Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Oulunkaari

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

09.09.2021 16:55
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­va­li­tus hy­lät­tiin

09.09.2021 11:21
Tilaajille

Kel­lo­nie­mi va­lit­tiin ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­le

27.08.2021 15:26

Yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet – katso, miten toi­mi­taan Ou­lun­kaa­ren alueel­la

09.08.2021 16:09

Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä muis­tut­taa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le on tärkeä tulla so­vit­tu­na aikana – lo­ma­mat­ka ei ole riit­tä­vä syy siirtää aikaa

05.08.2021 10:17

Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen Oulun vii­kos­sa kol­min­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rän vuoksi

03.08.2021 10:43

Näkymät pa­ran­tu­neet Ou­lun­kaa­rel­la – haas­tee­na maa­kun­nan heikoin työl­li­syys­ti­lan­ne

01.07.2021 10:54
Tilaajille

Kaikki 16-vuo­tiaat saavat ko­ro­na­ro­kot­teen Ou­lun­kaa­res­sa – myös 12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set nyt vuo­ros­sa

24.06.2021 09:33

Pu­das­jär­vel­lä Ou­lun­kaa­ren paras ro­ko­te­kat­ta­vuus – i­kään­ty­neil­le jaetaan vah­vis­tus­ro­kot­tei­ta

18.06.2021 10:37

Ou­lun­kaa­ren hal­lin­to­joh­ta­jak­si Mirja Klasila

18.06.2021 09:23

Vii­kon­lo­pun päi­vys­tys Pu­das­jär­vel­lä on lak­kau­tet­tu – syynä pal­ve­lun vä­häi­nen kysyntä ja re­surs­sien kes­kit­tä­mi­nen arkeen

16.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jan­kir­joi­tus: Ro­ko­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat nor­maa­liin arkeen pa­laa­mi­sen

04.06.2021 09:11

Ro­ko­tus­vuo­roon jo yli 25-vuo­tiaat Pu­das­jär­vel­lä – kes­ki-ikäi­set ja nuoret eivät innostu ro­kot­ta­mi­ses­ta kuten iäk­kääm­mät

02.06.2021 13:26

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Pu­das­jär­vel­lä yli 35-vuo­tiai­siin – ro­ko­tuk­sen saa­mi­sek­si ei tar­vit­se kuulua ris­ki­ryh­mään

25.05.2021 12:25

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­roon nyt yli 40-vuo­tiaat – vii­mei­siä ro­ko­tel­laan hei­nä­kuus­sa

19.05.2021 12:13

Tänä vuonna 50 vuotta täyt­tä­vät ja 16–49-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set ovat ko­ro­na­ro­ko­tus­vuo­ros­sa Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä ajan­va­rauk­ses­sa vaih­te­le­vien ro­ko­te­mää­rien vuoksi

12.05.2021 16:21
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si haki kuusi hen­ki­löä, ha­ku­ai­kaa pi­den­net­tiin – katso tästä lista ha­ki­jois­ta

12.05.2021 13:00
Tilaajille

Ro­ko­te­lin­jaus muuttuu tou­ko­kuus­sa – Ou­lun­kaa­ren johtava lää­kä­ri: "Toi­vom­me, että kai­kil­le mei­dän­kin Astra Zeneca -ro­kot­teil­le löytyy ot­ta­jat"

28.04.2021 15:55
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan voivat varata jo kaikki yli 60-vuo­tiaat – ajan voi varata netissä tai pu­he­li­mit­se

23.04.2021 09:39
Tilaajille