Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhukset
Kysely ikääntyneiden asiointiliikkumisesta Pudasjärvellä – Hankkeen tavoitteena on edistää itsenäistä arkiliikkumista

Kysely ikään­ty­nei­den asioin­ti­liik­ku­mi­ses­ta Pu­das­jär­vel­lä – Hank­keen ta­voit­tee­na on edistää it­se­näis­tä ar­ki­liik­ku­mis­ta

13.04.2023 15:14
Tilaajille
Vanhuus kirjoittaa rantahiekkaan, nuoruus kivelle – Kotimaassani vanhustenhoito on hyvin erilaista mitä täällä Suomessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhuus kir­joit­taa ran­ta­hiek­kaan, nuoruus kivelle – Ko­ti­maas­sa­ni van­hus­ten­hoi­to on hyvin eri­lais­ta mitä täällä Suo­mes­sa

24.03.2023 14:21
Tilaajille
Sisäcurling lipui Pudasjärvelle – Palvelukeskuksella pääsi testaamaan myös asahia ja kuulemaan kansanlauluja

Si­sä­cur­ling lipui Pu­das­jär­vel­le – Pal­ve­lu­kes­kuk­sel­la pääsi tes­taa­maan myös asahia ja kuu­le­maan kan­san­lau­lu­ja

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Vanhusten rivitalot valmiita Kurenalla – Vaikka asuntoja on aiempaa vähemmän, ei asuntoa odottavien jono ole kovin pitkä

Van­hus­ten ri­vi­ta­lot val­mii­ta Ku­re­nal­la – Vaikka asun­to­ja on aiempaa vä­hem­män, ei asuntoa odot­ta­vien jono ole kovin pitkä

30.11.2022 12:00
Tilaajille
Vuoden voimateko -palkinto viidelle pudasjärveläiselle – tunnustusta Voimaa Vanhuuteen -ohjelman toteuttamisesta

Vuoden voi­ma­te­ko -pal­kin­to vii­del­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le – tun­nus­tus­ta Voimaa Van­huu­teen -oh­jel­man to­teut­ta­mi­ses­ta

30.11.2022 05:00
Tilaajille
"Käsi on kuin lehmän häntä" – Palvelukeskuksessa pääsi kokeilemaan helppoa seurapeliä

"Käsi on kuin lehmän häntä" – Pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa pääsi ko­kei­le­maan helppoa seu­ra­pe­liä

05.10.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärvellä hyödynnetään vähän korjausavustuksia – vanhusten asuntojen korjaus mahdollistaa ikääntymisen kotona

Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

03.10.2022 17:15
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä
Kolumni

Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä

15.08.2022 05:00
Pudasjärven uudistetut vanhustentalot pian valmiita – viimeistä taloa sisustetaan parhaillaan

Pu­das­jär­ven uu­dis­te­tut van­hus­ten­ta­lot pian val­mii­ta – vii­meis­tä taloa si­sus­te­taan par­hail­laan

19.07.2022 07:30
Tilaajille
Näihin aikoihin: Saarikko paljastaa tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä - lisäksi puhutaan vanhusten kesälomista

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko pal­jas­taa teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä - lisäksi pu­hu­taan van­hus­ten ke­sä­lo­mis­ta

30.05.2022 18:02
Tilaajille
Näihin aikoihin: Saarikko kertoo tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä. Aiheena myös vanhusten kesälomat

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko kertoo teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä. Aiheena myös van­hus­ten ke­sä­lo­mat

30.05.2022 17:53
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 11:45
THL:n ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkoi – Läheisten toivotaan auttavan vastaamisessa

THL:n en­sim­mäi­nen kan­sal­li­nen van­hus­pal­ve­lu­jen asia­kas­ky­se­ly alkoi – Lä­heis­ten toi­vo­taan aut­ta­van vas­taa­mi­ses­sa

16.03.2022 08:00
Tilaajille
Kurenalan kyläyhdistyksessä toivotaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman tuo liikunnan pysyvästi osaksi toimintaa – Toiveissa on, että muissakin kyläyhdistyksissä innostuttaisiin

Ku­re­na­lan ky­lä­yh­dis­tyk­ses­sä toi­vo­taan, että Voimaa van­huu­teen -oh­jel­man tuo lii­kun­nan py­sy­väs­ti osaksi toi­min­taa – ­Toi­veis­sa on, että muis­sa­kin ky­lä­yh­dis­tyk­sis­sä in­nos­tut­tai­siin

29.12.2021 15:09
Tilaajille
Seurakunnan ja SPR:n vanhustyön toiminta jatkuu jälleen " Rajoitusten poistuttua toiminta on alkanutkin pyörimään. Meillä lähtee nyt täydellä teholla syksy käyntiin"

Seu­ra­kun­nan ja SPR:n van­hus­työn toi­min­ta jatkuu jäl­leen " Ra­joi­tus­ten pois­tut­tua toi­min­ta on al­ka­nut­kin pyö­ri­mään. Meillä lähtee nyt täy­del­lä teholla syksy käyn­tiin"

03.10.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärvellä on ollut käytössä riksapyörä, jolla lisätään ikäihmisten hyvinvointia ja elämäniloa – "Jokaisella tulisi olla tilaisuus tuntea tuuli hiuksissaan ja nauttia maisemien vaihtumisesta"

Pu­das­jär­vel­lä on ollut käy­tös­sä rik­sa­pyö­rä, jolla li­sä­tään ikä­ih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja elä­män­iloa – "Jo­kai­sel­la tulisi olla ti­lai­suus tuntea tuuli hiuk­sis­saan ja nauttia mai­se­mien vaih­tu­mi­ses­ta"

28.09.2021 12:15
Tilaajille
Vanhustentalot valmiita   ensi vuonna – rakennushanke on hyvässä vauhdissa. Kolme vanhaa rivi-taloa odottaa purkamista.

Van­hus­ten­ta­lot val­mii­ta ensi vuonna – ra­ken­nus­han­ke on hyvässä vauh­dis­sa. Kolme vanhaa ri­vi-ta­loa odottaa pur­ka­mis­ta.

04.09.2021 06:00
Tilaajille
Musiikkipainotteista toimintaa vanhuksille – lisäksi tulossa omaishoidettavien "parkki"

Mu­siik­ki­pai­not­teis­ta toi­min­taa van­huk­sil­le – lisäksi tulossa omais­hoi­det­ta­vien "park­ki"

18.05.2021 14:51
Eduskunnasta Tytti Tuppurainen esittää ikääntyneiden edustajaksi vanhusasiavaltuutettua: Arvokkaan ikääntymisen on oltava jokaisen oikeus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Tytti Tup­pu­rai­nen esittää ikään­ty­nei­den edus­ta­jak­si van­hu­sa­sia­val­tuu­tet­tua: Ar­vok­kaan ikään­ty­mi­sen on oltava jo­kai­sen oikeus

06.05.2021 12:38