Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjät
Pudasjärven Yrittäjien syyskokouksessa tehtyjen päätösten jäljiltä hallituksen kokoonpano säilyy muuttumattomana – onnittelukukkia jaettiin useille jäsenille

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien syys­ko­kouk­ses­sa teh­ty­jen pää­tös­ten jäl­jil­tä hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no säilyy muut­tu­mat­to­ma­na – on­nit­te­lu­kuk­kia jaet­tiin useille jä­se­nil­le

20.11.2023 15:10
Tilaajille
Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon sai Tapio Liikanen – 35-vuotias Liikanen on ollut yrittäjänä jo 15 vuotta: "ei välttämättä tunnu enää niin nuorelta"

Vuoden nuori yrit­tä­jä -pal­kin­non sai Tapio Lii­ka­nen – 35-vuo­tias Lii­ka­nen on ollut yrit­tä­jä­nä jo 15 vuotta: "ei vält­tä­mät­tä tunnu enää niin nuo­rel­ta"

20.11.2023 15:05
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjät palkitsi vuoden 2023 yrittäjänä Marko Raution – Kaappi- ja levypalvelut Rautio Oy valmistaa Pudasjärvellä vuosittain noin pari sataa keittiötä

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät pal­kit­si vuoden 2023 yrit­tä­jä­nä Marko Raution – Kaappi- ja le­vy­pal­ve­lut Rautio Oy val­mis­taa Pu­das­jär­vel­lä vuo­sit­tain noin pari sataa keit­tiö­tä

18.11.2023 21:33 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma sai kummiyrittäjältään Pohjanrahdin Mikko Lauhikarilta kyydin lentoasemalle – kummiyrittäjiltä kansanedustajat saavat tietoa kokemusasiantuntijan näkökulmasta

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma sai kum­miy­rit­tä­jäl­tään Poh­jan­rah­din Mikko Lau­hi­ka­ril­ta kyydin len­toa­se­mal­le – kum­miy­rit­tä­jil­tä kan­sa­ne­dus­ta­jat saavat tietoa ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jan nä­kö­kul­mas­ta

03.10.2023 12:08 1
Tilaajille
Pudasjärveläinen yrittäjä tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa Kurenalla – Annika Heikkinen: Aina pelkästään psyykkinen kuntoutus ei riitä

Pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä tarjoaa psy­ko­fyy­sis­tä fy­sio­te­ra­piaa Ku­re­nal­la – Annika Heik­ki­nen: Aina pel­käs­tään psyyk­ki­nen kun­tou­tus ei riitä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjän päivänä nostettiin lippu salkoon ja muistutettiin yrittäjyyden merkityksestä Pudasjärvelle – Yhdessä mennään eteenpäin

Yrit­tä­jän päivänä nos­tet­tiin lippu salkoon ja muis­tu­tet­tiin yrit­tä­jyy­den mer­ki­tyk­ses­tä Pu­das­jär­vel­le – Yhdessä mennään eteen­päin

05.09.2023 12:00
Tilaajille
Avaimet digiajan lukkoihin hallussa – pudasjärveläinen yrittäjä Matti Hankkila perusti itse verkkokaupan yritykselleen ja kehittää sitä nyt

Avaimet di­gia­jan luk­koi­hin hal­lus­sa – pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä Matti Hank­ki­la perusti itse verk­ko­kau­pan yri­tyk­sel­leen ja ke­hit­tää sitä nyt

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Asioilla on tapana järjestyä -sanonnassa on vikaa, koska taustalla on joku joka päättää ja toimii
Pääkirjoitus

Asioil­la on tapana jär­jes­tyä -sa­non­nas­sa on vikaa, koska taus­tal­la on joku joka päättää ja toimii

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Sanna Loukusalla on Pudasjärven Jyrkkäkoskella tallillinen huippu-urheilijoita – yritystoiminta ravihevosten parissa on erittäin sitovaa

Sanna Lou­ku­sal­la on Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­la tal­lil­li­nen huip­pu-ur­hei­li­joi­ta – yri­tys­toi­min­ta ra­vi­he­vos­ten parissa on erit­täin sitovaa

19.08.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityksiä kiinnostaa digitaalisuuden hyödyntäminen – Kohota-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin yritysten tueksi kehitetty digiopas

Pu­das­jär­ven yri­tyk­siä kiin­nos­taa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen – Ko­ho­ta-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin yri­tys­ten tueksi ke­hi­tet­ty di­gio­pas

