MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Perhe
Kipinän ryhmäperhepäivähoitokoti muutetaan päiväkodiksi määräajalle

Kipinän ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­to­ko­ti muu­te­taan päi­vä­ko­dik­si mää­rä­ajal­le

28.09.2022 11:19
Tilaajille
Pudasjärven kylien väki kokoontui Syötteen Peikkoteatterilla

Pu­das­jär­ven kylien väki ko­koon­tui Syöt­teen Peik­ko­teat­te­ril­la

07.09.2022 13:09
Tilaajille
Tahdissa Mars! – Pudasjärven maanpuolustusnaiset Oulussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tah­dis­sa Mars! – Pu­das­jär­ven maan­puo­lus­tus­nai­set Oulussa

03.09.2022 09:55
Tilaajille
Juosta huvittaisi, mutta missä? Koillismaalla riittää syksyksi tekemistä lenkkareille – Iso-Syötteen Huippukymppi on yksi rankimmista koitoksista

Juosta hu­vit­tai­si, mutta missä? Koil­lis­maal­la riittää syk­syk­si te­ke­mis­tä lenk­ka­reil­le – Iso-Syöt­teen Huip­pu­kymp­pi on yksi ran­kim­mis­ta koi­tok­sis­ta

31.08.2022 10:00
Tilaajille
Tasapainoisesti eloa koko Suomeen – Tahdon tehdä työtä talouden ja hyvinvoinnin jakautumiseksi Suomessa mahdollisimman tasaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­pai­noi­ses­ti eloa koko Suomeen – ­Tah­don tehdä työtä ta­lou­den ja hy­vin­voin­nin ja­kau­tu­mi­sek­si Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man ta­sai­ses­ti

24.08.2022 15:00
Tilaajille
Elokuu tuo suuren muutoksen monen lapsen ja nuoren elämään – seiskaluokalla kaikki on uutta ja jännittävää
Pääkirjoitus

Elokuu tuo suuren muu­tok­sen monen lapsen ja nuoren elämään – seis­ka­luo­kal­la kaikki on uutta ja jän­nit­tä­vää

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Viekö laskeva syntyvyys etäkouluihin? Suomen syntyvyys mittaushistorian pienin, asiantuntijakin neuvoton: "En usko, että lapsilisiä korottamalla saataisi syntyvyys nousuun"

Viekö laskeva syn­ty­vyys etä­kou­lui­hin? Suomen syn­ty­vyys mit­taus­his­to­rian pienin, asian­tun­ti­ja­kin neu­vo­ton: "En usko, että lap­si­li­siä ko­rot­ta­mal­la saa­tai­si syn­ty­vyys nou­suun"

27.07.2022 16:00
Tilaajille
Vakiokävijät Pudasjärveltä nauttivat aurinkoisesta säästä – Ulla ja Jyrki Ekdahlin perhe matkustaa Suviseuroihin joka kesä

Va­kio­kä­vi­jät Pu­das­jär­vel­tä naut­ti­vat au­rin­koi­ses­ta säästä – Ulla ja Jyrki Ek­dah­lin perhe mat­kus­taa Su­vi­seu­roi­hin joka kesä

04.07.2022 09:26
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatusmaksut nousevat elokuussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­mak­sut nou­se­vat elo­kuus­sa

30.06.2022 15:27
Tilaajille
Lapsuuden kotini muistelot – kun saavuin paikalle, oli tuli valtoimenaan tuhonnut lapsuuteni ja nuoruuteni asuinsuojan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­suu­den kotini muis­te­lot – kun saavuin pai­kal­le, oli tuli val­toi­me­naan tu­hon­nut lap­suu­te­ni ja nuo­ruu­te­ni asuin­suo­jan

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Yhteiskunnan perusta on perhe – hallituksen on ryhdyttävä tukemaan perheitä eri keinoin
Kolumni

Yh­teis­kun­nan perusta on perhe – hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä tu­ke­maan per­hei­tä eri keinoin

22.06.2022 12:30
Tilaajille
Pitää olla touhua ja tohinaa – Pudasjärven seurakunnan kerhot tarjoavat tekemistä monenikäisille lapsille

Pitää olla touhua ja tohinaa – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kerhot tar­joa­vat te­ke­mis­tä mo­nen­ikäi­sil­le lap­sil­le

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Opastus Iijokiseudun sovelluksen käyttöön

Opastus Ii­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen käyt­töön

15.06.2022 14:17
Päiväkodin kevättapahtuma toimintaa täynnä – katso kuvat kesäisestä pihajuhlasta Pikku-Paavalin pihalla

Päi­vä­ko­din ke­vät­ta­pah­tu­ma toi­min­taa täynnä – katso kuvat ke­säi­ses­tä pi­ha­juh­las­ta Pik­ku-Paa­va­lin pihalla

08.06.2022 18:00
Tilaajille
Päivähoidon tarve kasvaa Pudasjärvellä – hoitajien rekrytointi haasteellista

Päi­vä­hoi­don tarve kasvaa Pu­das­jär­vel­lä – hoi­ta­jien rek­ry­toin­ti haas­teel­lis­ta

02.06.2022 04:15
Tilaajille
Koronarajoitukset kuormittivat perheiden äitejä enemmän kuin isiä – lastenhoitovastuu kasautuu edelleen äideille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kuor­mit­ti­vat per­hei­den äitejä enemmän kuin isiä – las­ten­hoi­to­vas­tuu ka­sau­tuu edel­leen äi­deil­le

01.06.2022 09:00
Unohtuuko kotikasvatus? – Kotien tehtävä on käytöstapojen iskostaminen vesojensa tietoisuuteen
Mielipidekirjoitus

Unoh­tuu­ko ko­ti­kas­va­tus? – Kotien tehtävä on käy­tös­ta­po­jen is­kos­ta­mi­nen ve­so­jen­sa tie­toi­suu­teen

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Työaika vuorokauden ympäri, työsarka synnytyksistä vanhainkotiin – Paavo Tuomaalan lääkäriura alkoi 16 000 asukkaan Pudasjärven ainoana lääkärinä

Työaika vuo­ro­kau­den ympäri, työ­sar­ka syn­ny­tyk­sis­tä van­hain­ko­tiin – Paavo Tuo­maa­lan lää­kä­ri­ura alkoi 16 000 asuk­kaan Pu­das­jär­ven ainoana lää­kä­ri­nä

16.05.2022 08:15
Tilaajille
Uusi sivu kääntyi elämän lehdessä – olen töissä taas, mutta se ei ole kaikista tärkein asia
Pääkirjoitus

Uusi sivu kääntyi elämän leh­des­sä – olen töissä taas, mutta se ei ole kai­kis­ta tärkein asia

11.05.2022 06:00
Tilaajille