VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

SYÖTE: Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Pudasjärven Kehitys Oy
Kohota-hanke alkoi yrityskyselyllä: "Tavoitteena sähköisen liiketoiminnan kehittämisen kautta auttaa yrityksiä tekemään enemmän kauppaa ja löytämään aikaa säästäviä ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja"

Ko­ho­ta-han­ke alkoi yri­tys­ky­se­lyl­lä: "Ta­voit­tee­na säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen kautta auttaa yri­tyk­siä te­ke­mään enemmän kauppaa ja löy­tä­mään aikaa sääs­tä­viä ja tuot­ta­vuut­ta li­sää­viä rat­kai­su­ja"

29.10.2021 09:33
Matkailijavirrat Pudasjärvellä jo suuremmat kuin ennen koronaa – Tuomivaara: "Koko Pudasjärvi on enemmän kotimaisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteena"

Mat­kai­li­ja­vir­rat Pu­das­jär­vel­lä jo suu­rem­mat kuin ennen koronaa – Tuo­mi­vaa­ra: "Koko Pu­das­jär­vi on enemmän ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

12.07.2021 13:33
Tilaajille
Pudasjärven kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara palaa kotikonnuilleen "Pudasjärvellä on mahdollista elämäntyyli, jossa pääsee kalastamaan, marjastamaan tai metsälle aina kun haluaa"

Pu­das­jär­ven kehitys Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Tuo­mi­vaa­ra palaa ko­ti­kon­nuil­leen "Pu­das­jär­vel­lä on mah­dol­lis­ta elä­män­tyy­li, jossa pääsee ka­las­ta­maan, mar­jas­ta­maan tai met­säl­le aina kun haluaa"

28.06.2021 09:00
Tilaajille
Koronaelvytyksen hankeraha meni äänestykseen Pudasjärven kaupunginhallituksessa

Ko­ro­na­el­vy­tyk­sen han­ke­ra­ha meni ää­nes­tyk­seen Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

14.04.2021 13:24
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja on Riikka Tuomivaara Ranualta

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Riikka Tuo­mi­vaa­ra Ra­nual­ta

12.04.2021 17:20
Tilaajille
Mitä kuuluu Pudasjärven kaupungin tytäryhtiöille? – Talousasiat eivät ole yksin kaupunginhallituksen tai valtuuston käsissä

Mitä kuuluu Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ty­tä­ryh­tiöil­le? – Ta­lous­asiat eivät ole yksin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tai val­tuus­ton käsissä

04.04.2021 06:00
Tilaajille
Kustannustuen kolmas kierros sisältää myös yksinyrittäjätuen, jota jäi viime vuonna Pudasjärvellä jakamatta yli 150 000 euroa –  "Täällä yrittäjät ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan, ja tuen hakemista osittain jopa arkaillaan ja häpeillään ihan turhaan"

Kus­tan­nus­tuen kolmas kierros si­säl­tää myös yk­si­ny­rit­tä­jä­tuen, jota jäi viime vuonna Pu­das­jär­vel­lä ja­ka­mat­ta yli 150 000 euroa – "Täällä yrit­tä­jät ovat tot­tu­neet tu­le­maan toimeen omil­laan, ja tuen ha­ke­mis­ta osit­tain jopa ar­kail­laan ja hä­peil­lään ihan tur­haan"

27.03.2021 15:00
Tilaajille
Hanna on Pudasjärven Kehitys oy:n uusi digimarkkinoinnin kehittäjä – tehtäviin kuuluu Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun rakentaminen

Hanna on Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n uusi di­gi­mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­jä – teh­tä­viin kuuluu Syöt­teen mat­kai­lu­alueen di­gi­taa­li­sen asia­kas­po­lun ra­ken­ta­mi­nen

06.03.2021 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen jättää tehtävänsä – "Avainsanani koko Pudasjärvelle ovat positiivisuus, yhteistyö, yhteistoiminta ja kehittäminen"

Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sari Tur­tiai­nen jättää teh­tä­vän­sä – "A­vain­sa­na­ni koko Pu­das­jär­vel­le ovat po­si­tii­vi­suus, yh­teis­työ, yh­teis­toi­min­ta ja ke­hit­tä­mi­nen"

17.02.2021 10:21
Tilaajille
Pudasjärvi markkinoi ja houkutteli työntekijöitä bluesin voimalla Suomen suosituimmassa opiskelijoiden rekrytointitapahtumassa

Pu­das­jär­vi mark­ki­noi ja hou­kut­te­li työn­te­ki­jöi­tä bluesin voi­mal­la Suomen suo­si­tuim­mas­sa opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

11.02.2021 12:00
Tilaajille
Koronatuen toinen hakukierros menossa – Pudasjärvellä kustannustukea on saanut tähän mennessä yksi yritys

Ko­ro­na­tuen toinen ha­ku­kier­ros menossa – Pu­das­jär­vel­lä kus­tan­nus­tu­kea on saanut tähän men­nes­sä yksi yritys

14.01.2021 04:00
Tilaajille
Koronatukia pudasjärveläisille yrityksille yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa

Ko­ro­na­tu­kia pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le yh­teen­sä yli 1,4 mil­joo­naa euroa

16.10.2020 10:53
Tilaajille
Yrityspalvelusetelit haussa: tuki on tarkoitettu pudasjärveläisille pienille ja keskisuurille yrityksille

Yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lit haussa: tuki on tar­koi­tet­tu pu­das­jär­ve­läi­sil­le pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le

13.10.2020 06:00
Tilaajille
Koronatukea vielä syyskuun loppuun – Pudasjärven yksinyrittäjät eivät havahtuneet hakemaan tukea

Ko­ro­na­tu­kea vielä syys­kuun loppuun – Pu­das­jär­ven yk­sin­yrit­tä­jät eivät ha­vah­tu­neet ha­ke­maan tukea

22.09.2020 08:51
Tilaajille