Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pudasjärven kaupunki
Viikko
Syötteen osayleiskaavan selvitysvaiheessa – uusi kaava hyväksyttävänä ensi keväänä

Syöt­teen osa­yleis­kaa­van sel­vi­tys­vai­hees­sa – uusi kaava hy­väk­syt­tä­vä­nä ensi keväänä

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Kotitaloudessa ja kuntataloudessa on yhteistä se, että niksit eivät pitkälle auta, kun menot ylittävät tulot
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­lou­des­sa ja kun­ta­ta­lou­des­sa on yh­teis­tä se, että niksit eivät pit­käl­le auta, kun menot ylit­tä­vät tulot

27.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Muuttokummitoimintaa viritellään Pudasjärvellä – vapaaehtoiset pääsevät pian ilmoittautumaan ja koulutukseen

Muut­to­kum­mi­toi­min­taa vi­ri­tel­lään Pu­das­jär­vel­lä – va­paa­eh­toi­set pää­se­vät pian il­moit­tau­tu­maan ja kou­lu­tuk­seen

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvoston kuulumiskierroksesta ei meinannut tulla loppua – tällainen tunnelma kylillä on kesän jälkeen

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Pian on lupa huutaa – Pudasjärven kaupunki järjestää huutokaupan vanhalla kirjastolla

Pian on lupa huutaa – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jär­jes­tää huu­to­kau­pan van­hal­la kir­jas­tol­la

22.09.2023 09:03
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukien periaatteisiin suunnitellaan muutoksia – jatkossa on tarkoitus käyttää nimitystä yhteisölliset avustukset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kien pe­ri­aat­tei­siin suun­ni­tel­laan muu­tok­sia – jat­kos­sa on tar­koi­tus käyttää ni­mi­tys­tä yh­tei­söl­li­set avus­tuk­set

21.09.2023 15:22
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talousnäkymät heikentyneet entisestään – "Pylväät ovat hypänneet taivaisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet en­ti­ses­tään – "Pyl­väät ovat hy­pän­neet tai­vai­siin"

19.09.2023 16:00
Tilaajille
Sirkka Pankinaholle ero tarkastuslautakunnasta - tilalle valittiin Juho Kellolampi

Sirkka Pan­kin­ahol­le ero tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­ta - tilalle va­lit­tiin Juho Kel­lo­lam­pi

19.09.2023 09:58
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuutettu Paula Soronen siirtyi perussuomalaisista vapauden liittoon

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Paula Soronen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon

18.09.2023 16:36 1
Tilaajille
TE-palveluihin muutos vuodenvaihteessa: Oulu vastaa alueen työllisyyspalveluista – Pudasjärvelle jää lähipalveluita

TE-pal­ve­lui­hin muutos vuo­den­vaih­tees­sa: Oulu vastaa alueen työl­li­syys­pal­ve­luis­ta – Pu­das­jär­vel­le jää lä­hi­pal­ve­lui­ta

17.09.2023 08:00 1
Tilaajille
Valtuuston esityslista: puolen vuoden kuntatalouden tulos heikko – Pudasjärven kaupungille ennakoidaan alijäämää

Val­tuus­ton esi­tys­lis­ta: puolen vuoden kun­ta­ta­lou­den tulos heikko – Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le en­na­koi­daan ali­jää­mää

15.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Pudasjärvi saa liki kaksi miljoonaa Oulunkaaren purkautumisessa – jäljellä olevat varat reilu 6,8 miljoonaa jaetaan osakaskunnille

Pu­das­jär­vi saa liki kaksi mil­joo­naa Ou­lun­kaa­ren pur­kau­tu­mi­ses­sa – jäl­jel­lä olevat varat reilu 6,8 mil­joo­naa jaetaan osa­kas­kun­nil­le

16.09.2023 20:45
Tilaajille
Pudasjärvi avustaa Turveksen tiekuntaa – Turpeenteille uusitaan rumpuja

Pu­das­jär­vi avustaa Tur­vek­sen tie­kun­taa – ­Tur­peen­teil­le uu­si­taan rumpuja

14.09.2023 15:00
Pudasjärvi lähtee mukaan Oulun työllisyysalueeseen

Pu­das­jär­vi lähtee mukaan Oulun työl­li­syys­aluee­seen

13.09.2023 18:00
Tilaajille
Nivankankaan oikaisuvaatimukset eivät johtaneet mihinkään – kaupunginhallitus hylkäsi tehdyt vaatimukset

Ni­van­kan­kaan oi­kai­su­vaa­ti­muk­set eivät joh­ta­neet mi­hin­kään – kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi tehdyt vaa­ti­muk­set

13.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen tulossa merkittäviä muutoksia ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­mään asioin­ti­lii­ken­tee­seen tulossa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia ensi vuonna

12.09.2023 15:35
Tilaajille
Kuulemisissa tiukka aikataulu – kyläkoulu huolettaa, sen jatkolle esitettiin vankkoja perusteita Sarakylässä pidetyssä tilaisuudessa

Kuu­le­mi­sis­sa tiukka ai­ka­tau­lu – ky­lä­kou­lu huo­let­taa, sen jat­kol­le esi­tet­tiin vank­ko­ja pe­rus­tei­ta Sa­ra­ky­läs­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa

12.09.2023 13:10
Tilaajille
Nivankankaan kaavahanketta vaaditaan peruttavaksi – perusteena kaupungin heikentyvä taloustilanne

Ni­van­kan­kaan kaa­va­han­ket­ta vaa­di­taan pe­rut­ta­vak­si – ­pe­rus­tee­na kau­pun­gin hei­ken­ty­vä ta­lous­ti­lan­ne

11.09.2023 14:36
Tilaajille