hanke
Vanhaa puretaan uuden tieltä Kurenalan koulun tontilla – Kuntarahoitus tulossa Hyvän olon keskuksen rahoittajaksi

Vanhaa pu­re­taan uuden tieltä Ku­re­na­lan koulun ton­til­la – Kun­ta­ra­hoi­tus tulossa Hyvän olon kes­kuk­sen ra­hoit­ta­jak­si

05.12.2018 13:00
Ely-keskus jakaa avustuksia erilaisiin hankkeisiin – hakuaikaa marraskuun loppuun saakka

Ely-kes­kus jakaa avus­tuk­sia eri­lai­siin hank­kei­siin – ha­ku­ai­kaa mar­ras­kuun loppuun saakka

03.11.2018 10:00
Pudasjärven Laavu pitchasi parhaiten – palkintona kuvattiin video Jongulla

Pu­das­jär­ven Laavu pitc­ha­si par­hai­ten – pal­kin­to­na ku­vat­tiin video Jon­gul­la

29.10.2017 10:00
Kiertotaloushanke virittelyssä – tavoitteena lisätä työtä ja toimintakykyä Pudasjärvellä

Kier­to­ta­lous­han­ke vi­rit­te­lys­sä – ta­voit­tee­na lisätä työtä ja toi­min­ta­ky­kyä Pu­das­jär­vel­lä

17.10.2017 09:30
Taivalvaaran rullahiihtoratahanke siirtyy tulevalle suvelle – rakentamisen kustannusarvio on yli 1,4, miljoonaa

Tai­val­vaa­ran rul­la­hiih­to­ra­ta­han­ke siirtyy tu­le­val­le suvelle – ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nus­ar­vio on yli 1,4, mil­joo­naa

03.10.2017 09:00
Unelmatehtaan tekstiilikierrätyshanke sai rahoituksen – kiertotaloudesta haetaan kestävää toimeentuloa

Unel­ma­teh­taan teks­tii­li­kier­rä­tys­han­ke sai ra­hoi­tuk­sen – kier­to­ta­lou­des­ta haetaan kes­tä­vää toi­meen­tu­loa

19.05.2017 07:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00

Kylien yh­tei­nen hanke tar­vit­see pus­ku­ri­lai­naa – ta­voit­tee­na työl­lis­tää kaik­kiaan 44 hen­ki­löä

28.04.2017 10:00

Kylien yh­tei­nen hanke tar­vit­see pus­ku­ri­lai­naa – ta­voit­tee­na työl­lis­tää kaik­kiaan 44 hen­ki­löä

28.04.2017 10:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00
Ollin oivallukselle tunnustusta – Pärjänsuolla paikallisten nuorten toteuttama hanke on Vuoden nuorisoleader -projekti

Ollin oi­val­luk­sel­le tun­nus­tus­ta – Pär­jän­suol­la pai­kal­lis­ten nuorten to­teut­ta­ma hanke on Vuoden nuo­ri­so­lea­der -p­ro­jek­ti

23.04.2017 14:00
Unelmatehtaalle viritellään poistotekstiilien keruuta, käsittelyä ja jatkojalostusta

Unel­ma­teh­taal­le vi­ri­tel­lään pois­to­teks­tii­lien ke­ruu­ta, kä­sit­te­lyä ja jat­ko­ja­los­tus­ta

03.03.2017 09:00
Vaelluskalahanke viriämässä – jokivarren kunnilta haetaan likoon reilut puoli miljoonaa euroa

Vael­lus­ka­la­han­ke vi­riä­mäs­sä – jo­ki­var­ren kun­nil­ta haetaan likoon reilut puoli mil­joo­naa euroa

11.01.2017 14:00
Metsähallituksen kulttuuriperintöhanke ehdolla Europa Nostra -palkinnon saajaksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­han­ke ehdolla Europa Nostra -pal­kin­non saa­jak­si

09.01.2017 05:00
Työkykyvalmennuksessa kiinni omaan tulevaisuuteen – Syrjäytymisvaarassa olevalle apu kotiovelle

Työ­ky­ky­val­men­nuk­ses­sa kiinni omaan tu­le­vai­suu­teen – Syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­val­le apu ko­ti­ovel­le

07.01.2017 12:30
Maaseuturahastosta miljoonia euroja jaossa – uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Maa­seu­tu­ra­has­tos­ta mil­joo­nia euroja jaossa – uusia ideoita he­vo­sen­lan­nas­ta suo­pur­suun

17.12.2016 12:00
Matkamuistoja, käsitöitä ja syötävää – porotuotteille on kysyntää, muttei riittävästi tarjontaa

Mat­ka­muis­to­ja, kä­si­töi­tä ja syö­tä­vää – po­ro­tuot­teil­le on ky­syn­tää, muttei riit­tä­väs­ti tar­jon­taa

27.09.2016 09:00

Työ­Ta­ko­mo-hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si Harri Ojan­pe­rä – vers­tas­pääl­li­kök­si Jyrki Siivola Pu­das­jär­vel­le

23.09.2016 15:00
Kaupunginjohtaja Timonen Kollajasta: Toivottavasti vapautuu energiaa uusiin kuvioihin

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Timonen Kol­la­jas­ta: Toi­vot­ta­vas­ti va­pau­tuu ener­giaa uusiin ku­vioi­hin

16.09.2016 13:50
ELY-keskukselta maakuntaan 10 miljoonaa: Pudasjärvelle tukirahaa kotouttamiseen ja työllistämiseen

ELY-kes­kuk­sel­ta maa­kun­taan 10 mil­joo­naa: Pu­das­jär­vel­le tu­ki­ra­haa ko­tout­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen

15.09.2016 16:00