Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kehitysvammaisten ryhmäkoti
Työt jatkuvat kehitysvammaisten palvelukodilla – valmista pitäisi olla joulukuun alkupuolella

Työt jat­ku­vat ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­dil­la – val­mis­ta pitäisi olla jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la

27.04.2023 05:00
Tilaajille
Harmittaa, mutta ei mitään mahda – Uusikaan palvelukoti ei kehitysvammaisten tilannetta täysin ratkaise, sillä kotona asuvia ja ehkä piankin palvelupaikkaa tarvitsevia on kymmenkunta.

Har­mit­taa, mutta ei mitään mahda – Uu­si­kaan pal­ve­lu­ko­ti ei ke­hi­tys­vam­mais­ten ti­lan­net­ta täysin rat­kai­se, sillä kotona asuvia ja ehkä piankin pal­ve­lu­paik­kaa tar­vit­se­via on kym­men­kun­ta.

14.03.2023 12:00
Tilaajille
Palvelukodin urakkasopimus Siklan kanssa purettu – Pudasjärven Vuokratalot etsii uutta urakoijaa, hankkeen toivotaan silti valmistuvan kuluvan vuoden aikana

Pal­ve­lu­ko­din urak­ka­so­pi­mus Siklan kanssa purettu – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot etsii uutta ura­koi­jaa, hank­keen toi­vo­taan silti val­mis­tu­van kuluvan vuoden aikana

10.03.2023 12:34 1
Tilaajille
Työt seisovat torin reunalla - kehitysvammaisten palvelutalolle jälleen ainakin kuukauden viivästys

Työt sei­so­vat torin reu­nal­la - ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lol­le jälleen ainakin kuu­kau­den vii­väs­tys

22.02.2023 16:30
Tilaajille
Sikla vakuuttaa: palvelukodin rakentaminen jatkuu normaalisti Pudasjärvellä –konsernijohtaja Janne Nieminen:  "Työmaat ja projektit ovat olemassa ja ne saatetaan normaalisti valmiiksi",

Sikla va­kuut­taa: pal­ve­lu­ko­din ra­ken­ta­mi­nen jatkuu nor­maa­lis­ti Pu­das­jär­vel­lä –kon­ser­ni­joh­ta­ja Janne Nie­mi­nen:  "Työ­maat ja pro­jek­tit ovat ole­mas­sa ja ne saa­te­taan nor­maa­lis­ti val­miik­si",

16.01.2023 07:18 2
Tilaajille
Pudasjärveläiset tekivät yhteisöllisen taideteoksen – "Odotetaan vain että päästään uuteen kotiin"

Pu­das­jär­ve­läi­set tekivät yh­tei­söl­li­sen tai­de­teok­sen – "O­do­te­taan vain että pääs­tään uuteen kotiin"

20.12.2022 12:00
Tilaajille
Kehitysvammaisten palvelukodin hirsiasennukset valmiina – katso kuvat Pudasjärven torin laidan rakennustyömaalta

Ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­din hir­si­asen­nuk­set val­mii­na – katso kuvat Pu­das­jär­ven torin laidan ra­ken­nus­työ­maal­ta

19.12.2022 15:48
Tilaajille
Tulevat asukkaat huutavat Hurraata! – Palvelukodin rakennustöiden alkaminen ilahduttaa. Katso video

Tulevat asuk­kaat huu­ta­vat Hur­raa­ta! – Pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­töi­den al­ka­mi­nen ilah­dut­taa. Katso video

27.09.2022 07:37
Tilaajille
Kaupunki takaa Vuokrataloyhtiön lainaa – ryhmäkodin rakentamiskulut kasvoivat valitusaikana

Kau­pun­ki takaa Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön lainaa – ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mis­ku­lut kas­voi­vat va­li­tus­ai­ka­na

