Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Koulutus
Viikko
Uudet talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja aloittivat koulutuskuntayhtymä OSAOssa

Uudet ta­lous­joh­ta­ja ja kiin­teis­tö­joh­ta­ja aloit­ti­vat kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAOssa

17.08.2022 13:39
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le mat­kai­lu­alan töihin

16.08.2022 14:54
Tilaajille
Koululaisten matka-aika ei saa kestää liian kauan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lais­ten mat­ka-ai­ka ei saa kestää liian kauan

15.08.2022 11:51
Lukiolainen Ebbe: "Painettu kirja on siinä mielessä helpompi, että on matalampi kynnys avata kirja kuin kaivaa materiaalit koneelta" – Tämän takia Pudasjärven lukiolla hyödynnetään edelleen myös perinteisiä oppimateriaaleja digiloikasta huolimatta

Lu­kio­lai­nen Ebbe: "Pai­net­tu kirja on siinä mie­les­sä hel­pom­pi, että on ma­ta­lam­pi kynnys avata kirja kuin kaivaa ma­te­riaa­lit ko­neel­ta" – Tämän takia Pu­das­jär­ven lu­kiol­la hyö­dyn­ne­tään edel­leen myös pe­rin­tei­siä op­pi­ma­te­riaa­le­ja di­gi­loi­kas­ta huo­li­mat­ta

13.08.2022 17:00
Tilaajille
Kuukausi
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille
Elokuu tuo suuren muutoksen monen lapsen ja nuoren elämään – seiskaluokalla kaikki on uutta ja jännittävää
Pääkirjoitus

Elokuu tuo suuren muu­tok­sen monen lapsen ja nuoren elämään – seis­ka­luo­kal­la kaikki on uutta ja jän­nit­tä­vää

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärvellä syyslukukauden aloittaa yli 900 perusasteen oppilasta – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

09.08.2022 19:02
Tilaajille
Pudasjärvellä järjestetään naisille suunnattu raivaussahakoulutus: ”Varmasti rohkeus on isompi tekijä kuin se varsinainen laitteen käytön osaaminen”

Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­te­tään nai­sil­le suun­nat­tu rai­vaus­sa­ha­kou­lu­tus: ”Var­mas­ti rohkeus on isompi tekijä kuin se var­si­nai­nen lait­teen käytön osaa­mi­nen”

06.08.2022 12:00
Tilaajille
Koulut alkavat Pudasjärvellä keskiviikkona – ovet avataan kuudessa koulussa

Koulut alkavat Pu­das­jär­vel­lä kes­ki­viik­ko­na – ovet avataan kuu­des­sa kou­lus­sa

05.08.2022 15:37

Ii­jo­ki­seu­tu oi­kai­see

05.08.2022 15:35
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
Vanhemmat
Hirsikampuksen apulaisrehtoriksi valittiin Juha Pätsi – kolmen rehtorin paikat täytetty

Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si va­lit­tiin Juha Pätsi – kolmen reh­to­rin paikat täy­tet­ty

29.06.2022 11:41
Tilaajille
"Tilojen tehokas käyttö on kaikkien etu" – OSAOn muutto Pudasjärven kaupungintalolle lähenee, näin tilat otetaan käyttöön

"Ti­lo­jen tehokas käyttö on kaik­kien etu" – OSAOn muutto Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le lä­he­nee, näin tilat otetaan käyt­töön

29.06.2022 04:00
Tilaajille
Lakarin koululle rakennetaan laajennus – uusi teknisen käsityön luokka liikuntasalin päätyyn

Lakarin kou­lul­le ra­ken­ne­taan laa­jen­nus – uusi tek­ni­sen kä­si­työn luokka lii­kun­ta­sa­lin päätyyn

28.06.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungille avustusta nuorten työpajatoimintaan – Karhupajalta tukea koulutus- ja työelämäuran löytämiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le avus­tus­ta nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan – Kar­hu­pa­jal­ta tukea kou­lu­tus- ja työ­elä­mä­uran löy­tä­mi­seen

22.06.2022 13:00
Tilaajille
Pudasjärven lukioon on hyväksytty 37 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukioon on hy­väk­syt­ty 37 opis­ke­li­jaa – katso nimet

17.06.2022 10:40
Tilaajille
Susanne Nyman Hirsikampuksen rehtoriksi – tuleva apulaisrehtori valitaan juhannuksen jälkeen

Susanne Nyman Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rik­si – tuleva apu­lais­reh­to­ri va­li­taan ju­han­nuk­sen jälkeen

15.06.2022 11:24
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö kaupungintalolle – sahateollisuus ja asuntola jäävät Jyrkkäkoskelle

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö kau­pun­gin­ta­lol­le – sa­ha­teol­li­suus ja asun­to­la jäävät Jyrk­kä­kos­kel­le

14.06.2022 12:00
Tilaajille
Riemuylioppilaat kokoontuivat Hirsikampuksella – omista lakkiaisista aikaa oli kulunut 50 vuotta
Mielipidekirjoitus

Rie­mu­yli­op­pi­laat ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – omista lak­kiai­sis­ta aikaa oli kulunut 50 vuotta

12.06.2022 13:39
Tilaajille