Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pudasjärven kaupunki
Kuukausi
Pudasjärven kaupungille on valittu uusi kulttuurisuunnittelija

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le on valittu uusi kult­tuu­ri­suun­nit­te­li­ja

20.05.2022 15:46
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku on käynnissä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

18.05.2022 15:02
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa Posti-Telen kiinteistön – Janne Karhu: "Rakennusten käyttöiän jatkaminen ei ollut ensisijaista, vaan alueen käyttö palvelutarpeisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa Pos­ti-Te­len kiin­teis­tön – Janne Karhu: "Ra­ken­nus­ten käyt­tö­iän jat­ka­mi­nen ei ollut en­si­si­jais­ta, vaan alueen käyttö pal­ve­lu­tar­pei­siin"

15.05.2022 08:05 1
Tilaajille
Uusi kulttuurisuunnittelija valitaan ensi viikolla – Neljä ehdokasta haastatellaan, katso nimet

Uusi kult­tuu­ri­suun­nit­te­li­ja va­li­taan ensi vii­kol­la – Neljä eh­do­kas­ta haas­ta­tel­laan, katso nimet

14.05.2022 19:34
Tilaajille
Kouvan Karhulan jatkoremontti sai kaupungilta puskurirahaa – uusi muuri, puuhella ja ilmalämpöpumput

Kouvan Kar­hu­lan jat­ko­re­mont­ti sai kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­ra­haa – uusi muuri, puu­hel­la ja il­ma­läm­pö­pum­put

13.05.2022 19:01
Tilaajille

Kau­pun­ki myönsi toi­min­ta­tu­kea rei­tis­töl­le ja ladun yl­lä­pi­toon – tek­ni­set on­gel­mat vii­väs­tyt­ti­vät kä­sit­te­lyä

13.05.2022 17:20
Pikku-Syötteelle laaditaan lisää rakennusoikeutta – suurimmalta osalta tontit loma-asuntorakentamista varten

Pik­ku-Syöt­teel­le laa­di­taan lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta – suu­rim­mal­ta osalta tontit lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta varten

13.05.2022 15:10
Tilaajille
Siuruanjoen kaavoitus herättää vastustusta – Kaupunki ei aloita kaavoitusprosessia, mutta tarvetta kartoitetaan

Siu­ruan­joen kaa­voi­tus he­rät­tää vas­tus­tus­ta – Kau­pun­ki ei aloita kaa­voi­tusp­ro­ses­sia, mutta tar­vet­ta kar­toi­te­taan

13.05.2022 12:00
Tilaajille
Siuruan äänestysaluetta ollaan yhdistämässä Kurenalan alueeseen – syynä vähäinen äänestäjämäärä

Siuruan ää­nes­tys­aluet­ta ollaan yh­dis­tä­mäs­sä Ku­re­na­lan aluee­seen – syynä vä­häi­nen ää­nes­tä­jä­mää­rä

12.05.2022 14:47
Tilaajille
Muualla keskitetään, Pudasjärvellä hajasijoitetaan – Kaupungin asiakaspalvelu Pirttiin, OSAO kaupungintalolle ja tekninen Hirsikunnakselle

Muualla kes­ki­te­tään, Pu­das­jär­vel­lä ha­ja­si­joi­te­taan – Kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu Pirt­tiin, OSAO kau­pun­gin­ta­lol­le ja tek­ni­nen Hir­si­kun­nak­sel­le

11.05.2022 04:15
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärvelle satojatuhansia OKM avustusta – tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen ja opetukseen

Pu­das­jär­vel­le sa­to­ja­tu­han­sia OKM avus­tus­ta – ta­sa-ar­voa edis­tä­viin toi­men­pi­tei­siin var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­seen

12.04.2022 14:32
Tilaajille
Edunvalvoja Tuomaala siirtyy eläköitymisen myötä puuhapalstalleen. – Kunhan lumet sulaa, niin menen sinne raivaamaan, kalastelemaan ja laittamaan ruokaa.

Edun­val­vo­ja Tuo­maa­la siirtyy elä­köi­ty­mi­sen myötä puu­ha­pals­tal­leen. – Kunhan lumet sulaa, niin menen sinne rai­vaa­maan, ka­las­te­le­maan ja lait­ta­maan ruokaa.

08.04.2022 09:34
Tilaajille
Pudasjärven koronarajoitukset: Turvavälit, hygienia ja maskit edelleen suosituslistalla

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Tur­va­vä­lit, hy­gie­nia ja maskit edel­leen suo­si­tus­lis­tal­la

04.04.2022 13:01
Kyläkierros alkoi Livolta ja Sarakylästä –Kehitysajatus: "voisivatko kyläseurat olla linkkinä alueidensa tonteista kiinnostuneiden ja mahdollisten ostajien välillä"

Ky­lä­kier­ros alkoi Livolta ja Sa­ra­ky­läs­tä –Ke­hi­ty­sa­ja­tus: "voi­si­vat­ko ky­lä­seu­rat olla link­ki­nä aluei­den­sa ton­teis­ta kiin­nos­tu­nei­den ja mah­dol­lis­ten os­ta­jien vä­lil­lä"

25.03.2022 08:52
Tilaajille
Kylätoiminta virkistyy koronan jälkeen – Kaupunki ja Kehitysyhtiö käynnistävät kevään aikana kyläkierroksen, jonka tapahtumiin kutsutaan kyläläiset ja mökkiläiset

Ky­lä­toi­min­ta vir­kis­tyy koronan jälkeen – Kau­pun­ki ja Ke­hi­tys­yh­tiö käyn­nis­tä­vät kevään aikana ky­lä­kier­rok­sen, jonka ta­pah­tu­miin kut­su­taan ky­lä­läi­set ja mök­ki­läi­set

04.03.2022 04:30
Tilaajille

Tomi Timonen ate­ria­yh­tiön val­mis­te­lus­sa

20.02.2022 08:14
Pudasjärven luottamushenkilöt tyytyväisiä Timoseen – "kaupunginjohtajan panos elinkeinojen kehittämisessä ja yhteistyössä yritysten kanssa saa erityisen hyvät arviot"

Pu­das­jär­ven luot­ta­mus­hen­ki­löt tyy­ty­väi­siä Ti­mo­seen – "kau­pun­gin­joh­ta­jan panos elin­kei­no­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja yh­teis­työs­sä yri­tys­ten kanssa saa eri­tyi­sen hyvät arviot"

18.02.2022 11:07
Tilaajille
Uimahalli ja sisäliikuntapaikat avataan Pudasjärvellä

Ui­ma­hal­li ja si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan Pu­das­jär­vel­lä

10.01.2022 11:39
Vauvarahaa maksetaan edelleen Pudasjärvellä – summaan jälleen euron korotus

Vau­va­ra­haa mak­se­taan edel­leen Pu­das­jär­vel­lä – ­sum­maan jälleen euron korotus

20.12.2021 10:46
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ke­hit­tä­mis-ja toi­min­ta­tuis­sa pai­no­te­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta li­sää­vää toi­min­taa.

19.12.2021 19:23