20.09.2022 19:00
Asuntolaa rakennetaan ripeällä vauhdilla – Viivästyminen kasvatti kuluja puoli miljoona euroa. Katso havainnekuvat uudesta rakennuksesta

Asun­to­laa ra­ken­ne­taan ri­peäl­lä vauh­dil­la – Vii­väs­ty­mi­nen kas­vat­ti kuluja puoli mil­joo­na euroa. Katso ha­vain­ne­ku­vat uudesta ra­ken­nuk­ses­ta

31.08.2022 08:52
Tilaajille
Saadaanko uudet kodinrakentajat liikkeelle Pudasjärvellä? – Ainakin torilla viimein tapahtuu
Pääkirjoitus

Saa­daan­ko uudet ko­din­ra­ken­ta­jat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­lä? – Ainakin torilla viimein ta­pah­tuu

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Työt alkoivat Pudasjärven torilla – kehitysvammaisten ryhmäkodin tontilla tapahtuu pitkän odotuksen jälkeen, katso kuvat

Työt al­koi­vat Pu­das­jär­ven torilla – ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din ton­til­la ta­pah­tuu pitkän odo­tuk­sen jäl­keen, katso kuvat

22.08.2022 17:00
Tilaajille
Valituskierre päättyi – kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentaminen viimein käyntiin Pudasjärvellä

Va­li­tus­kier­re päättyi – ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen viimein käyn­tiin Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Vielä yksi viivästys kehitysvammaisten ryhmäkodin päätöksessä: rakennuslupa palautui pöydälle järjestelmävirheen vuoksi – lue pääkohdat pitkään jumissa olleen rakennusurakan vaiheista

Vielä yksi vii­väs­tys ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din pää­tök­ses­sä: ra­ken­nus­lu­pa pa­lau­tui pöy­däl­le jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi – lue pää­koh­dat pitkään jumissa olleen ra­ken­nus­ura­kan vai­heis­ta

04.05.2022 13:01
Tilaajille
Yksimielinen päätös: kehitysvammaisten ryhmäkoti sai rakennusluvan Pudasjärvellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti sai ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä

18.03.2022 08:02
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti saamassa rakennusluvan Pudasjärvellä – Naapureilla ei ole ainakaan vielä ollut huomautettavaa

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti saa­mas­sa ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä – Naa­pu­reil­la ei ole ai­na­kaan vielä ollut huo­mau­tet­ta­vaa

15.03.2022 15:34
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pudasjärvelle suunnitellusta kehitysvammaisten ryhmäkodista tehdyt valituslupahakemukset

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Pu­das­jär­vel­le suun­ni­tel­lus­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­dis­ta tehdyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set

02.02.2022 17:31
Tilaajille
"Täällä ei haise!" – Kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat kakkukahvittelivat uuden kodin kunniaksi Pudasjärvellä

"Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

26.01.2022 18:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti pääsee viimein muuttamaan Pudasjärvellä – Väliaikaistilojen remontti valmistui typistyneenä myöhässä ja saunassa pitää käydä naapurissa, mutta vastaavan ohjaajan mukaan kyseessä on silti askel parempaan

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti pääsee viimein muut­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – Vä­li­ai­kais­ti­lo­jen re­mont­ti val­mis­tui ty­pis­ty­nee­nä myö­häs­sä ja sau­nas­sa pitää käydä naa­pu­ris­sa, mutta vas­taa­van oh­jaa­jan mukaan ky­sees­sä on silti askel pa­rem­paan

25.01.2022 17:02
Tilaajille
Väliaikaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistuminen venyy odotetusti ensi vuoteen Pudasjärvellä – Entisen terveysaseman muutostyöt sujuneet silti rivakasti

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­tu­mi­nen venyy odo­te­tus­ti ensi vuoteen Pu­das­jär­vel­lä – Entisen ter­veys­ase­man muu­tos­työt su­ju­neet silti ri­va­kas­ti

15.12.2021 04:01
Tilaajille