Tie
Tuisku ja liukkaus raskaan liikenteen kiusoina Ouluntiellä – poliisi kehottaa varovaisuuteen talvikeleillä

Tuisku ja liuk­kaus raskaan lii­ken­teen kiu­soi­na Ou­lun­tiel­lä – poliisi ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen tal­vi­ke­leil­lä

22.02.2019 10:00 0
Ouluntien ja Puolangantien talvihoidon taso nousi – teiden parempi kunto lisää turvallisuutta

Ou­lun­tien ja Puo­lan­gan­tien tal­vi­hoi­don taso nousi – teiden parempi kunto lisää tur­val­li­suut­ta

06.02.2019 16:00 0
Peräänajo Kokkokylässä Ranuantien ja Telkkäläntien risteyksessä

Pe­rään­ajo Kok­ko­ky­läs­sä Ra­nuan­tien ja Telk­kä­län­tien ris­teyk­ses­sä

18.01.2019 09:00 0

Panuman ris­teyk­sen lähellä kahden hen­ki­lö­au­ton kolari per­jan­tai­na – au­tois­sa yh­teen­sä seit­se­män hen­ki­löä, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

15.12.2018 09:00 0
Rimmin ja Mursunsaaren tievalaistus kuntoon – 102 pylväissä olevaa valaisinta uusiksi

Rimmin ja Mur­sun­saa­ren tie­va­lais­tus kuntoon – 102 pyl­väis­sä olevaa va­lai­sin­ta uusiksi

13.12.2018 08:00 0
Talvinopeudet käyttöön tällä viikolla – näillä tieosuuksilla nopeusrajoitusta pudotetaan

Tal­vi­no­peu­det käyt­töön tällä vii­kol­la – näillä tie­osuuk­sil­la no­peus­ra­joi­tus­ta pu­do­te­taan

24.10.2017 08:00 0
Metsähallituksen metsäteille ei tule puomeja – "Niiden sulkeminen joidenkin törttöilyn takia olisi kohtuutonta"

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sä­teil­le ei tule puomeja – "Niiden sul­ke­mi­nen joi­den­kin tört­töi­lyn takia olisi koh­tuu­ton­ta"

20.10.2017 09:00 0
Katuverkkoa kuntoon Kurenalla – Kuljetuspudakselle tieurakka Lonikantielle ja Pietarilan alueelle

Ka­tu­verk­koa kuntoon Ku­re­nal­la – Kul­je­tus­pu­dak­sel­le tie­urak­ka Lo­ni­kan­tiel­le ja Pie­ta­ri­lan alueel­le

16.10.2017 12:00 0
Pyörälenkki oli käydä kohtalokkaaksi – kypärä pelasti Pirkko-Liisan vakavilta seurauksilta

Pyö­rä­lenk­ki oli käydä koh­ta­lok­kaak­si – kypärä pelasti Pirk­ko-Lii­san va­ka­vil­ta seu­rauk­sil­ta

12.10.2017 09:00 0
Pohjoisessa toivotaan kuljetustuen jatkuvan – tuki ei vääristä kilpailua

Poh­joi­ses­sa toi­vo­taan kul­je­tus­tuen jat­ku­van – tuki ei vää­ris­tä kil­pai­lua

29.08.2017 07:00 0
Katuverkkoa kuntoon Kurenalla: syksyllä työmaat Pietarilan alueelle, lähiliikuntapuistokin valmiiksi

Ka­tu­verk­koa kuntoon Ku­re­nal­la: syk­syl­lä työmaat Pie­ta­ri­lan alueel­le, lä­hi­lii­kun­ta­puis­to­kin val­miik­si

02.07.2017 11:00 0
Työmaat näkyvät liikenteessä eri puolilla Pudasjärveä – kesällä tehdään kaivutöitä ja siltaremontteja

Työmaat näkyvät lii­ken­tees­sä eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä – kesällä tehdään kai­vu­töi­tä ja sil­ta­re­mont­te­ja

12.06.2017 17:00 0
Porojen kevätvaelluksen aikana syytä erityisvalppauteen – Oulu–Kuusamontiellä pitkä kolariherkkä osuus

Porojen ke­vät­vael­luk­sen aikana syytä eri­tyis­valp­pau­teen – Ou­lu–­Kuu­sa­mon­tiel­lä pitkä ko­la­ri­herk­kä osuus

06.05.2017 12:00 0
Porojen kevätvaelluksen aikana syytä erityisvalppauteen – Oulu–Kuusamontiellä pitkä kolariherkkä osuus

Porojen ke­vät­vael­luk­sen aikana syytä eri­tyis­valp­pau­teen – Ou­lu–­Kuu­sa­mon­tiel­lä pitkä ko­la­ri­herk­kä osuus

06.05.2017 12:00 0
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00 0
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00 0
Hiekat saavat viimein kyytiä Kurenalan kaduilta – mihin kerätty murske viedään?

Hiekat saavat viimein kyytiä Ku­re­na­lan ka­duil­ta – mihin kerätty murske vie­dään?

26.04.2017 06:00 0
Valtionavustukset yksityisteille nousivat – avustukset haettavissa ympäri vuoden

Val­tion­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le nou­si­vat – avus­tuk­set haet­ta­vis­sa ympäri vuoden

02.03.2017 07:00 0
Metsähallitus huojentaa tiemaksua – yhtä tyhjän kanssa, sanoo paikallinen metsänomistajien edustaja

Met­sä­hal­li­tus huo­jen­taa tie­mak­sua – yhtä tyhjän kanssa, sanoo pai­kal­li­nen met­sän­omis­ta­jien edus­ta­ja

05.02.2017 12:00 0
Missä aura-auto liikkuu? – teiden kunnostustyöt saa selville netistä

Missä au­ra-au­to liik­kuu? – teiden kun­nos­tus­työt saa sel­vil­le netistä

30.12.2016 07:00 0