Pudasjärven kaupunki
Viimeisin tunti
Tonttikauppa käy kuumana Pudasjärvellä – rakennuspaikkoja varataan vilkkaasti Syötteen matkailualueelta, mutta myös Kurenalta

Tont­ti­kaup­pa käy kuumana Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­paik­ko­ja va­ra­taan vilk­kaas­ti Syöt­teen mat­kai­lua­lueel­ta, mutta myös Ku­re­nal­ta

11:56
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Pudasjärven kaupunkikohtaisiin rajoituksiin jonkin verran muutoksia – Puikkari suljetaan ja osallistujamääriä rajoitetaan, katso lista koronarajoituksista

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­koh­tai­siin ra­joi­tuk­siin jonkin verran muu­tok­sia – Puik­ka­ri sul­je­taan ja osal­lis­tu­ja­mää­riä ra­joi­te­taan, katso lista ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta

10:50
Kuukausi
Uusi työvalmentaja Jarno kehittää Pudasjärven Karhupajalle digipajaa yhdessä nuorten kanssa

Uusi työ­val­men­ta­ja Jarno ke­hit­tää Pu­das­jär­ven Kar­hu­pa­jal­le di­gi­pa­jaa yhdessä nuorten kanssa

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunkikohtaisiin koronarajoituksiin odotettavissa kiristyksiä lähipäivinä uusien ohjeistusten myötä

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­koh­tai­siin ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin odo­tet­ta­vis­sa ki­ris­tyk­siä lä­hi­päi­vi­nä uusien oh­jeis­tus­ten myötä

25.02.2021 12:08
Pudasjärven kaupungin hankintaohjeistus päivitykseen ja painotus paikallisuuteen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin han­kin­ta­oh­jeis­tus päi­vi­tyk­seen ja pai­no­tus pai­kal­li­suu­teen

24.02.2021 05:05
Tilaajille
Pudasjärven koululaisille ja nuorille on pian taas tarjolla kesätöitä – kaupunki tukee myös nuorten kesäyrityksiä

Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­sil­le ja nuo­ril­le on pian taas tar­jol­la ke­sä­töi­tä – kau­pun­ki tukee myös nuorten ke­sä­yri­tyk­siä

22.02.2021 09:14
Tilaajille
Luottamushenkilöt arvioivat Pudasjärven kaupunginjohtajan työtä – erityisen tyytyväisiä he olivat siihen, että heille on annettu ennakoivaa tietoa jo asioiden valmisteluvaiheessa

Luot­ta­mus­hen­ki­löt ar­vioi­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jan työtä – eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä he olivat siihen, että heille on annettu en­na­koi­vaa tietoa jo asioi­den val­mis­te­lu­vai­hees­sa

21.02.2021 15:43
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuuston yhteydet pätkivät, mutta päätöksiä tehtiin – vaikeuksia tuotti keskusvaalilautakunnan valinta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton yh­tey­det pät­ki­vät, mutta pää­tök­siä tehtiin – vai­keuk­sia tuotti kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan valinta

19.02.2021 14:00
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen jättää tehtävänsä – "Avainsanani koko Pudasjärvelle ovat positiivisuus, yhteistyö, yhteistoiminta ja kehittäminen"

Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sari Tur­tiai­nen jättää teh­tä­vän­sä – "A­vain­sa­na­ni koko Pu­das­jär­vel­le ovat po­si­tii­vi­suus, yh­teis­työ, yh­teis­toi­min­ta ja ke­hit­tä­mi­nen"

17.02.2021 10:21
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palveluita ja toimintaa avataan laajasti maanantaista lähtien – lukio ja kansalaisopisto palaavat lähiopetukseen ja Puikkariin pääsee uimaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lui­ta ja toi­min­taa avataan laa­jas­ti maa­nan­tais­ta lähtien – lukio ja kan­sa­lais­opis­to pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen ja Puik­ka­riin pääsee uimaan

10.02.2021 14:26
Siuruanjoen kaavoitus nousi uudelleen kummittelemaan – kaupunginhallitus tutkii hankkeen tarpeellisuutta

Siu­ruan­joen kaa­voi­tus nousi uu­del­leen kum­mit­te­le­maan – kau­pun­gin­hal­li­tus tutkii hank­keen tar­peel­li­suut­ta

10.02.2021 12:00
Tilaajille
Nimikilpailu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin auditorio ja neuvotteluhuoneet saivat nimet

Ni­mi­kil­pai­lu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin au­di­to­rio ja neu­vot­te­lu­huo­neet saivat nimet

05.02.2021 16:10
Tilaajille
Olemme osa markkinataloutta – kaupunki ei toteuta turhia investointeja tai hankkeita
Lukijalta Mielipide Eero Hyttinen

Olemme osa mark­ki­na­ta­lout­ta – kau­pun­ki ei toteuta turhia in­ves­toin­te­ja tai hank­kei­ta

04.02.2021 16:02
Visio tulevaisuuden Pudasjärvestä!
Lukijalta Mielipide Antti Tihinen

Visio tu­le­vai­suu­den Pu­das­jär­ves­tä!

03.02.2021 13:37
Vanhemmat
Pudasjärven liikuntareittien ja -paikkojen kartoitus meneillään – tavoitteena saada säästöjä

Pu­das­jär­ven lii­kun­ta­reit­tien ja -paik­ko­jen kar­toi­tus me­neil­lään – ta­voit­tee­na saada sääs­tö­jä

01.02.2021 09:22
Tilaajille
Pudasjärven esiopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen alkaa helmikuun alussa

Pu­das­jär­ven esi­ope­tuk­seen ja aamu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taan il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa hel­mi­kuun alussa

31.01.2021 08:00
Tilaajille
Maailmalta Iijoen rannalle – Anu aikoo palvelusuunnittelijan työssään tuoda esille Pudasjärven vahvuuksia

Maail­mal­ta Iijoen ran­nal­le – Anu aikoo pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jan työs­sään tuoda esille Pu­das­jär­ven vah­vuuk­sia

30.01.2021 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin koronarajoitukset jatkuvat helmikuun loppuun saakka – lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan laajemmin kaupungin tiloissa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat hel­mi­kuun loppuun saakka – lapset ja nuoret pää­se­vät har­ras­ta­maan laa­jem­min kau­pun­gin ti­lois­sa

27.01.2021 16:29 1
Vihreät ja kokoomus saaneet myös ehdokashankintansa vauhtiin – vaalikuume nousee Pudasjärven puolueilla

Vihreät ja ko­koo­mus saaneet myös eh­do­kas­han­kin­tan­sa vauh­tiin – vaa­li­kuu­me nousee Pu­das­jär­ven puo­lueil­la

26.01.2021 09:05
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki on laskenut liikkeelle vuoden ensimmäisen miljoonan euron kuntatodistuksen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki on las­ke­nut liik­keel­le vuoden en­sim­mäi­sen mil­joo­nan euron kun­ta­to­dis­tuk­sen

25.01.2021 08:58
Tilaajille