Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
Kuukausi
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

01.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven lukion toiminta on jatkumassa Hirsikampuksella ja koulut ovat yhdistymässä Pudasjärven peruskouluksi

Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

30.11.2023 12:04
Tilaajille
Malttia ja maalaisjärkeä Pudasjärven kaupungin säästöjen hakuun – lukion siirrossa Lakarille ei ole järkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Malttia ja maa­lais­jär­keä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­jen hakuun – lukion siir­ros­sa La­ka­ril­le ei ole järkeä

23.11.2023 14:41 3
Tilaajille
Koulutuspalvelut menossa uusiin puihin – Ketkä opiskelevat jatkossa Lakarilla ja Hirsikampuksella? Lue myös oppilaskunnan kannanotto selvitykseen

Kou­lu­tus­pal­ve­lut menossa uusiin puihin – Ketkä opis­ke­le­vat jat­kos­sa La­ka­ril­la ja Hir­si­kam­puk­sel­la? Lue myös op­pi­las­kun­nan kan­nan­ot­to sel­vi­tyk­seen

27.11.2023 09:49 2
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin selvitys hyvinvointi- ja sivistystoimen palvelutuotantomallista valmistunut – suurimmat muutokset kohdistuisivat koulutuspalveluihin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sel­vi­tys hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­toi­men pal­ve­lu­tuo­tan­to­mal­lis­ta val­mis­tu­nut – suu­rim­mat muu­tok­set koh­dis­tui­si­vat kou­lu­tus­pal­ve­lui­hin

20.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Sarakylän kansakoulun ensimmäiset rakennukset valmistuivat sata vuotta sitten – tällainen oli rakennuksen syntyhistoria

Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun en­sim­mäi­set ra­ken­nuk­set val­mis­tui­vat sata vuotta sitten – täl­lai­nen oli ra­ken­nuk­sen syn­ty­his­to­ria

17.11.2023 09:46
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkoskelta halutaan tiloja ensi kesän Suviseurojen majoittujille – matka yösijalle kestää kolme varttia

Tai­val­kos­kel­ta ha­lu­taan tiloja ensi kesän Su­vi­seu­ro­jen ma­joit­tu­jil­le – matka yö­si­jal­le kestää kolme varttia

17.10.2023 11:05
Tilaajille
Lakarin koulun vanhimman osan purku alkamassa – Jäljelle jää käytännössä vain seinärungot ja katto

Lakarin koulun van­him­man osan purku al­ka­mas­sa – Jäl­jel­le jää käy­tän­nös­sä vain sei­nä­run­got ja katto

22.08.2023 15:59
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

12.08.2023 08:00
Tilaajille
Koululaiset jälleen liikenteeseen torstaina – Kaupunki järjestää suojatiepäivystystä perjantaiaamuna Kurenalla

Kou­lu­lai­set jälleen lii­ken­tee­seen tors­tai­na – Kau­pun­ki jär­jes­tää suo­ja­tie­päi­vys­tys­tä per­jan­tai­aa­mu­na Ku­re­nal­la

09.08.2023 18:00
Uudet koululaiset ovat tervetulleita Pudasjärvelle, sillä tällä menolla säästöjä haetaan vastakin
Pääkirjoitus

Uudet kou­lu­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta Pu­das­jär­vel­le, sillä tällä menolla sääs­tö­jä haetaan vas­ta­kin

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­rus­as­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Lukuvuosi käynnistyi OSAOlla vilkkaasti– uusia opiskelijoita saapui ensimmäisenä päivänä jopa odotettua enemmän

Lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyi OSAOlla vilk­kaas­ti– uusia opis­ke­li­joi­ta saapui en­sim­mäi­se­nä päivänä jopa odo­tet­tua enemmän

05.08.2023 08:00
Tilaajille
Näin koulut osallistuvat Pudasjärven kaupungin säästötalkoisiin – Opetus- ja sivistysjohtaja: "Kaikki kivet on käännettävä"

Näin koulut osal­lis­tu­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­tal­koi­siin – Opetus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja: "Kaikki kivet on kään­net­tä­vä"

04.08.2023 14:26
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Susanne Nyman: "Taloushuolet varjostavat tulevaa lukuvuotta" – Koulun johdossa henkilöstömuutos

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Susanne Nyman: "Ta­lous­huo­let var­jos­ta­vat tulevaa lu­ku­vuot­ta" – Koulun joh­dos­sa hen­ki­lös­tö­muu­tos

03.08.2023 11:41 1
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampukselle valittiin useita opettajia – katso, ketkä saivat töitä

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­le va­lit­tiin useita opet­ta­jia – katso, ketkä saivat töitä

26.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Kipinän koulun vanhan osan peruskorjausta ryhdytään suunnittelemaan – ei akuuttia sisäilmaongelmaa, mutta rakenteet heikentyvät aikaa myöten

Kipinän koulun vanhan osan pe­rus­kor­jaus­ta ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan – ei akuut­tia si­säil­maon­gel­maa, mutta ra­ken­teet hei­ken­ty­vät aikaa myöten

12.05.2023 05:00
Tilaajille
Avustuspotti Harrastamisen Pudasjärven mallille kasvoi – Pelikerhoyhteistyötä Kuusamon kanssa

Avus­tus­pot­ti Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven mal­lil­le kasvoi – Pe­li­ker­ho­yh­teis­työ­tä Kuu­sa­mon kanssa

05.05.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvellä suitsitaan sijaisten määrää kouluilla – sijaisohjeella yhdenmukaistetaan ja vaikutetaan kohonneisiin sijaisuuskustannuksiin

Pu­das­jär­vel­lä suit­si­taan si­jais­ten määrää kou­luil­la – ­si­jai­soh­jeel­la yh­den­mu­kais­te­taan ja vai­ku­te­taan ko­hon­nei­siin si­jai­suus­kus­tan­nuk­siin

15.04.2023 07:00
Tilaajille
Pudasjärven koulujen tulevan lukuvuoden työ- ja loma-ajat tiedossa

Pu­das­jär­ven kou­lu­jen tulevan lu­ku­vuo­den työ- ja lo­ma-ajat tie­dos­sa

04.03.2023 15:33
Tilaajille