Yksityistiet
Viimeisin tunti
Alempiasteisen tieverkon vuoro – kiinteistöverotuotosta voisi ohjata osuuuden yksityistieavustuksiin
Kolumni

Alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon vuoro – kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tos­ta voisi ohjata osuuu­den yk­si­tyis­tie­avus­tuk­siin

04:01
Tilaajille
Vanhemmat
Tienhoidon urakka kilpailutukseen – yksityistiekuntia herätellään ottamaan vastuuta tiestöstään

Tien­hoi­don urakka kil­pai­lu­tuk­seen – yk­si­tyis­tie­kun­tia he­rä­tel­lään ot­ta­maan vas­tuu­ta ties­tös­tään

08.06.2022 14:28
Tiekunnille tarjolla neuvontapalveluja– infotilaisuudet kesäkuun puolivälissä Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Tie­kun­nil­le tar­jol­la neu­von­ta­pal­ve­lu­ja– in­fo­ti­lai­suu­det ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

03.06.2022 13:00
Tilaajille

Val­tuus­to hy­väk­syi Panuman ja Hau­ki­ojan yk­si­tyis­teil­le tukea

31.05.2022 16:42
Tilaajille

Hau­ki­ojan yk­si­tyis­tiel­le avus­tus­ta pe­rus­pa­ran­nuk­seen

27.05.2022 19:30
Pudasjärven kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku on käynnissä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

18.05.2022 15:02
Tilaajille

Kau­pun­ki avustaa Panuman yk­si­tyis­tien sil­ta­han­ket­ta

13.05.2022 12:43
Selvästi halvin valittiin Pudasjärven tiekuntien aktivointihankkeen koulutuspalveluiden tuottajaksi

Sel­väs­ti halvin va­lit­tiin Pu­das­jär­ven tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­hank­keen kou­lu­tus­pal­ve­lui­den tuot­ta­jak­si

05.04.2022 13:29
Tilaajille
Yksityistiekuntien aktivointihanke alkamassa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tiekuntien kunnossapitosopimuksia irtisanotaan syyskuussa ja uutta sopimusta ei heru nukkuvalle tiekunnalle

Yk­si­tyis­tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­han­ke al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tie­kun­tien kun­nos­sa­pi­to­so­pi­muk­sia ir­ti­sa­no­taan syys­kuus­sa ja uutta so­pi­mus­ta ei heru nuk­ku­val­le tie­kun­nal­le

11.03.2022 08:00
Tilaajille
Pudasjärvi pyrkii aktivoimaan tiekuntia urakkakelpoisiksi – "Kokonaisvaltaisen kaupungin yhtenä elinehtona on toimivat tieverkostot kaupungin eri kyliin"

Pu­das­jär­vi pyrkii ak­ti­voi­maan tie­kun­tia urak­ka­kel­poi­sik­si – "­Ko­ko­nais­val­tai­sen kau­pun­gin yhtenä elin­eh­to­na on toi­mi­vat tie­ver­kos­tot kau­pun­gin eri kyliin"

28.10.2021 04:10
Tilaajille
Jukuantien kehuttu kunnostushanke valmistui – Edellisen kunnostuksen tekivät Hiukkavaaran pioneerit lapiopelillä puoli vuosisataa sitten

Ju­kuan­tien kehuttu kun­nos­tus­han­ke val­mis­tui – E­del­li­sen kun­nos­tuk­sen tekivät Hiuk­ka­vaa­ran pio­nee­rit la­pio­pe­lil­lä puoli vuo­si­sa­taa sitten

27.09.2021 14:43
Tilaajille
Merja Kyllönen Sarakylässä: "Yksityisteille tulossa lisärahoitusta valtiolta"

Merja Kyl­lö­nen Sa­ra­ky­läs­sä: "Yk­si­tyis­teil­le tulossa li­sä­ra­hoi­tus­ta val­tiol­ta"

28.08.2021 10:49
Tilaajille
Kuntavaaleissa äänestetään myös yksityisteistä – tiekuntien kannattaa nyt tarttua toimeen, jos niiden ylläpitämällä yksityistiellä on tarvetta valtion perusparannusavustukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään myös yk­si­tyis­teis­tä – tie­kun­tien kan­nat­taa nyt tarttua toi­meen, jos niiden yl­lä­pi­tä­mäl­lä yk­si­tyis­tiel­lä on tar­vet­ta valtion pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­seen

28.03.2021 15:28
Pudasjärven kaupungin yksityistieavustukset yli puoliksi jäissä – ei ole osattu hakea

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yk­si­tyis­tie­avus­tuk­set yli puo­lik­si jäissä – ei ole osattu hakea

09.02.2021 16:27 1
Tilaajille
Valtionavustukset yksityisteille nousivat – avustukset haettavissa ympäri vuoden

Val­tion­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le nou­si­vat – avus­tuk­set haet­ta­vis­sa ympäri vuoden

02.03.2017 07:00