Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Terveys
Kellojen siirto voi laukaista unihäiriöitä ja lievän aikaerorasituksen – helpota tilannetta asiantuntijan neuvoilla

Kel­lo­jen siirto voi lau­kais­ta uni­häi­riöi­tä ja lievän ai­ka­ero­ra­si­tuk­sen – helpota ti­lan­net­ta asian­tun­ti­jan neu­voil­la

30.10.2021 20:01
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Lähes kolmannes kouluikäisistä pojista ylipainoisia, kuntakohtaiset erot ovat suuria

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lu­ikäi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

29.10.2021 17:14
Kakka kiinnostaa akatemiatutkijaa – suolistomikrobit ovat nyt muodissa, kävi ilmi ensimmäisessä Tiedettä nuotiolla -tapahtumassa

Kakka kiin­nos­taa aka­te­mia­tut­ki­jaa – suo­lis­to­mik­ro­bit ovat nyt muo­dis­sa, kävi ilmi en­sim­mäi­ses­sä Tie­det­tä nuo­tiol­la -ta­pah­tu­mas­sa

15.10.2021 04:05
Tilaajille
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Aikuisten D-vitamiinitasossa selvä muutos – kannattaako maitoon lisätä vitamiineja?

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Ai­kuis­ten D-vi­ta­mii­ni­ta­sos­sa selvä muutos – kan­nat­taa­ko maitoon lisätä vi­ta­mii­ne­ja?

01.07.2021 08:00
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Reipas kävely alentaa sepelvaltimotautia sairastavan verenpainetta myös pakkassäällä – raskaan lumen kolaaminen taas voi nostaa verenpainetta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Reipas kävely alentaa se­pel­val­ti­mo­tau­tia sai­ras­ta­van ve­ren­pai­net­ta myös pak­kas­sääl­lä – raskaan lumen ko­laa­mi­nen taas voi nostaa ve­ren­pai­net­ta

08.02.2021 10:00
Tutkimus: Päiväkotilasten immuunijärjestelmä parani jo kuukaudessa metsäpohjaisessa pihassa

Tut­ki­mus: Päi­vä­ko­ti­las­ten im­muu­ni­jär­jes­tel­mä parani jo kuu­kau­des­sa met­sä­poh­jai­ses­sa pihassa

19.10.2020 05:56
Diabetes vaatii jatkuvaa hoitoa – Pudasjärvellä hoitotarvikkeiden jakelu saa kiitosta

Dia­be­tes vaatii jat­ku­vaa hoitoa – Pu­das­jär­vel­lä hoi­to­tar­vik­kei­den jakelu saa kii­tos­ta

27.11.2018 09:00
Oulunkaaren työterveyspalvelut osakeyhtiöksi ensi vuonna – taustalla lakimuutos

Ou­lun­kaa­ren työ­ter­veys­pal­ve­lut osa­ke­yh­tiök­si ensi vuonna – taus­tal­la la­ki­muu­tos

07.11.2018 06:00
Keränen ja muut keskustan lääkäriedustajat: Lakiesitys soten valinnanvapaudesta lykkää ratkaisut yli vuodenvaihteen

Keränen ja muut kes­kus­tan lää­kä­rie­dus­ta­jat: La­ki­esi­tys soten va­lin­nan­va­pau­des­ta lykkää rat­kai­sut yli vuo­den­vaih­teen

23.10.2017 11:00
Sote-uudistuksen tavoitteena ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaa – muutosagnetti haluaa parantaa palveluja

So­te-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maa – muu­to­sag­net­ti haluaa pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

23.10.2017 11:00
Pudasjärven terveysaseman sisäilman laatu esillä – korjaustöihin ryhdytään jo tämän syksyn aikana

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man si­sä­il­man laatu esillä – kor­jaus­töi­hin ryh­dy­tään jo tämän syksyn aikana

18.10.2017 06:00
Terveysasemalla on oirehdittu, tutkittu ja tehty remontteja jo useiden vuosien ajan

Ter­veys­ase­mal­la on oi­reh­dit­tu, tut­kit­tu ja tehty re­mont­te­ja jo useiden vuosien ajan

18.10.2017 06:00
Hyvinvointiseteli ainutlaatuinen hanke Suomessa – Pudasjärvellä käyttöön jo ensi vuonna?

Hy­vin­voin­ti­se­te­li ai­nut­laa­tui­nen hanke Suo­mes­sa – Pu­das­jär­vel­lä käyt­töön jo ensi vuonna?

06.10.2017 09:00
Miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa? – sote-soppaa hämmennettiin Hirsikampuksella

Miten pal­ve­lut jär­jes­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa? – so­te-sop­paa häm­men­net­tiin Hir­si­kam­puk­sel­la

16.09.2017 10:00
Tapaus syrjäkylällä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi helpottaa?

Tapaus syr­jä­ky­läl­lä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi hel­pot­taa?

16.09.2017 10:00
Tekoäly tulkitsee hoidon tarpeet – näin teet ajanvarauspyynnön terveyskeskukseen sähköisesti

Tekoäly tul­kit­see hoidon tarpeet – näin teet ajan­va­raus­pyyn­nön ter­veys­kes­kuk­seen säh­köi­ses­ti

13.09.2017 06:30
Ohjeita heikentyneeseen ja valikoivaan kuuloon – Kuuloauto pysähtyi Pudasjärvellä

Ohjeita hei­ken­ty­nee­seen ja va­li­koi­vaan kuuloon – Kuu­lo­au­to py­säh­tyi Pu­das­jär­vel­lä

01.09.2017 08:30
Rahaa jaossa järjestöille luontoliikuntaan

Rahaa jaossa jär­jes­töil­le luon­to­lii­kun­taan

24.08.2017 18:00
Lukijalta

Onko tar­peel­lis­ta ta­tuoi­da?

27.07.2017 16:10
Soteen suunniteltu rahoitusmalli Pudasjärvelle eduksi – tarvekerroin huomioi väestön sairastavuuden, joka täällä on korkealla tasolla

Soteen suun­ni­tel­tu ra­hoi­tus­mal­li Pu­das­jär­vel­le eduksi – tar­ve­ker­roin huomioi väestön sai­ras­ta­vuu­den, joka täällä on kor­keal­la tasolla

18.05.2017 07:00