Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Liike nytin Kaisu Heikkinen on pettynyt puolueen menestykseen, mutta aikoo jatkaa politiikan tekemistä

Liike nytin Kaisu Heik­ki­nen on pet­ty­nyt puo­lueen me­nes­tyk­seen, mutta aikoo jatkaa po­li­tii­kan te­ke­mis­tä

09.04.2023 18:00
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveltä Kristillisdemokraattien ehdokkaana ollut Ari-Pekka Nieminen uskoo, että odotettavissa on kylmää kyytiä

Pu­das­jär­vel­tä Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien eh­dok­kaa­na ollut Ari-Pek­ka Nie­mi­nen uskoo, että odo­tet­ta­vis­sa on kylmää kyytiä

06.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Ikimuistoiset eduskuntavaalit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea siskoni!
Pääkirjoitus

Iki­muis­toi­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea sis­ko­ni!

05.04.2023 15:51 1
Tilaajille
Antti Tihinen ei ollut tyytyväinen äänimääräänsä – "Li Andersson kiteytti tunnelman"

Antti Tihinen ei ollut tyy­ty­väi­nen ää­ni­mää­rään­sä – "Li An­ders­son ki­teyt­ti tun­nel­man"

05.04.2023 08:03
Tilaajille
Analyysi: Eduskuntavaalien tuloksen mukaan Pudasjärvi perussuomalaistuu, mutta keskusta pysyy vahvana

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­sen mukaan Pu­das­jär­vi pe­rus­suo­ma­lais­tuu, mutta kes­kus­ta pysyy vahvana

05.04.2023 07:14 1
Tilaajille
Iijokiseutu jututti kolmea pudasjärveläistä äänestäjää ja näin he tuumivat tuloksesta – Tykkyläinen paljastaa vaalisalaisuuden

Ii­jo­ki­seu­tu jututti kolmea pu­das­jär­ve­läis­tä ää­nes­tä­jää ja näin he tuu­mi­vat tu­lok­ses­ta – Tyk­ky­läi­nen pal­jas­taa vaa­li­sa­lai­suu­den

04.04.2023 17:17
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma teki vaalihistoriaa – Pudasjärveläinen kansanedustaja viidenkymmenen vuoden jälkeen

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma teki vaa­li­his­to­riaa – Pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja vii­den­kym­me­nen vuoden jälkeen

04.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Sarakylässä jälleen Pudasjärven innokkaimmat äänestäjät – Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma kotipitäjässään kaikkien äänestysalueiden ykkönen

Sa­ra­ky­läs­sä jälleen Pu­das­jär­ven in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät – Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma ko­ti­pi­tä­jäs­sään kaik­kien ää­nes­tys­aluei­den ykkönen

03.04.2023 18:00
Tilaajille
Entiset päättäjät neuvovat tuoretta kansanedustajaa: "Oma linja pidettävä ja verkostot kuntoon"

Entiset päät­tä­jät neu­vo­vat tuo­ret­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa: "Oma linja pi­det­tä­vä ja ver­kos­tot kun­toon"

03.04.2023 23:47
Tilaajille
"Me uskomme Pohjois-Suomeen!" – tuoreen kansanedustajan, Olga Oinas-Panuman kotipirtissä iloittiin ennätyksellisen suurta vaalimenestystä

"Me uskomme Poh­jois-Suo­meen!" – tuoreen kan­sa­ne­dus­ta­jan, Olga Oi­nas-Pa­nu­man ko­ti­pir­tis­sä iloit­tiin en­nä­tyk­sel­li­sen suurta vaa­li­me­nes­tys­tä

03.04.2023 00:01 1
Tilaajille
Perusarvot luovat isänmaahan turvallisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ar­vot luovat isän­maa­han tur­val­li­suut­ta

01.04.2023 06:00
Tilaajille
Asumistuen leikkaukset kohdistuisivat pienituloisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­tuen leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat pie­ni­tu­loi­siin

31.03.2023 19:00
Tilaajille
Minä luotan Olgaan – Nyt on aika lähteä rakentamaan tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä luotan Olgaan – Nyt on aika lähteä ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä

31.03.2023 18:00
Tilaajille
Tarvitsemme oikeudenmukaisuutta – Apua pitää olla saatavilla lähellä ja oikea-aikaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me oi­keu­den­mu­kai­suut­ta – Apua pitää olla saa­ta­vil­la lähellä ja oi­kea-ai­kai­ses­ti

31.03.2023 15:34
Tilaajille
Tiukka ei EU:n pakkoremonteille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiukka ei EU:n pak­ko­re­mon­teil­le

31.03.2023 15:29
Tilaajille
Vaietut (vaali)teemat – mistä kansa puhuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaietut (vaa­li)­tee­mat – mistä kansa puhuu?

31.03.2023 15:26
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen Pudasjärvellä: Lähipalvelut on turvattava ja seitsemän päivän hoitotakuun on toteuduttava

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen Pu­das­jär­vel­lä: Lä­hi­pal­ve­lut on tur­vat­ta­va ja seit­se­män päivän hoi­to­ta­kuun on to­teu­dut­ta­va

30.03.2023 17:00
Tilaajille