Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Kulttuuri
Viimeisin 4 tuntia

Siuruan kult­tuu­ri-il­ta­mas­sa on voinut sai­ras­tua tai­tee­seen – Rum­pu­jen pä­ri­nää, rum­pu­soo­lo­ja, mökää ja bur­les­kia

18:00
Tilaajille
Viikko
Kari Tykkyläisen ja Rauno Kelan esitys Siuruan kulttuuri-iltamassa

Kari Tyk­ky­läi­sen ja Rauno Kelan esitys Siuruan kult­tuu­ri-il­ta­mas­sa

30.07.2021 19:27
Tilaajille
Taidevankkuri Linnuntien esittely Siuruan kulttuuri-iltamassa

Tai­de­vank­ku­ri Lin­nun­tien esit­te­ly Siuruan kult­tuu­ri-il­ta­mas­sa

30.07.2021 19:20
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus palaa Ouluun – koskee myös Qstock-fes­ti­vaa­lia

30.07.2021 15:46
Tilaajille

Sahat soivat muis­to­ja – met­sä­töi­tä muis­tel­tiin ny­ky­tans­sin keinoin ja moot­to­ri­sa­hoil­le teh­dyl­lä sä­vel­lyk­sel­lä

30.07.2021 10:30
Tilaajille
Pauli Ylitalo rullaa tukilla

Pauli Ylitalo rullaa tukilla

30.07.2021 09:20
Sahojen sinfonia

Sahojen sin­fo­nia

30.07.2021 09:17
Tanssilähettiläiden tanssiesitys Sahojen sinfoniasta. Hanuristina Timo Kuukasjärvi

Tans­si­lä­het­ti­läi­den tans­si­esi­tys Sahojen sin­fo­nias­ta. Ha­nu­ris­ti­na Timo Kuu­kas­jär­vi

30.07.2021 09:10
Mielipidekirjoitus

Eero Oi­nas-Pa­nu­ma: Pu­das­jär­ven vah­vuu­det pe­rus­tu­vat his­to­rian ko­ke­muk­siin

30.07.2021 09:02
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­tei­li­joil­la on roh­keut­ta – "Tuh­ka­kup­pei­na jotkin pat­saat, natsoja tun­get­tu eri paik­koi­hin. In­nos­taa­ko tämä tai­de­pol­ku­jen ra­ken­ta­mi­siin?"

24.07.2021 10:36

Miltä kuu­los­taa kun kym­me­nen rum­pa­lia soittaa yh­des­sä? Siuruan kult­tuu­ri-il­ta­mas­sa on mo­ni­puo­li­nen tar­jon­ta

23.07.2021 18:00
Tilaajille

Ak­tii­vi­nen yleisö torilla – Tuu­ba­ki­ma­lai­sen las­ten­kon­sert­ti kes­kel­lä ko­ti­seu­tu­viik­koa

22.07.2021 18:00
Tilaajille

Oulun seu­dul­la ke­hi­te­tään mat­kai­lua kult­tuu­rin avulla – Pia Ala­tor­vi­nen: " ­Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la ei aina riitä vain juuri sen kylän tar­jon­ta, vaan pitää tehdä yh­teis­työ­tä naa­pu­ri­kun­tien­kin kanssa"

22.07.2021 16:09
Tilaajille

Teoksen osia töh­rit­ty ja rikottu – Ai­ka­lai­set, oodi ai­tou­del­le -muo­to­ku­va­ko­koel­ma on pu­hut­ta­nut alusta asti

21.07.2021 08:00
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­viik­ko käyn­nis­tyi Pu­das­jär­vel­lä – pää­esiin­ty­jä muu­sik­ko Julius Rantala

19.07.2021 15:40

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen Mui­nais­mark­ki­nat pi­de­tään jälleen vä­li­vuo­den jälkeen

19.07.2021 08:00
Tilaajille

Kan­sain­vä­li­seen do­ku­ment­ti­elo­ku­vaan et­si­tään pää­hen­ki­löi­tä Oulun seu­dul­ta – elokuva seuraa jä­te­haas­tee­seen osal­lis­tu­via kolmen kuu­kau­den ajan

13.07.2021 15:00
Tilaajille

Pää­ta­lo­vii­kon suutari lähti kurs­sil­le 20 vuotta sitten – "Os­suus­kau­pas­ta mulle ei löydy kenkiä, kun jal­ka­te­rä on kuin Aku Ankan räpylä, lyhyt ja leveä"

09.07.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Pää­ta­lo­päi­vät vilk­kaas­ti käyn­tiin kahden vuoden tauon jälkeen – "O­sal­lis­tun mah­dol­li­sim­man tark­kaan koko viik­koon"

06.07.2021 16:03
Tilaajille

Pää­ta­lo­viik­ko il­moit­ti muu­tok­sis­ta osassa oh­jel­mia – Hansun ja Pirren streami siir­tyi, kent­tä­ra­ta­kier­rok­sil­la ei käydä

03.07.2021 21:00
Tilaajille