Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

OSAO
OSAO Pudasjärven yksiköstä valmistui 71 ammattilaista vuonna 2023 – katso syyskaudella valmistuneiden nimet

OSAO Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tui 71 am­mat­ti­lais­ta vuonna 2023 – katso syys­kau­del­la val­mis­tu­nei­den nimet

09.01.2024 11:25
Tilaajille
Lukuvuosi käynnistyi OSAOlla vilkkaasti– uusia opiskelijoita saapui ensimmäisenä päivänä jopa odotettua enemmän

Lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyi OSAOlla vilk­kaas­ti– uusia opis­ke­li­joi­ta saapui en­sim­mäi­se­nä päivänä jopa odo­tet­tua enemmän

05.08.2023 08:00
Tilaajille
Turkkilaislähtöiset opiskelijat  Fuat ja Secil viihtyivät hyvin Pudasjärvellä – nyt vasta valmistuneilla lähihoitajilla on vuorossa työelämä ja jatko-opinnot

Turk­ki­lais­läh­töi­set opis­ke­li­jat  Fuat ja Secil viih­tyi­vät hyvin Pu­das­jär­vel­lä – nyt vasta val­mis­tu­neil­la lä­hi­hoi­ta­jil­la on vuo­ros­sa työ­elä­mä ja jat­ko-opin­not

18.06.2023 18:00
Tilaajille
Onnea ammattiin valmistuneille! – Katso tästä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköistä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso tästä OSAOn Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken yk­si­köis­tä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Tutkimus: OSAOlla vahva maine ja yleisön tuki – "kumppanimme ovat myös halukkaita suosittelemaan meitä"

Tut­ki­mus: OSAOlla vahva maine ja yleisön tuki – "kump­pa­nim­me ovat myös ha­luk­kai­ta suo­sit­te­le­maan meitä"

12.04.2023 17:00
Koulutuskuntayhtymä OSAOon 51 uutta lehtoria

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAOon 51 uutta leh­to­ria

31.03.2023 15:54
Tilaajille
Sähköala kiinnosti OSAO:n linjoista eniten – sosiaali- ja terveysalalle sekä puuteollisuusalalle kiinnostusta valmistua myös oppisopimuksella

Säh­kö­ala kiin­nos­ti OSAO:n lin­jois­ta eniten – so­siaa­li- ja ter­veys­alal­le sekä puu­teol­li­suus­alal­le kiin­nos­tus­ta val­mis­tua myös op­pi­so­pi­muk­sel­la

31.03.2023 14:00
Tilaajille
Pudasjärvellä on avoimia työpaikkoja mutta tekijöitä puuttuu – Työnantajan on erottauduttava edukseen, sillä monessa tapauksessa työnhakijoilla on valinnan mahdollisuus

Pu­das­jär­vel­lä on avoimia työ­paik­ko­ja mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – Työn­an­ta­jan on erot­tau­dut­ta­va eduk­seen, sillä monessa ta­pauk­ses­sa työn­ha­ki­joil­la on va­lin­nan mah­dol­li­suus

24.02.2023 15:00
Tilaajille
Yhteishaku alkaa kohta – OSAOlla haettavana 1918 opiskelupaikkaa

Yh­teis­ha­ku alkaa kohta – O­SAOl­la haet­ta­va­na 1918 opis­ke­lu­paik­kaa

19.02.2023 12:00
Tilaajille
Ella, Martta ja Jenna ovat näppäriä taivalkoskelaisnuoria, jotka pääsevät Taitajat9-kilpailun valtakunnalliseen finaaliin

Ella, Martta ja Jenna ovat näp­pä­riä tai­val­kos­ke­lais­nuo­ria, jotka pää­se­vät Taitajat9-kil­pai­lun val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

19.01.2023 08:51
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistui syksyn aikana 20 opiskelijaa

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tui syksyn aikana 20 opis­ke­li­jaa

30.12.2022 17:17
Tilaajille
Entisessä valtuustosalissa mitataan jännitteitä ja aulassa vastassa ovat robotit – Näin OSAOn Pudasjärven yksikkö on kotiutunut uusiin tiloihin

En­ti­ses­sä val­tuus­to­sa­lis­sa mi­ta­taan jän­nit­tei­tä ja aulassa vas­tas­sa ovat robotit – Näin OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö on ko­tiu­tu­nut uusiin ti­loi­hin

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Stipendejä myönnettiin OSAOn opiskelijoille

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin OSAOn opis­ke­li­joil­le

16.12.2022 14:00
Pudasjärvellä tarvitaan elinkeinoelämää tukevaa ammattikoulutusta ja kaupunki panostaa siihen tarvittaessa myös taloudellisesti
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä tar­vi­taan elin­kei­no­elä­mää tukevaa am­mat­ti­kou­lu­tus­ta ja kau­pun­ki pa­nos­taa siihen tar­vit­taes­sa myös ta­lou­del­li­ses­ti

24.11.2022 11:00
Tilaajille
Sivistys ja koulutus maksaa, mutta se kannattaa – Koillismaan valtuustoissa keskustelua ammattikoulutuksen kustannuksista
Kolumni

Si­vis­tys ja kou­lu­tus maksaa, mutta se kan­nat­taa – Koil­lis­maan val­tuus­tois­sa kes­kus­te­lua am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta

18.11.2022 11:22
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Uudet talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja aloittivat koulutuskuntayhtymä OSAOssa

Uudet ta­lous­joh­ta­ja ja kiin­teis­tö­joh­ta­ja aloit­ti­vat kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAOssa

17.08.2022 13:39
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le mat­kai­lu­alan töihin

16.08.2022 14:54
Tilaajille