Lukijalta
Kuukausi
Kotivarasta kannattaa huolehtia etukäteen – Pudasjärvellä järjestetty koulutus muistutti kotivaran tärkeydestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­va­ras­ta kan­nat­taa huo­leh­tia etu­kä­teen – Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­ty kou­lu­tus muis­tut­ti ko­ti­va­ran tär­key­des­tä

16.06.2022 10:47
Tilaajille
Ylioppilasjuhlintaa Karhupajalla – ihmisellä on tärkeää olla haaveita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­op­pi­las­juh­lin­taa Kar­hu­pa­jal­la – ih­mi­sel­lä on tärkeää olla haa­vei­ta

12.06.2022 13:36
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tavoitteena tasapainoinen talous – alueellisesti palvelutarpeissa on suuria eroja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­la ta­voit­tee­na ta­sa­pai­noi­nen talous – alueel­li­ses­ti pal­ve­lu­tar­peis­sa on suuria eroja

10.06.2022 10:55
Tilaajille
Nuorten on tulevaisuus – on erinomainen asia, että Suomessa on mahdollista opiskella lähes mitä alaa vain
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten on tu­le­vai­suus – on erin­omai­nen asia, että Suo­mes­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la lähes mitä alaa vain

05.06.2022 13:09
Tilaajille
Unohtuuko kotikasvatus? – Kotien tehtävä on käytöstapojen iskostaminen vesojensa tietoisuuteen
Mielipidekirjoitus

Unoh­tuu­ko ko­ti­kas­va­tus? – Kotien tehtävä on käy­tös­ta­po­jen is­kos­ta­mi­nen ve­so­jen­sa tie­toi­suu­teen

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mihin kuljet maaseutu? – Ei puhuta enää syrjäkylistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin kuljet maa­seu­tu? – Ei puhuta enää syr­jä­ky­lis­tä

25.05.2022 06:01
Tilaajille
Martat pop up Pirtissä – Meissä kaikissa asuu pieni Martta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Martat pop up Pir­tis­sä – Meissä kai­kis­sa asuu pieni Martta

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Kiitos hyvin järjestetystä konsertista Pudasjärven kirkossa –  runsas kuulijakunta oli vaikuttava näky meille esiintyjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos hyvin jär­jes­te­tys­tä kon­ser­tis­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – runsas kuu­li­ja­kun­ta oli vai­kut­ta­va näky meille esiin­ty­jil­le

24.05.2022 15:55
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30
Lukiolaisten autoja palelee! – Muutama vuosi sitten lukiolaisilla oli sama mahdollisuus saada lämmityspaikka talvikauden ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opettajilla, mihin tämä oikeus on hävinnyt?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­kio­lais­ten autoja pa­le­lee! – Muutama vuosi sitten lu­kio­lai­sil­la oli sama mah­dol­li­suus saada läm­mi­tys­paik­ka tal­vi­kau­den ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opet­ta­jil­la, mihin tämä oikeus on hä­vin­nyt?

23.03.2022 16:37 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­tä saatava poh­joi­seen – ­ko­ko­nai­suu­des­saan yh­teis­kun­nan asen­teen ul­ko­maa­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä kohtaan pitää muuttua

08.03.2022 05:30
Mielipidekirjoitus

Lem­mi­kin lopetus – lu­juut­ta vaativa päätös

27.02.2022 04:00
Maatalouden älykäs alasajo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den älykäs alasajo

25.02.2022 19:46
Tekstarit ja soitot : "Nyt on hyvä pudotella talojen katoilta ne lumet, kun lumi on vielä pakkaslunta ja kevyttä siirrellä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika raskasta"", muistuttaa soittaja
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Nyt on hyvä pu­do­tel­la talojen ka­toil­ta ne lumet, kun lumi on vielä pak­kas­lun­ta ja kevyttä siir­rel­lä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika ras­kas­ta"", muis­tut­taa soit­ta­ja

24.02.2022 14:03
Digitaalista helpotusta asiakkaan arkeen – "Etämittauksessa INR-mittari on kotona yhdistettynä asiakkaan älypuhelinsovellukseen. Sairaanhoitaja ohjaa ensin asiakasta ohjelmiston käytössä ja yhdessä varmistetaan oikeanlainen näytteenottotekniikka."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­taa­lis­ta hel­po­tus­ta asiak­kaan arkeen – "E­tä­mit­tauk­ses­sa INR-mit­ta­ri on kotona yh­dis­tet­ty­nä asiak­kaan äly­pu­he­lin­so­vel­luk­seen. Sai­raan­hoi­ta­ja ohjaa ensin asia­kas­ta oh­jel­mis­ton käy­tös­sä ja yhdessä var­mis­te­taan oi­kean­lai­nen näyt­tee­not­to­tek­niik­ka."

23.02.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me toi­siam­me ol­lak­sem­me ta­sa­pai­nos­sa – "Tur­val­li­suu­den ko­ke­mi­nen sekä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la että yh­tei­söl­li­sel­lä tasolla antaa voimaa ja ener­giaa selvitä rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä hei­ken­ty­nei­den voi­ma­va­ro­jen aal­lo­kos­sa"

22.02.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Lammin Morre” ja Mak­ril­li – " Mak­ril­li kasvoi huimaa vauhtia ja oli jo vajaan vuoden iässä kor­kem­pi kuin tuleva vas­tus­ta­ja"

16.02.2022 04:00
Tekstarit ja soitot: "Hyvinvointikeskuksen opasteet ovat tosiaankin epäselkeät. Pienellä löytyy karttoja jostain seinästä, mutta kulkuväylät on kuin labyrintteja"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen opas­teet ovat to­siaan­kin epä­sel­keät. Pie­nel­lä löytyy kart­to­ja jostain sei­näs­tä, mutta kul­ku­väy­lät on kuin la­by­rint­te­ja"

14.02.2022 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lammin Morre” ja Mak­ril­li – "Lammin Morre oli ”kul­ku­mies”” Edellä mai­nit­tu­jen luon­teen­piir­tei­den lisäksi Morren su­ku­puo­li­nen ak­tii­vi­suus oli kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­paa"

12.02.2022 20:44
Kissa joka oppi veisaamaan – "Kun sillä oli päiväunien aika, se kiipesi vintille ja päästi siellä niin omituisen veisuun, että sitä ei voinut nauramatta kuunnella"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kissa joka oppi vei­saa­maan – "Kun sillä oli päi­vä­unien aika, se kiipesi vin­til­le ja päästi siellä niin omi­tui­sen vei­suun, että sitä ei voinut nau­ra­mat­ta kuun­nel­la"

10.02.2022 04:00