Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Taivalkosken kunta
Kuukausi
Niina Impiö valittiin Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi

Niina Impiö va­lit­tiin Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

22.09.2023 12:24
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 14:09
Tilaajille
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

15.09.2023 09:11
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

13.09.2023 09:36
Tilaajille
Taivalkoskellekin aurinkovoimapuisto? – Kunta suunnittelee aurinkoenergiaselvityksen tekemistä

Tai­val­kos­kel­le­kin au­rin­ko­voi­ma­puis­to? – Kunta suun­nit­te­lee au­rin­ko­ener­gia­sel­vi­tyk­sen te­ke­mis­tä

11.09.2023 08:45
Tilaajille
Taivalkosken kunta laittaa nyt rahoiksi hulppean koulutus- ja virkistyskeskuksen, joka tehtiin alunperin metsäoppilaitokselle – matkailuyrittäjä irtisanottiin

Tai­val­kos­ken kunta laittaa nyt ra­hoik­si hulp­pean kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen, joka tehtiin alun­pe­rin met­sä­op­pi­lai­tok­sel­le – mat­kai­lu­yrit­tä­jä ir­ti­sa­not­tiin

06.09.2023 15:32
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

12.08.2023 08:00
Tilaajille
Nämä kuusi yritystä saivat Taivalkosken kunnan jakamat tiestön talvihoitourakat seuraaville vuosille – suurin osa kohteista kiinnosti vain yhtä tarjoajaa

Nämä kuusi yri­tys­tä saivat Tai­val­kos­ken kunnan jakamat tiestön tal­vi­hoi­to­ura­kat seu­raa­vil­le vuo­sil­le – suurin osa koh­teis­ta kiin­nos­ti vain yhtä tar­joa­jaa

11.08.2023 09:02
Tilaajille
Tällaisen rantasaunan saa Taivalkoskella 20 000 euron tontin mukana – suunnittelijana entinen Posion yleisurheiluhuippu

Täl­lai­sen ran­ta­sau­nan saa Tai­val­kos­kel­la 20 000 euron tontin mukana – suun­nit­te­li­ja­na entinen Posion yleis­ur­hei­lu­huip­pu

24.07.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnan kiinteistöstrategian uusii valtion liikelaitos, jolta kunta hankkii toimitilajohtamisen palveluja muutenkin

Tai­val­kos­ken kunnan kiin­teis­tö­stra­te­gian uusii valtion lii­ke­lai­tos, jolta kunta hankkii toi­mi­ti­la­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja muu­ten­kin

20.07.2023 11:15
Tilaajille
Taivalkosken Metsäkylän asuntojen kohtaloa selvitetään – "Osa asunnoista on remontoitu sisältä ihan hyvään kuntoon"

Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­län asun­to­jen koh­ta­loa sel­vi­te­tään – "Osa asun­nois­ta on re­mon­toi­tu sisältä ihan hyvään kun­toon"

20.07.2023 05:00
Tilaajille
"Keskustelu päättyy" – Taivalkosken valtuusto päätti Jokijärven ranta-asemakaavasta, sadan tonnin lisämäärärahasta ja pakolaissopimuksesta ilman keskustelua

"Kes­kus­te­lu päät­tyy" – Tai­val­kos­ken val­tuus­to päätti Jo­ki­jär­ven ran­ta-ase­ma­kaa­vas­ta, sadan tonnin li­sä­mää­rä­ra­has­ta ja pa­ko­lais­so­pi­muk­ses­ta ilman kes­kus­te­lua

14.05.2023 14:54
Tilaajille
Peili sota-aikaan Taivalkoskella – Taivalkosken kunta on valmistanut koulukeskuksen tuntumassa sijaitsevat tilat sota-ajan perinnehuoneelle ja sen näyttelylle

Peili so­ta-ai­kaan Tai­val­kos­kel­la – Tai­val­kos­ken kunta on val­mis­ta­nut kou­lu­kes­kuk­sen tun­tu­mas­sa si­jait­se­vat tilat so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­neel­le ja sen näyt­te­lyl­le

12.04.2023 17:30
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla on kunnan talouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la on kunnan ta­lou­den ta­sa­pai­no

24.03.2023 14:26
Tilaajille
"Ei kuulosta ollenkaan Taivalkoskelta" – entinen kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ihmettelee nykymenoa ja tarjoutuu palauttamaan kunnan ruotuun

"Ei kuu­los­ta ol­len­kaan Tai­val­kos­kel­ta" – entinen kun­nan­joh­ta­ja Jukka Mik­ko­nen ih­met­te­lee ny­ky­me­noa ja tar­jou­tuu pa­laut­ta­maan kunnan ruotuun

20.02.2023 12:00
Tilaajille
Kunnan loppulasku valmistui – Taivalkosken Kauppatien öljyvahingossa pumppauksiin käytettiin sähköäkin tuhoton määrä

Kunnan lop­pu­las­ku val­mis­tui – Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien öl­jy­va­hin­gos­sa pump­pauk­siin käy­tet­tiin säh­köä­kin tuhoton määrä

19.02.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkoski: Mirva Haatajaa esitetään määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi

Tai­val­kos­ki: Mirva Haa­ta­jaa esi­te­tään mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si

17.02.2023 15:54
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Räisänen ilmoitti erostaan Taivalkosken kunnanjohtajan virasta aamulla – tuore hallintojohtaja sijaiseksi, hallituksen puheenjohtaja Hietala ei näe peiliin katsomista tarpeelliseksi: ”Kukaan ei voi pakottaa ketään asumaan jossain”

Räi­sä­nen il­moit­ti eros­taan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virasta aamulla – tuore hal­lin­to­joh­ta­ja si­jai­sek­si, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hietala ei näe peiliin kat­so­mis­ta tar­peel­li­sek­si: ”Kukaan ei voi pa­kot­taa ketään asumaan jos­sain”

13.02.2023 21:33
Tilaajille