Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikenne
Kuukausi
Huumekuski jäi poliisin haaviin Ouluntiellä

Huu­me­kus­ki jäi po­lii­sin haaviin Ou­lun­tiel­lä

27.02.2024 08:48
Iijoen sillan valotaideteos on ollut vaurioituneena pitkään – korjaustöitä ei ole voitu aloittaa saatavuusongelmien vuoksi

Iijoen sillan va­lo­tai­de­teos on ollut vau­rioi­tu­nee­na pitkään – kor­jaus­töi­tä ei ole voitu aloit­taa saa­ta­vuus­on­gel­mien vuoksi

27.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Lakko ei vaikuta Pudasjärven bussiliikenteeseen – kahdeksan vuoroa päivässä Ouluun ja takaisin

Lakko ei vaikuta Pu­das­jär­ven bus­si­lii­ken­tee­seen – kah­dek­san vuoroa päi­väs­sä Ouluun ja ta­kai­sin

14.02.2024 15:07
Liikenneturva: kelkkailun sääntötuntemuksessa parannettavaa – Lapissa viidennes asukkaista kelkkailee

Lii­ken­ne­tur­va: kelk­kai­lun sään­tö­tun­te­muk­ses­sa pa­ran­net­ta­vaa – Lapissa vii­den­nes asuk­kais­ta kelk­kai­lee

05.02.2024 18:29
Tilaajille
Pudasjärven kirjastoauto kulkee jälleen normaalisti

Pu­das­jär­ven kir­jas­to­au­to kulkee jälleen nor­maa­lis­ti

01.02.2024 13:27
Suomessa lakkoillaan torstaina ja perjantaina hallituksen jo valmistelussa olevia lakeja vastaan

Suo­mes­sa lak­koil­laan tors­tai­na ja per­jan­tai­na hal­li­tuk­sen jo val­mis­te­lus­sa olevia lakeja vastaan

31.01.2024 11:40
Tilaajille
Pudasjärvellä kirjastoauto toistaiseksi poissa reitiltä

Pu­das­jär­vel­lä kir­jas­to­au­to tois­tai­sek­si poissa rei­til­tä

30.01.2024 15:14
Vanhemmat
Pudasjärven kaupunki on avannut kilpailutuksen Pudasjärven koulukuljetuksista – hankinta jaettu 19 kohteeseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki on avannut kil­pai­lu­tuk­sen Pu­das­jär­ven kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta – han­kin­ta jaettu 19 koh­tee­seen

22.01.2024 11:48
Tilaajille
Petteri Orpon lupaama pohjoisen ohjelma on yhä aloittamatta – Oulun Alatossava: Pohjoisen nosteesta hyötyisi koko Suomi

Petteri Orpon lupaama poh­joi­sen ohjelma on yhä aloit­ta­mat­ta – Oulun Ala­tos­sa­va: Poh­joi­sen nos­tees­ta hyö­tyi­si koko Suomi

21.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Taipaleenharjun kevyen liikenteen väylään kunnostus ja lisää mittaa – tiehankkeeseen 500 000 euroa eduskunnan joululahjarahaa

Tai­pa­leen­har­jun kevyen lii­ken­teen väylään kun­nos­tus ja lisää mittaa – tie­hank­kee­seen 500 000 euroa edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­haa

19.01.2024 13:20
Tilaajille
Sarakylässä talven kylmin yö pakotti koululaiset viettämään etäpäivää – koulunjohtajan pitkällä uralla ei ole käynyt vastaavaa

Sa­ra­ky­läs­sä talven kylmin yö pakotti kou­lu­lai­set viet­tä­mään etä­päi­vää – kou­lun­joh­ta­jan pit­käl­lä uralla ei ole käynyt vas­taa­vaa

18.01.2024 15:08 1
Tilaajille
Pohjois-Suomeen rakennetaan vuosittain monta sataa kilometriä talviteitä – tänä talvena olosuhteet väliaikaisten teiden rakentamiseen erinomaiset

Poh­jois-Suo­meen ra­ken­ne­taan vuo­sit­tain monta sataa ki­lo­met­riä tal­vi­tei­tä – tänä talvena olo­suh­teet vä­li­ai­kais­ten teiden ra­ken­ta­mi­seen erin­omai­set

16.01.2024 11:11
Tilaajille
Yhdistystoiminnalla kelkkailu mahdolliseksi – Pudasjärven Kelkkaurapooli ry hoitaa kelkkauria lähes kahden tuhannen kilometrin edestä joka talvi

Yh­dis­tys­toi­min­nal­la kelk­kai­lu mah­dol­li­sek­si – Pu­das­jär­ven Kelk­ka­ura­poo­li ry hoitaa kelk­ka­uria lähes kahden tu­han­nen ki­lo­met­rin edestä joka talvi

13.01.2024 12:00
Tilaajille
Pudasjärven sykeröiset ja kapeat kelkkaurat vaativat ajajilta erityistä malttia, kokenut kelkkailija Markku Rytinki muistuttaa – katso reittien ja urien listaus

Pu­das­jär­ven sy­ke­röi­set ja kapeat kelk­ka­urat vaa­ti­vat aja­jil­ta eri­tyis­tä malt­tia, kokenut kelk­kai­li­ja Markku Rytinki muis­tut­taa – katso reit­tien ja urien listaus

13.01.2024 08:00
Tilaajille
Sorateiden liikennemäärissä suuria vaihteluita – eniten liikennettä Ruottisenharjuntiellä, Liekokyläntiellä vain 20 ajoneuvoa vuorokaudessa

So­ra­tei­den lii­ken­ne­mää­ris­sä suuria vaih­te­lui­ta – eniten lii­ken­net­tä Ruot­ti­sen­har­jun­tiel­lä, Lie­ko­ky­län­tiel­lä vain 20 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa

08.01.2024 15:48
Tilaajille
Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "Osalle asiakasryhmiä julkiset reitit ovat aivan liian vaikeita"

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "O­sal­le asia­kas­ryh­miä jul­ki­set reitit ovat aivan liian vai­kei­ta"

30.12.2023 05:00
Tilaajille
Halki, poikki ja rikki – Pudasjärven yleisten päällysteteiden kunto vaihtelee laidasta toiseen, hyviäkin teitä löytyy

Halki, poikki ja rikki – Pu­das­jär­ven yleis­ten pääl­lys­te­tei­den kunto vaih­te­lee lai­das­ta toi­seen, hy­viä­kin teitä löytyy

29.12.2023 05:00 2
Tilaajille
Mökkiin murtautuja saatiin kiinni Pudasjärvellä – Taivalkosken Pölkky työllisti pelastuslaitosta kahteen otteeseen

Mökkiin mur­tau­tu­ja saatiin kiinni Pu­das­jär­vel­lä – Tai­val­kos­ken Pölkky työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta kahteen ot­tee­seen

27.12.2023 08:18
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tie­osuu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

22.12.2023 15:22
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen merkittäviä muutoksia tammikuun alusta alkaen – kyliltä pääsee kerran viikossa lähimmäksi määritellylle kaupalle

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­mään asioin­ti­lii­ken­tee­seen mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tam­mi­kuun alusta alkaen – kyliltä pääsee kerran vii­kos­sa lä­him­mäk­si mää­ri­tel­lyl­le kau­pal­le

20.12.2023 18:00 1
Tilaajille