Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Metsätalous
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 09:00
Tilaajille
Kenttäradan dokumentoija Raimo Salo tekee nyt elokuvaa kämppäemännistä – "Nuorelta naiselta vaadittiin rohkeutta mennä karskien miesten joukkoon"

Kent­tä­ra­dan do­ku­men­toi­ja Raimo Salo tekee nyt elo­ku­vaa kämp­pä­emän­nis­tä – "Nuo­rel­ta nai­sel­ta vaa­dit­tiin roh­keut­ta mennä kars­kien miesten jouk­koon"

18.10.2021 09:00
Tilaajille
Iijokivarressa ollaan menossa Ojasta allikkoon – hanketta pukkaa

Ii­jo­ki­var­res­sa ollaan menossa Ojasta al­lik­koon – han­ket­ta pukkaa

05.12.2020 06:00
Tilaajille
Metsäkoneenkuljettajia houkutellaan töihin koulusta – opiskelijat seuraavat tiiviisti työmarkkinoiden tilannetta

Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jia hou­ku­tel­laan töihin kou­lus­ta – opis­ke­li­jat seu­raa­vat tii­viis­ti työ­mark­ki­noi­den ti­lan­net­ta

12.02.2019 12:00
Metsänomistajien tukiin liki 50 miljoonaa euroa viime vuonna – vanhoja metsäojia kunnostettiin noin 286 kilometriä

Met­sän­omis­ta­jien tukiin liki 50 mil­joo­naa euroa viime vuonna – vanhoja met­sä­ojia kun­nos­tet­tiin noin 286 ki­lo­met­riä

11.02.2019 12:00
Metsähallituksen metsurit eivät pakkolomaile tänä talvena – Koillismaan metsätiimin alueella yhdeksän metsuria

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­su­rit eivät pak­ko­lo­mai­le tänä talvena – Koil­lis­maan met­sä­tii­min alueel­la yh­dek­sän met­su­ria

08.01.2019 11:00
Kenellä on kylän leveimmät telat? – Suurempaa kantavuutta ja kannattavuutta tavoitellaan metsätyömaalla

Kenellä on kylän le­veim­mät te­lat? – Suu­rem­paa kan­ta­vuut­ta ja kan­nat­ta­vuut­ta ta­voi­tel­laan met­sä­työ­maal­la

13.10.2017 12:00
Korvaukset hirvituhoista nousivat – metsästäjiä houkutellaan mukaan tuhoista ilmoittamaan

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

30.09.2017 10:00
Puunkorjuu turvemailta vaatii taitoa ja kokemusta – yhdistelmäkone nähty hyväksi ratkaisuksi

Puun­kor­juu tur­ve­mail­ta vaatii taitoa ja ko­ke­mus­ta – yh­dis­tel­mä­ko­ne nähty hyväksi rat­kai­suk­si

23.09.2017 11:00
Puupaitaa ja muita bioajan hottiksia – yli 200 koululaista tutustui Bio-rekkaan Hirsikampuksella

Puu­pai­taa ja muita bioajan hot­tik­sia – yli 200 kou­lu­lais­ta tu­tus­tui Bio-rek­kaan Hir­si­kam­puk­sel­la

02.09.2017 11:00
Metsän mustikat maistuivat – Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen vieraili Pudasjärvellä

Metsän mus­ti­kat mais­tui­vat – Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Pentti Hyt­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2017 10:00
Metsät ja hirsirakentaminen kiinnostavat Pudasjärvellä vierailevia – ja saattavat aiheuttaa kateuttakin

Metsät ja hir­si­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­ta­vat Pu­das­jär­vel­lä vie­rai­le­via – ja saat­ta­vat ai­heut­taa ka­teut­ta­kin

31.08.2017 09:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Kolumni

Viljele ja var­je­le, myös bio­ta­lou­des­sa: Miten nou­sus­sa käy metsien suo­je­lun ja puun riit­tä­vyy­den?

17.05.2017 06:00
Kolumni

Viljele ja var­je­le, myös bio­ta­lou­des­sa: Miten nou­sus­sa käy metsien suo­je­lun ja puun riit­tä­vyy­den?

17.05.2017 06:00
Kolumni

Metsän vil­je­ly­lai­nal­la olisi kan­san­ta­lou­del­le kolme mer­kit­tä­vää etua

18.01.2017 15:00
Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua – turvemaille levitettiin tuhkaa helikopterin avulla

Tuh­ka­lan­noi­tus lisää puuston kasvua – tur­ve­mail­le le­vi­tet­tiin tuhkaa he­li­kop­te­rin avulla

10.01.2017 07:00
Metsähallituksen metsätalousyhtiö lomauttaa – Pudasjärvellä pakkolomalle 11 metsuria

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sä­ta­lous­yh­tiö lo­maut­taa – Pu­das­jär­vel­lä pak­ko­lo­mal­le 11 met­su­ria

30.11.2016 06:00
Metsänhoitoyhdistyksen vaalit menossa – ehdolla 21 pudasjärveläistä

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vaalit menossa – ehdolla 21 pu­das­jär­ve­läis­tä

07.11.2016 14:00
Multikopterista on moneksi myös metsätietoa kerätessä

Mul­ti­kop­te­ris­ta on moneksi myös met­sä­tie­toa ke­rä­tes­sä

05.11.2016 05:00