VANHUSTEN VIIKKO: Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Pudasjärven kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Pudasjärveläisten ideat äänestyksessä – Tällaisia ehdotuksia kuntalaisilla oli 10 000 euron käyttöön

Pu­das­jär­ve­läis­ten ideat ää­nes­tyk­ses­sä – Täl­lai­sia eh­do­tuk­sia kun­ta­lai­sil­la oli 10 000 euron käyt­töön

04.10.2022 16:18
Tilaajille
Viikko
Pudasjärven kaupunki hankkii perävaunun maastopyörien kuljettamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hankkii pe­rä­vau­nun maas­to­pyö­rien kul­jet­ta­mi­seen

30.09.2022 09:00
Tilaajille
Ryhänen vaihtui Kittilään – alunperin valittu palvelussuunnittelija ei otakaan tehtävää vastaan

Ryhänen vaihtui Kit­ti­lään – alun­pe­rin valittu pal­ve­lus­suun­nit­te­li­ja ei otakaan teh­tä­vää vastaan

30.09.2022 08:26
Pudasjärven kaupunki hoputti Syötteen latupoolia kunnossapidon kilpailutuksesta – tarjoukset  jo pyydetty, urakan tekijä ratkaistaan ensi viikolla

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hoputti Syöt­teen la­tu­poo­lia kun­nos­sa­pi­don kil­pai­lu­tuk­ses­ta – tar­jouk­set jo pyy­det­ty, urakan tekijä rat­kais­taan ensi vii­kol­la

29.09.2022 14:15 2
Tilaajille
Pudasjärven hallintojohtajan hakuaika jatkuu lokakuulle – virkaa haki ensimmäisellä kierroksella yhdeksän

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan ha­kuai­ka jatkuu lo­ka­kuul­le – virkaa haki en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la yh­dek­sän

29.09.2022 11:17
Tilaajille
Puolikymmentä yksityistiekuntaa nukkuu Pudasjärvellä edelleen – uhkana jäädä yhteiskilpailutuksesta pois

Puo­li­kym­men­tä yk­si­tyis­tie­kun­taa nukkuu Pu­das­jär­vel­lä edel­leen – uhkana jäädä yh­teis­kil­pai­lu­tuk­ses­ta pois

29.09.2022 10:51
Tilaajille

Opis­ke­li­jat otet­ta­va pa­rem­min huo­mioon Pu­das­jär­ven asun­to­mark­ki­noil­la

29.09.2022 09:00
Kokoustekniikkaa hankitaan Pohjantähden neuvottelutiloihin – tilat yhdistysten maksuttomassa käytössä

Ko­kous­tek­niik­kaa han­ki­taan Poh­jan­täh­den neu­vot­te­lu­ti­loi­hin – tilat yh­dis­tys­ten mak­sut­to­mas­sa käy­tös­sä

28.09.2022 18:00
Tilaajille
Pudasjärvelle uudeksi palvelusuunnittelijaksi valittiin tuttu tekijä – vastuualueena asuminen ja eläminen

Pu­das­jär­vel­le uudeksi pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin tuttu tekijä – vas­tuua­luee­na asu­mi­nen ja elä­mi­nen

30.09.2022 08:37
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kipinän ryhmäperhepäivähoitokoti muutetaan päiväkodiksi määräajalle

Kipinän ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­to­ko­ti muu­te­taan päi­vä­ko­dik­si mää­räa­jal­le

28.09.2022 11:19
Tilaajille
Historian havinaa: valtuusto päätti vuodesta 2009 toimineen Oulunkaaren purkamisesta – kuntayhtymä järjesti 1,5 miljardin edestä palveluja

His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­tayh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

27.09.2022 16:42
Tilaajille
Näyttävätkö nämä taulut tutuilta? – Eurot olivat tiukassa Pudasjärven terveysaseman huutokaupassa

Näyt­tä­vät­kö nämä taulut tu­tuil­ta? – Eurot olivat tiu­kas­sa Pu­das­jär­ven ter­vey­sa­se­man huu­to­kau­pas­sa

26.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Tulevat asukkaat huutavat Hurraata! – Palvelukodin rakennustöiden alkaminen ilahduttaa. Katso video

Tulevat asuk­kaat huu­ta­vat Hur­raa­ta! – Pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­töi­den al­ka­mi­nen ilah­dut­taa. Katso video

27.09.2022 07:37
Tilaajille
Kuntien talousarviot teossa – on tärkeää saada palvelut toimimaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ta­lou­sar­viot teossa – on tärkeää saada pal­ve­lut toi­mi­maan

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Kiinnostaako käytöstä poistetut tavarat? – Huutokauppa Pudasjärven entisellä terveyskeskuksella perjantaina

Kiin­nos­taa­ko käy­tös­tä pois­te­tut ta­va­rat? – Huu­to­kaup­pa Pu­das­jär­ven en­ti­sel­lä ter­veys­kes­kuk­sel­la per­jan­tai­na

21.09.2022 15:00
Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen nimi ehdotetaan muutettavaksi – jäteveden puhdistamo tulee uusittavaksi

Syöt­teen vesi- ja vie­mä­ri­lai­tok­sen nimi eh­do­te­taan muu­tet­ta­vak­si – jä­te­ve­den puh­dis­ta­mo tulee uu­sit­ta­vak­si

21.09.2022 04:30
Kaupunki takaa Vuokrataloyhtiön lainaa – ryhmäkodin rakentamiskulut kasvoivat valitusaikana

Kau­pun­ki takaa Vuok­ra­ta­loyh­tiön lainaa – ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mis­ku­lut kas­voi­vat va­li­tu­sai­ka­na

20.09.2022 19:00
Poijula-Valkin yksityistielle tukea sillan tai rummun rakentamiseen

Poi­ju­la-Val­kin yk­si­tyis­tiel­le tukea sillan tai rummun ra­ken­ta­mi­seen

20.09.2022 16:22
Yhdeksän hakijaa Pudasjärven hallintojohtajaksi – katso nimilista tästä

Yh­dek­sän hakijaa Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jak­si – katso ni­mi­lis­ta tästä

20.09.2022 13:39 1
Tilaajille