TAIVALKOSKI: Suuret muu­tok­set pu­hut­ta­vat Tai­val­kos­kel­la – kun­nas­sa kes­kus­tel­laan nyt etenkin Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiö Koil­lis­maa­kes­kuk­sen kun­nos­ta sekä kiin­teis­tös­sä si­jait­se­van ui­ma­hal­lin ja ho­tel­lin koh­ta­los­ta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI: Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

Perhe
Kuukausi
Unohtuuko kotikasvatus? – Kotien tehtävä on käytöstapojen iskostaminen vesojensa tietoisuuteen
Mielipidekirjoitus

Unoh­tuu­ko ko­ti­kas­va­tus? – Kotien tehtävä on käy­tös­ta­po­jen is­kos­ta­mi­nen ve­so­jen­sa tie­toi­suu­teen

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Työaika vuorokauden ympäri, työsarka synnytyksistä vanhainkotiin – Paavo Tuomaalan lääkäriura alkoi 16 000 asukkaan Pudasjärven ainoana lääkärinä

Työaika vuo­ro­kau­den ympäri, työ­sar­ka syn­ny­tyk­sis­tä van­hain­ko­tiin – Paavo Tuo­maa­lan lää­kä­ri­ura alkoi 16 000 asuk­kaan Pu­das­jär­ven ainoana lää­kä­ri­nä

16.05.2022 08:15
Tilaajille
Uusi sivu kääntyi elämän lehdessä – olen töissä taas, mutta se ei ole kaikista tärkein asia
Pääkirjoitus

Uusi sivu kääntyi elämän leh­des­sä – olen töissä taas, mutta se ei ole kai­kis­ta tärkein asia

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Perhe yhdessä viimein – Oliven perhe pääsee viettämään äitienpäivää saman katon alla Pudasjärvellä ensimmäistä kertaa

Perhe yhdessä viimein – Oliven perhe pääsee viet­tä­mään äi­tien­päi­vää saman katon alla Pu­das­jär­vel­lä en­sim­mäis­tä kertaa

08.05.2022 06:01
Tilaajille
Vanhemmat

Vuonna 1949 syn­ty­neet ko­koon­tu­vat Kuu­sa­moon

22.04.2022 14:00
Ommaisraati – vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Om­mais­raa­ti – vai­kut­ta­mi­sen foorumi omais­hoi­ta­jil­le

03.04.2022 04:00
Äitini Maila Vuorman muistolle – "Karjalaisena ja puheliaana äiti antoi kylälle oman värinsä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äitini Maila Vuorman muis­tol­le – "Kar­ja­lai­se­na ja pu­he­liaa­na äiti antoi kylälle oman vä­rin­sä"

30.03.2022 20:00
Elma on kokenut mitä on lähteä sotaa pakoon: "Kun lähdimme kotoa, jäivät perunat maahan ja kun palasimme marraskuulla kaivoimme jäisiä perunoita ruuaksi"

Elma on kokenut mitä on lähteä sotaa pakoon: "Kun läh­dim­me kotoa, jäivät perunat maahan ja kun pa­la­sim­me mar­ras­kuul­la kai­voim­me jäisiä pe­ru­noi­ta ruuak­si"

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuolemaan voi valmistautua – "Edunvalvontavaltuutus on elämää varten"

Kuo­le­maan voi val­mis­tau­tua – "E­dun­val­von­ta­val­tuu­tus on elämää varten"

20.03.2022 13:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Monen toimen mies Aake Järvenpää 1927 – 2022

Muis­to­kir­joi­tus: Monen toimen mies Aake Jär­ven­pää 1927 – 2022

12.03.2022 17:30
Kotivara on hyvä olla valmiina – Sähkökatkot ja korona ovat saaneet lappilaiset täydentämään varastojaan

Ko­ti­va­ra on hyvä olla val­mii­na – Säh­kö­kat­kot ja korona ovat saaneet lap­pi­lai­set täy­den­tä­mään va­ras­to­jaan

09.03.2022 11:52
Tilaajille
Passien lisääntynyt kysyntä on aiheuttanut mittavia jonoja Oulun keskustan poliisiasemalla – poliisilaitos suosittelee hoitamaan kiireellisen lupa-asioinnin esimerkiksi Pudasjärvellä

Passien li­sään­ty­nyt kysyntä on ai­heut­ta­nut mit­ta­via jonoja Oulun kes­kus­tan po­lii­si­ase­mal­la – po­lii­si­lai­tos suo­sit­te­lee hoi­ta­maan kii­reel­li­sen lu­pa-asioin­nin esi­mer­kik­si Pu­das­jär­vel­lä

07.03.2022 16:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me toi­siam­me ol­lak­sem­me ta­sa­pai­nos­sa – "Tur­val­li­suu­den ko­ke­mi­nen sekä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la että yh­tei­söl­li­sel­lä tasolla antaa voimaa ja ener­giaa selvitä rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä hei­ken­ty­nei­den voi­ma­va­ro­jen aal­lo­kos­sa"

22.02.2022 04:00
Lomakiirehtimisen vähentämisellä lomamatka sujuu oikeasti paremmin, sanoo Liikenneturvan asiantuntija: "Matka ei joudu yhtään sen nopeammin, jos siellä rupeaa kiroamaan autossa tai pitämään jonkinlaista show’ta"

Lo­ma­kii­reh­ti­mi­sen vä­hen­tä­mi­sel­lä lo­ma­mat­ka sujuu oi­keas­ti pa­rem­min, sanoo Lii­ken­ne­tur­van asian­tun­ti­ja: "Matka ei joudu yhtään sen no­peam­min, jos siellä rupeaa ki­roa­maan autossa tai pi­tä­mään jon­kin­lais­ta show’­ta"

19.02.2022 20:00
Tilaajille
Lasten infektiotautien testaus halutaan helpommaksi – oululaistutkimus selvittää, onko nenän kautta nieluun työnnettävä tikku aina tarpeen vai riittäisivätkö sylki- ja kurlausnäytteet

Lasten in­fek­tio­tau­tien testaus ha­lu­taan hel­pom­mak­si – ou­lu­lais­tut­ki­mus sel­vit­tää, onko nenän kautta nieluun työn­net­tä­vä tikku aina tarpeen vai riit­täi­si­vät­kö sylki- ja kur­laus­näyt­teet

19.02.2022 13:32
Tilaajille
Vuoden 2022 äitiyspakkaus on nyt jaettavana – kaksi kolmasosaa perheistä valitsee rahan sijaan pakkauksen

Vuoden 2022 äi­tiys­pak­kaus on nyt jaet­ta­va­na – kaksi kol­mas­osaa per­heis­tä va­lit­see rahan sijaan pak­kauk­sen

10.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun jou­lu­puk­ki risuja toi – Ym­mär­räm­me­kö olla kii­tol­li­sia niille monien alojen puur­ta­jil­le, jotka pal­ve­le­vat meitä muita tänä eri­tyis­ai­ka­na ja vieläpä juh­la-ai­ka­na

10.01.2022 16:54
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 14:01