Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koulutus
Kuukausi
Näin Hirsikampuksen ysiluokkalaiset ajattelevat medialukutaidosta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen perusteella joku väittää jotain"

Näin Hir­si­kam­puk­sen ysi­luok­ka­lai­set ajat­te­le­vat me­dia­lu­ku­tai­dos­ta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen pe­rus­teel­la joku väittää jotain"

28.09.2023 05:00
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Kuulemisissa tiukka aikataulu – kyläkoulu huolettaa, sen jatkolle esitettiin vankkoja perusteita Sarakylässä pidetyssä tilaisuudessa

Kuu­le­mi­sis­sa tiukka ai­ka­tau­lu – ky­lä­kou­lu huo­let­taa, sen jat­kol­le esi­tet­tiin vank­ko­ja pe­rus­tei­ta Sa­ra­ky­läs­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa

12.09.2023 13:10
Tilaajille
Mustat t-paidat punaisella tekstillä ovat jokasyksyinen perinne – Pudasjärven seiskaluokkalaiset ryhmäytyvät Uskalla sanoa ei -leireillä Hilturannassa

Mustat t-pai­dat pu­nai­sel­la teks­til­lä ovat jo­ka­syk­syi­nen perinne – Pu­das­jär­ven seis­ka­luok­ka­lai­set ryh­mäy­ty­vät Uskalla sanoa ei -lei­reil­lä Hil­tu­ran­nas­sa

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle
Kolumni

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le

07.09.2023 11:51 1
Tilaajille
Pudasjärveläiset nuoret voivat hakea opintoapurahaa – arvo 350 euroa, hakuaikaa syyskuun loppuun

Pu­das­jär­ve­läi­set nuoret voivat hakea opin­to­apu­ra­haa – arvo 350 euroa, ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

06.09.2023 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Neuropsykiatrisesti epätyypilliset nuoret tarvitsevat tukea opiskeluunsa, sillä pelkkä velvoittaminen voi vain lisätä ongelmia ja aiheuttaa uupumusta
Kolumni

Neu­ro­psy­kiat­ri­ses­ti epä­tyy­pil­li­set nuoret tar­vit­se­vat tukea opis­ke­luun­sa, sillä pelkkä vel­voit­ta­mi­nen voi vain lisätä on­gel­mia ja ai­heut­taa uu­pu­mus­ta

30.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoimintaan kehitetään uusi palveluntuotantomalli syksyn aikana – säästötavoitteet samalla mielessä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­toi­min­taan ke­hi­te­tään uusi pal­ve­lun­tuo­tan­to­mal­li syksyn aikana – sääs­tö­ta­voit­teet samalla mie­les­sä

29.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvellä kutsunnat järjestetään marraskuun alussa – Tänä vuonna kutsunnanalaisia ovat vuonna 2005 syntyneet

Pu­das­jär­vel­lä kut­sun­nat jär­jes­te­tään mar­ras­kuun alussa – Tänä vuonna kut­sun­nan­alai­sia ovat vuonna 2005 syn­ty­neet

17.08.2023 13:28
Tilaajille
Pudasjärven yrityksiä kiinnostaa digitaalisuuden hyödyntäminen – Kohota-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin yritysten tueksi kehitetty digiopas

Pu­das­jär­ven yri­tyk­siä kiin­nos­taa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen – Ko­ho­ta-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin yri­tys­ten tueksi ke­hi­tet­ty di­gi­opas

17.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä toimii lentopelastuksen hälytysryhmä, joka on ollut tänä vuonna tositoimissa jo 15 kertaa – Sunnuntaina ryhmä osallistui laajaan yhteistoimintaharjoitukseen

Pu­das­jär­vel­lä toimii len­to­pe­las­tuk­sen hä­ly­tys­ryh­mä, joka on ollut tänä vuonna to­si­toi­mis­sa jo 15 kertaa – Sun­nun­tai­na ryhmä osal­lis­tui laajaan yh­teis­toi­min­ta­har­joi­tuk­seen

15.08.2023 15:58
Tilaajille
Naisille tarjolla arjen turvallisuusvalmiuksien ja varautumistaitojen kartuttamista Hiukkavaarassa – NASTA-harjoituksessa neljä eri kurssia

Nai­sil­le tar­jol­la arjen tur­val­li­suus­val­miuk­sien ja va­rau­tu­mis­tai­to­jen kar­tut­ta­mis­ta Hiuk­ka­vaa­ras­sa – NAS­TA-har­joi­tuk­ses­sa neljä eri kurssia

14.08.2023 09:00
Tilaajille
"Välillä käy mielessä, että entä jos jotain tapahtuukin" – Pudasjärven kaupunki järjesti suojatiepäivystystä syyslukukauden toisena koulupäivänä

"Vä­lil­lä käy mie­les­sä, että entä jos jotain ta­pah­tuu­kin" – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jär­jes­ti suo­ja­tie­päi­vys­tys­tä syys­lu­ku­kau­den toisena kou­lu­päi­vä­nä

11.08.2023 14:38 2
Tilaajille
Pudasjärven lentokenttä toimii tukikohtana lentopelastusharjoitukselle viikonloppuna – koneita taivaalla eniten sunnuntaina

Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä toimii tu­ki­koh­ta­na len­to­pe­las­tus­har­joi­tuk­sel­le vii­kon­lop­pu­na – koneita tai­vaal­la eniten sun­nun­tai­na

11.08.2023 14:01
Tilaajille
Kansalaisopiston ainoa tehtävä on pitää kurssit pyörimässä – säästötoimet eivät ole vaikuttaneet vielä Pudasjärven kansalaisopiston toimintaan

Kan­sa­lais­opis­ton ainoa tehtävä on pitää kurssit pyö­ri­mäs­sä – sääs­tö­toi­met eivät ole vai­kut­ta­neet vielä Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton toi­min­taan

11.08.2023 05:00
Tilaajille
Uudet koululaiset ovat tervetulleita Pudasjärvelle, sillä tällä menolla säästöjä haetaan vastakin
Pääkirjoitus

Uudet kou­lu­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta Pu­das­jär­vel­le, sillä tällä menolla sääs­tö­jä haetaan vas­ta­kin

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Ovet avataan torstaina kuudessa perusasteen koulussa Pudasjärvellä – Katso koulujen oppilasmäärät

Ovet avataan tors­tai­na kuu­des­sa pe­rus­as­teen kou­lus­sa Pu­das­jär­vel­lä – Katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Lukuvuosi käynnistyi OSAOlla vilkkaasti– uusia opiskelijoita saapui ensimmäisenä päivänä jopa odotettua enemmän

Lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyi OSAOlla vilk­kaas­ti– uusia opis­ke­li­joi­ta saapui en­sim­mäi­se­nä päivänä jopa odo­tet­tua enemmän

05.08.2023 08:00
Tilaajille
Näin koulut osallistuvat Pudasjärven kaupungin säästötalkoisiin – Opetus- ja sivistysjohtaja: "Kaikki kivet on käännettävä"

Näin koulut osal­lis­tu­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sääs­tö­tal­koi­siin – Opetus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja: "Kaikki kivet on kään­net­tä­vä"

04.08.2023 14:26
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Susanne Nyman: "Taloushuolet varjostavat tulevaa lukuvuotta" – Koulun johdossa henkilöstömuutos

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Susanne Nyman: "Ta­lous­huo­let var­jos­ta­vat tulevaa lu­ku­vuot­ta" – Koulun joh­dos­sa hen­ki­lös­tö­muu­tos

03.08.2023 11:41 1
Tilaajille