Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mielipide
Kuukausi
Hyvinvointialueen strategia hyväksytty: "Hyvinvointialueella henkilöstöä ei suojaa viiden vuoden irtisanomiskielto, mihin kuntaliitosten yhteydessä on totuttu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­gia hy­väk­syt­ty: "Hy­vin­voin­tia­lueel­la hen­ki­lös­töä ei suojaa viiden vuoden ir­ti­sa­no­mis­kiel­to, mihin kun­ta­lii­tos­ten yh­tey­des­sä on to­tut­tu"

05.05.2022 04:00
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan – "Neuvostoliiton hajottua Ukraina on ollut itsenäinen valtio. Se on pyrkinyt olemaan demokraattinen maa vaihtelevalla menestyksellä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan – "­Neu­vos­to­lii­ton ha­jot­tua Ukraina on ollut it­se­näi­nen valtio. Se on pyr­ki­nyt olemaan de­mo­kraat­ti­nen maa vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä"

26.04.2022 13:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­mät­tö­mät kus­tan­nuk­set: "Suo­mes­sa vain 10 % ta­va­ra­lii­ken­tees­tä kulkee muutoin kuin ku­mi­pyö­ril­lä. Tätä taustaa vasten polt­to­ai­neen hinnan nousu on hyvää vauhtia hal­vaan­nut­ta­mas­sa yh­teis­kun­taa"

25.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pie­ni­kin apu on monelle suuri apu – "ar­tik­ke­lin yh­tey­des­sä oli kuva Pu­das­jär­ven nuorten työ­pa­jan Kar­hu­pa­jan muu­ta­mia vuosia sitten käyn­nis­te­tys­tä oi­val­li­ses­ta ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta"

24.04.2022 19:00
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30
Vanhemmat
Talvisavotassa 1950-luvulla – moottorisahat tekivät viisikymmentä-luvulla tuloaan metsätöihin ja tekomiehet tekivät roiman päätöksen hypätä kehityksen kelkkaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­sa­vo­tas­sa 1950-lu­vul­la – moot­to­ri­sa­hat tekivät vii­si­kym­men­tä-lu­vul­la tuloaan met­sä­töi­hin ja te­ko­mie­het tekivät roiman pää­tök­sen hypätä ke­hi­tyk­sen kelk­kaan

22.04.2022 14:04
Tilaajille
Ilottelusta korvat kylläisiksi – "Pudasjärven Eläkeliitto ry:n mainio matkanvetäjä Reijo Pekkala laittoi tuumasta toimeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilot­te­lus­ta korvat kyl­läi­sik­si – "Pu­das­jär­ven Elä­ke­liit­to ry:n mainio mat­kan­ve­tä­jä Reijo Pekkala laittoi tuu­mas­ta toi­meen"

22.04.2022 04:00
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota

12.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuuleen huu­ta­mis­ta – re­hel­li­syy­den nimissä

10.04.2022 20:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Koil­lis-Te­len An­na-Ma­ri laittaa äly­lait­tei­den oikut ojen­nuk­seen het­kes­sä"

04.04.2022 04:01
Ommaisraati – vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Om­mais­raa­ti – vai­kut­ta­mi­sen foorumi omais­hoi­ta­jil­le

03.04.2022 04:00
Sen piti olla tavallinen vapaapäivä, kuten yleensä torstait kalenterissani ovat – Päivä kalenterissa oli 24. helmikuuta. Se muutti maailman.
Kolumni

Sen piti olla ta­val­li­nen va­paa­päi­vä, kuten yleensä tors­tait ka­len­te­ris­sa­ni ovat – Päivä ka­len­te­ris­sa oli 24. hel­mi­kuu­ta. Se muutti maail­man.

02.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä si­jait­see kir­kon­ky­län väes­tö­suo­ja­ti­lat? No en tiedä

27.03.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä kor­jaus­neu­von­taa ikäih­mi­sil­le? – Pu­das­jär­ven yleisin asun­to­tyyp­pi on oma­ko­ti- tai ri­vi­ta­lo, jotka ovat kes­ki­mää­rin 50 vuotta van­ho­ja.

26.03.2022 05:00
Kotimaisen puun merkitys nousi taas – "Metsäteollisuuden ansiosta puuvoima ohitti öljyvoiman ja palasi maamme perusvoimaksi, energian ykköseksi. Se tapahtui vuonna 2012"
Mielipidekirjoitus

Ko­ti­mai­sen puun mer­ki­tys nousi taas – "­Met­sä­teol­li­suu­den an­sios­ta puu­voi­ma ohitti öl­jy­voi­man ja palasi maamme pe­rus­voi­mak­si, ener­gian yk­kö­sek­si. Se ta­pah­tui vuonna 2012"

24.03.2022 10:59
Lukiolaisten autoja palelee! – Muutama vuosi sitten lukiolaisilla oli sama mahdollisuus saada lämmityspaikka talvikauden ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opettajilla, mihin tämä oikeus on hävinnyt?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­kio­lais­ten autoja pa­le­lee! – Muutama vuosi sitten lu­kio­lai­sil­la oli sama mah­dol­li­suus saada läm­mi­tys­paik­ka tal­vi­kau­den ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opet­ta­jil­la, mihin tämä oikeus on hä­vin­nyt?

23.03.2022 16:37 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­hal­le­ja ra­ken­ta­maan Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le – "Kan­nat­taa käydä kat­so­mas­sa, miten in­nok­kaas­ti ja run­sas­lu­kui­ses­ti nuoret Tai­val­kos­ken kun­nas­sa har­ras­ta­vat jää­kiek­koa"

20.03.2022 04:10 1
Valmiutta nostettava: "Onko turvallisuutemme taattu ja onko meillä kaikissa tilanteissa ruokaa ja energiaa tarjolla?"
Kolumni

Val­miut­ta nos­tet­ta­va: "Onko tur­val­li­suu­tem­me taattu ja onko meillä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa ruokaa ja ener­giaa tar­jol­la?"

19.03.2022 18:02
Ruuan ja energian huoltovarmuus
Kolumni

Ruuan ja ener­gian huol­to­var­muus

18.03.2022 04:00