Eduskuntavaalit

Vaa­li­lau­ta­kun­nat kevään vaa­lei­hin valittu – Pu­das­jär­vi ja­kaan­tuu kuuteen ääens­ty­sa­luee­seen

19.02.2019 16:00

Mi­nis­te­ri­vie­rai­lu sai edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­le – Annika Saa­rik­ko pe­rus­te­li so­te-uu­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä

23.01.2019 07:00

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien äänet las­ket­tu – Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to uu­siu­tui tun­tu­vas­ti

19.11.2018 09:11

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­ko­ää­niä edel­lis­ten vaalien malliin Pu­das­jär­vel­lä

12.11.2018 10:00

Mikä saa jat­ka­maan po­li­tii­kas­sa? – Riekin edus­kun­ta­vaa­li­tee­ma ki­tey­tyy sanaan "vä­lit­tä­mi­nen"

10.11.2018 09:00

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Pu­das­jär­vel­lä – useita ää­nes­tys­paik­ko­ja avoinna

06.11.2018 11:30

Ää­nes­tys­pai­kat säi­ly­vät en­nal­laan Pu­das­jär­vel­lä – pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen kierros tam­mi­kuus­sa

13.10.2017 14:00

Vaa­lei­hin il­moit­tau­tui 42 eh­do­kas­ta – omis­ta­ja-asiak­kaat va­lit­se­vat OP Pu­das­jär­ven edus­ta­jis­ton mar­ras­kuus­sa

24.09.2017 11:00

Ar­von­nat­kin tarpeen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa – Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tiin

13.04.2017 12:00

Pentti sai jo­not­taa – en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi hil­peis­sä tun­nel­mis­sa kau­pun­gin­ta­lol­la

29.03.2017 12:00

Kan­san­edus­ta­ja Hal­meen­pää työnsi vih­rei­den kam­pan­jaan vauhtia – "Vael­lus­ka­lo­jen esteet pitäisi pois­taa"

25.03.2017 08:00

Pu­das­jär­ven eh­do­ka­set­te­lus­sa suuria eroja puo­luei­den välillä – eh­dok­kai­na enemmän miehiä kuin naisia

23.03.2017 09:00

En­nak­ko­ää­nes­tys vauh­tiin ensi vii­kol­la – viime kun­ta­vaa­leis­sa ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Er­vas­tin ja Jau­ra­kan suun­nal­la

23.03.2017 09:00

Kes­kus­tan kam­pan­ja-aloi­tuk­ses­sa tupa täynnä – Veh­ka­pe­rän mukaan pä­tök­sen­te­ko lähenee kun­ta­lai­sia

08.03.2017 14:35

Pu­das­jär­vel­lä kun­ta­vaa­lei­hin ehdolle aset­tu­mas­sa 77 hen­ki­löä – katso kaikki nimet

01.03.2017 06:00

Eh­do­kas­han­kin­nas­ta kohti kun­ta­vaa­li­työ­tä – eh­do­kas­ha­ke­muk­set jä­tet­tä­vä vii­meis­tään tänään

28.02.2017 07:00

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan täy­den­tä­mi­nen työ­läs­tä – ta­sa-ar­vo ja per­he­suh­teet pun­ta­ris­sa

10.02.2017 07:00

Sa­no­ma­leh­det ovat tärkein tie­to­läh­de kun­ta­vaa­leis­sa – nuoret ää­nes­tä­jät etsivät tukea pää­tök­sil­leen sa­no­ma­leh­tien di­gi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta

02.02.2017 09:00

Vih­rei­den toi­min­ta vauh­tiin Pu­das­jär­vel­lä: Kari Tyk­ky­läi­nen puo­lueen pu­heen­joh­tak­si

01.02.2017 11:00

Ää­nes­tys­pai­kat säi­ly­vät en­nal­laan – kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys alkaa maa­lis­kuus­sa

05.12.2016 07:00