KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Mielipide
Kuukausi
Pohjoista syvyyttä – aidosti, ylpeästi ja koko sydämellä: "Haastaisin siis kaikki kunnat ja kaupungit, yritykset ja yhteisöt viemään viestiä Pohjoisesta maailmalle aidosti ja yhdessä toimien"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­ta sy­vyyt­tä – ai­dos­ti, yl­peäs­ti ja koko sy­dä­mel­lä: "Haas­tai­sin siis kaikki kunnat ja kau­pun­git, yri­tyk­set ja yh­tei­söt viemään viestiä Poh­joi­ses­ta maail­mal­le aidosti ja yhdessä toi­mien"

17.10.2021 20:35
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kirjaston voinut sijoittaa Hyvän olon keskuksessa parempaan paikkaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kir­jas­ton voinut si­joit­taa Hyvän olon kes­kuk­ses­sa pa­rem­paan paik­kaan"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­nen media tiedon vä­lit­tä­jä­nä: "Mi­nul­la on hyviä ko­ke­muk­sia niin pai­kal­lis­leh­den mutta myös so­siaa­li­sen median mah­dol­li­suu­des­ta vä­lit­tää tie­to­ja, jotka hyö­dyn­tä­vät no­peas­ti myös jul­kis­ta yh­tei­söä"

16.10.2021 04:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hirsipinta on kaunis, rauhoittaa ja hiljentää"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hir­si­pin­ta on kaunis, rau­hoit­taa ja hil­jen­tää"

10.10.2021 04:05
Carpe diem – tartu hetkeen: "Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja kaupunkilaiset itse ovat uskaltaneet tarttua hetkeen toteuttaakseen näyttävät ja tarpeelliset muutostyöt"
Mielipidekirjoitus

Carpe diem – tartu het­keen: "Kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löt, vir­ka­mie­het ja kau­pun­ki­lai­set itse ovat us­kal­ta­neet tarttua hetkeen to­teut­taak­seen näyt­tä­vät ja tar­peel­li­set muu­tos­työt"

10.10.2021 04:00
Mari-Leena Talvitie: Lapsille kehuja, perheille tukea – "Tarvitsemme täsmätoimia, jotka tukevat perheiden arkea ja hyvinvointia sekä tarjoavat apua arjen huoliin"
Mielipidekirjoitus

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – "Tar­vit­sem­me täs­mä­toi­mia, jotka tukevat per­hei­den arkea ja hy­vin­voin­tia sekä tar­joa­vat apua arjen huo­liin"

08.10.2021 05:00
Mielipidekirjoitus

Valtio ei ole ”tai­ka­sei­nä” – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt kiin­tiö­pa­ko­lai­sia koskien kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta, joissa toi­ses­sa esi­te­tään kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mis­ta

07.10.2021 05:00
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Pu­das­jär­vel­lä menee ko­meas­ti. Isot ra­ken­nuk­set ter­va­taan mus­tik­si"

03.10.2021 04:00
Vanhemmat
Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille ja säästöä yhteiskunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le ja säästöä yh­teis­kun­nal­le

18.09.2021 19:44
Tekstarit ja soitot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Kipinässä jokirannalla laavua kunnossa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Ki­pi­näs­sä jo­ki­ran­nal­la laavua kun­nos­sa"

12.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On luo­vut­ta­va hank­keis­ta, jotka eivät ole pa­kol­li­sia

11.09.2021 04:00
Syötteelle tarvitaan lisää uusia ja päivitettyjä opasteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syöt­teel­le tar­vi­taan lisää uusia ja päi­vi­tet­ty­jä opas­tei­ta

10.09.2021 09:06 1
Lukijan runo: Iijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Iijoki

07.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­lan myr­kyl­li­syy­des­tä – "Tuo ai­ka­kau­si on muis­tois­sa­ni pimeä lu­kuu­not­ta­mat­ta ku­va­tai­teen tun­te­ja"

06.09.2021 05:01
Tekstarit ja soitot: Onko olemassa pyöräteitä, joilla saa ajaa autolla
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Onko ole­mas­sa pyö­rä­tei­tä, joilla saa ajaa autolla

05.09.2021 20:49
Keskustan ilme on muuttunut – "Minä olen tykönäni miettinyt, että pitääkö näin olla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan ilme on muut­tu­nut – "Minä olen ty­kö­nä­ni miet­ti­nyt, että pitääkö näin olla"

05.09.2021 11:22
Raimo Piirainen: Työajan lyhennys ikääntyvien etu? – "Eikö pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun"
Mielipidekirjoitus

Raimo Pii­rai­nen: Työajan ly­hen­nys ikään­ty­vien etu? – "Eikö pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun"

04.09.2021 04:00
Koulutapahtuma Siurualla – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita koulukavereita ja samalla käydä kotikylällä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ta­pah­tu­ma Siu­rual­la – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita kou­lu­ka­ve­rei­ta ja samalla käydä ko­ti­ky­läl­lä"

29.08.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tus­an­te­ja – "Ku­lu­nut kesä oli ihan­teel­li­nen ja her­kul­li­nen meille au­rin­gon antamaa lämpöä ja väriä kai­paa­vil­le"

28.08.2021 05:00
Kotirintaman Helmiä tapaamassa – "Kyynel silmäkulmassa voin kertoa liikuttavasta hetkestä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vierestä ”Kodin vartijat” -laulun"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­rin­ta­man Helmiä ta­paa­mas­sa – "Kyynel sil­mä­kul­mas­sa voin kertoa lii­kut­ta­vas­ta het­kes­tä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vie­res­tä ”Kodin var­ti­jat” -lau­lun"

22.08.2021 10:27