Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Nuoret
Nuorille ilmaisia junalippuja Eurooppaan

Nuo­ril­le il­mai­sia ju­na­lip­pu­ja Eu­roop­paan

23.10.2021 14:03
Tilaajille
Kouluterveyskysely: Pudasjärven nuoret vaikuttavat raittiimmilta – asenteet kannabista kohtaan lieventyneet

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Pu­das­jär­ven nuoret vai­kut­ta­vat rait­tiim­mil­ta – a­sen­teet kan­na­bis­ta kohtaan lie­ven­ty­neet

28.09.2021 04:17
Tilaajille
Sanomalehdet nuorten mielestä luotettavin media

Sa­no­ma­leh­det nuorten mie­les­tä luo­tet­ta­vin media

11.09.2021 06:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven nuorten mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen tu­lok­sia

27.08.2021 21:33
Nuorten rokotukset alkoivat Pudasjärvellä – rokotuksiin varattava aika etukäteen

Nuorten ro­ko­tuk­set al­koi­vat Pu­das­jär­vel­lä – ro­ko­tuk­siin va­rat­ta­va aika etu­kä­teen

18.08.2021 15:15
Hypo: Nuoret joutuvat koronalaskun maksajiksi monella tavalla

Hypo: Nuoret jou­tu­vat ko­ro­na­las­kun mak­sa­jik­si monella tavalla

16.07.2021 10:00
Tilaajille
Eduskunnasta Hanna-Leena Mattila: Nuori, uskalla sanoa, jos kyydissä pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Nuori, uskalla sanoa, jos kyy­dis­sä pe­lot­taa

07.07.2021 13:00
Nuoret vaikea saada rokotettavaksi – Pääsyitä rokotteen ottamiseen ovat matkustelu ja työ: "helpompi mennä takaisin normaalimpaan elämään, jos sen rokotteen omaa".

Nuoret vaikea saada ro­ko­tet­ta­vak­si – ­Pää­syi­tä ro­kot­teen ot­ta­mi­seen ovat mat­kus­te­lu ja työ: "hel­pom­pi mennä ta­kai­sin nor­maa­lim­paan elä­mään, jos sen ro­kot­teen omaa".

30.06.2021 04:00
Tilaajille
Heppakerhot olivat jymymenestys Pudasjärvellä – mukaan saa tulla nollakokemuksellakin

Hep­pa­ker­hot olivat jy­my­me­nes­tys Pu­das­jär­vel­lä – mukaan saa tulla nol­la­ko­ke­muk­sel­la­kin

05.06.2021 13:00
Tilaajille
Vesa Riekki suosituin nuorisovaaleissa – nuoret äänestivät valtuuston Pudasjärvelle

Vesa Riekki suo­si­tuin nuo­ri­so­vaa­leis­sa – nuoret ää­nes­ti­vät val­tuus­ton Pu­das­jär­vel­le

29.05.2021 14:00
Tilaajille
Vaalipostia: Nuorta näkökulmaa valtuustoon: "Pari nuorta ihmistä ei tekisi valtuustossa yksin päätöksiä tai ihmeitä, mutta he pystyisivät antamaan näkemystä, joka muuten saattaa puuttua päätöksenteosta kokonaan."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nuorta nä­kö­kul­maa val­tuus­toon: "Pari nuorta ihmistä ei tekisi val­tuus­tos­sa yksin pää­tök­siä tai ih­mei­tä, mutta he pys­tyi­si­vät an­ta­maan nä­ke­mys­tä, joka muuten saattaa puuttua pää­tök­sen­teos­ta ko­ko­naan."

27.05.2021 16:52
Pudasjärven nuorisovaltuusto on viettänyt korona-aikana hiljaiseloa – tulevana syksynä on tilausta taas uusille osallistujille

Pu­das­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to on viet­tä­nyt ko­ro­na-ai­ka­na hil­jai­se­loa – tu­le­va­na syksynä on ti­laus­ta taas uusille osal­lis­tu­jil­le

22.05.2021 09:00
Tilaajille
Hotelli Kurenkosken huoneet saavat kesäksi uudet elokuvateemaiset ilmeet – uudistuksen tavoitteena on houkutella matkailijoita pysähtymään Pudasjärvellä yön yli

Hotelli Ku­ren­kos­ken huoneet saavat kesäksi uudet elo­ku­va­tee­mai­set ilmeet – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta py­säh­ty­mään Pu­das­jär­vel­lä yön yli

09.05.2021 09:00
Tilaajille
Työelämä alkaa usein kesätöistä ja ensimmäisillä kokemuksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia – Nuoret tulisi nähdä kullanarvoisina työntekijöinä
Kolumni

Työ­elä­mä alkaa usein ke­sä­töis­tä ja en­sim­mäi­sil­lä ko­ke­muk­sil­la voi olla mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia – Nuoret tulisi nähdä kul­la­nar­voi­si­na työn­te­ki­jöi­nä

28.04.2021 04:00
Pelimaailma vahvistaa englannin asemaa – näin pudasjärveläiset Emmi ja Aada kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­nin käyttöä

Pe­li­maail­ma vah­vis­taa eng­lan­nin asemaa – näin pu­das­jär­ve­läi­set Emmi ja Aada kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­nin käyttöä

22.04.2021 17:00
Tilaajille
Pudasjärvellä tarjolla kesätöitä 24 paikalliselle nuorelle osuuspankin piikkiin – nämä yhdeksän paikallista yhdistystä ovat mukana

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la ke­sä­töi­tä 24 pai­kal­li­sel­le nuo­rel­le osuus­pan­kin piik­kiin – nämä yh­dek­sän pai­kal­lis­ta yh­dis­tys­tä ovat mukana

19.03.2021 15:27
Tilaajille
Nuorten kesätyöt haettavana juuri nyt Pudasjärvellä – viime kesänä korona sotki nuorten työhaaveet

Nuorten ke­sä­työt haet­ta­va­na juuri nyt Pu­das­jär­vel­lä – viime kesänä korona sotki nuorten työ­haa­veet

17.03.2021 04:00
Tilaajille
Yhteishaussa on omanlaisensa jännitys – Hirsikampuksen yhdeksäsluokkalaiset Meja ja Maria ovat jo päättäneet valinnoistaan

Yh­teis­haus­sa on oman­lai­sen­sa jän­ni­tys – Hir­si­kam­puk­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set Meja ja Maria ovat jo päät­tä­neet va­lin­nois­taan

05.03.2021 17:55
Tilaajille
Pudasjärven koululaisille ja nuorille on pian taas tarjolla kesätöitä – kaupunki tukee myös nuorten kesäyrityksiä

Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­sil­le ja nuo­ril­le on pian taas tar­jol­la ke­sä­töi­tä – kau­pun­ki tukee myös nuorten ke­sä­yri­tyk­siä

22.02.2021 09:14
Tilaajille
Wauto huristelee pitkin Pudasjärven teitä ja tuo vaihtelua nuorten elämään – minne sinä haluaisit liekkikuvioidun auton pysähtyvän?

Wauto hu­ris­te­lee pitkin Pu­das­jär­ven teitä ja tuo vaih­te­lua nuorten elämään – minne sinä ha­luai­sit liek­ki­ku­vioi­dun auton py­säh­ty­vän?

19.02.2021 06:00
Tilaajille