Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Yksityistiet
Rojolan yksityistielle suunnitteluavustusta sillan korjaamiseen

Rojolan yk­si­tyis­tiel­le suun­nit­te­lua­vus­tus­ta sillan kor­jaa­mi­seen

25.01.2024 13:16
Lyhyemmällekin yksityistielle kunnossapitoa – tukihakemuksissa jatkuva haku

Ly­hyem­mäl­le­kin yk­si­tyis­tiel­le kun­nos­sa­pi­toa – ­tu­ki­ha­ke­muk­sis­sa jatkuva haku

22.12.2023 08:09 2
Tilaajille
Kotiseuturakkaus innoitti osaltaan Ritva Kinnulan yrittäjäksi virkauran jälkeen – jako yleisiin ja yksityisiin teihin pitäisi tieisännöitsijän mielestä lopettaa

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus in­noit­ti osal­taan Ritva Kin­nu­lan yrit­tä­jäk­si vir­kau­ran jälkeen – jako ylei­siin ja yk­si­tyi­siin teihin pitäisi tiei­sän­nöit­si­jän mie­les­tä lo­pet­taa

23.11.2023 15:20
Tilaajille
Ohton yksityistiellä iso siltahanke – Pudasjärven kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle avustusta

Ohton yk­si­tyis­tiel­lä iso sil­ta­han­ke – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi hank­keel­le avus­tus­ta

14.11.2023 12:48
Tilaajille
Yksityisteiden kunnossapidon ehtoja ollaan höllentämässä

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don ehtoja ollaan höl­len­tä­mäs­sä

08.11.2023 15:32
Nämä tiekunnat ovat mukana yhteisurakassa – katso lista Pudasjärven kaupungin järjestämän talvikunnossapidon piiriin kuuluvista yksityistiestä ja urakoitsijoista

Nämä tie­kun­nat ovat mukana yh­tei­su­ra­kas­sa – katso lista Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män tal­vi­kun­nos­sa­pi­don piiriin kuu­lu­vis­ta yk­si­tyis­ties­tä ja ura­koit­si­jois­ta

03.11.2023 05:00
Tilaajille
Ohton yksityistie korjaa siltoja – Pudasjärven kaupunginhallitus myöntää hankkeelle puskurilainaa

Ohton yk­si­tyis­tie korjaa siltoja – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus myöntää hank­keel­le pus­ku­ri­lai­naa

26.10.2023 12:04
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pudasjärvi avustaa Turveksen tiekuntaa – Turpeenteille uusitaan rumpuja

Pu­das­jär­vi avustaa Tur­vek­sen tie­kun­taa – ­Tur­peen­teil­le uu­si­taan rumpuja

14.09.2023 15:00
Panumanojan ylittää nyt uusi silta, joka otettiin juhlallisesti käyttöön – Panuman sillan avajaisnauha leikattiin yhdessä

Pa­nu­ma­no­jan ylittää nyt uusi silta, joka otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön – Panuman sillan ava­jais­nau­ha lei­kat­tiin yhdessä

14.06.2023 14:00
Tilaajille
Yksityisteiden parannushankkeita valtuuston päätettäväksi – Ohtossa siltahanke ja Valkolassa perusparannus

Yk­si­tyis­tei­den pa­ran­nus­hank­kei­ta val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si – Ohtossa sil­ta­han­ke ja Val­ko­las­sa pe­rus­pa­ran­nus

30.05.2023 08:45
Tilaajille
Pudasjärven yksityisteiden avustusten haku on käynnissä – kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon

Pu­das­jär­ven yk­si­tyis­tei­den avus­tus­ten haku on käyn­nis­sä – kun­nos­sa­pi­toa­vus­tus kattaa sekä talvi- että ke­sä­kun­nos­sa­pi­don

19.05.2023 11:00
Tilaajille
Panumanojan ylittävä uusi silta nousi paikoilleen ja on jo käytössä

Pa­nu­ma­no­jan ylit­tä­vä uusi silta nousi pai­koil­leen ja on jo käy­tös­sä

13.05.2023 10:00
Tilaajille
Avustuseuroja yksityisteille tarjolla entistä enemmän – Pudasjärven Venymällä suunnitellaan rumpujen uusimista, nyt olisi siihen hyvä aika

Avus­tu­seu­ro­ja yk­si­tyis­teil­le tar­jol­la entistä enemmän – Pu­das­jär­ven Ve­ny­mäl­lä suun­ni­tel­laan rum­pu­jen uu­si­mis­ta, nyt olisi siihen hyvä aika

21.04.2023 13:05
Tilaajille
Yksityisteiden merkitys korostuu – Sota Ukrainassa käynnisti mittavan hankkeen energiapuuhuollon tuleviin tarpeisiin

Yk­si­tyis­tei­den mer­ki­tys ko­ros­tuu – Sota Uk­rai­nas­sa käyn­nis­ti mit­ta­van hank­keen ener­gia­puu­huol­lon tu­le­viin tar­pei­siin

19.04.2023 15:00
Tilaajille
Yksityisteiden korjauksiin saatavilla varoja – käytössä kymmeniä miljoonaa edellisvuosilta siirtynyttä rahaa

Yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­siin saa­ta­vil­la varoja – käy­tös­sä kym­me­niä mil­joo­naa edel­lis­vuo­sil­ta siir­ty­nyt­tä rahaa

06.04.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki jatkanut tiekuntien hakuaikaa yhteisurakkaan – Taivalkoskella yksityistiet saatiin heräteltyä mukaan kunnan tuen piiriin

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jat­ka­nut tie­kun­tien ha­kuai­kaa yh­tei­su­rak­kaan – Tai­val­kos­kel­la yk­si­tyis­tiet saatiin he­rä­tel­tyä mukaan kunnan tuen piiriin

04.04.2023 18:52
Tilaajille
Panuman siltatyömaa käynnissä – Vanha silta on purettu ja väliaikainen kiertotie on käytössä

Panuman sil­ta­työ­maa käyn­nis­sä – Vanha silta on purettu ja vä­liai­kai­nen kier­to­tie on käy­tös­sä

16.03.2023 12:00
Tilaajille
Iso osa yksityisteistä hoitaa tiensä itse – reilu kuusikymmentä tiekuntaa yli kahdestasadasta hakenut yhteisurakkaan

Iso osa yk­si­tyis­teis­tä hoitaa tiensä itse – reilu kuu­si­kym­men­tä tie­kun­taa yli kah­des­ta­sa­das­ta hakenut yh­tei­su­rak­kaan

31.01.2023 05:00
Tilaajille
Yksi yksityistiehanke Taivalkoskella veisi valtaosan kunnan potista kahden vuoden aikana – kunta avustaa hankkeita enintään 40 prosentilla ja jatkaa niiden hallinnoijana

Yksi yk­si­tyis­tie­han­ke Tai­val­kos­kel­la veisi val­tao­san kunnan potista kahden vuoden aikana – kunta avustaa hank­kei­ta enin­tään 40 pro­sen­til­la ja jatkaa niiden hal­lin­noi­ja­na

28.01.2023 12:00
Tilaajille