Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vanhukset
Vanhenemista voi hidastaa terveillä elintavoilla ja vähentämällä stressiä – lääkäri Seppo Leppänen listaa hyvinvointia edistäviä keinoja

Van­he­ne­mis­ta voi hi­das­taa ter­veil­lä elin­ta­voil­la ja vä­hen­tä­mäl­lä stres­siä – lääkäri Seppo Lep­pä­nen listaa hy­vin­voin­tia edis­tä­viä keinoja

15.02.2024 12:32
Tilaajille
Pudasjärvellä on tarjolla monenlaista ryhmätoimintaa kotona asuville ikäihmisille – kuntouttavan päivätoiminnan ryhmissä vapaita paikkoja

Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­nen­lais­ta ryh­mä­toi­min­taa kotona asu­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan ryh­mis­sä vapaita paik­ko­ja

11.01.2024 14:03
Tilaajille
Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ei pidä vaikeuttaa – moni ikäihminen kokee jäävänsä heitteelle sähköisten sotepalveluiden myötä
Kolumni

Pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa ei pidä vai­keut­taa – moni ikä­ih­mi­nen kokee jää­vän­sä heit­teel­le säh­köis­ten so­te­pal­ve­lui­den myötä

01.11.2023 09:00
Tilaajille
Mielen taidot kehittyvät läpi elämän ja mielenterveyskin vaatii huolehtimista – Tarja vinkkaa keinoja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Mielen taidot ke­hit­ty­vät läpi elämän ja mie­len­ter­veys­kin vaatii huo­leh­ti­mis­ta – Tarja vinkkaa keinoja ikä­ih­mis­ten hy­vin­voin­nin vah­vis­ta­mi­sek­si

15.10.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärven monipuolinen Vanhustenviikon tapahtumakattaus muistutti, että yhteistyöllä hommat hoituvat
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven mo­ni­puo­li­nen Van­hus­ten­vii­kon ta­pah­tu­ma­kat­taus muis­tut­ti, että yh­teis­työl­lä hommat hoi­tu­vat

11.10.2023 05:00
Tilaajille
Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liikkeellä ja virkeänä – näin 92-vuotias pudasjärveläinen kannustaa muitakin vanhuksia liikkumaan

Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liik­keel­lä ja vir­keä­nä – näin 92-vuo­tias pu­das­jär­ve­läi­nen kan­nus­taa mui­ta­kin van­huk­sia liik­ku­maan

07.10.2023 08:00 1
Tilaajille
Epävarmuudesta ja keskittämisestä tulee pysyvää – miten käy kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien
Pääkirjoitus

Epä­var­muu­des­ta ja kes­kit­tä­mi­ses­tä tulee pysyvää – miten käy kun­ta­lais­ten vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien

04.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhustenviikolla iästä tehdään numero – Pudasjärvellä on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa ja toimintaa

Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Muistisairaille uusi toimintaryhmä Pudasjärvelle – Valoa vanhuuteen -ryhmän toiminnasta haetaan mallia koko Pohteen alueelle

Muis­ti­sai­rail­le uusi toi­min­ta­ryh­mä Pu­das­jär­vel­le – Valoa van­huu­teen -ryhmän toi­min­nas­ta haetaan mallia koko Pohteen alueel­le

24.09.2023 15:00
Tilaajille
Haitarimusiikki siivitti kesätunnelmaan – ikäihmiset laittoivat tanssiksi Pudasjärven palvelukeskuksessa

Hai­ta­ri­mu­siik­ki sii­vit­ti ke­sä­tun­nel­maan – ikä­ih­mi­set lait­toi­vat tans­sik­si Pu­das­jär­ven pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa

27.06.2023 07:47
Tilaajille
Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano valmiina

Pu­das­jär­ven vanhus- ja vam­mais­neu­vos­ton ko­koon­pa­no val­mii­na

23.06.2023 15:00
Tilaajille
Kysely ikääntyneiden asiointiliikkumisesta Pudasjärvellä – Hankkeen tavoitteena on edistää itsenäistä arkiliikkumista

Kysely ikään­ty­nei­den asioin­ti­liik­ku­mi­ses­ta Pu­das­jär­vel­lä – Hank­keen ta­voit­tee­na on edistää it­se­näis­tä ar­ki­liik­ku­mis­ta

13.04.2023 15:14
Tilaajille
Vanhuus kirjoittaa rantahiekkaan, nuoruus kivelle – Kotimaassani vanhustenhoito on hyvin erilaista mitä täällä Suomessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhuus kir­joit­taa ran­ta­hiek­kaan, nuoruus kivelle – Ko­ti­maas­sa­ni van­hus­ten­hoi­to on hyvin eri­lais­ta mitä täällä Suo­mes­sa

24.03.2023 14:21
Tilaajille
Sisäcurling lipui Pudasjärvelle – Palvelukeskuksella pääsi testaamaan myös asahia ja kuulemaan kansanlauluja

Si­sä­cur­ling lipui Pu­das­jär­vel­le – Pal­ve­lu­kes­kuk­sel­la pääsi tes­taa­maan myös asahia ja kuu­le­maan kan­san­lau­lu­ja

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Vanhusten rivitalot valmiita Kurenalla – Vaikka asuntoja on aiempaa vähemmän, ei asuntoa odottavien jono ole kovin pitkä

Van­hus­ten ri­vi­ta­lot val­mii­ta Ku­re­nal­la – Vaikka asun­to­ja on aiempaa vä­hem­män, ei asuntoa odot­ta­vien jono ole kovin pitkä

30.11.2022 12:00
Tilaajille
Vuoden voimateko -palkinto viidelle pudasjärveläiselle – tunnustusta Voimaa Vanhuuteen -ohjelman toteuttamisesta

Vuoden voi­ma­te­ko -pal­kin­to vii­del­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le – tun­nus­tus­ta Voimaa Van­huu­teen -oh­jel­man to­teut­ta­mi­ses­ta

30.11.2022 05:00
Tilaajille
"Käsi on kuin lehmän häntä" – Palvelukeskuksessa pääsi kokeilemaan helppoa seurapeliä

"Käsi on kuin lehmän häntä" – Pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa pääsi ko­kei­le­maan helppoa seu­ra­pe­liä

05.10.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärvellä hyödynnetään vähän korjausavustuksia – vanhusten asuntojen korjaus mahdollistaa ikääntymisen kotona

Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

03.10.2022 17:15
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 05:00
Tilaajille