Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pyöräily
Syöte MTB:n pisin matka oli 270 kilometriä ja siinäkin maaliin ehdittiin – Näin Syötteen maastoissa poljettiin suurella joukolla, katso kuvat ja video

Syöte MTB:n pisin matka oli 270 ki­lo­met­riä ja sii­nä­kin maaliin eh­dit­tiin – Näin Syöt­teen maas­tois­sa pol­jet­tiin suu­rel­la jou­kol­la, katso kuvat ja video

06.08.2023 13:49
Tilaajille
Syöte MTB -kilpailun lähtö 2023

Syöte MTB -kil­pai­lun lähtö 2023

06.08.2023 13:45
Tilaajille
Syötteen maastopyöräreiteille uusia linjauksia – Ahmankierros on jatkossa pyhitetty vain patikointikäyttöön

Syöt­teen maas­to­pyö­rä­rei­teil­le uusia lin­jauk­sia – Ah­man­kier­ros on jat­kos­sa py­hi­tet­ty vain pa­ti­koin­ti­käyt­töön

25.07.2023 11:20
Tilaajille
Pyöräily houkuttelee Syötteelle kesällä – Syötteen alueella näkee nyt pyöriä ja lastenvaunuja, mikä kertoo alueen olevan harrastajien ja nuorten perheiden suosiossa. Kesän matkailijamäärien odotetaan olevan viime vuoden veroisia.

Pyö­räi­ly hou­kut­te­lee Syöt­teel­le kesällä – ­Syöt­teen alueel­la näkee nyt pyöriä ja las­ten­vau­nu­ja, mikä kertoo alueen olevan har­ras­ta­jien ja nuorten per­hei­den suo­sios­sa. Kesän mat­kai­li­ja­mää­rien odo­te­taan olevan viime vuoden ve­roi­sia.

19.07.2023 05:00
Tilaajille
Näin tunnistat varastetun pyörän kauppiaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yksityiskohtaa, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pyörän kaup­piaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yk­si­tyis­koh­taa, joista hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

02.07.2023 08:00
Tilaajille
Iso-Syötteelle odotetaan vilkasta hissipyöräilykautta – hissit pyörivät juhannusaatolta ja lokakuulle

Iso-Syöt­teel­le odo­te­taan vil­kas­ta his­si­pyö­räi­ly­kaut­ta – hissit pyö­ri­vät ju­han­nus­aa­tol­ta ja lo­ka­kuul­le

22.06.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärvellä kysellään kevyenliikenteen kehittämisestä – kaupunki käynnistänyt kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman laadinnan

Pu­das­jär­vel­lä ky­sel­lään ke­vyen­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­ses­tä – ­kau­pun­ki käyn­nis­tä­nyt kävelyn ja pyö­rä­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­din­nan

11.05.2023 09:15
Tilaajille
Pudasjärvelle jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma – tavoitteena lisätä hyvinvointia ja kehittää kestäviä liikenneratkaisuja

Pu­das­jär­vel­le ja­lan­ku­lun ja pyö­rä­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma – ta­voit­tee­na lisätä hy­vin­voin­tia ja ke­hit­tää kes­tä­viä lii­ken­ne­rat­kai­su­ja

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Nämä ovat Syötteen pyöräilymatkailun valtteja ja tältä reiteillä näyttää – Millaisia edellytyksiä Suomella on nousta pyöräilijöiden mielissä suurmaaksi?

Nämä ovat Syöt­teen pyö­räi­ly­mat­kai­lun valt­te­ja ja tältä rei­teil­lä näyttää – Mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on nousta pyö­räi­li­jöi­den mie­lis­sä suur­maak­si?

