Eduskuntavaalit: En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

Kolumni: Taa­lak­sen vai Ol­li­kai­sen lin­jal­la? – Metsien hii­li­nie­lu­jen ko­ros­tu­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa on suo­ma­lai­nen eri­koi­suus

Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit
Kuukausi
Pudasjärveläisellä Esko Piipposella on jo liki 60 vuoden kokemus vaalilautakunnassa toimimisesta – Traktoreilla tuli väkeä äänestyspaikalle, ja kaikki odottivat hartaasti tuloksia

Pu­das­jär­ve­läi­sel­lä Esko Piip­po­sel­la on jo liki 60 vuoden kokemus vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta – T­rak­to­reil­la tuli väkeä ää­nes­tys­pai­kal­le, ja kaikki odot­ti­vat har­taas­ti tu­lok­sia

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Olgalle onnea vaaleihin – autetaan tavoitteiden saavuttamista äänestämällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olgalle onnea vaa­lei­hin – au­te­taan ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ää­nes­tä­mäl­lä

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Sote-uudistus on epäonnistunut – muutos tarkoittaa palveluiden keskittämistä ja lähipalveluiden karsimista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus on epä­on­nis­tu­nut – muutos tar­koit­taa pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä ja lä­hi­pal­ve­lui­den kar­si­mis­ta

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Sote-alalla pitkään kytenyt kriisi on roihahtanut kunnon liekkeihin ja se ratkaistaan rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-alal­la pitkään kytenyt kriisi on roi­hah­ta­nut kunnon liek­kei­hin ja se rat­kais­taan rahalla

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

22.03.2023 18:00
Tilaajille
Kohti eduskuntaa – Sinä päätät kuka päättää!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti edus­kun­taa – Sinä päätät kuka päät­tää!

22.03.2023 16:49
Tilaajille
Kevään tärkeä vaikuttamisen paikka on nyt – Olgalla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä eduskuntavaaleissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kevään tärkeä vai­kut­ta­mi­sen paikka on nyt – Olgalla on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä edus­kun­ta­vaa­leis­sa

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Minä uskon Pohjois-Suomeen, uskothan sinäkin –  Olgasta saamme hyvän kansanedustajan ajamaan maakuntamme tärkeitä asioita meidän parhaaksemme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, us­kot­han sinäkin – Olgasta saamme hyvän kan­san­edus­ta­jan ajamaan maa­kun­tam­me tär­kei­tä asioita meidän par­haak­sem­me

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Koulukiusaamisesta pitää tehdä loppu heti, kun sitä havaitaan – Koulun kuuluu olla turvallinen tila kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta pitää tehdä loppu heti, kun sitä ha­vai­taan – Koulun kuuluu olla tur­val­li­nen tila kai­kil­le

16.03.2023 10:36
Tilaajille
Tuulivoima ja Nato erottivat kansanedustajaehdokkaita Hirsikampuksen vaalipaneelissa

Tuu­li­voi­ma ja Nato erot­ti­vat kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­ta Hir­si­kam­puk­sen vaa­li­pa­nee­lis­sa

15.03.2023 20:15
Tilaajille
Mirka Väyrynen: asioita täytyy muuttaa – "Suomalaisten asiat ajettu heikolle tolalle, verotusta kevennettävä ja hintoja laskettava"

Mirka Väy­ry­nen: asioita täytyy muuttaa – "Suo­ma­lais­ten asiat ajettu hei­kol­le to­lal­le, ve­ro­tus­ta ke­ven­net­tä­vä ja hintoja las­ket­ta­va"

15.03.2023 20:24 1
Tilaajille
Hirsikampuksella koululaiset tenttaavat pudasjärveläisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskiviikkona

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08
Eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia – Pudasjärven äänestysalueissa ja äänestyspaikoissa muutamia muutoksia aiempiin vaaleihin verrattuna

Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät kovaa vauhtia – ­Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­alueis­sa ja ää­nes­tys­pai­kois­sa muu­ta­mia muu­tok­sia aiem­piin vaa­lei­hin ver­rat­tu­na

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vel­ka­ve­toi­nen Suomi – "­Mo­net hinnat ovat vuoden aikana tup­laan­tu­neet"

12.03.2023 16:00
Olga Oinas-Panuma: Alue ja juuret tärkeitä – ”Tarvitsemme kasvukeskukset, mutta tarvitsemme myös ympäryskunnat.”

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: Alue ja juuret tär­kei­tä – ”Tar­vit­sem­me kas­vu­kes­kuk­set, mutta tar­vit­sem­me myös ym­pä­rys­kun­nat.”

10.03.2023 16:30
Tilaajille
Sosiaalinen media ei ole vähentänyt painotuotteiden tarvetta vaalikampanjoinnissa –  "Kun eduskuntavaaliehdokas liikkuu toreilla, pitää sen näkyä"

So­siaa­li­nen media ei ole vä­hen­tä­nyt pai­no­tuot­tei­den tar­vet­ta vaa­li­kam­pan­join­nis­sa – "Kun edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas liikkuu to­reil­la, pitää sen näkyä"

09.03.2023 09:17
Vasemmistoliiton Antti Tihinen: "Haluan toimia niin, ettei köyhiltä viedä rahoja" – "Etelä-Suomessa ei ole väliä onko tunnin vai tunnin ja vartin juna, mutta täällä liikenneväyliä tulee kunnostaa"

Va­sem­mis­to­lii­ton Antti Ti­hi­nen: "Haluan toimia niin, ettei köy­hil­tä viedä rahoja" – "E­te­lä-Suo­mes­sa ei ole väliä onko tunnin vai tunnin ja vartin juna, mutta täällä lii­ken­ne­väy­liä tulee kun­nos­taa"

09.03.2023 13:59 1
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokas Kaisu Heikkinen pitäisi kansanedustajana huolen, että Pudasjärvi pysyy asuttuna – "Myös yksityistiet sekä Oulun ja Kuusamon välinen tie saatava kuntoon"

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Kaisu Heik­ki­nen pitäisi kan­san­edus­ta­ja­na huolen, että Pu­das­jär­vi pysyy asut­tu­na – "Myös yk­si­tyis­tiet sekä Oulun ja Kuu­sa­mon välinen tie saatava kun­toon"

02.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Vaalikone auttaa valinnassa ja vaaliposti on tervetullutta – Iijokiseutu esittelee pudasjärveläiset ehdokkaat juttusarjassa
Pääkirjoitus

Vaa­li­ko­ne auttaa va­lin­nas­sa ja vaa­li­pos­ti on ter­ve­tul­lut­ta – Ii­jo­ki­seu­tu esit­te­lee pu­das­jär­ve­läi­set eh­dok­kaat jut­tu­sar­jas­sa

01.03.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärveläiset kysyivät, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vastasi – keskustelussa aiheita metsien suojelusta turvemaiden käyttöön ja lampaiden kotiteurastukseen

Pu­das­jär­ve­läi­set ky­syi­vät, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen vastasi – kes­kus­te­lus­sa aiheita metsien suo­je­lus­ta tur­ve­mai­den käyt­töön ja lam­pai­den ko­ti­teu­ras­tuk­seen

27.02.2023 13:06
Tilaajille