Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Koulutus
Kuukausi
Sarakylään ja Syötteelle ryhmäperhepäiväkodit – Asmuntin lapsia kuskataan Ranualle, koska perhepäivähoitajaa ei löytynyt

Sa­ra­ky­lään ja Syöt­teel­le ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit – As­mun­tin lapsia kus­ka­taan Ra­nual­le, koska per­he­päi­vä­hoi­ta­jaa ei löy­ty­nyt

24.10.2021 04:01
Tilaajille
Taivalkosken kirkonkylän alakoulun remontti on jo 2,5 kuukautta myöhässä –  Kunnan tekninen johtaja: "Jos sisäilmaongelma jatkuu, työ on mennyt hukkaan"

Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

23.10.2021 05:01 1
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

12.10.2021 08:46
Tilaajille
Moni koiranomistaja yliarvioi omat kykynsä ja valitsee liian haastavan rodun – "Ihmisten pitäisi ehdottomasti pysähtyä enemmän miettimään syitä koiran hankkimisen taustalla"

Moni koi­ran­omis­ta­ja yli­ar­vioi omat kykynsä ja va­lit­see liian haas­ta­van rodun – "Ih­mis­ten pitäisi eh­dot­to­mas­ti py­säh­tyä enemmän miet­ti­mään syitä koiran hank­ki­mi­sen taus­tal­la"

10.10.2021 09:29
Tilaajille
Hirsialan koulutus käynnistyy OSAO:ssa – opinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella

Hir­si­alan kou­lu­tus käyn­nis­tyy OSAO:s­sa – opinnot on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös op­pi­so­pi­muk­sel­la

05.10.2021 14:34
OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa – Uhkaako Suomea opettajapula?

OAJ:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta 57 pro­sent­tia on har­kin­nut alan­vaih­toa – Uhkaako Suomea opet­ta­ja­pu­la?

02.10.2021 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koillismaalla on luvat miljoonien kalliokuutiometrin louhimiseen, tavaraa kuluu enemmän kuin soramonttujen antia – koululaiset kävivät katsomassa Peräposiolla, miten opiskelijat käyttävät murskaamoa

Koil­lis­maal­la on luvat mil­joo­nien kal­lio­kuu­tio­met­rin lou­hi­mi­seen, tavaraa kuluu enemmän kuin so­ra­mont­tu­jen antia – ­kou­lu­lai­set kävivät kat­so­mas­sa Pe­rä­po­siol­la, miten opis­ke­li­jat käyt­tä­vät murs­kaa­moa

24.09.2021 11:02
Tilaajille
Susanne Nyman on Hirsikampuksen uusi rehtori – Nymanille tärkeintä työssä on varmistaa arjen mutkaton sujuminen

Susanne Nyman on Hir­si­kam­puk­sen uusi rehtori – Ny­ma­nil­le tär­kein­tä työssä on var­mis­taa arjen mut­ka­ton su­ju­mi­nen

16.09.2021 10:00
Tilaajille
Miksi Taivalkosken sivistysmenot alittavat säännöllisesti budjetin? – "Otamme asiaan kantaa lautakunnassa lokakuussa"

Miksi Tai­val­kos­ken si­vis­tys­me­not alit­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti bud­je­tin? – "Otamme asiaan kantaa lau­ta­kun­nas­sa lo­ka­kuus­sa"

10.09.2021 14:00
Tilaajille
Koulumatkatuki muuttui elokuussa – koskee eniten tänä syksynä aloittaneita opiskelijoita

Kou­lu­mat­ka­tu­ki muuttui elo­kuus­sa – koskee eniten tänä syksynä aloit­ta­nei­ta opis­ke­li­joi­ta

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­lan myr­kyl­li­syy­des­tä – "Tuo ai­ka­kau­si on muis­tois­sa­ni pimeä lu­kuu­not­ta­mat­ta ku­va­tai­teen tun­te­ja"

06.09.2021 05:01
Rajaseutu ry:n opintoapurahojen haku toisen asteen opiskelijoille on käynnissä syyskuun ajan

