Eduskuntavaalit: En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

Kolumni: Taa­lak­sen vai Ol­li­kai­sen lin­jal­la? – Metsien hii­li­nie­lu­jen ko­ros­tu­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa on suo­ma­lai­nen eri­koi­suus

Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023
Viimeisin 24 tuntia
Ennakkoäänestyksen loppukiri: tiistaina 410 kävi äänestämässä Pudasjärvellä – Jo 38,3 prosenttia käyttänyt äänioikeutensa, Taivalkoskelle äänestänyt jo yli 40 prosenttia

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

29.03.2023 11:40
Tilaajille
Viikko
Pudasjärveläisellä Esko Piipposella on jo liki 60 vuoden kokemus vaalilautakunnassa toimimisesta – Traktoreilla tuli väkeä äänestyspaikalle, ja kaikki odottivat hartaasti tuloksia

Pu­das­jär­ve­läi­sel­lä Esko Piip­po­sel­la on jo liki 60 vuoden kokemus vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta – T­rak­to­reil­la tuli väkeä ää­nes­tys­pai­kal­le, ja kaikki odot­ti­vat har­taas­ti tu­lok­sia

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Olgalle onnea vaaleihin – autetaan tavoitteiden saavuttamista äänestämällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olgalle onnea vaa­lei­hin – au­te­taan ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ää­nes­tä­mäl­lä

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Sote-uudistus on epäonnistunut – muutos tarkoittaa palveluiden keskittämistä ja lähipalveluiden karsimista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus on epä­on­nis­tu­nut – muutos tar­koit­taa pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä ja lä­hi­pal­ve­lui­den kar­si­mis­ta

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Joko nyt äänestetään Pudasjärveltä edustaja Arkadianmäelle?

Joko nyt ää­nes­te­tään Pu­das­jär­vel­tä edus­ta­ja Ar­ka­dian­mäel­le?

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärvellä jo 714 käyttänyt äänioikeuttaan – perjantaina ennakkoäänestettiin Syötteellä

Pu­das­jär­vel­lä jo 714 käyt­tä­nyt ää­ni­oi­keut­taan – per­jan­tai­na en­nak­koää­nes­tet­tiin Syöt­teel­lä

24.03.2023 20:24
Tilaajille
Kaksi ehdokasta viidestä teki ennakkoilmoituksen – Olga Oinas-Panumalla suurin vaalibudjetti

Kaksi eh­do­kas­ta vii­des­tä teki en­nak­ko­il­moi­tuk­sen – Olga Oi­nas-Pa­nu­mal­la suurin vaa­li­bud­jet­ti

24.03.2023 05:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sote-alalla pitkään kytenyt kriisi on roihahtanut kunnon liekkeihin ja se ratkaistaan rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-alal­la pitkään kytenyt kriisi on roi­hah­ta­nut kunnon liek­kei­hin ja se rat­kais­taan rahalla

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä kävi ensimmäisenä päivänä 332 äänestämässä ennakkoon – aamupäivällä vilkkainta, ehdokas löytyi helposti

Pu­das­jär­vel­lä kävi en­sim­mäi­se­nä päivänä 332 ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon – aa­mu­päi­väl­lä vilk­kain­ta, ehdokas löytyi hel­pos­ti

22.03.2023 23:00
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

22.03.2023 18:00
Tilaajille
Kohti eduskuntaa – Sinä päätät kuka päättää!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti edus­kun­taa – Sinä päätät kuka päät­tää!

22.03.2023 16:49
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma pudasjärveläisnuorten suosikki eduskuntaan - keskusta suosituin puolueena

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma pu­das­jär­ve­läis­nuor­ten suo­sik­ki edus­kun­taan - kes­kus­ta suo­si­tuin puo­luee­na

22.03.2023 15:08
Tilaajille
Ennakkoäänestys käynnistyy nyt aamulla – ennakkoäänestys on mahdollista Hyvän olon pirtissä, Kipinän koululla, Livokas ry:llä, Sarakylän koululla, Pikku-Syötteellä ja Puhoksen kyläseuran talolla.

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy nyt aamulla – en­nak­koää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Hyvän olon pir­tis­sä, Kipinän kou­lul­la, Livokas ry:llä, Sa­ra­ky­län kou­lul­la, Pik­ku-Syöt­teel­lä ja Pu­hok­sen ky­lä­seu­ran ta­lol­la.

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon

Suo­ras­sa vaa­li­ten­tis­sä mukana kuusi ni­me­käs­tä Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­ta – he pää­se­vät ker­to­maan vi­sion­sa poh­joi­ses­ta ja ker­to­maan, miten talous pannaan kuntoon

21.03.2023 16:30
Tilaajille
Eduskuntaan pyrkivän Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Matti Heikkilän rikostuomio tuli yllätyksenä keskustaväelle – taustalla kuljetusliikkeen konkurssi: ”Harkitsin asian kertomista aiemmin”

Edus­kun­taan pyr­ki­vän Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Matti Heik­ki­län ri­kos­tuo­mio tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­ta­väel­le – ­taus­tal­la kul­je­tus­liik­keen kon­kurs­si: ”Har­kit­sin asian ker­to­mis­ta aiem­min”

20.03.2023 08:59
Tilaajille
Kevään tärkeä vaikuttamisen paikka on nyt – Olgalla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä eduskuntavaaleissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kevään tärkeä vai­kut­ta­mi­sen paikka on nyt – Olgalla on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä edus­kun­ta­vaa­leis­sa

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Minä uskon Pohjois-Suomeen, uskothan sinäkin –  Olgasta saamme hyvän kansanedustajan ajamaan maakuntamme tärkeitä asioita meidän parhaaksemme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, us­kot­han sinäkin – Olgasta saamme hyvän kan­san­edus­ta­jan ajamaan maa­kun­tam­me tär­kei­tä asioita meidän par­haak­sem­me

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Koulukiusaamisesta pitää tehdä loppu heti, kun sitä havaitaan – Koulun kuuluu olla turvallinen tila kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta pitää tehdä loppu heti, kun sitä ha­vai­taan – Koulun kuuluu olla tur­val­li­nen tila kai­kil­le

16.03.2023 10:36
Tilaajille
Tuulivoima ja Nato erottivat kansanedustajaehdokkaita Hirsikampuksen vaalipaneelissa

Tuu­li­voi­ma ja Nato erot­ti­vat kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­ta Hir­si­kam­puk­sen vaa­li­pa­nee­lis­sa

15.03.2023 20:15
Tilaajille
Mirka Väyrynen: asioita täytyy muuttaa – "Suomalaisten asiat ajettu heikolle tolalle, verotusta kevennettävä ja hintoja laskettava"

Mirka Väy­ry­nen: asioita täytyy muuttaa – "Suo­ma­lais­ten asiat ajettu hei­kol­le to­lal­le, ve­ro­tus­ta ke­ven­net­tä­vä ja hintoja las­ket­ta­va"

15.03.2023 20:24 1
Tilaajille