17.08.2023 05:00
Tilaajille
Haaveammatista ura ja oma yritys – Kiiminkiin avattu eläinlääkäriasema on pudasjärveläisen Miia Hemmilän tuore yritys

Haa­veam­ma­tis­ta ura ja oma yritys – Kii­min­kiin avattu eläin­lää­kä­ria­se­ma on pu­das­jär­ve­läi­sen Miia Hem­mi­län tuore yritys

01.07.2023 12:00
Tilaajille
Näin Pudasjärven Yrittäjät juhli Kurenkoskessa puheiden, palkitsemisten ja haitarimusiikin tahtiin – Katso kuvat juhlatunnelmasta

Näin Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät juhli Ku­ren­kos­kes­sa pu­hei­den, pal­kit­se­mis­ten ja hai­ta­ri­mu­sii­kin tahtiin – Katso kuvat juh­la­tun­nel­mas­ta

16.04.2023 16:32
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun, hän painotti Pudasjärvellä

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun, hän pai­not­ti Pu­das­jär­vel­lä

15.04.2023 17:13
Tilaajille
Yhdistys Pudasjärven yrittäjien tukena jo 50 vuotta – Markkinat ovat olleet lähes koko järjestön toiminnan ajan Pudasjärven suurin yleisötapahtuma ja ehdoton vuosittainen huippuhetki

Yh­dis­tys Pu­das­jär­ven yrit­tä­jien tukena jo 50 vuotta – Mark­ki­nat ovat olleet lähes koko jär­jes­tön toi­min­nan ajan Pu­das­jär­ven suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja ehdoton vuo­sit­tai­nen huip­pu­het­ki

12.04.2023 14:29
Tilaajille
Pudasjärven Halla Cafe'n ovi kiinni ja irtaimisto myyntiin – Henna Ryhänen lopettaa yritystoiminnan

Pu­das­jär­ven Halla Cafe'n ovi kiinni ja ir­tai­mis­to myyn­tiin – Henna Ryhänen lo­pet­taa yri­tys­toi­min­nan

28.03.2023 05:00
Tilaajille
”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enemmän” – Aktiiviuransa lopettanut Lasse Kukkonen puhui Koillismaan yrittäjille  yhdessä pelaamisen merkityksestä menestyvän tiimin rakentamisessa

”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enem­män” – Ak­tii­viu­ran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen puhui Koil­lis­maan yrit­tä­jil­le yhdessä pe­laa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä me­nes­ty­vän tiimin ra­ken­ta­mi­ses­sa

26.03.2023 18:00
Tilaajille
Yrittäjä haussa Syötteen luontokeskuksen kahvilaan – Puitteet entistä paremmat ja kävijämäärä kasvussa

Yrit­tä­jä haussa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen kah­vi­laan – Puit­teet entistä pa­rem­mat ja kä­vi­jä­mää­rä kas­vus­sa

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjä Jari Meriläinen tuo työturvallisuuteen liittyvät koulutukset Pudasjärvelle – "Työturvakortti löytyy jo joka kolmannelta suomalaiselta"

Yrit­tä­jä Jari Me­ri­läi­nen tuo työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät kou­lu­tuk­set Pu­das­jär­vel­le – "­Työ­tur­va­kort­ti löytyy jo joka kol­man­nel­ta suo­ma­lai­sel­ta"

17.03.2023 12:22
Tilaajille
Energian hinnan nousu pakottaa monet pienyrittäjät pohtimaan toiminnan jatkoa – Seppo Huitsi: "Ei kustannusten nousun jälkeen enää suoramyynnillä palkoille pääse"

Ener­gian hinnan nousu pa­kot­taa monet pie­ny­rit­tä­jät poh­ti­maan toi­min­nan jatkoa – Seppo Huitsi: "Ei kus­tan­nus­ten nousun jälkeen enää suo­ra­myyn­nil­lä pal­koil­le pääse"

11.01.2023 22:26
Tilaajille
Pudasjärven kauppiaspariskunnalle kultaiset yrittäjäristit – "Asiakkaat arvioivat onnistumisemme joka päivä"

Pu­das­jär­ven kaup­pias­pa­ris­kun­nal­le kul­tai­set yrit­tä­jä­ris­tit – "A­siak­kaat ar­vioi­vat on­nis­tu­mi­sem­me joka päivä"

12.12.2022 18:00
Tilaajille