Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

tekstarit
Iijokiseudun tekstareissa pohditaan tuulivoiman verotuloja ja kaivataan Jongunjärvelle lossia – lue kokoelma napakoista paikallisista mielipiteistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ii­jo­ki­seu­dun teks­ta­reis­sa poh­di­taan tuu­li­voi­man ve­ro­tu­lo­ja ja kai­va­taan Jon­gun­jär­vel­le lossia – lue ko­koel­ma na­pa­kois­ta pai­kal­li­sis­ta mie­li­pi­teis­tä

18.01.2024 18:00
Tilaajille
Laaja tekstarikimara tuo esille Iijokiseudun lukijoiden mielipiteitä – viesteissä ruusuja ja risuja Pudasjärven meininkeihin ja maailman ilmiöihin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laaja teks­ta­ri­ki­ma­ra tuo esille Ii­jo­ki­seu­dun lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä – vies­teis­sä ruusuja ja risuja Pu­das­jär­ven mei­nin­kei­hin ja maail­man il­miöi­hin liit­tyen

29.11.2023 16:00
Tilaajille

Ii­jo­ki­seu­dun teks­ta­rit: Kuumat kii­tok­set iha­Nai­sel­le

26.10.2023 10:30
Tekstarit ja soitot: Kiitos Pudasjärven kaupungille hyvästä ja toimivasta matonpesupaikasta.
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Kiitos Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le hyvästä ja toi­mi­vas­ta ma­ton­pe­su­pai­kas­ta.

28.07.2023 15:30
Tekstarit: "Kyllä Pudasjärvi on kaunista seutua: järviä, vaaroja, jokia ja lampia"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Kyllä Pu­das­jär­vi on kau­nis­ta seutua: järviä, vaa­ro­ja, jokia ja lampia"

16.07.2023 11:55
Tekstarit: Kiitokset Pudasjärven 4H-yhdistykselle ja Pudasjärven kaupungille viheristutuksista
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Kii­tok­set Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le vi­her­is­tu­tuk­sis­ta

10.07.2023 07:51
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Tekstarit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaalimakkaraa, ei kahvikupillista, eikä edes käntynsyrjää hernekeitosta puhumattakaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaa­li­mak­ka­raa, ei kah­vi­ku­pil­lis­ta, eikä edes kän­tyn­syr­jää her­ne­kei­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan"

19.06.2021 13:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pank­kiin ei saa yh­teyt­tä, aidat pois torilta ja maskien käy­tös­tä

30.05.2021 10:00
Tekstarit: "Pääskyset saapuivat Kurkeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Pääs­ky­set saa­pui­vat Kur­keen"

21.05.2021 14:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään met­sä­kes­kus­te­lua, mu­reh­di­taan yk­si­näi­syyt­tä ja seu­ra­taan kevään ete­ne­mis­tä

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa kum­mas­tel­laan koi­ra­nul­koi­lut­ta­jia, har­mi­tel­laan päät­tä­jien ly­hyt­nä­köi­syyt­tä ja poh­dis­kel­laan tuu­li­voi­ma­loil­le sopivaa paikkaa

23.02.2021 20:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa muis­tu­te­taan ko­ro­naoh­jeis­ta, har­mi­tel­laan la­tu­rai­voa ja kii­te­tään kau­niis­ti

21.01.2021 15:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään lii­ken­ne­mää­riä, kii­te­tään hyvästä pal­ve­lus­ta ja vähän moi­ti­taan­kin

23.12.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään kolmeen kertaan ja ih­me­tel­lään kan­gas­mas­kien pak­kaus­se­los­tet­ta

09.12.2020 16:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja tun­nel­moi­daan jou­lu­va­lo­kau­des­ta

04.11.2020 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa nos­te­taan hattua, kii­te­tään nuo­ri­so­val­tuus­toa ja kan­nus­te­taan syömään suo­ma­lais­ta ruokaa

13.10.2020 12:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00