Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Kehitysvammaisten asuntola
Valituskierre päättyi – kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentaminen viimein käyntiin Pudasjärvellä

Va­li­tus­kier­re päättyi – ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen viimein käyn­tiin Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Vielä yksi viivästys kehitysvammaisten ryhmäkodin päätöksessä: rakennuslupa palautui pöydälle järjestelmävirheen vuoksi – lue pääkohdat pitkään jumissa olleen rakennusurakan vaiheista

Vielä yksi vii­väs­tys ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din pää­tök­ses­sä: ra­ken­nus­lu­pa pa­lau­tui pöy­däl­le jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi – lue pää­koh­dat pitkään jumissa olleen ra­ken­nus­ura­kan vai­heis­ta

04.05.2022 13:01
Tilaajille
Yksimielinen päätös: kehitysvammaisten ryhmäkoti sai rakennusluvan Pudasjärvellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti sai ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä

18.03.2022 08:02
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti saamassa rakennusluvan Pudasjärvellä – Naapureilla ei ole ainakaan vielä ollut huomautettavaa

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti saa­mas­sa ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä – Naa­pu­reil­la ei ole ai­na­kaan vielä ollut huo­mau­tet­ta­vaa

15.03.2022 15:34
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pudasjärvelle suunnitellusta kehitysvammaisten ryhmäkodista tehdyt valituslupahakemukset

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Pu­das­jär­vel­le suun­ni­tel­lus­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­dis­ta tehdyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set

02.02.2022 17:31
Tilaajille
"Täällä ei haise!" – Kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat kakkukahvittelivat uuden kodin kunniaksi Pudasjärvellä

"Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

26.01.2022 18:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti pääsee viimein muuttamaan Pudasjärvellä – Väliaikaistilojen remontti valmistui typistyneenä myöhässä ja saunassa pitää käydä naapurissa, mutta vastaavan ohjaajan mukaan kyseessä on silti askel parempaan

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti pääsee viimein muut­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – Vä­li­ai­kais­ti­lo­jen re­mont­ti val­mis­tui ty­pis­ty­nee­nä myö­häs­sä ja sau­nas­sa pitää käydä naa­pu­ris­sa, mutta vas­taa­van oh­jaa­jan mukaan ky­sees­sä on silti askel pa­rem­paan

25.01.2022 17:02
Tilaajille
Väliaikaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistuminen venyy odotetusti ensi vuoteen Pudasjärvellä – Entisen terveysaseman muutostyöt sujuneet silti rivakasti

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­tu­mi­nen venyy odo­te­tus­ti ensi vuoteen Pu­das­jär­vel­lä – Entisen ter­veys­ase­man muu­tos­työt su­ju­neet silti ri­va­kas­ti

15.12.2021 04:01
Tilaajille
Pudasjärven entisen terveysaseman muutostöiden hinta pompsahti yli kaksinkertaiseksi – Muun muassa väliaikaiseen kehitysvammaisten ryhmäkotiin tähtäävään hankkeen kilpailutus meni ronskisti metsään

Pu­das­jär­ven entisen ter­veys­ase­man muu­tos­töi­den hinta pomp­sah­ti yli kak­sin­ker­tai­sek­si – Muun muassa vä­li­ai­kai­seen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­tiin täh­tää­vään hank­keen kil­pai­lu­tus meni rons­kis­ti metsään

17.11.2021 04:02
Tilaajille
Väliaikaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistelevat työt alkavat torstaina Pudasjärven kaupungin omin voimin – "Työstämme hanketta kaikella käytettävissä olevalla resurssilla", sanoo kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­te­le­vat työt alkavat tors­tai­na Pu­das­jär­ven kau­pun­gin omin voimin – "Työs­täm­me han­ket­ta kai­kel­la käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la re­surs­sil­la", sanoo kau­pun­gin tek­ni­nen johtaja Janne Karhu

10.11.2021 17:38
Tilaajille
Kehitysvammaisten väliaikainenkin ryhmäkoti vastatuulessa Pudasjärvellä – Kaupunginhallitus torjui ainoan tarjouksen, joka tehtiin vanhan terveysaseman muutostöistä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten vä­li­ai­kai­nen­kin ryh­mä­ko­ti vas­ta­tuu­les­sa Pu­das­jär­vel­lä – Kau­pun­gin­hal­li­tus torjui ainoan tar­jouk­sen, joka tehtiin vanhan ter­veys­ase­man muu­tos­töis­tä

10.11.2021 04:01
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: Kehitysvammaisten ryhmäkodin tilanne puhututtaa edelleen Pudasjärvellä – "Itku pääsi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din tilanne pu­hu­tut­taa edel­leen Pu­das­jär­vel­lä – "Itku pääsi"

07.11.2021 07:59
Tilaajille
Nyt puhuu liikekeskuksen edustaja: rakennustyöt olisi voitu aloittaa – koskeeko kaavamääräykset kaupunkia?

Nyt puhuu lii­ke­kes­kuk­sen edus­ta­ja: ra­ken­nus­työt olisi voitu aloit­taa – kos­kee­ko kaa­va­mää­räyk­set kau­pun­kia?

27.10.2021 08:45
Tilaajille
Katso videot: Pudasjärvellä osoitettiin mieltä kehitysvammaisten asumisolojen puolesta – "Kehitysvammaisen voitava asua siellä, missä muutkin ihmiset"

Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

20.10.2021 16:05
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma puhuu Pudasjärven torilla kehitysvammaisten ryhmäkotia koskevassa mielenilmauksessa

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma puhuu Pu­das­jär­ven torilla ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­tia kos­ke­vas­sa mie­len­il­mauk­ses­sa

20.10.2021 15:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi

Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Ti­mo­nen-Nis­si

20.10.2021 15:18
Tilaajille
Mielelenosoitus kehitysvammaisten asuntolan puolesta Pudasjärvellä

Mie­le­le­no­soi­tus ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan puo­les­ta Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:59
Kehitysvammaisten asuntolan rakentamisen puolesta järjestettiin  mielenosoitus Pudasjärvellä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan ra­ken­ta­mi­sen puo­les­ta jär­jes­tet­tiin mie­len­osoi­tus Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:44
Kehitysvammaisille remontoidaan väliaikainen ryhmäkoti Pudasjärvellä –Valituskierteen viivyttämän uudisrakennuksen korvaajaksi siitä ei ole, mutta tilapäisratkaisukin on askel parempaan, arvioi Rimmin palvelukodin vastaava ohjaaja Marja Lohvansuu

Ke­hi­tys­vam­mai­sil­le re­mon­toi­daan vä­li­ai­kai­nen ryh­mä­ko­ti Pu­das­jär­vel­lä –Va­li­tus­kier­teen vii­vyt­tä­män uu­dis­ra­ken­nuk­sen kor­vaa­jak­si siitä ei ole, mutta ti­la­päis­rat­kai­su­kin on askel pa­rem­paan, arvioi Rimmin pal­ve­lu­ko­din vas­taa­va ohjaaja Marja Loh­van­suu

20.10.2021 04:03
Tilaajille
Mielenilmaus Pudasjärven torilla keskiviikkona – taustalla valituskierteeseen jumiutunut kehitysvammaisten asuntolahanke

Mie­len­il­maus Pu­das­jär­ven torilla kes­ki­viik­ko­na – taus­tal­la va­li­tus­kier­tee­seen ju­miu­tu­nut ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­han­ke

18.10.2021 13:19
Tilaajille