Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven hyvinvointivaliokunta

Krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien alen­nus­kor­tis­ta ei pää­tök­siä Pu­das­jär­vel­lä

30.01.2023 16:15
Hyvä esille kyselyllä Pudasjärvellä – "nyt halutaan mukaan myös niitä asioita, mitkä meillä ovat hyvin"

Hyvä esille ky­se­lyl­lä Pu­das­jär­vel­lä – "nyt ha­lu­taan mukaan myös niitä asioi­ta, mitkä meillä ovat hyvin"

22.12.2022 12:00
Tilaajille
Nuorten liikuntaan ja ahdisteluun kiinnitettävä huomiota Pudasjärvellä

Nuorten lii­kun­taan ja ah­dis­te­luun kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta Pu­das­jär­vel­lä

16.12.2022 14:29
Tilaajille
Nuorten työnteko häiritsee opiskelua – Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja: "Tulemme keskustelemaan yrittäjien kanssa miten menetellään opiskelijoiden työnteon suhteen"

Nuorten työn­te­ko häi­rit­see opis­ke­lua – Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: "Tu­lem­me kes­kus­te­le­maan yrit­tä­jien kanssa miten me­ne­tel­lään opis­ke­li­joi­den työn­teon suh­teen"

16.11.2022 17:30
Kouluverkkotarkastelu käynnistymässä Pudasjärvellä – valiokunnan mukaan koulujen lakkauttamisille ei ole ilmennyt perusteita

Kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu käyn­nis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – va­lio­kun­nan mukaan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sil­le ei ole il­men­nyt pe­rus­tei­ta

06.10.2022 10:11
Tilaajille

Kou­lu­jen kunto huo­let­taa va­lio­kun­taa – hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta pohti varalta kont­ti­kou­lun han­kin­taa

03.10.2022 09:09

Opis­ke­li­jat otet­ta­va pa­rem­min huo­mioon Pu­das­jär­ven asun­to­mark­ki­noil­la

29.09.2022 09:00
Pudasjärven hyvinvointivaliokunnan painopisteeksi nuoret ja perheet

Pu­das­jär­ven hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nan pai­no­pis­teek­si nuoret ja perheet

15.10.2021 14:08
Tilaajille
Liikuntapaikkojen tekninen ylläpito keskustelussa hyvinvointivaliokunnasa – voisiko ylläpidon siirtää takaisin kaupungin hallintaan?

Lii­kun­ta­paik­ko­jen tek­ni­nen yl­lä­pi­to kes­kus­te­lus­sa hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­na­sa – voisiko yl­lä­pi­don siirtää ta­kai­sin kau­pun­gin hal­lin­taan?

26.12.2020 06:00
Tilaajille
Pudasjärven ammatillisen koulutuksen tulevaisuus keskustelussa – haasteina nuorten määrän väheneminen ja tiettyjen alojen houkuttelemattomuus

Pu­das­jär­ven am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tu­le­vai­suus kes­kus­te­lus­sa – haas­tei­na nuorten määrän vä­he­ne­mi­nen ja tiet­ty­jen alojen hou­kut­te­le­mat­to­muus

28.10.2020 05:00
Tilaajille