Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärvellä joka viides sidonnaisuusilmoitus tekemättä

Pu­das­jär­vel­lä joka viides si­don­nai­suus­il­moi­tus te­ke­mät­tä

24.11.2021 16:32
Tilaajille
Toimikunta saa sanoa mielipiteensä Taivalkosken kiinteistöstrategiasta ja rakennusvalvontapalvelujen hankinnasta – verotukseen kunnanvaltuusto ei tehnyt muutoksia

Toi­mi­kun­ta saa sanoa mie­li­pi­teen­sä Tai­val­kos­ken kiin­teis­tö­stra­te­gias­ta ja ra­ken­nus­val­von­ta­pal­ve­lu­jen han­kin­nas­ta – ve­ro­tuk­seen kun­nan­val­tuus­to ei tehnyt muu­tok­sia

17.11.2021 18:26
Tilaajille
Nyt puhuu liikekeskuksen edustaja: rakennustyöt olisi voitu aloittaa – koskeeko kaavamääräykset kaupunkia?

Nyt puhuu lii­ke­kes­kuk­sen edus­ta­ja: ra­ken­nus­työt olisi voitu aloit­taa – kos­kee­ko kaa­va­mää­räyk­set kau­pun­kia?

27.10.2021 08:45
Tilaajille
Pudasjärvi varmistaa maksuvalmiuttaan laskemalla liikkeelle miljoonan  kuntatodistuksen

Pu­das­jär­vi var­mis­taa mak­su­val­miut­taan las­ke­mal­la liik­keel­le mil­joo­nan kun­ta­to­dis­tuk­sen

06.10.2021 16:46
Tilaajille
Hyvän olon keskus Pirtissä oli avauspäivänä vilinää ja rakennus sai kiitosta kodikkaasta ulkoasusta – Katso kuvat avauspäivän aamulta

Hyvän olon keskus Pir­tis­sä oli avaus­päi­vä­nä vilinää ja ra­ken­nus sai kii­tos­ta ko­dik­kaas­ta ul­ko­asus­ta – Katso kuvat avaus­päi­vän aamulta

04.10.2021 12:43
Tilaajille
Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat millaista sisällä on

Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat mil­lais­ta sisällä on

04.10.2021 04:00
Tilaajille
Hyvän olon keskus Auditorio

Hyvän olon keskus Au­di­to­rio

04.10.2021 00:09
Hyvän olon keskus kirjasto

Hyvän olon keskus kir­jas­to

04.10.2021 00:00
Hyvän olon keskus

Hyvän olon keskus

03.10.2021 23:46
Hyvän olon keskus Pirtti avaa ovensa maanantaina – lähes kaikki palvelut saman katon alle

Hyvän olon keskus Pirtti avaa ovensa maa­nan­tai­na – lähes kaikki pal­ve­lut saman katon alle

28.09.2021 14:00
Tilaajille
Yrittäjät nostivat lipun salkoon – Tommi Niskanen: "Korona on nyt tulossa osaksi yhteiskuntaa. Osalla on ollut ongelmia ja osa on pystynyt luovimaan ja kehittämään toimintaansa"

Yrit­tä­jät nos­ti­vat lipun salkoon – Tommi Nis­ka­nen: "Korona on nyt tulossa osaksi yh­teis­kun­taa. Osalla on ollut on­gel­mia ja osa on pys­ty­nyt luo­vi­maan ja ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa"

10.09.2021 10:00
Tilaajille
Asuntolan rakentaminen pyritään käynnistämään nopeasti – asukkaat Rimmiltä väistöön ehkä terveyskeskukseen

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

09.09.2021 16:55
Tilaajille
Hallinto-oikeus ratkaisi: kehitysvammaisten asuntolavalitus hylättiin

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­va­li­tus hy­lät­tiin

09.09.2021 11:21
Tilaajille
Pudasjärvi vaatii myös myrskytuhokorvauksia metsänomistajille – Kuusamon kanssa yhteisesitys ministeriöön

Pu­das­jär­vi vaatii myös myrs­ky­tu­ho­kor­vauk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – Kuu­sa­mon kanssa yh­teis­esi­tys mi­nis­te­riöön

30.08.2021 15:00
Tilaajille
Kaupunki jatkaa Touhulan päiväkodin toimintaa – Yksityistä jatkajaa ei löytynyt, kaupunki vuokraa rakennuksen

Kau­pun­ki jatkaa Tou­hu­lan päi­vä­ko­din toi­min­taa – Yk­si­tyis­tä jat­ka­jaa ei löy­ty­nyt, kau­pun­ki vuokraa ra­ken­nuk­sen

30.08.2021 09:17
Tilaajille

Kel­lo­nie­mi va­lit­tiin ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­le

27.08.2021 15:26
Pudasjärvellä maskisuositus laajenee koskemaan kaupungin hallinnoimia tiloja – Johtoryhmä antoi kaupunkikohtaiset koronarajoitukset

Pu­das­jär­vel­lä mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kau­pun­gin hal­lin­noi­mia tiloja – Joh­to­ryh­mä antoi kau­pun­ki­koh­tai­set ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

12.08.2021 11:54 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ottaa lainaa – pari miljoonaa pitkäaikaista ja puolen miljoonan kuntatodistus

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ottaa lainaa – pari mil­joo­naa pit­kä­ai­kais­ta ja puolen mil­joo­nan kun­ta­to­dis­tus

09.08.2021 05:00
Tilaajille

Kyselyn avulla sel­vi­te­tään kau­pun­ki­lais­ten ja va­paa-ajan asuk­kai­den tu­le­vai­suu­den asu­mi­sen tar­pei­ta ja odo­tuk­sia.

03.07.2021 04:00

Si­lan­der Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si

28.06.2021 09:15