Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven koulut
Kuukausi
Hirvaskosken, Sarakylän ja Kipinän koulujen kiinteistönhoitopalveluista vastaava on valittu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Hir­vas­kos­ken, Sa­ra­ky­län ja Kipinän kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­to­pal­ve­luis­ta vas­taa­va on valittu seu­raa­vak­si kol­mek­si vuo­dek­si

01.12.2023 12:29
Tilaajille
Pudasjärven lukion toiminta on jatkumassa Hirsikampuksella ja koulut ovat yhdistymässä Pudasjärven peruskouluksi

Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

30.11.2023 12:04
Tilaajille
Malttia ja maalaisjärkeä Pudasjärven kaupungin säästöjen hakuun – lukion siirrossa Lakarille ei ole järkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Malttia ja maa­lais­jär­keä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­jen hakuun – lukion siir­ros­sa La­ka­ril­le ei ole järkeä

23.11.2023 14:41 3
Tilaajille
Koulutuspalvelut menossa uusiin puihin – Ketkä opiskelevat jatkossa Lakarilla ja Hirsikampuksella? Lue myös oppilaskunnan kannanotto selvitykseen

Kou­lu­tus­pal­ve­lut menossa uusiin puihin – Ketkä opis­ke­le­vat jat­kos­sa La­ka­ril­la ja Hir­si­kam­puk­sel­la? Lue myös op­pi­las­kun­nan kan­nan­ot­to sel­vi­tyk­seen

27.11.2023 09:49 2
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin selvitys hyvinvointi- ja sivistystoimen palvelutuotantomallista valmistunut – suurimmat muutokset kohdistuisivat koulutuspalveluihin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sel­vi­tys hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­toi­men pal­ve­lu­tuo­tan­to­mal­lis­ta val­mis­tu­nut – suu­rim­mat muu­tok­set koh­dis­tui­si­vat kou­lu­tus­pal­ve­lui­hin

20.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Sarakylän hirsikoulu kestää vielä pitkään – hirsirakentaja ei yllättynyt kavuttuaan ensimmäistä kertaa satavuotiaan vintille

Sa­ra­ky­län hir­si­kou­lu kestää vielä pitkään – hir­si­ra­ken­ta­ja ei yl­lät­ty­nyt ka­vut­tuaan en­sim­mäis­tä kertaa sa­ta­vuo­tiaan vin­til­le

17.11.2023 09:50
Tilaajille
Sarakylän kansakoulun ensimmäiset rakennukset valmistuivat sata vuotta sitten – tällainen oli rakennuksen syntyhistoria

Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun en­sim­mäi­set ra­ken­nuk­set val­mis­tui­vat sata vuotta sitten – täl­lai­nen oli ra­ken­nuk­sen syn­ty­his­to­ria

17.11.2023 09:46
Tilaajille
Vanhemmat
Täysin maksuttomasti viikoittain laskettelemaan tai vaikka digipelaamaan – Harrastamisen Pudasjärven malli tarjoaa peruskoululaisille monia mahdollisuuksia harrastaa

Täysin mak­sut­to­mas­ti vii­koit­tain las­ket­te­le­maan tai vaikka di­gi­pe­laa­maan – Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven malli tarjoaa pe­rus­kou­lu­lai­sil­le monia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa

05.09.2023 05:00
Tilaajille
Lakarin koulun vanhimman osan purku alkamassa – Jäljelle jää käytännössä vain seinärungot ja katto

Lakarin koulun van­him­man osan purku al­ka­mas­sa – Jäl­jel­le jää käy­tän­nös­sä vain sei­nä­run­got ja katto

22.08.2023 15:59
Tilaajille
Uudet koululaiset ovat tervetulleita Pudasjärvelle, sillä tällä menolla säästöjä haetaan vastakin
Pääkirjoitus

Uudet kou­lu­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta Pu­das­jär­vel­le, sillä tällä menolla sääs­tö­jä haetaan vas­ta­kin

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­rus­as­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Näin koulut osallistuvat Pudasjärven kaupungin säästötalkoisiin – Opetus- ja sivistysjohtaja: "Kaikki kivet on käännettävä"

Näin koulut osal­lis­tu­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­tal­koi­siin – Opetus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja: "Kaikki kivet on kään­net­tä­vä"

04.08.2023 14:26
Tilaajille
Syötteen ja Sarakylän kouluille valittiin määräaikaiset opettajat ensi lukuvuodelle

Syöt­teen ja Sa­ra­ky­län kou­luil­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­set opet­ta­jat ensi lu­ku­vuo­del­le

26.06.2023 18:00
Tilaajille
Avustuspotti Harrastamisen Pudasjärven mallille kasvoi – Pelikerhoyhteistyötä Kuusamon kanssa

Avus­tus­pot­ti Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven mal­lil­le kasvoi – Pe­li­ker­ho­yh­teis­työ­tä Kuu­sa­mon kanssa

05.05.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven koulujen tulevan lukuvuoden työ- ja loma-ajat tiedossa

Pu­das­jär­ven kou­lu­jen tulevan lu­ku­vuo­den työ- ja lo­ma-ajat tie­dos­sa

04.03.2023 15:33
Tilaajille
Kaupunginhallitus linjasi: koulujen lakkauttaminen ei ole ajankohtaista Pudasjärvellä

Kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si: kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen ei ole ajan­koh­tais­ta Pu­das­jär­vel­lä

02.11.2022 12:15
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki pyytää sivukylien koulujen kiinteistönhoidosta kiinnostuneita ilmoittautumaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki pyytää si­vu­ky­lien kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nei­ta il­moit­tau­tu­maan

02.11.2022 11:55
Tilaajille
Kouluverkkotarkastelu käynnistymässä Pudasjärvellä – valiokunnan mukaan koulujen lakkauttamisille ei ole ilmennyt perusteita

Kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu käyn­nis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – va­lio­kun­nan mukaan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sil­le ei ole il­men­nyt pe­rus­tei­ta

06.10.2022 10:11
Tilaajille
Pudasjärven koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuksista kisattiin Suojalinnalla – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kou­lu­lais­ten yleis­ur­hei­lun kau­pun­gin­mes­ta­ruuk­sis­ta ki­sat­tiin Suo­ja­lin­nal­la – katso kaikki tu­lok­set

01.09.2022 11:23
Tilaajille
Pudasjärven koulujen maksuttomat harrastuskerhot alkavat – tiedot on koottu uudelle verkkosivulle

Pu­das­jär­ven kou­lu­jen mak­sut­to­mat har­ras­tus­ker­hot alkavat – tiedot on koottu uudelle verk­ko­si­vul­le

30.08.2022 18:00
Tilaajille