Kuntatalous
Pudasjärvelläkin säästölistoja laatinut Eero Laesterä pitää kaupunkia hyvänä esimerkkinä hedelmää kantaneesta yhteistyöstä – "Siellä on otettu rakennemuutoksesta kiinni, yritetään päästä siitä pois"

Pu­das­jär­vel­lä­kin sääs­tö­lis­to­ja laa­ti­nut Eero Laes­te­rä pitää kau­pun­kia hyvänä esi­merk­ki­nä he­del­mää kan­ta­nees­ta yh­teis­työs­tä – "Siellä on otettu ra­ken­ne­muu­tok­ses­ta kiinni, yri­te­tään päästä siitä pois"

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkosken uimahalli tarvitsee uudet kaakelit ja hieman muutakin, rahaa kastuu miljoonia euroja – kunnanvaltuusto käsittelee torstaina kunnan ensi vuoden talousarvion, joka näyttää pakastuvaa

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li tar­vit­see uudet kaa­ke­lit ja hieman muu­ta­kin, rahaa kastuu mil­joo­nia euroja – kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na kunnan ensi vuoden ta­lou­sar­vion, joka näyttää pa­kas­tu­vaa

15.12.2021 15:00
Tilaajille
Verotulot kehittyneet Pudasjärvellä ennakoitua paremmin – Ensi vuodelle valmistellaan plussan puolelle yltävää budjettia

Ve­ro­tu­lot ke­hit­ty­neet Pu­das­jär­vel­lä en­na­koi­tua pa­rem­min – Ensi vuo­del­le val­mis­tel­laan plussan puo­lel­le yltävää bud­jet­tia

29.09.2021 04:07
Tilaajille
Sote-rakentamisessa piilee tällä hetkellä riskejä – Erikoisrakentamisella voi olla kiire,  mutta kunnalle lasku on karvas, jos uudet tilat jäävät palveluverkon karsinnassa tyhjilleen

So­te-ra­ken­ta­mi­ses­sa piilee tällä het­kel­lä riskejä – Eri­kois­ra­ken­ta­mi­sel­la voi olla kiire, mutta kun­nal­le lasku on karvas, jos uudet tilat jäävät pal­ve­lu­ver­kon kar­sin­nas­sa tyh­jil­leen

22.06.2021 10:33
Tilaajille
Tarpeeseen tuli: Pudasjärven kaupungille 950 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Tar­pee­seen tuli: Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le 950 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta

26.11.2020 09:45
Tilaajille
Leikkauksilla on vaikutusta arkeenkin – herättääkö Pudasjärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelma päättäjät esittämään muita vaihtoehtoja?
Pääkirjoitus

Leik­kauk­sil­la on vai­ku­tus­ta ar­keen­kin – he­rät­tää­kö Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma päät­tä­jät esit­tä­mään muita vaih­toeh­to­ja?

25.11.2020 04:01
Tilaajille
Verot säilyivät ennallaan Taivalkoskella – Painetta verojen korotuksille tulevaisuudessa on, ellei talouden tasapainottamiseen ryhdytä ajoissa.

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

21.11.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki sai liki neljäsataa ehdotusta – maat, metsät ja kiinteistöt myyntiin, konsulttien käyttö lopetettava ja vähemmän kokouksia

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai liki nel­jä­sa­taa eh­do­tus­ta – maat, metsät ja kiin­teis­töt myyn­tiin, kon­sult­tien käyttö lo­pe­tet­ta­va ja vä­hem­män ko­kouk­sia

28.10.2020 04:00
Tilaajille
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Pääkirjoitus

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

23.09.2020 05:01
Tilaajille