Liikenne
Kuukausi

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on vähän paik­ko­ja, joissa mön­ki­jäl­lä saa ajaa maas­tos­sa va­paas­ti – "Oikein kä­si­tel­ty­nä mönkijä ei jätä luon­toon min­kään­lai­sia jälkiä"

01.05.2021 08:01
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen määrä on li­sään­tyy no­peas­ti – la­taus­paik­ko­ja uupuu vielä Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä

28.04.2021 19:00
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va: hirvet ovat nyt lii­ke­kan­nal­la – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

28.04.2021 12:09 1
Tilaajille

Opas­koi­ra­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na – ota nämä asiat huo­mioon, kun kohtaat avus­tus­teh­tä­vää hoi­ta­van koiran

27.04.2021 10:29

Ke­li­rik­koa Pu­das­jär­ven ja Koil­lis­maan so­ra­teil­lä – Alue­vas­taa­va: "Ke­li­rik­ko on pii­nan­nut tien­käyt­tä­jiä koko huh­ti­kuun, eikä loppua ole nä­ky­vis­sä"

26.04.2021 14:19
Tilaajille

Oulun poliisi valvoo yli­no­peuk­sia: Liian kovaa aja­nei­ta au­toi­li­joi­ta jäänyt kiinni yli 80 kertaa – "Jä­te­tään yli­no­peu­det moot­to­ri­kil­pai­lui­hin"

24.04.2021 12:01

Poh­jois-Suo­men maa­kun­nis­sa val­lit­see huono ajo­ke­li, pa­niik­kiin ei ole syytä – "Jos ke­sä­ren­kaat on alla, niin huo­lel­li­suut­ta peliin"

24.04.2021 10:37
Tilaajille

Ku­re­nal­la ja Pin­ta­mol­la pääl­lys­tys­töi­tä – NCC: "Li­säk­si uutta pintaa tehdään Er­vas­tin ja Tu­li­tauon vä­lil­le"

21.04.2021 11:00
Tilaajille

Rau­ta­tie­haa­vei­ta on elä­tel­ty yli sata vuotta, mutta vie­lä­kään juna ei vihellä Pu­das­jär­vel­lä – Täl­lai­sia suun­ni­tel­mia on vuo­si­kym­men­ten aikana edis­tet­ty

17.04.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Pää­siäis­lii­ken­teen odo­te­taan käyn­nis­ty­vän toden teolla tors­tai­na puo­lil­ta­päi­vin – "Tar­peet­to­mat ohi­tuk­set pitäisi jättää pois"

31.03.2021 15:00
Tilaajille

Sel­vi­tys: 17-vuo­tiaat syyl­lis­tyi­vät ajo­kiel­to­rik­ko­muk­siin tup­las­ti 18-vuo­tiai­ta enemmän – mie­hil­lä ris­ki­ha­kui­suut­ta kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

24.03.2021 17:00
Tilaajille

Oulun po­lii­si: Tal­vi­lo­ma­lii­ken­ne soljui rau­hal­li­ses­ti kymp­pi­vii­kol­la – suuria yli­lyön­te­jä ei ha­vait­tu, mutta huo­mau­tet­ta­vaa­kin löytyi

15.03.2021 12:38

Oulun po­lii­si­lai­tos valvoo lo­ma­lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti vii­kon­lo­pus­ta alkaen, ensi vii­kol­la tark­kail­laan eri­tyi­ses­ti tur­va­vyön ja pu­he­li­men käyttöä

03.03.2021 15:00

Lu­mi­pöl­lyn takana on vaara – Lii­ken­ne­tur­van Kal­ma­kos­ki: "Ei siinä ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta lähteä ohit­ta­maan"

18.02.2021 15:00
Tilaajille

Tra­fi­com: Autojen ro­mu­tus­palk­kioi­den ha­ke­mi­ses­sa viit­tei­tä useista vää­rin­käy­tök­sis­tä – virasto aikoo saattaa ta­pauk­sia po­lii­si­tut­kin­taan

26.01.2021 10:00

Suolaa teille nol­la­ke­leil­lä – leu­to­jen talvien vuoksi suolaa jou­du­taan le­vit­tä­mään Pu­das­jär­vel­lä aiempaa useam­min

16.01.2021 04:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alueel­la on ollut poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti ulos­ajo­ja – il­moi­tuk­sia hä­ly­tys­kes­kuk­seen vaih­te­le­vas­ti

14.01.2021 08:52
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­sun hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia – alueel­le saat­tai­si tulla Oulun poh­jois­puo­len en­sim­mäi­nen tank­kaus­pis­te

07.01.2021 18:00
Tilaajille

Moni au­toi­li­ja tinkii yö­unis­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus vaa­ran­tuu – tau­ko­jen ohella mat­ka­seu­ra on hyvä apu jak­sa­mi­seen pi­dem­mil­lä mat­koil­la

19.12.2020 09:38
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kes­kus­tan tietyöt tal­vi­tauol­le – urakka jatkuu tou­ko­kuun alusta

18.12.2020 10:49