Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Nivankankaan tonttien myynti aloitettu –yhtään tonttia ei vielä varattu

Ni­van­kan­kaan tont­tien myynti aloi­tet­tu –yhtään tonttia ei vielä varattu

28.02.2024 16:09
Tilaajille
Viikko
Pudasjärven kaupunki jatkaa vauvarahan maksamista – summa nyt jo 485 euroa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jatkaa vau­va­ra­han mak­sa­mis­ta – summa nyt jo 485 euroa

24.02.2024 15:00
Tilaajille
Kasvisruokapäivä Pudasjärven kouluille – kaupunginhallitus hyväksyi ateriapalvelusopimuksen PPP-Köökin kanssa

Kas­vis­ruo­ka­päi­vä Pu­das­jär­ven kou­luil­le – kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ate­ria­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen PPP-Köö­kin kanssa

23.02.2024 20:00
Tilaajille
Syötteen henkilöstömaja korjattu päivähoidon tarpeisiin – lapset uusittuihin tiloihin maaliskuussa

Syöt­teen hen­ki­lös­tö­ma­ja kor­jat­tu päi­vä­hoi­don tar­pei­siin – lapset uu­sit­tui­hin ti­loi­hin maa­lis­kuus­sa

23.02.2024 10:40
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki valitsi maankäyttöpäällikön

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki valitsi maan­käyt­tö­pääl­li­kön

22.02.2024 15:44 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Arpet Oy varmisti kaupungin urakoilla töitä ja mahdollisti kasvun

Arpet Oy var­mis­ti kau­pun­gin ura­koil­la töitä ja mah­dol­lis­ti kasvun

21.02.2024 08:50
Tilaajille
Kaupunki kilpailutti urakat pieninä kokonaisuuksina –Mahdollisuus myös pienemmille yrittäjille, katso kuka urakoi missäkin

Kau­pun­ki kil­pai­lut­ti urakat pieninä ko­ko­nai­suuk­si­na –Mah­dol­li­suus myös pie­nem­mil­le yrit­tä­jil­le, katso kuka urakoi mis­sä­kin

21.02.2024 10:43
Tilaajille
Opettajien lomautukset siirtynevät syksyyn – OAJ:n valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä

Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

20.02.2024 12:41
Tilaajille
Pudasjärven varavaltuutettu Mauno Ruokankaalle ero luottamustehtävästä

Pu­das­jär­ven va­ra­val­tuu­tet­tu Mauno Ruo­kan­kaal­le ero luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

20.02.2024 06:00
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti konserniohjeen muuttamisesta – tavoitteena vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisääminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kon­ser­ni­oh­jeen muut­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja tie­don­ku­lun li­sää­mi­nen

13.02.2024 16:12
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin ja Urheilijoiden välille sopimus tapahtumista – kesäpilkit ja umpihankihiihto saivat rahoitusta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja Ur­hei­li­joi­den välille sopimus ta­pah­tu­mis­ta – ke­sä­pil­kit ja um­pi­han­ki­hiih­to saivat ra­hoi­tus­ta

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki nostaa luottorajojaan – Pudasjärvi laskee liikkeelle kolmen miljoonan edestä kuntatodistuksia

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki nostaa luot­to­ra­jo­jaan – Pu­das­jär­vi laskee liik­keel­le kolmen mil­joo­nan edestä kun­ta­to­dis­tuk­sia

12.02.2024 19:30 1
Tilaajille
Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä esiopetukseen ilmoittautuminen avoinna helmikuussa

Aamu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taan sekä esi­ope­tuk­seen il­moit­tau­tu­mi­nen avoinna hel­mi­kuus­sa

11.02.2024 18:00
Pudasjärvi kilpailuttaa koululaiskyydit – jaossa noin 1,5 miljoonan euron kuljetukset

Pu­das­jär­vi kil­pai­lut­taa kou­lu­lais­kyy­dit – jaossa noin 1,5 mil­joo­nan euron kul­je­tuk­set

08.02.2024 16:49
Tilaajille
Uudeksi ympäristötyönjohtajaksi Tuomo Jokikokko – aloittaa työt huhtikuun puolivälissä

Uudeksi ym­pä­ris­tö­työn­joh­ta­jak­si Tuomo Jo­ki­kok­ko – aloit­taa työt huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

08.02.2024 15:00
Tilaajille
Maankäyttöpäällikön valinta etenee Pudasjärvellä – neljä kutsutaan haastatteluun

Maan­käyt­tö­pääl­li­kön valinta etenee Pu­das­jär­vel­lä – neljä kut­su­taan haas­tat­te­luun

08.02.2024 11:52
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin henkilöstön lomautukset toteen – ensimmäisiä viikon mittaisia lomautuspäätöksiä on jo annettu

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set toteen – en­sim­mäi­siä viikon mit­tai­sia lo­mau­tus­pää­tök­siä on jo annettu

05.02.2024 16:42 1
Tilaajille
Pudasjärvelle on valittu verkostokoordinaattori ja työelämätulkki uuteen työllisyyttä ja hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Pu­das­jär­vel­le on valittu ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri ja työ­elä­mä­tulk­ki uuteen työl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vään hank­kee­seen

01.02.2024 06:45
Tilaajille
Ravitallin tyhjeneminen harmittaa Pudasjärven kaupunginjohtajaa – "Ei ole kaupungin ydintoimintaa omistaa tällaisia kiinteistöjä"

Ra­vi­tal­lin tyh­je­ne­mi­nen har­mit­taa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jaa – "Ei ole kau­pun­gin ydin­toi­min­taa omistaa täl­lai­sia kiin­teis­tö­jä"

31.01.2024 12:55 3
Tilaajille