Pudasjärven Kehitys Oy
Kalanjalostajia ja kalastajia houkutellaan Pudasjärvelle – nyt vasta muutama matkailupalvelu ja yksi kalanjalostaja

Ka­lan­ja­los­ta­jia ja ka­las­ta­jia hou­ku­tel­laan Pu­das­jär­vel­le – nyt vasta muutama mat­kai­lu­pal­ve­lu ja yksi ka­lan­ja­los­ta­ja

13.06.2022 16:00
Tilaajille
Matkailu tuo miljoonia Pudasjärvelle – Syötteen talvikausi oli erittäin onnistunut ja yöpymisten määrä kasvoi huimasti

Mat­kai­lu tuo mil­joo­nia Pu­das­jär­vel­le – Syöt­teen tal­vi­kau­si oli erit­täin on­nis­tu­nut ja yö­py­mis­ten määrä kasvoi hui­mas­ti

07.06.2022 16:09
Tilaajille
Ennätyksellisen laajalla Pudasjärven kyläkierroksella kohdattiin ja kuunneltiin 15 iltana – nämä asiat puhuttivat kokoontumisissa

En­nä­tyk­sel­li­sen laa­jal­la Pu­das­jär­ven ky­lä­kier­rok­sel­la koh­dat­tiin ja kuun­nel­tiin 15 iltana – nämä asiat pu­hut­ti­vat ko­koon­tu­mi­sis­sa

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityspalvelusetelit haussa – tarjolla tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Pu­das­jär­ven yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lit haussa – tar­jol­la tukea pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le

28.05.2022 11:14
Tilaajille
Pudasjärvi sai uuden ennätystuloksen Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä

Pu­das­jär­vi sai uuden en­nä­tys­tu­lok­sen Suomen Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä

24.05.2022 17:00
Tilaajille
Viime vuonna Pudasjärvelle perustettiin 26 uutta yritystä – nämä alat ovat nousussa

Viime vuonna Pu­das­jär­vel­le pe­rus­tet­tiin 26 uutta yri­tys­tä – nämä alat ovat nou­sus­sa

18.05.2022 12:05
Tilaajille
Elinvoimaa arjen taitojen tarjoamisesta: Jonnet ei muista, ja se voi avata ansaintamahdollisuuden

Elin­voi­maa arjen tai­to­jen tar­joa­mi­ses­ta: Jonnet ei muista, ja se voi avata an­sain­ta­mah­dol­li­suu­den

28.04.2022 16:20
Tilaajille
Yrittäjien digitietämys Kohotalla paremmaksi – "Yrittäjän on mietittävä lähteekö itse opettelemaan vai ostaako palvelun, mutta jos ei tiedä edes mitä on ostamassa"

Yrit­tä­jien di­gi­tie­tä­mys Ko­ho­tal­la pa­rem­mak­si – "Y­rit­tä­jän on mie­tit­tä­vä läh­tee­kö itse opet­te­le­maan vai ostaako pal­ve­lun, mutta jos ei tiedä edes mitä on os­ta­mas­sa"

07.04.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärvellä halutaan panostaa matkailun aluemarkkinointiin

Pu­das­jär­vel­lä ha­lu­taan pa­nos­taa mat­kai­lun alue­mark­ki­noin­tiin

08.03.2022 16:04
Tilaajille
Kohota-hanke alkoi yrityskyselyllä: "Tavoitteena sähköisen liiketoiminnan kehittämisen kautta auttaa yrityksiä tekemään enemmän kauppaa ja löytämään aikaa säästäviä ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja"

Ko­ho­ta-han­ke alkoi yri­tys­ky­se­lyl­lä: "Ta­voit­tee­na säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen kautta auttaa yri­tyk­siä te­ke­mään enemmän kauppaa ja löy­tä­mään aikaa sääs­tä­viä ja tuot­ta­vuut­ta li­sää­viä rat­kai­su­ja"

29.10.2021 09:33
Matkailijavirrat Pudasjärvellä jo suuremmat kuin ennen koronaa – Tuomivaara: "Koko Pudasjärvi on enemmän kotimaisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteena"

