Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pudasjärven kaupungin talous
Pudasjärven kaupungin talousnäkymät heikentyneet entisestään – "Pylväät ovat hypänneet taivaisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet en­ti­ses­tään – "Pyl­väät ovat hy­pän­neet tai­vai­siin"

19.09.2023 16:00
Tilaajille
Kuulemisissa tiukka aikataulu – kyläkoulu huolettaa, sen jatkolle esitettiin vankkoja perusteita Sarakylässä pidetyssä tilaisuudessa

Kuu­le­mi­sis­sa tiukka ai­ka­tau­lu – ky­lä­kou­lu huo­let­taa, sen jat­kol­le esi­tet­tiin vank­ko­ja pe­rus­tei­ta Sa­ra­ky­läs­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa

12.09.2023 13:10
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoimintaan kehitetään uusi palveluntuotantomalli syksyn aikana – säästötavoitteet samalla mielessä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­toi­min­taan ke­hi­te­tään uusi pal­ve­lun­tuo­tan­to­mal­li syksyn aikana – sääs­tö­ta­voit­teet samalla mie­les­sä

29.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki kysyy kuntalaisilta säästökohteita tiukentuneessa taloustilanteessa – kysely avoinna syyskuun alkuun

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kysyy kun­ta­lai­sil­ta sääs­tö­koh­tei­ta tiu­ken­tu­nees­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa – kysely avoinna syys­kuun alkuun

25.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Kokoomus: Taloustilanne puhututtaa – miksi kaupunki ei ole huolehtinut kiinteistöjensä kunnosta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Ko­koo­mus: Ta­lous­ti­lan­ne pu­hu­tut­taa – miksi kau­pun­ki ei ole huo­leh­ti­nut kiin­teis­tö­jen­sä kun­nos­ta?

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Keskusta: Valoa talouskeskusteluun – asukaslähtöiset palvelut turvataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Kes­kus­ta: Valoa ta­lous­kes­kus­te­luun – asu­kas­läh­töi­set pal­ve­lut tur­va­taan

23.08.2023 14:30
Tilaajille
Kuntien taloudessa tiukkaa aikaa – Pudasjärvelläkin on tarve säästää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ta­lou­des­sa tiukkaa aikaa – Pu­das­jär­vel­lä­kin on tarve säästää

19.08.2023 14:10
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki yhteistoimintamenettelystä: Tilanne on meidän käsissämme – voidaan olla rauhallisin mielin vielä ainakin tämä syksy

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vesa Riekki yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­tä: Tilanne on meidän kä­sis­säm­me – voidaan olla rau­hal­li­sin mielin vielä ainakin tämä syksy

15.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn – Kaupunki ei poissulje mitään vaihtoehtoja henkilöstövähennyksiin liittyen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn – Kau­pun­ki ei pois­sul­je mitään vaih­to­eh­to­ja hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siin liit­tyen

09.08.2023 12:40
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin yhteistoimintamenettelystä päätetään tiistaina – Näin hallintojohtaja Henri Pätsi perustelee säästötoimien tarpeellisuutta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­tä pää­te­tään tiis­tai­na – Näin hal­lin­to­joh­ta­ja Henri Pätsi pe­rus­te­lee sääs­tö­toi­mien tar­peel­li­suut­ta

08.08.2023 05:00
Tilaajille
Näin koulut osallistuvat Pudasjärven kaupungin säästötalkoisiin – Opetus- ja sivistysjohtaja: "Kaikki kivet on käännettävä"

Näin koulut osal­lis­tu­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­tal­koi­siin – Opetus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja: "Kaikki kivet on kään­net­tä­vä"

04.08.2023 14:26
Tilaajille
Pudasjärven kaupungissa suunnitellaan yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä – menettely koskisi koko kaupungin henkilöstöä ja johtaisi myös työsuhteiden päättymisiin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gis­sa suun­ni­tel­laan yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn käyn­nis­tä­mis­tä – me­net­te­ly koskisi koko kau­pun­gin hen­ki­lös­töä ja joh­tai­si myös työ­suh­tei­den päät­ty­mi­siin

03.08.2023 16:44 3
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talouden sopeuttaminen jatkuu ja keinoja etsitään

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen jatkuu ja keinoja et­si­tään

20.05.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin taloussopeutus on jäämässä vajaaksi – nykyinen sopeutusohjelma jatkuu vuoden loppuun saakka

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­so­peu­tus on jää­mäs­sä va­jaak­si – ny­kyi­nen so­peu­tus­oh­jel­ma jatkuu vuoden loppuun saakka

16.03.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven lentokenttä ja Syöte investointien kohteena – "Kaupungin ydintoimintaa ei ole pyörittää lentokenttää ja toivottavaa olisi, että siihen löytyisi joku muu toimija"

Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja Syöte in­ves­toin­tien koh­tee­na – "Kau­pun­gin ydin­toi­min­taa ei ole pyö­rit­tää len­to­kent­tää ja toi­vot­ta­vaa olisi, että siihen löy­tyi­si joku muu toi­mi­ja"

14.12.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven budjetti puoliintui – "Tiukkaa taloudenpitoa ja lainakannan pienentämistä tulee Pudasjärven kaupungilla jatkaa"

Pu­das­jär­ven bud­jet­ti puo­liin­tui – "Tiuk­kaa ta­lou­den­pi­toa ja lai­na­kan­nan pie­nen­tä­mis­tä tulee Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la jatkaa"

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungilla tuloja ennakoitua enemmän tulossa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la tuloja en­na­koi­tua enemmän tulossa

17.11.2022 18:46
Tilaajille
Kuntien talousarviot teossa – on tärkeää saada palvelut toimimaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ta­lous­ar­viot teossa – on tärkeää saada pal­ve­lut toi­mi­maan

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Luonto, talous ja palvelut aiheina puolueilla – puolueilla samoja tavoitteita, mutta erojakin löytyy

Luonto, talous ja pal­ve­lut aiheina puo­lueil­la – puo­lueil­la samoja ta­voit­tei­ta, mutta ero­ja­kin löytyy

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Elinkaarihankkeiden hinta perustuu sopimuksiin – Pudasjärvellä on tehty mittavia investointeja viime vuosina

Elin­kaa­ri­hank­kei­den hinta pe­rus­tuu so­pi­muk­siin – Pu­das­jär­vel­lä on tehty mit­ta­via in­ves­toin­te­ja viime vuosina

04.04.2021 08:00
Tilaajille