MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Yksityistiet
Kuukausi
Puolikymmentä yksityistiekuntaa nukkuu Pudasjärvellä edelleen – uhkana jäädä yhteiskilpailutuksesta pois

Puo­li­kym­men­tä yk­si­tyis­tie­kun­taa nukkuu Pu­das­jär­vel­lä edel­leen – uhkana jäädä yh­teis­kil­pai­lu­tuk­ses­ta pois

29.09.2022 10:51
Tilaajille
Poijula-Valkin yksityistielle tukea sillan tai rummun rakentamiseen

Poi­ju­la-Val­kin yk­si­tyis­tiel­le tukea sillan tai rummun ra­ken­ta­mi­seen

20.09.2022 16:22
Pudasjärven Panumalle rakennetaan uusi silta ensi vuonna – tukea ely-keskukselta ja kaupungilta

Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­le ra­ken­ne­taan uusi silta ensi vuonna – tukea ely-kes­kuk­sel­ta ja kau­pun­gil­ta

17.09.2022 14:37
Tilaajille
Tierumpujen kunnostuksessa riittäisi töitä – metsäteiden tiekunnissa ovat aktiivit niin vähissä, että välttämättömätkään toiminnat eivät aina pyöri

Tie­rum­pu­jen kun­nos­tuk­ses­sa riit­täi­si töitä – met­sä­tei­den tie­kun­nis­sa ovat ak­tii­vit niin vä­his­sä, että vält­tä­mät­tö­mät­kään toi­min­nat eivät aina pyöri

14.09.2022 12:17
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen metsäkeskus alkaa kartoittaa yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa – TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana muuttunut tilanne maailmalla

Suomen met­sä­kes­kus alkaa kar­toit­taa yk­si­tyis­tei­den ja niiden sil­to­jen kuntoa – TIE­SIT-hank­keen käyn­nis­ti lo­pul­li­ses­ti kevään aikana muut­tu­nut tilanne maail­mal­la

26.08.2022 05:00
Tilaajille
Valkolan yksityisteille avustusta – Pudasjärven kaupunki tukee tien kuivausta ja rummun uusimista

Val­ko­lan yk­si­tyis­teil­le avus­tus­ta – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tukee tien kui­vaus­ta ja rummun uu­si­mis­ta

25.08.2022 18:00
"Olen huomannut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esimerkiksi marja-aikaan" – tietä pitkin pääsee hillaan, tai sitten ei

"Olen huo­man­nut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esi­mer­kik­si mar­ja-ai­kaan" – tietä pitkin pääsee hil­laan, tai sitten ei

23.07.2022 17:00
Tilaajille
Nikuojalle saatiin ely-keskuksen tuella uusi silta – rahoitusta saatavilla tiekuntien hankkeille

Ni­kuo­jal­le saatiin ely-kes­kuk­sen tuella uusi silta – ra­hoi­tus­ta saa­ta­vil­la tie­kun­tien hank­keil­le

13.07.2022 09:00
Tilaajille
Alempiasteisen tieverkon vuoro – kiinteistöverotuotosta voisi ohjata osuuuden yksityistieavustuksiin
Kolumni

Alem­pias­tei­sen tie­ver­kon vuoro – kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tos­ta voisi ohjata osuuu­den yk­si­tyis­tie­avus­tuk­siin

29.06.2022 04:01
Tilaajille
Tienhoidon urakka kilpailutukseen – yksityistiekuntia herätellään ottamaan vastuuta tiestöstään

Tien­hoi­don urakka kil­pai­lu­tuk­seen – yk­si­tyis­tie­kun­tia he­rä­tel­lään ot­ta­maan vas­tuu­ta ties­tös­tään

08.06.2022 14:28
Tiekunnille tarjolla neuvontapalveluja– infotilaisuudet kesäkuun puolivälissä Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Tie­kun­nil­le tar­jol­la neu­von­ta­pal­ve­lu­ja– in­fo­ti­lai­suu­det ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

03.06.2022 13:00
Tilaajille

Val­tuus­to hy­väk­syi Panuman ja Hau­kio­jan yk­si­tyis­teil­le tukea

31.05.2022 16:42
Tilaajille

Hau­kio­jan yk­si­tyis­tiel­le avus­tus­ta pe­rus­pa­ran­nuk­seen

27.05.2022 19:30
Pudasjärven kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku on käynnissä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

18.05.2022 15:02
Tilaajille

Kau­pun­ki avustaa Panuman yk­si­tyis­tien sil­ta­han­ket­ta

13.05.2022 12:43
Selvästi halvin valittiin Pudasjärven tiekuntien aktivointihankkeen koulutuspalveluiden tuottajaksi

Sel­väs­ti halvin va­lit­tiin Pu­das­jär­ven tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­hank­keen kou­lu­tus­pal­ve­lui­den tuot­ta­jak­si

05.04.2022 13:29
Tilaajille
Yksityistiekuntien aktivointihanke alkamassa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tiekuntien kunnossapitosopimuksia irtisanotaan syyskuussa ja uutta sopimusta ei heru nukkuvalle tiekunnalle

Yk­si­tyis­tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­han­ke al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tie­kun­tien kun­nos­sa­pi­to­so­pi­muk­sia ir­ti­sa­no­taan syys­kuus­sa ja uutta so­pi­mus­ta ei heru nuk­ku­val­le tie­kun­nal­le

11.03.2022 08:00
Tilaajille
Pudasjärvi pyrkii aktivoimaan tiekuntia urakkakelpoisiksi – "Kokonaisvaltaisen kaupungin yhtenä elinehtona on toimivat tieverkostot kaupungin eri kyliin"

Pu­das­jär­vi pyrkii ak­ti­voi­maan tie­kun­tia urak­ka­kel­poi­sik­si – "­Ko­ko­nais­val­tai­sen kau­pun­gin yhtenä eli­neh­to­na on toi­mi­vat tie­ver­kos­tot kau­pun­gin eri kyliin"

28.10.2021 04:10
Tilaajille
Jukuantien kehuttu kunnostushanke valmistui – Edellisen kunnostuksen tekivät Hiukkavaaran pioneerit lapiopelillä puoli vuosisataa sitten

Ju­kuan­tien kehuttu kun­nos­tus­han­ke val­mis­tui – E­del­li­sen kun­nos­tuk­sen tekivät Hiuk­ka­vaa­ran pio­nee­rit la­pio­pe­lil­lä puoli vuo­si­sa­taa sitten

27.09.2021 14:43
Tilaajille
Merja Kyllönen Sarakylässä: "Yksityisteille tulossa lisärahoitusta valtiolta"

Merja Kyl­lö­nen Sa­ra­ky­läs­sä: "Yk­si­tyis­teil­le tulossa li­sä­ra­hoi­tus­ta val­tiol­ta"

28.08.2021 10:49
Tilaajille