Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

OSAOn Pudasjärven yksikkö
Oppilaitokset markkinoivat itseään somessa yhteishaun lähestyessä – valttikortteina Pudasjärvellä lukion ilmailu- ja urheilulinjat

Op­pi­lai­tok­set mark­ki­noi­vat itseään somessa yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä – valt­ti­kort­tei­na Pu­das­jär­vel­lä lukion il­mai­lu- ja ur­hei­lu­lin­jat

29.01.2024 05:00
Tilaajille
Pelastautumista hyvä harjoitella vuosittain – OSAO ja kaupungintalo kokeilivat tulipalosta poistumista

Pe­las­tau­tu­mis­ta hyvä har­joi­tel­la vuo­sit­tain – OSAO ja kau­pun­gin­ta­lo ko­kei­li­vat tu­li­pa­los­ta pois­tu­mis­ta

14.11.2023 12:56
Tilaajille
Kaupungintalolla pelastusharjoitus torstaina – pihalle tulee runsaasti sinivilkkuautoja

Kau­pun­gin­ta­lol­la pe­las­tus­har­joi­tus tors­tai­na – ­pi­hal­le tulee run­saas­ti si­ni­vilk­ku­au­to­ja

08.11.2023 18:00
Lukuvuosi käynnistyi OSAOlla vilkkaasti– uusia opiskelijoita saapui ensimmäisenä päivänä jopa odotettua enemmän

Lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyi OSAOlla vilk­kaas­ti– uusia opis­ke­li­joi­ta saapui en­sim­mäi­se­nä päivänä jopa odo­tet­tua enemmän

05.08.2023 08:00
Tilaajille
Turkkilaislähtöiset opiskelijat  Fuat ja Secil viihtyivät hyvin Pudasjärvellä – nyt vasta valmistuneilla lähihoitajilla on vuorossa työelämä ja jatko-opinnot

Turk­ki­lais­läh­töi­set opis­ke­li­jat  Fuat ja Secil viih­tyi­vät hyvin Pu­das­jär­vel­lä – nyt vasta val­mis­tu­neil­la lä­hi­hoi­ta­jil­la on vuo­ros­sa työ­elä­mä ja jat­ko-opin­not

18.06.2023 18:00
Tilaajille
Ammattioppilaat pääsivät kesälomalle – OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistunut liki 90 opiskelijaa vuoden aikana, yli 90 prosenttia valmistuneista työllistynyt

Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

02.06.2023 17:15
Tilaajille
Onnea ammattiin valmistuneille! – Katso tästä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköistä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso tästä OSAOn Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken yk­si­köis­tä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Tutkimus: OSAOlla vahva maine ja yleisön tuki – "kumppanimme ovat myös halukkaita suosittelemaan meitä"

Tut­ki­mus: OSAOlla vahva maine ja yleisön tuki – "kump­pa­nim­me ovat myös ha­luk­kai­ta suo­sit­te­le­maan meitä"

12.04.2023 17:00
Sähköala kiinnosti OSAO:n linjoista eniten – sosiaali- ja terveysalalle sekä puuteollisuusalalle kiinnostusta valmistua myös oppisopimuksella

Säh­kö­ala kiin­nos­ti OSAO:n lin­jois­ta eniten – so­siaa­li- ja ter­veys­alal­le sekä puu­teol­li­suus­alal­le kiin­nos­tus­ta val­mis­tua myös op­pi­so­pi­muk­sel­la

31.03.2023 14:00
Tilaajille
Pudasjärvellä on avoimia työpaikkoja mutta tekijöitä puuttuu – Työnantajan on erottauduttava edukseen, sillä monessa tapauksessa työnhakijoilla on valinnan mahdollisuus

Pu­das­jär­vel­lä on avoimia työ­paik­ko­ja mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – Työn­an­ta­jan on erot­tau­dut­ta­va eduk­seen, sillä monessa ta­pauk­ses­sa työn­ha­ki­joil­la on va­lin­nan mah­dol­li­suus

24.02.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistui syksyn aikana 20 opiskelijaa

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tui syksyn aikana 20 opis­ke­li­jaa

30.12.2022 17:17
Tilaajille
Entisessä valtuustosalissa mitataan jännitteitä ja aulassa vastassa ovat robotit – Näin OSAOn Pudasjärven yksikkö on kotiutunut uusiin tiloihin

En­ti­ses­sä val­tuus­to­sa­lis­sa mi­ta­taan jän­nit­tei­tä ja aulassa vas­tas­sa ovat robotit – Näin OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö on ko­tiu­tu­nut uusiin ti­loi­hin

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Stipendejä myönnettiin OSAOn opiskelijoille

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin OSAOn opis­ke­li­joil­le

16.12.2022 14:00
Pudasjärvellä tarvitaan elinkeinoelämää tukevaa ammattikoulutusta ja kaupunki panostaa siihen tarvittaessa myös taloudellisesti
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä tar­vi­taan elin­kei­no­elä­mää tukevaa am­mat­ti­kou­lu­tus­ta ja kau­pun­ki pa­nos­taa siihen tar­vit­taes­sa myös ta­lou­del­li­ses­ti

24.11.2022 11:00
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le mat­kai­lu­alan töihin

16.08.2022 14:54
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille