VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Lukijalta
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään alue­vaa­leis­ta fik­suu­den vaalit – "Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi hy­vin­voin­ti­kes­kus, jossa kun­ta­lai­nen saa hoi­det­tua tar­vit­se­man­sa pe­rus­asiat ilman läh­te­mis­tä pi­tem­mäl­le"

21.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sen elämän puo­les­ta – "Vaikka meillä on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö elää, kasvaa ja ke­hit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta"

21.01.2022 11:05
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue – olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

21.01.2022 09:23
Mielipidekirjoitus

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Ikääntyville hoitoa ja turvaa: "Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­vil­le hoitoa ja turvaa: "Jos van­huk­sen edel­ly­tyk­set asua kotona pal­ve­lu­jen­kaan turvin lop­pu­vat, kodista voi tulla tällöin van­ki­la"

20.01.2022 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le – pai­su­vat so­te­ku­lut sitten saa­tai­siin lä­hi­tu­le­vai­suu­den ajan pel­käs­tään vielä ns. valtion kirs­tus­ta

20.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tä­kää ään­tän­ne: "Maas­sam­me suurin puolue on nuk­ku­vien puolue, eli käyt­tä­mät­tö­mät äänet hal­lit­see maa­tam­me"

19.01.2022 22:41
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su­ja hy­vin­voin­ti­alueel­le lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta

15.01.2022 12:00
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit, in­hi­mil­li­syy­den ja lu­paus­ten vaalit: "Usein sote- ja pe­las­tus­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­taan vasta sitten, kun se asia jo­ten­kin kos­ket­taa itseä"

15.01.2022 07:06
Mielipidekirjoitus

Nyt ää­nes­te­tään lä­hi­pal­ve­luis­ta: " So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den uu­dis­tuk­ses­sa ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uutta, tar­koi­tus ei ole korjata vanhaa"

14.01.2022 13:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut su­ju­vas­ti ja no­peas­ti: "Maa­kun­tam­me jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­ma"

13.01.2022 11:30
Hyvinvointialueuudistus koskettaa omaishoitajia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus kos­ket­taa omais­hoi­ta­jia

12.01.2022 22:00
Äänestämällä vaikutat tärkeiden hyvän arjen palveluiden suunnasta
Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tä­mäl­lä vai­ku­tat tär­kei­den hyvän arjen pal­ve­lui­den suun­nas­ta

12.01.2022 20:00
Metsätilan suoramyynti kannattaa aina välttää: "Metsätila-arvion metsätaloudellisen arvon ja markkinahinnan ero on myyjän näkökulmasta iso ongelma, mikäli metsätilan myy omatoimisesti suoramyynnillä suoraostajille"
Mielipidekirjoitus

Met­sä­ti­lan suo­ra­myyn­ti kan­nat­taa aina vält­tää: "Met­sä­ti­la-ar­vion met­sä­ta­lou­del­li­sen arvon ja mark­ki­na­hin­nan ero on myyjän nä­kö­kul­mas­ta iso on­gel­ma, mikäli met­sä­ti­lan myy oma­toi­mi­ses­ti suo­ra­myyn­nil­lä suo­raos­ta­jil­le"

13.01.2022 17:21
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä on hyviä syitä asua, mutta kan­nus­te­taan­ko uusia ihmisiä muut­ta­maan meille?

11.01.2022 16:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­ta­va mah­dol­li­suus ke­hit­tää pal­ve­lu­tuo­tan­toa: "Pal­ve­lust­ra­te­gias­sa ja pal­ve­lu­ver­kon mää­räy­ty­mi­ses­sä tulee uuden val­tuus­ton on­nis­tua, jotta uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­siin voidaan pääs­tä."

11.01.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun jou­lu­puk­ki risuja toi – Ym­mär­räm­me­kö olla kii­tol­li­sia niille monien alojen puur­ta­jil­le, jotka pal­ve­le­vat meitä muita tänä eri­tyis­ai­ka­na ja vieläpä juh­la-ai­ka­na

10.01.2022 16:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le il­mai­set lääk­keet – Tämän lisäksi ter­veys­kes­kuk­set pitää saada täysin il­mai­sek­si.

09.01.2022 19:01