23.09.2022 15:03
Tilaajille
Syöte MTB:n pyöräilijät saivat vettä niskaansa ja rapa lensi – sitkeimmät polkivat silti reilut 200 kilometriä

Syöte MTB:n pyö­räi­li­jät saivat vettä nis­kaan­sa ja rapa lensi – sit­keim­mät pol­ki­vat silti reilut 200 ki­lo­met­riä

08.08.2022 16:00
Tilaajille
Uusi pyöräbaana Iso-Syötteelle valmis kesällä – Mikko Terentjeff: "Porukka tuntuu haluavat pyöräillä. Iso-Syötteellä voi päästä kokeilemaan lajia vaikka ensimmäistä kertaa"

Uusi pyö­rä­baa­na Iso-Syöt­teel­le valmis kesällä – Mikko Te­rent­jeff: "Po­ruk­ka tuntuu ha­lua­vat pyö­räil­lä. Iso-Syöt­teel­lä voi päästä ko­kei­le­maan lajia vaikka en­sim­mäis­tä kertaa"

10.06.2022 09:00
Tilaajille
Pyörätien jatke merkittävä nyt liikennemerkillä – Liikenneturva: "Jos näitä liikennemerkkejä ei ajorataa ajaville ole, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan"

Pyö­rä­tien jatke mer­kit­tä­vä nyt lii­ken­ne­mer­kil­lä – Lii­ken­ne­tur­va: "Jos näitä lii­ken­ne­merk­ke­jä ei ajo­ra­taa aja­vil­le ole, väis­tä­mi­nen mää­räy­tyy lii­ken­ne­sään­nön mukaan"

30.05.2022 08:23
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 12:21
Hiihtokeskusten ikiaikaiseen ongelmaan ratkaisu – Kiitos pyöräilyn, Iso-Syötteellä on pyörinyt hissi tänä vuonna jokaisena kuukautena.

Hiih­to­kes­kus­ten iki­ai­kai­seen on­gel­maan rat­kai­su – Kiitos pyö­räi­lyn, Iso-Syöt­teel­lä on pyö­ri­nyt hissi tänä vuonna jo­kai­se­na kuu­kau­te­na.

20.11.2021 04:00
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

28.10.2021 15:56

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

03.09.2021 19:00
Mahdollisia korona-altistumisia viikonlopun Syöte MTB pyöräilykisoista

Mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia vii­kon­lo­pun Syöte MTB pyö­räi­ly­ki­sois­ta

12.08.2021 12:29
Syötteellä ajettiin täyttä vauhtia maantiepyöräilyn ikäluokkien SM-kilpailuissa – "Korkeuseroja saa radoille niin, että kansainvälisetkin vaatimukset täyttyisivät", järjestäjät kehuvat puitteita

Syöt­teel­lä ajet­tiin täyttä vauhtia maan­tie­pyö­räi­lyn ikä­luok­kien SM-kil­pai­luis­sa – "Kor­keu­se­ro­ja saa ra­doil­le niin, että kan­sain­vä­li­set­kin vaa­ti­muk­set täyt­tyi­si­vät", jär­jes­tä­jät kehuvat puit­tei­ta

03.08.2021 09:14
Tilaajille
Kyläseurassa toimeen liikunnan edistämiseksi –  Yöpyöräily Sarajärveltä Rytinkiin

Ky­lä­seu­ras­sa toimeen lii­kun­nan edis­tä­mi­sek­si –  Yö­pyö­räi­ly Sa­ra­jär­vel­tä Ry­tin­kiin

24.07.2021 08:32
Tilaajille
Polkevat hyväntekijät ympäri Suomea kokoontuivat Leville lauantaina – 34 Espoolaista pyöräilijää huoltojoukkoineen pysähtyi Iso-Syötteelle taitettuaan melkein tuhat kilometria

Pol­ke­vat hy­vän­te­ki­jät ympäri Suomea ko­koon­tui­vat Leville lauan­tai­na – 34 Es­poo­lais­ta pyö­räi­li­jää huol­to­jouk­koi­neen py­säh­tyi Iso-Syöt­teel­le tai­tet­tuaan melkein tuhat ki­lo­met­ria

20.07.2021 06:00
Tilaajille