Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Sarakylän koulu
Sarakylässä talven kylmin yö pakotti koululaiset viettämään etäpäivää – koulunjohtajan pitkällä uralla ei ole käynyt vastaavaa

Sa­ra­ky­läs­sä talven kylmin yö pakotti kou­lu­lai­set viet­tä­mään etä­päi­vää – kou­lun­joh­ta­jan pit­käl­lä uralla ei ole käynyt vas­taa­vaa

18.01.2024 15:08 1
Tilaajille
Katapultin kokeilua ja muuta ilmiöoppimista tarjolla – Tietomaa oli tien päällä ja vieraili Pudasjärvenkin kouluilla

Ka­ta­pul­tin ko­kei­lua ja muuta il­miö­op­pi­mis­ta tar­jol­la – Tie­to­maa oli tien päällä ja vie­rai­li Pu­das­jär­ven­kin kou­luil­la

14.01.2024 12:00
Tilaajille
Sarakylän hirsikoulu kestää vielä pitkään – hirsirakentaja ei yllättynyt kavuttuaan ensimmäistä kertaa satavuotiaan vintille

Sa­ra­ky­län hir­si­kou­lu kestää vielä pitkään – hir­si­ra­ken­ta­ja ei yl­lät­ty­nyt ka­vut­tuaan en­sim­mäis­tä kertaa sa­ta­vuo­tiaan vin­til­le

17.11.2023 09:50
Tilaajille
Sarakylän kansakoulun ensimmäiset rakennukset valmistuivat sata vuotta sitten – tällainen oli rakennuksen syntyhistoria

Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun en­sim­mäi­set ra­ken­nuk­set val­mis­tui­vat sata vuotta sitten – täl­lai­nen oli ra­ken­nuk­sen syn­ty­his­to­ria

17.11.2023 09:46
Tilaajille
Kuulemisissa tiukka aikataulu – kyläkoulu huolettaa, sen jatkolle esitettiin vankkoja perusteita Sarakylässä pidetyssä tilaisuudessa

Kuu­le­mi­sis­sa tiukka ai­ka­tau­lu – ky­lä­kou­lu huo­let­taa, sen jat­kol­le esi­tet­tiin vank­ko­ja pe­rus­tei­ta Sa­ra­ky­läs­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa

12.09.2023 13:10
Tilaajille
Järjestäjät, torikauppiaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sarakylän Vattumarkkinat!

Jär­jes­tä­jät, to­ri­kaup­piaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­nat!

21.08.2023 12:24
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­rus­as­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen ja Sarakylän kouluille valittiin määräaikaiset opettajat ensi lukuvuodelle

Syöt­teen ja Sa­ra­ky­län kou­luil­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­set opet­ta­jat ensi lu­ku­vuo­del­le

26.06.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärveläisellä Esko Piipposella on jo liki 60 vuoden kokemus vaalilautakunnassa toimimisesta – Traktoreilla tuli väkeä äänestyspaikalle, ja kaikki odottivat hartaasti tuloksia

Pu­das­jär­ve­läi­sel­lä Esko Piip­po­sel­la on jo liki 60 vuoden kokemus vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta – T­rak­to­reil­la tuli väkeä ää­nes­tys­pai­kal­le, ja kaikki odot­ti­vat har­taas­ti tu­lok­sia

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärvellä syyslukukauden aloittaa yli 900 perusasteen oppilasta – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

09.08.2022 19:02
Tilaajille