esillä – Kuusamo ja MTK liisivät Iijoki-sopimuksesta

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ra­hoi­tus esillä – Kuusamo ja MTK lii­si­vät Ii­jo­ki-so­pi­muk­ses­ta

15.12.2018 08:30
Kalastonhoitomaksu yli 65-vuotiaille? – maksukertymä alenee vuosi vuodelta

Ka­las­ton­hoi­to­mak­su yli 65-vuo­tiail­le? – mak­su­ker­ty­mä alenee vuosi vuo­del­ta

03.10.2017 08:30
Lohikalojen syysrauhoitus alkanut – näitä virtavesien kaloja rauhoitus koskee

Lo­hi­ka­lo­jen syys­rau­hoi­tus alkanut – näitä vir­ta­ve­sien kaloja rau­hoi­tus koskee

13.09.2017 06:00