Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulunkaari
Oulunkaari aiheutti muutoksen Pudasjärven kaupungin talouteen – tilanne synnytti keskustelua valtuustossa

Ou­lun­kaa­ri ai­heut­ti muu­tok­sen Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­teen – tilanne syn­nyt­ti kes­kus­te­lua val­tuus­tos­sa

27.12.2023 15:00
Tilaajille
Oulunkaaren verkkosivut ovat poistuneet käytöstä ja sisällöt on siirretty Pohteen sivuille

Ou­lun­kaa­ren verk­ko­si­vut ovat pois­tu­neet käy­tös­tä ja si­säl­löt on siir­ret­ty Pohteen si­vuil­le

09.12.2023 18:00
Talousarvion laatimisen viime metreillä huonoja uutisia Pudasjärven kaupungille – Oulunkaaren purkamisesta ei tulekaan tuottoja vaan tappiota: "Tunnelma on järkyttynyt"

Ta­lou­sar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

07.12.2023 15:58 4
Tilaajille
Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistettu Pohteen brändin mukaiseksi

Ou­lun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoasu on uu­dis­tet­tu Pohteen brändin mu­kai­sek­si

30.01.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärveläisiä haetaan mukaan hankkeeseen, jossa selvitetään, voiko älypuhelimen sovellus helpottaa verenohennuslääkettä käyttävän potilaan hoitoa

Pu­das­jär­ve­läi­siä haetaan mukaan hank­kee­seen, jossa sel­vi­te­tään, voiko äly­pu­he­li­men so­vel­lus hel­pot­taa ve­re­no­hen­nus­lää­ket­tä käyt­tä­vän po­ti­laan hoitoa

18.11.2022 11:06
Tilaajille
"Täällä ei kysellä nimiä" – Pudasjärvellä voi vaihtaa käytetyt huumeneulat uusiin kerran viikossa

"Täällä ei kysellä nimiä" – Pu­das­jär­vel­lä voi vaihtaa käy­te­tyt huu­me­neu­lat uusiin kerran vii­kos­sa

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman vastaanottoon kaksi puhelinnumeroa – tällainen on uusi Omatiimi-malli, jonka tavoitteena on mahdollisimman sujuva hoitopolku

Pu­das­jär­ven ter­vey­sa­se­man vas­taa­not­toon kaksi pu­he­lin­nu­me­roa – täl­lai­nen on uusi Oma­tii­mi-mal­li, jonka ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man sujuva hoi­to­pol­ku

17.10.2022 17:00
Tilaajille
Koronatestejä tehdään Pudasjärven Pirtillä edelleen päivittäin – virusta liikkuu alueella paljon

Ko­ro­na­tes­te­jä tehdään Pu­das­jär­ven Pir­til­lä edel­leen päi­vit­täin – virusta liikkuu alueel­la paljon

12.10.2022 12:00
Tilaajille
Kaksi piikkiä voi ottaa samalla – influenssarokotukset käynnistyvät Pudasjärvellä marraskuussa, samalla jaetaan koronan tehosterokotteita

Kaksi piikkiä voi ottaa samalla – inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Pu­das­jär­vel­lä mar­ras­kuus­sa, samalla jaetaan koronan te­hos­te­ro­kot­tei­ta

11.10.2022 10:04
Tilaajille
Löytöeläinkodin sopimus päättyy Pudasjärvellä – Oulunkaaren ympäristölautakunta käsittele tilannetta kokouksessaan

Löy­töe­läin­ko­din sopimus päättyy Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­le ti­lan­net­ta ko­kouk­ses­saan

27.09.2022 17:25
Tilaajille
Historian havinaa: valtuusto päätti vuodesta 2009 toimineen Oulunkaaren purkamisesta – kuntayhtymä järjesti 1,5 miljardin edestä palveluja

His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­tayh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

27.09.2022 16:42
Tilaajille
Pudasjärvelle uusi malli Hyvän olon keskus Pirtin vastaanottoon – Pudasjärven kuntalaiset jaetaan kahteen tiimiin

Pu­das­jär­vel­le uusi malli Hyvän olon keskus Pirtin vas­taa­not­toon – Pu­das­jär­ven kun­ta­lai­set jaetaan kahteen tiimiin

27.09.2022 07:37
Tilaajille
Pudasjärvellä tarjolla koronarokotteita ensimmäisestä neljänteen annokseen – nämä ryhmät saavat nyt jo neljännen rokotteen

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la ko­ro­na­ro­kot­tei­ta en­sim­mäi­ses­tä nel­jän­teen an­nok­seen – nämä ryhmät saavat nyt jo nel­jän­nen ro­kot­teen

02.08.2022 16:00
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Oulunkaaren ja Koillismaan terveyspalvelut yhdelle johdolle Lakeuden kanssa – tulevat kilpailutukset ratkaisevat pienyritysten mahdollisuudet

Ou­lun­kaa­ren ja Koil­lis­maan ter­veys­pal­ve­lut yhdelle joh­dol­le La­keu­den kanssa – tulevat kil­pai­lu­tuk­set rat­kai­se­vat pie­ny­ri­tys­ten mah­dol­li­suu­det

17.05.2022 16:45
Tilaajille
"Pudasjärvellä on nelisensataa työtöntä. Joskus ihmetyttää, miksi hakijoita ei ole jonoksi asti" – työvoiman saatavuus on parantunut, mutta kehitettävääkin on

"Pu­das­jär­vel­lä on ne­li­sen­sa­taa työ­tön­tä. Joskus ih­me­tyt­tää, miksi ha­ki­joi­ta ei ole jonoksi asti" – työ­voi­man saa­ta­vuus on pa­ran­tu­nut, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin on

06.05.2022 15:56
Tilaajille
Ommaisraati – vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Om­mais­raa­ti – vai­kut­ta­mi­sen foorumi omais­hoi­ta­jil­le

03.04.2022 04:00
Kolmansia rokotteita saatavilla yli 50-vuotiaille Pudasjärvellä – "tällä hetkellä järjestämme rokotuksia pääosin ajanvarauksella"

Kol­man­sia ro­kot­tei­ta saa­ta­vil­la yli 50-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä – "tällä het­kel­lä jär­jes­täm­me ro­ko­tuk­sia pääosin ajan­va­rauk­sel­la"

17.01.2022 09:04
Oulunkaaren terveyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas irtisanoutunut – korvaajaa ei olla palkkaamassa

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Liisa Ca­jan-Suo­kas ir­ti­sa­nou­tu­nut – kor­vaa­jaa ei olla palk­kaa­mas­sa

17.12.2021 15:25 1
Tilaajille
Pudasjärven rokotusruuhka helpottanee ensi vuonna – ylilääkäri pyytää kärsivällisyyttä, rokottajia on saatu rekrytoitua

Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­ruuh­ka hel­pot­ta­nee ensi vuonna – yli­lää­kä­ri pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä, ro­kot­ta­jia on saatu rek­ry­toi­tua

16.12.2021 04:00
Tilaajille