Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

OSAO
Ella, Martta ja Jenna ovat näppäriä taivalkoskelaisnuoria, jotka pääsevät Taitajat9-kilpailun valtakunnalliseen finaaliin

Ella, Martta ja Jenna ovat näp­pä­riä tai­val­kos­ke­lais­nuo­ria, jotka pää­se­vät Taitajat9-kil­pai­lun val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

19.01.2023 08:51
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistui syksyn aikana 20 opiskelijaa

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tui syksyn aikana 20 opis­ke­li­jaa

30.12.2022 17:17
Tilaajille
Entisessä valtuustosalissa mitataan jännitteitä ja aulassa vastassa ovat robotit – Näin OSAOn Pudasjärven yksikkö on kotiutunut uusiin tiloihin

En­ti­ses­sä val­tuus­to­sa­lis­sa mi­ta­taan jän­nit­tei­tä ja aulassa vas­tas­sa ovat robotit – Näin OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö on ko­tiu­tu­nut uusiin ti­loi­hin

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Stipendejä myönnettiin OSAOn opiskelijoille

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin OSAOn opis­ke­li­joil­le

16.12.2022 14:00
Pudasjärvellä tarvitaan elinkeinoelämää tukevaa ammattikoulutusta ja kaupunki panostaa siihen tarvittaessa myös taloudellisesti
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä tar­vi­taan elin­kei­no­elä­mää tukevaa am­mat­ti­kou­lu­tus­ta ja kau­pun­ki pa­nos­taa siihen tar­vit­taes­sa myös ta­lou­del­li­ses­ti

24.11.2022 11:00
Tilaajille
Sivistys ja koulutus maksaa, mutta se kannattaa – Koillismaan valtuustoissa keskustelua ammattikoulutuksen kustannuksista
Kolumni

Si­vis­tys ja kou­lu­tus maksaa, mutta se kan­nat­taa – Koil­lis­maan val­tuus­tois­sa kes­kus­te­lua am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta

18.11.2022 11:22
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Uudet talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja aloittivat koulutuskuntayhtymä OSAOssa

Uudet ta­lous­joh­ta­ja ja kiin­teis­tö­joh­ta­ja aloit­ti­vat kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAOssa

17.08.2022 13:39
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le mat­kai­lu­alan töihin

16.08.2022 14:54
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
"Tilojen tehokas käyttö on kaikkien etu" – OSAOn muutto Pudasjärven kaupungintalolle lähenee, näin tilat otetaan käyttöön

"Ti­lo­jen tehokas käyttö on kaik­kien etu" – OSAOn muutto Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le lä­he­nee, näin tilat otetaan käyt­töön

29.06.2022 04:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikössä juhlittiin ammattiin valmistuneita – tilaisuus jää kenties viimeiseksi nykyisissä opiskelutiloissa vietetyksi kevätjuhlaksi

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä juh­lit­tiin am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta – ti­lai­suus jää kenties vii­mei­sek­si ny­kyi­sis­sä opis­ke­lu­ti­lois­sa vie­te­tyk­si ke­vät­juh­lak­si

07.06.2022 08:23
Tilaajille
Lähihoitajaksi Pudasjärvellä valmistunut Eero kiittelee oppisopimuskoulutusta eikä anna tulevaisuuden haasteiden ahdistaa

Lä­hi­hoi­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tu­nut Eero kiit­te­lee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä anna tu­le­vai­suu­den haas­tei­den ah­dis­taa

03.06.2022 04:00
Tilaajille
Onnittelut ammattiin valmistuneille! – Katso ketkä valmistuivat tänä vuonna OSAOn Pudasjärven yksiköstä

On­nit­te­lut am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso ketkä val­mis­tui­vat tänä vuonna OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä

31.05.2022 16:07
Tilaajille
Pudasjärvellä haaveillaan keskustakampuksesta – Osaon muutolle kaupungintalolle vihreää valoa

Pu­das­jär­vel­lä haa­veil­laan kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Osaon muu­tol­le kau­pun­gin­ta­lol­le vihreää valoa

05.04.2022 11:01
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
OSAO:lla liki parituhatta aloituspaikkaa yhteishaussa – Pudasjärvellä voi kouluttautua esimerkiksi sahaprosessinhoitajaksi

OSAO:l­la liki pa­ri­tu­hat­ta aloi­tus­paik­kaa yh­teis­haus­sa – Pu­das­jär­vel­lä voi kou­lut­tau­tua esi­mer­kik­si sa­ha­pro­ses­sin­hoi­ta­jak­si

14.02.2022 13:06
Ammattikoulun siirtyminen kaupungintalolle ratkaistaan kevään aikana – yhteishaku koulutuksiin alkaa helmikuussa

Am­mat­ti­kou­lun siir­ty­mi­nen kau­pun­gin­ta­lol­le rat­kais­taan kevään aikana – yh­teis­ha­ku kou­lu­tuk­siin alkaa hel­mi­kuus­sa

27.01.2022 16:30
Tilaajille