netti
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00
Kairan Kuitu tekee tulevaisuutta – maltilliset maksut verkkoyhtiön menestyksen avain

Kairan Kuitu tekee tu­le­vai­suut­ta – mal­til­li­set maksut verk­ko­yh­tiön me­nes­tyk­sen avain

28.11.2018 06:00
Kiusaaminen on siirtynyt virtuaaliseen maailmaan – näin nettipoliisi Lauri evästi pudasjärveläisiä nettiasioissa

Kiu­saa­mi­nen on siir­ty­nyt vir­tuaa­li­seen maail­maan – näin net­ti­po­lii­si Lauri evästi pu­das­jär­ve­läi­siä net­ti­asiois­sa

05.10.2017 09:00
Nettipoliisiksi Korentojärven rannalta – mitä poliisin tehtävää hoidetaan virtuaalisessa maailmassa?

Net­ti­po­lii­sik­si Ko­ren­to­jär­ven ran­nal­ta – mitä po­lii­sin teh­tä­vää hoi­de­taan vir­tuaa­li­ses­sa maail­mas­sa?

05.10.2017 09:00
Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla – töitä käynnissä taajamassa ja sen ulkopuolella

Va­lo­kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt lop­pu­suo­ral­la – töitä käyn­nis­sä taa­ja­mas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la

28.06.2017 07:30
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu, kun säät sen sallivat – näillä alueilla rakennetaan tänä kesänä

Va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen jatkuu, kun säät sen sal­li­vat – näillä alueil­la ra­ken­ne­taan tänä kesänä

18.05.2017 07:00
Sähköinen asiointi jo arkea monin tavoin – hyviä esimerkkejä uuden tekniikan käytöstä

Säh­köi­nen asioin­ti jo arkea monin tavoin – hyviä esi­merk­ke­jä uuden tek­nii­kan käy­tös­tä

25.04.2017 06:00
Jumalanpalvelukset kiinnostavat mobiilinakin –kirkon digitaalikynnys mataloituu Pudasjärvellä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set kiin­nos­ta­vat mo­bii­li­na­kin –kirkon di­gi­taa­li­kyn­nys ma­ta­loi­tuu Pu­das­jär­vel­lä

13.03.2017 05:00
Pääkirjoitus

Ei enää in­ter­net­syr­jin­tää – nykyään minäkin pystyn te­ke­mään välillä etä­töi­tä

25.01.2017 06:00
Muualla Suomessa ihmetellään: Pudasjärvellä yksi Suomen edullisimmista valokuituyhteyksistä kauimmaisillakin kylillä

Muualla Suo­mes­sa ih­me­tel­lään: Pu­das­jär­vel­lä yksi Suomen edul­li­sim­mis­ta va­lo­kui­tu­yh­teyk­sis­tä kauim­mai­sil­la­kin kylillä

19.01.2017 16:30
Kiinteä laajakaista tärkeä maaseudun kehityksessä – internetyhteyksien puuttumisesta jopa haittaa

Kiinteä laa­ja­kais­ta tärkeä maa­seu­dun ke­hi­tyk­ses­sä – in­ter­net­yh­teyk­sien puut­tu­mi­ses­ta jopa haittaa

08.01.2017 08:40
Kairan Kuidun talous kohentumassa – vuoden kuluttua positiivinen tulos

Kairan Kuidun talous ko­hen­tu­mas­sa – vuoden ku­lut­tua po­si­tii­vi­nen tulos

22.11.2016 09:30
Live-kuvaa verkkoon – Kairan Kuitu rakentaa nettiyhteyden Pudasjärven torille ja Suojalinnalle

Li­ve-ku­vaa verk­koon – Kairan Kuitu ra­ken­taa net­ti­yh­tey­den Pu­das­jär­ven torille ja Suo­ja­lin­nal­le

12.10.2016 06:00