Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

OSAOn Pudasjärven yksikkö
Pudasjärvellä tarvitaan elinkeinoelämää tukevaa ammattikoulutusta ja kaupunki panostaa siihen tarvittaessa myös taloudellisesti
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä tar­vi­taan elin­kei­no­elä­mää tukevaa am­mat­ti­kou­lu­tus­ta ja kau­pun­ki pa­nos­taa siihen tar­vit­taes­sa myös ta­lou­del­li­ses­ti

24.11.2022 11:00
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le mat­kai­lu­alan töihin

16.08.2022 14:54
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
"Tilojen tehokas käyttö on kaikkien etu" – OSAOn muutto Pudasjärven kaupungintalolle lähenee, näin tilat otetaan käyttöön

"Ti­lo­jen tehokas käyttö on kaik­kien etu" – OSAOn muutto Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le lä­he­nee, näin tilat otetaan käyt­töön

29.06.2022 04:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö kaupungintalolle – sahateollisuus ja asuntola jäävät Jyrkkäkoskelle

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö kau­pun­gin­ta­lol­le – sa­ha­teol­li­suus ja asun­to­la jäävät Jyrk­kä­kos­kel­le

14.06.2022 12:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikössä juhlittiin ammattiin valmistuneita – tilaisuus jää kenties viimeiseksi nykyisissä opiskelutiloissa vietetyksi kevätjuhlaksi

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä juh­lit­tiin am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta – ti­lai­suus jää kenties vii­mei­sek­si ny­kyi­sis­sä opis­ke­lu­ti­lois­sa vie­te­tyk­si ke­vät­juh­lak­si

07.06.2022 08:23
Tilaajille
Lähihoitajaksi Pudasjärvellä valmistunut Eero kiittelee oppisopimuskoulutusta eikä anna tulevaisuuden haasteiden ahdistaa

Lä­hi­hoi­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tu­nut Eero kiit­te­lee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä anna tu­le­vai­suu­den haas­tei­den ah­dis­taa

03.06.2022 04:00
Tilaajille
Onnittelut ammattiin valmistuneille! – Katso ketkä valmistuivat tänä vuonna OSAOn Pudasjärven yksiköstä

On­nit­te­lut am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso ketkä val­mis­tui­vat tänä vuonna OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä

31.05.2022 16:07
Tilaajille
Pudasjärvellä haaveillaan keskustakampuksesta – Osaon muutolle kaupungintalolle vihreää valoa

Pu­das­jär­vel­lä haa­veil­laan kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Osaon muu­tol­le kau­pun­gin­ta­lol­le vihreää valoa

05.04.2022 11:01
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
OSAO:lla liki parituhatta aloituspaikkaa yhteishaussa – Pudasjärvellä voi kouluttautua esimerkiksi sahaprosessinhoitajaksi

OSAO:l­la liki pa­ri­tu­hat­ta aloi­tus­paik­kaa yh­teis­haus­sa – Pu­das­jär­vel­lä voi kou­lut­tau­tua esi­mer­kik­si sa­ha­pro­ses­sin­hoi­ta­jak­si

14.02.2022 13:06
Ammattikoulun siirtyminen kaupungintalolle ratkaistaan kevään aikana – yhteishaku koulutuksiin alkaa helmikuussa

Am­mat­ti­kou­lun siir­ty­mi­nen kau­pun­gin­ta­lol­le rat­kais­taan kevään aikana – yh­teis­ha­ku kou­lu­tuk­siin alkaa hel­mi­kuus­sa

27.01.2022 16:30
Tilaajille
Osaajilla luodaan pito- ja vetovoimaa kuntiin: " OSAOlle kannattaa tuoda rohkeasti uusia esityksiä koulutuksista"
Mielipidekirjoitus

Osaa­jil­la luodaan pito- ja ve­to­voi­maa kun­tiin: " OSAOlle kan­nat­taa tuoda roh­keas­ti uusia esi­tyk­siä kou­lu­tuk­sis­ta"

20.12.2021 04:00
Pudasjärven lukiolle ja ammattioppilaitokselle kaavaillaan urheilulinjaa jo ensi kevääksi – Hirsiakatemia tukisi huippu-urheilijalupauksia urheilijan polulla

Pu­das­jär­ven lu­kiol­le ja am­mat­ti­op­pi­lai­tok­sel­le kaa­vail­laan ur­hei­lu­lin­jaa jo ensi ke­vääk­si – Hir­si­aka­te­mia tukisi huip­pu-ur­hei­li­ja­lu­pauk­sia ur­hei­li­jan polulla

10.12.2021 04:00
Tilaajille
Ammattiopistoa ollaan muuttamassa Pudasjärven kaupungintalolle – Toiveissa on, että opiskelijat ja kaupungin johto olisivat saman katon alla jo ensi syksynä

Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

01.12.2021 07:39
Tilaajille
Pudasjärven OSAO:n yksiköstä valmistui 83 ammattilaista– katso nimilista tästä!

Pu­das­jär­ven OSAO:n yk­si­kös­tä val­mis­tui 83 am­mat­ti­lais­ta– katso ni­mi­lis­ta tästä!

01.06.2021 15:45
Tilaajille
Uusia johtavia viranhaltijoita ammattiopisto OSAOon – Keijo Kaukon virka vakinaistettiin Pudasjärvelle

Uusia joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta am­mat­ti­opis­to OSAOon – Keijo Kaukon virka va­ki­nais­tet­tiin Pu­das­jär­vel­le

29.04.2021 13:40
Tilaajille