Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Eduskuntavaalit 2023
Edustajat jättivät vaalirahailmoituksensa – Oinas-Panuman ja Aittakummun kampanjat maksoivat liki 40 000 euroa, katso vaalirahalinkistä myös muiden edustajien vaalirahailmoitukset

Edus­ta­jat jät­ti­vät vaa­li­ra­hail­moi­tuk­sen­sa – Oi­nas-Pa­nu­man ja Ait­ta­kum­mun kam­pan­jat mak­soi­vat liki 40 000 euroa, katso vaa­li­ra­ha­lin­kis­tä myös muiden edus­ta­jien vaa­li­ra­hail­moi­tuk­set

06.06.2023 13:22
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­sa­ne­dus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­nau­sau­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Liike nytin Kaisu Heikkinen on pettynyt puolueen menestykseen, mutta aikoo jatkaa politiikan tekemistä

Liike nytin Kaisu Heik­ki­nen on pet­ty­nyt puo­lueen me­nes­tyk­seen, mutta aikoo jatkaa po­li­tii­kan te­ke­mis­tä

09.04.2023 18:00
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveltä Kristillisdemokraattien ehdokkaana ollut Ari-Pekka Nieminen uskoo, että odotettavissa on kylmää kyytiä

Pu­das­jär­vel­tä Kris­til­lis­de­mok­raat­tien eh­dok­kaa­na ollut Ari-Pek­ka Nie­mi­nen uskoo, että odo­tet­ta­vis­sa on kylmää kyytiä

06.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­sa­ne­dus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Ikimuistoiset eduskuntavaalit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea siskoni!
Pääkirjoitus

Iki­muis­toi­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea sis­ko­ni!

05.04.2023 15:51 1
Tilaajille
Antti Tihinen ei ollut tyytyväinen äänimääräänsä – "Li Andersson kiteytti tunnelman"

Antti Tihinen ei ollut tyy­ty­väi­nen ää­ni­mää­rään­sä – "Li An­ders­son ki­teyt­ti tun­nel­man"

05.04.2023 08:03
Tilaajille
Analyysi: Eduskuntavaalien tuloksen mukaan Pudasjärvi perussuomalaistuu, mutta keskusta pysyy vahvana

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­sen mukaan Pu­das­jär­vi pe­rus­suo­ma­lais­tuu, mutta kes­kus­ta pysyy vahvana

05.04.2023 07:14 1
Tilaajille
Iijokiseutu jututti kolmea pudasjärveläistä äänestäjää ja näin he tuumivat tuloksesta – Tykkyläinen paljastaa vaalisalaisuuden

Ii­jo­ki­seu­tu jututti kolmea pu­das­jär­ve­läis­tä ää­nes­tä­jää ja näin he tuu­mi­vat tu­lok­ses­ta – Tyk­ky­läi­nen pal­jas­taa vaa­lisalai­suu­den

04.04.2023 17:17
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma teki vaalihistoriaa – Pudasjärveläinen kansanedustaja viidenkymmenen vuoden jälkeen

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma teki vaa­li­his­to­riaa – Pu­das­jär­ve­läi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja vii­den­kym­me­nen vuoden jälkeen

04.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Sarakylässä jälleen Pudasjärven innokkaimmat äänestäjät – Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma kotipitäjässään kaikkien äänestysalueiden ykkönen

Sa­ra­ky­läs­sä jälleen Pu­das­jär­ven in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät – Uusi kan­sa­ne­dus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma ko­ti­pi­tä­jäs­sään kaik­kien ää­nes­ty­sa­luei­den ykkönen

03.04.2023 18:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

03.04.2023 17:08
Tilaajille
Entiset päättäjät neuvovat tuoretta kansanedustajaa: "Oma linja pidettävä ja verkostot kuntoon"

Entiset päät­tä­jät neu­vo­vat tuo­ret­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa: "Oma linja pi­det­tä­vä ja ver­kos­tot kun­toon"

03.04.2023 23:47
Tilaajille
"Me uskomme Pohjois-Suomeen!" – tuoreen kansanedustajan, Olga Oinas-Panuman kotipirtissä iloittiin ennätyksellisen suurta vaalimenestystä

"Me uskomme Poh­jois-Suo­meen!" – tuoreen kan­sa­ne­dus­ta­jan, Olga Oi­nas-Pa­nu­man ko­ti­pir­tis­sä iloit­tiin en­nä­tyk­sel­li­sen suurta vaa­li­me­nes­tys­tä

03.04.2023 00:01 1
Tilaajille
Keskustan valta-asema historiaan Oulun vaalipiirissä, kun perussuomalaiset kiri rinnalle ja ohi

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma his­to­riaan Oulun vaa­li­pii­ris­sä, kun pe­rus­suo­ma­lai­set kiri rin­nal­le ja ohi

02.04.2023 23:56
Tilaajille
Kokoomuksen Tuomo Törmänen käänsi katseet paikallispolitiikkaan

Ko­koo­muk­sen Tuomo Tör­mä­nen käänsi katseet pai­kal­lis­po­li­tiik­kaan

02.04.2023 22:49
Tilaajille
Keskustan vaalivalvojaisissa odottava tunnelma ennakkoäänten tuloslaskennan viipyessä

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa odot­ta­va tun­nel­ma en­nak­koään­ten tu­los­las­ken­nan vii­pyes­sä

02.04.2023 22:48
Tilaajille
Melkein puolet keskustan äänistä Kuusamossa valuu muille kuin paikalliselle ehdokkaalle, perussuomalaisilla pitovoima selvästi huonoin

Melkein puolet kes­kus­tan äänistä Kuu­sa­mos­sa valuu muille kuin pai­kal­li­sel­le eh­dok­kaal­le, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la pi­to­voi­ma sel­väs­ti huonoin

02.04.2023 22:47
Tilaajille