Ra­ja­seu­tu ry:n opin­to­apu­ra­ho­jen haku toisen asteen opis­ke­li­joil­le on käyn­nis­sä syys­kuun ajan

31.08.2021 07:34
Koulutapahtuma Siurualla – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita koulukavereita ja samalla käydä kotikylällä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ta­pah­tu­ma Siu­rual­la – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita kou­lu­ka­ve­rei­ta ja samalla käydä ko­ti­ky­läl­lä"

29.08.2021 04:00
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 19:00
Tilaajille
Taivalkoskella häämöttää kirkonkylän alakoulun peruskorjauksen maali – "Henkilöstön selkänahasta väliaikainen väistötilaelämä ulosmitataan, heille kuuluu kyllä suurkiitos"

Tai­val­kos­kel­la hää­möt­tää kir­kon­ky­län ala­kou­lun pe­rus­kor­jauk­sen maali – "Hen­ki­lös­tön sel­kä­na­has­ta vä­li­ai­kai­nen väis­tö­ti­la­elä­mä ulos­mi­ta­taan, heille kuuluu kyllä suur­kii­tos"

23.08.2021 13:41
Tilaajille
Rimminkankaan nuorisovankilasta – Asuntolassa toteutettiin ”Janten lakia”
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­las­ta – Asun­to­las­sa to­teu­tet­tiin ”Janten lakia”

21.08.2021 20:13
Yhteistyöllä saadaan enemmän kurssitarjontaa: "Maailman hirsipääkaupungin kansalaisopistolla ei aiemmin ole järjestetty hirsirakentamisen kursseja, mutta nyt tämäkin puute on korjattu"

Yh­teis­työl­lä saadaan enemmän kurs­si­tar­jon­taa: "Maail­man hir­si­pää­kau­pun­gin kan­sa­lais­opis­tol­la ei aiemmin ole jär­jes­tet­ty hir­si­ra­ken­ta­mi­sen kurs­se­ja, mutta nyt tämäkin puute on kor­jat­tu"

18.08.2021 17:00
Tilaajille
"Ihanaa saada tällainen uusi harrastusmahdollisuus ja innostunut opettaja" – Koillismaan kolmen kunnan kansalaisopistot liikuttavat tuhansia, verkkokursseja on nyt entistä enemmän, ja suorituksia voidaan alkaa kirjata

"Ihanaa saada täl­lai­nen uusi har­ras­tus­mah­dol­li­suus ja in­nos­tu­nut opet­ta­ja" – ­Koil­lis­maan kolmen kunnan kan­sa­lais­opis­tot lii­kut­ta­vat tu­han­sia, verk­ko­kurs­se­ja on nyt entistä enem­män, ja suo­ri­tuk­sia voidaan alkaa kirjata

11.08.2021 11:25
Tilaajille
Yli tuhat koululaista ja opiskelijaa aloitti lukuvuotensa Pudasjärvellä – kokkolalainen Hugo Lund suuntaa Pudasjärvelle lukion ilmailulinjan siivittämänä

Yli tuhat kou­lu­lais­ta ja opis­ke­li­jaa aloitti lu­ku­vuo­ten­sa Pu­das­jär­vel­lä – kok­ko­la­lai­nen Hugo Lund suuntaa Pu­das­jär­vel­le lukion il­mai­lu­lin­jan sii­vit­tä­mä­nä

11.08.2021 07:00
Tilaajille
Eve Vähäkuopuksen koulutie alkaa tänään – koulumatka ja Hirvaskosken koulu ovat jo tuttuja, mutta kotitehtävien määrä mietityttää

Eve Vä­hä­kuo­puk­sen kou­lu­tie alkaa tänään – kou­lu­mat­ka ja Hir­vas­kos­ken koulu ovat jo tut­tu­ja, mutta ko­ti­teh­tä­vien määrä mie­ti­tyt­tää

11.08.2021 05:00
Tilaajille