Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Oulunkaari
Pudasjärvellä tarjolla koronarokotteita ensimmäisestä neljänteen annokseen – nämä ryhmät saavat nyt jo neljännen rokotteen

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la ko­ro­na­ro­kot­tei­ta en­sim­mäi­ses­tä nel­jän­teen an­nok­seen – nämä ryhmät saavat nyt jo nel­jän­nen ro­kot­teen

02.08.2022 16:00
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Oulunkaaren ja Koillismaan terveyspalvelut yhdelle johdolle Lakeuden kanssa – tulevat kilpailutukset ratkaisevat pienyritysten mahdollisuudet

Ou­lun­kaa­ren ja Koil­lis­maan ter­veys­pal­ve­lut yhdelle joh­dol­le La­keu­den kanssa – tulevat kil­pai­lu­tuk­set rat­kai­se­vat pien­yri­tys­ten mah­dol­li­suu­det

17.05.2022 16:45
Tilaajille
"Pudasjärvellä on nelisensataa työtöntä. Joskus ihmetyttää, miksi hakijoita ei ole jonoksi asti" – työvoiman saatavuus on parantunut, mutta kehitettävääkin on

"Pu­das­jär­vel­lä on ne­li­sen­sa­taa työ­tön­tä. Joskus ih­me­tyt­tää, miksi ha­ki­joi­ta ei ole jonoksi asti" – työ­voi­man saa­ta­vuus on pa­ran­tu­nut, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin on

06.05.2022 15:56
Tilaajille
Ommaisraati – vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Om­mais­raa­ti – vai­kut­ta­mi­sen foorumi omais­hoi­ta­jil­le

03.04.2022 04:00
Kolmansia rokotteita saatavilla yli 50-vuotiaille Pudasjärvellä – "tällä hetkellä järjestämme rokotuksia pääosin ajanvarauksella"

Kol­man­sia ro­kot­tei­ta saa­ta­vil­la yli 50-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä – "tällä het­kel­lä jär­jes­täm­me ro­ko­tuk­sia pääosin ajan­va­rauk­sel­la"

17.01.2022 09:04
Oulunkaaren terveyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas irtisanoutunut – korvaajaa ei olla palkkaamassa

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Liisa Ca­jan-Suo­kas ir­ti­sa­nou­tu­nut – kor­vaa­jaa ei olla palk­kaa­mas­sa

17.12.2021 15:25 1
Tilaajille
Pudasjärven rokotusruuhka helpottanee ensi vuonna – ylilääkäri pyytää kärsivällisyyttä, rokottajia on saatu rekrytoitua

Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­ruuh­ka hel­pot­ta­nee ensi vuonna – yli­lää­kä­ri pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä, ro­kot­ta­jia on saatu rek­ry­toi­tua

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuka on muutoksen keskellä? – "Tavoite on, että hyvinvointialueuudistuksen tultua voimaan Kirsi Kalajoella ja Ulla Utajärvellä saavat palvelut samoin perustein ja samanlaisia reittejä pitkin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka on muu­tok­sen kes­kel­lä? – "Ta­voi­te on, että hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­sen tultua voimaan Kirsi Ka­la­joel­la ja Ulla Uta­jär­vel­lä saavat pal­ve­lut samoin pe­rus­tein ja sa­man­lai­sia reit­te­jä pitkin"

01.12.2021 04:00
Oulunkaari kyselee pudasjärveläisiltä palveluista – "Tavoitteena on, että asukkaan ja asiakkaan palvelukokemus on yhtä sujuva ja laadukas, asuin- ja palvelupaikasta riippumatta"

Ou­lun­kaa­ri kyselee pu­das­jär­ve­läi­sil­tä pal­ve­luis­ta – "Ta­voit­tee­na on, että asuk­kaan ja asiak­kaan pal­ve­lu­ko­ke­mus on yhtä sujuva ja laa­du­kas, asuin- ja pal­ve­lu­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta"

07.10.2021 20:41
Kuntaliiton ansiomerkkejä pudasjärveläisille Oulunkaaren työntekijöille

Kun­ta­lii­ton an­sio­merk­ke­jä pu­das­jär­ve­läi­sil­le Ou­lun­kaa­ren työn­te­ki­jöil­le

28.09.2021 04:00
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on vireillä massiivinen siirtosuunnitelma, jossa jopa 18 000 työntekijää siirtyy uudelle työnantajalle – Ouölunkaari osaksi uutta organisaatiota

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­la on vi­reil­lä mas­sii­vi­nen siir­to­suun­ni­tel­ma, jossa jopa 18 000 työn­te­ki­jää siirtyy uudelle työn­an­ta­jal­le – Ouö­lun­kaa­ri osaksi uutta or­ga­ni­saa­tio­ta

27.09.2021 17:00
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta

24.09.2021 14:37
Asuntolan rakentaminen pyritään käynnistämään nopeasti – asukkaat Rimmiltä väistöön ehkä terveyskeskukseen

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

09.09.2021 16:55
Tilaajille
Hallinto-oikeus ratkaisi: kehitysvammaisten asuntolavalitus hylättiin

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­va­li­tus hy­lät­tiin

09.09.2021 11:21
Tilaajille

Kel­lo­nie­mi va­lit­tiin ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­le

27.08.2021 15:26
Yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet – katso, miten toimitaan Oulunkaaren alueella

Yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet – katso, miten toi­mi­taan Ou­lun­kaa­ren alueel­la

09.08.2021 16:09
Oulunkaaren kuntayhtymä muistuttaa: Toiselle koronarokotukselle on tärkeä tulla sovittuna aikana – lomamatka ei ole riittävä syy siirtää aikaa

Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä muis­tut­taa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le on tärkeä tulla so­vit­tu­na aikana – lo­ma­mat­ka ei ole riit­tä­vä syy siirtää aikaa

05.08.2021 10:17
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ylimääräiseen kokoukseen Oulun viikossa kolminkertaistuneen koronatartuntamäärän vuoksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen Oulun vii­kos­sa kol­min­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rän vuoksi

03.08.2021 10:43

Näkymät pa­ran­tu­neet Ou­lun­kaa­rel­la – haas­tee­na maa­kun­nan heikoin työl­li­syys­ti­lan­ne

01.07.2021 10:54
Tilaajille