Mat­kai­li­ja­vir­rat Pu­das­jär­vel­lä jo suu­rem­mat kuin ennen koronaa – Tuo­mi­vaa­ra: "Koko Pu­das­jär­vi on enemmän ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

12.07.2021 13:33
Tilaajille
Pudasjärven kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara palaa kotikonnuilleen "Pudasjärvellä on mahdollista elämäntyyli, jossa pääsee kalastamaan, marjastamaan tai metsälle aina kun haluaa"

Pu­das­jär­ven kehitys Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Tuo­mi­vaa­ra palaa ko­ti­kon­nuil­leen "Pu­das­jär­vel­lä on mah­dol­lis­ta elä­män­tyy­li, jossa pääsee ka­las­ta­maan, mar­jas­ta­maan tai met­säl­le aina kun haluaa"

28.06.2021 09:00
Tilaajille
Koronaelvytyksen hankeraha meni äänestykseen Pudasjärven kaupunginhallituksessa

Ko­ro­na­el­vy­tyk­sen han­ke­ra­ha meni ää­nes­tyk­seen Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

14.04.2021 13:24
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja on Riikka Tuomivaara Ranualta

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Riikka Tuo­mi­vaa­ra Ra­nual­ta

12.04.2021 17:20
Tilaajille
Mitä kuuluu Pudasjärven kaupungin tytäryhtiöille? – Talousasiat eivät ole yksin kaupunginhallituksen tai valtuuston käsissä

Mitä kuuluu Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ty­tä­ryh­tiöil­le? – Ta­lous­asiat eivät ole yksin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tai val­tuus­ton käsissä

04.04.2021 06:00
Tilaajille
Kustannustuen kolmas kierros sisältää myös yksinyrittäjätuen, jota jäi viime vuonna Pudasjärvellä jakamatta yli 150 000 euroa –  "Täällä yrittäjät ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan, ja tuen hakemista osittain jopa arkaillaan ja häpeillään ihan turhaan"

Kus­tan­nus­tuen kolmas kierros si­säl­tää myös yk­si­ny­rit­tä­jä­tuen, jota jäi viime vuonna Pu­das­jär­vel­lä ja­ka­mat­ta yli 150 000 euroa – "Täällä yrit­tä­jät ovat tot­tu­neet tu­le­maan toimeen omil­laan, ja tuen ha­ke­mis­ta osit­tain jopa ar­kail­laan ja hä­peil­lään ihan tur­haan"

27.03.2021 15:00
Tilaajille
Hanna on Pudasjärven Kehitys oy:n uusi digimarkkinoinnin kehittäjä – tehtäviin kuuluu Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun rakentaminen

Hanna on Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n uusi di­gi­mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­jä – teh­tä­viin kuuluu Syöt­teen mat­kai­lu­alueen di­gi­taa­li­sen asia­kas­po­lun ra­ken­ta­mi­nen

06.03.2021 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen jättää tehtävänsä – "Avainsanani koko Pudasjärvelle ovat positiivisuus, yhteistyö, yhteistoiminta ja kehittäminen"

Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sari Tur­tiai­nen jättää teh­tä­vän­sä – "A­vain­sa­na­ni koko Pu­das­jär­vel­le ovat po­si­tii­vi­suus, yh­teis­työ, yh­teis­toi­min­ta ja ke­hit­tä­mi­nen"

17.02.2021 10:21
Tilaajille
Pudasjärvi markkinoi ja houkutteli työntekijöitä bluesin voimalla Suomen suosituimmassa opiskelijoiden rekrytointitapahtumassa

Pu­das­jär­vi mark­ki­noi ja hou­kut­te­li työn­te­ki­jöi­tä bluesin voi­mal­la Suomen suo­si­tuim­mas­sa opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

11.02.2021 12:00
Tilaajille
Koronatuen toinen hakukierros menossa – Pudasjärvellä kustannustukea on saanut tähän mennessä yksi yritys

Ko­ro­na­tuen toinen ha­ku­kier­ros menossa – Pu­das­jär­vel­lä kus­tan­nus­tu­kea on saanut tähän men­nes­sä yksi yritys

14.01.2021 04:00
Tilaajille