Oulunkaari
Viimeisin 12 tuntia
Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen: "Virus leviää tällä hetkellä perheiden sisällä, työpaikoilla ja muissa aikuisten kokoontumisissa"

Ou­lun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuula Sauk­ko­nen: "Virus leviää tällä het­kel­lä per­hei­den si­säl­lä, työ­pai­koil­la ja muissa ai­kuis­ten ko­koon­tu­mi­sis­sa"

14:00
Tilaajille
Viikko
Oulunkaaren ylitykset Pudasjärvellä 2,4 miljoonaa euroa – erikoissairaanhoidon lisälasku 466 000 euroa

Ou­lun­kaa­ren yli­tyk­set Pu­das­jär­vel­lä 2,4 mil­joo­naa euroa – eri­kois­sai­raan­hoi­don li­sä­las­ku 466 000 euroa

03.03.2021 09:23
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotuksissa hymy on herkässä maskin takana – 86-vuotias Ruut: "Kyllä tätä on ootettu!"

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa hymy on her­käs­sä maskin takana – 86-vuo­tias Ruut: "Kyllä tätä on oo­tet­tu!"

02.03.2021 17:00
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille ja samassa taloudessa asuville omaishoitajille voi nyt varata rokotusajan soittamalla Pudasjärven rokotusnumeroon

Yli 80-vuo­tiail­le ja samassa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le voi nyt varata ro­ko­tus­ajan soit­ta­mal­la Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­nu­me­roon

02.03.2021 15:33
Tilaajille
Oulunkaarelle vanhuspalvelujohtajaksi Pöykiö ja henkilöstöpäälliköksi Saglamer

Ou­lun­kaa­rel­le van­hus­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si Pöykiö ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si Sag­la­mer

26.02.2021 16:14
Tilaajille
Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen: ”Meillä on tällä hetkellä rauhallista, mutta myös huolta alkaneesta lomakaudesta ja sen vaikutuksista on"

Ou­lun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuula Sauk­ko­nen: ”Meillä on tällä het­kel­lä rau­hal­lis­ta, mutta myös huolta al­ka­nees­ta lo­ma­kau­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta on"

26.02.2021 09:53
Tilaajille
Kuukausi
Oulunkaaren Työterveys anoo jäsenkunniltaan pääomalainaa 113 000 euroa – taustalla parin miljoonan euron ennakoitua suuremmat kulut

Ou­lun­kaa­ren Työ­ter­veys anoo jä­sen­kun­nil­taan pää­oma­lai­naa 113 000 euroa – taus­tal­la parin mil­joo­nan euron en­na­koi­tua suu­rem­mat kulut

25.02.2021 06:00
Tilaajille
Kolmas ympäristötarkastajan virka perustetiin Oulunkaarelle – sijoituspaikka Pudasjärvellä

Kolmas ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan virka pe­rus­te­tiin Ou­lun­kaa­rel­le – si­joi­tus­paik­ka Pu­das­jär­vel­lä

25.02.2021 05:01
Tilaajille
Pudasjärvellä rokotusvuorossa olevien kannattaa vastata myös itselle tuntemattomiin numeroihin, koska puhelu voi olla kutsu piikille – "70–80-vuotiaiden rokotukset eivät ole jääneet välistä"

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa olevien kan­nat­taa vastata myös itselle tun­te­mat­to­miin nu­me­roi­hin, koska puhelu voi olla kutsu pii­kil­le – "70–80-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set eivät ole jääneet vä­lis­tä"

23.02.2021 15:48
Tilaajille
Maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua tarjolla Pudasjärvellä – näistä syistä tilapäistä palvelua voi saada

Mak­su­ton­ta lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lua tar­jol­la Pu­das­jär­vel­lä – näistä syistä ti­la­päis­tä pal­ve­lua voi saada

17.02.2021 16:21
Tilaajille
Koronarokotukset laajenevat Pudasjärvellä – "Rokotteelle kutsutut ovat olleet iloisia kutsun saadessaan"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Pu­das­jär­vel­lä – "Ro­kot­teel­le kut­su­tut ovat olleet iloisia kutsun saa­des­saan"

16.02.2021 11:07
Tilaajille
Taina kysyy Pudasjärven vanhusten hoivasta ja Oulunkaari vastaa – vanhuspalveluja voidaan tarjota yksilöidysti
Lukijalta Mielipide

Taina kysyy Pu­das­jär­ven van­hus­ten hoi­vas­ta ja Ou­lun­kaa­ri vastaa – van­hus­pal­ve­lu­ja voidaan tarjota yk­si­löi­dys­ti

11.02.2021 11:55
Tilaajille
Maakunnan koronavirustartuntojen ilmaantuvuus laskusuunnassa – "Olemme olleet tässä tilanteessa viimeksi syksyllä"

Maa­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuus las­ku­suun­nas­sa – "Olemme olleet tässä ti­lan­tees­sa vii­mek­si syk­syl­lä"

11.02.2021 10:23
Tilaajille
Yli 80-vuotiaat pudasjärveläiset saavat puhelimitse kutsuja koronarokotuksiin – rokotuksia jo tällä viikolla

Yli 80-vuo­tiaat pu­das­jär­ve­läi­set saavat pu­he­li­mit­se kutsuja ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – ro­ko­tuk­sia jo tällä vii­kol­la

11.02.2021 09:33
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos: Kurenkartanon väestönsuojaa ei saa käyttää potilashuoneena

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lii­ke­lai­tos: Ku­ren­kar­ta­non väes­tön­suo­jaa ei saa käyttää po­ti­las­huo­nee­na

05.02.2021 14:35
Tilaajille
Oulunkaaren ympäristöjohtaja, posiolainen  Henri Pätsi on valittu Puolangan hallintojohtajaksi

Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­joh­ta­ja, po­sio­lai­nen Henri Pätsi on valittu Puo­lan­gan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

05.02.2021 09:25
Tilaajille
Oulunkaarelta vastataan: Kurenkartanon väliaikaistila on ihan tavallinen huone
Lukijalta Mielipide Hannele Pöykiö, Leena Pimperi-Koivisto, Tomi Timonen

Ou­lun­kaa­rel­ta vas­ta­taan: Ku­ren­kar­ta­non vä­li­ai­kais­ti­la on ihan ta­val­li­nen huone

04.02.2021 18:08
Pudasjärvellä ei voi vielä varata koronarokotusaikoja, mutta aikataulua arvioidaan – "Tässä vaiheessa kuntalaisten ei tarvitse vielä tehdä mitään"

Pu­das­jär­vel­lä ei voi vielä varata ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja, mutta ai­ka­tau­lua ar­vioi­daan – "Tässä vai­hees­sa kun­ta­lais­ten ei tar­vit­se vielä tehdä mitään"

03.02.2021 10:22
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärvelle on valittu uusi ympäristötarkastaja

Pu­das­jär­vel­le on valittu uusi ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja

30.01.2021 10:59
Tilaajille
Tiedustelut koronarokotuksista voivat tukkia puhelinlinjoja – "Joudummekin pyytämään, että kuntalaiset eivät ottaisi aiheesta yhteyttä suoraan terveysasemalle"

Tie­dus­te­lut ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta voivat tukkia pu­he­lin­lin­jo­ja – "Jou­dum­me­kin pyy­tä­mään, että kun­ta­lai­set eivät ottaisi ai­hees­ta yh­teyt­tä suoraan ter­vey­sa­se­mal­le"

28.01.2021 11:17
Tilaajille