VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Keskusta
Ministerivierailu sai eduskuntavaaliehdokkaat liikkeelle Pudasjärvelle – Annika Saarikko perusteli sote-uudistuksen välttämättömyyttä

Mi­nis­te­ri­vie­rai­lu sai edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­le – Annika Saa­rik­ko pe­rus­te­li so­te-uu­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä

23.01.2019 07:00
Uutta keskustaa Kuusamontien varteen – jäähallin rakentamisen aloitus mahdollista jo ensi keväänä

Uutta kes­kus­taa Kuu­sa­mon­tien varteen – jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen aloitus mah­dol­lis­ta jo ensi keväänä

14.11.2018 06:00
Kurenalan profiilia ylöspäin – hirsikerrostaloja kaavaillaan kaupungintalon eteen

Ku­re­na­lan pro­fii­lia ylös­päin – hir­si­ker­ros­ta­lo­ja kaa­vail­laan kau­pun­gin­ta­lon eteen

14.11.2018 06:00
Duunariportaan mies tähtää eduskuntaan – Vesa Riekki on tiukasti kiinni arjessa

Duu­na­ri­por­taan mies tähtää edus­kun­taan – Vesa Riekki on tiu­kas­ti kiinni arjessa

10.11.2018 09:00
Mikä saa jatkamaan politiikassa? – Riekin eduskuntavaaliteema kiteytyy sanaan "välittäminen"

Mikä saa jat­ka­maan po­li­tii­kas­sa? – Riekin edus­kun­ta­vaa­li­tee­ma ki­tey­tyy sanaan "vä­lit­tä­mi­nen"

10.11.2018 09:00
Keskustan Pudasjäven kunnallisjärjestön johto uusiutui – vetovastuu siirtyi Kälkäjältä Kouvalle

Kes­kus­tan Pu­das­jä­ven kun­nal­lis­jär­jes­tön johto uu­siu­tui – ve­to­vas­tuu siirtyi Käl­kä­jäl­tä Kou­val­le

01.11.2017 06:00
Valtuuston puheenjohtaja: Realistista kuntapolitiikkaa, lähiruoka esille ja yrittäjyydelle tukea

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

14.09.2017 08:00
Mari Kälkäjä siirtyi keittiön ja navetan väliltä politiikkaan – valtuuston puheenjohtaja arvostaa avoimuutta

Mari Kälkäjä siirtyi keit­tiön ja navetan väliltä po­li­tiik­kaan – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ar­vos­taa avoi­muut­ta

14.09.2017 08:00
Kansanedustaja Niilo Keränen vierailee Pikku-Paavalin päiväkodissa

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Niilo Keränen vie­rai­lee Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa

24.08.2017 12:00
Vesa Riekki ja Kari Tykkyläinen maakuntavaltuustoon

Vesa Riekki ja Kari Tyk­ky­läi­nen maa­kun­ta­val­tuus­toon

23.08.2017 16:00
Kuntalaisaloitteessa toivotaan lisää maastopyöräreittejä

Kun­ta­lai­sa­loit­tees­sa toi­vo­taan lisää maas­to­pyö­rä­reit­te­jä

21.07.2017 09:15
Koulumuistojen kimppuun - ensin eurolla, sitten ilmaiseksi

Kou­lu­muis­to­jen kimp­puun - ensin eu­rol­la, sitten il­mai­sek­si

20.07.2017 16:15
Kurenalan koulun tyhjennysmyynti ei sujunut ongelmitta – kaupungin työntekijöiden etuosto-oikeus närkästytti

Ku­re­na­lan koulun tyh­jen­nys­myyn­ti ei sujunut on­gel­mit­ta – kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den etuos­to-oi­keus när­käs­tyt­ti

20.07.2017 16:15
Huhuilta katkaistiin siivet – tekninen johtaja: Oikotien kiinteistö ei ole lähdössä lähiaikoina mihinkään

Hu­huil­ta kat­kais­tiin sii­vet – tek­ni­nen joh­ta­ja: Oi­ko­tien ­kiin­teis­tö ei ole läh­dös­sä lä­hi­ai­koi­na mi­hin­kään

13.07.2017 07:00
Kerro se kukkasin – "Oi maamme Suomi" ja paljon muita kukkajuttuja Kurenalla

Kerro se kuk­ka­sin – "Oi maamme Suomi" ja paljon muita kuk­ka­jut­tu­ja Ku­re­nal­la

28.06.2017 08:00
Puheenjohtajien nuijat naisten käsiin Pudasjärvellä – keskusta päätti historiallisista valinnoista

Pu­heen­joh­ta­jien nuijat naisten käsiin Pu­das­jär­vel­lä – kes­kus­ta päätti his­to­rial­li­sis­ta va­lin­nois­ta

22.05.2017 13:00
Maakuntavaalit puhuttivat keskustaväkeä – Pudasjärveltä kolme keskustalaista ehdolle

Maa­kun­ta­vaa­lit pu­hut­ti­vat kes­kus­ta­vä­keä – Pu­das­jär­vel­tä kolme kes­kus­ta­lais­ta ehdolle

17.05.2017 15:00
Keskustalaiset koolla Pudasjärvellä lauantaina – piirikokous pidetään Hirsikampuksella

Kes­kus­ta­lai­set koolla Pu­das­jär­vel­lä lauan­tai­na – pii­ri­ko­kous pi­de­tään Hir­si­kam­puk­sel­la

12.05.2017 09:00
Keskustan ääniharavat Törmänen, Kälkäjä ja Riekki kiitollisina – "Jokainen ääni on pitänyt ansaita"

Kes­kus­tan ää­ni­ha­ra­vat Tör­mä­nen, Kälkäjä ja Riekki kii­tol­li­si­na – "Jo­kai­nen ääni on pitänyt an­sai­ta"

12.04.2017 18:00
Historiallinen tulos! – naisenemmistö Pudasjärven uuteen valtuustoon

His­to­rial­li­nen tulos! – nai­se­nem­mis­tö Pu­das­jär­ven uuteen val­tuus­toon

10.04.2017 11:00