Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Kymmenlapsisen perheen äiti ja maatilan emäntä Merja Jumisko-Putula haluaa kasvattajana korostaa epäitsekkyyttä ja empatiakykyä – Äitienpäivänä edessä on reissu Helsinkiin

Kym­men­lap­si­sen perheen äiti ja maa­ti­lan emäntä Merja Ju­mis­ko-Pu­tu­la haluaa kas­vat­ta­ja­na ko­ros­taa epä­it­sek­kyyt­tä ja em­pa­tia­ky­kyä – Äi­tien­päi­vä­nä edessä on reissu Hel­sin­kiin

10.05.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärveläisäiti Merja Jumisko-Putula palkitaan kasvatustyöstä – Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein myönnetään 39 äidille

Pu­das­jär­ve­läis­äi­ti Merja Ju­mis­ko-Pu­tu­la pal­ki­taan kas­va­tus­työs­tä – Suomen Val­koi­sen Ruusun I luokan mitali kul­ta­ris­tein myön­ne­tään 39 äidille

05.05.2023 17:03
Tilaajille
Maahanmuuttajanuorten perheryhmäkodin toiminta loppuu tänä vuonna Pudasjärvellä

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten per­he­ryh­mä­ko­din toi­min­ta loppuu tänä vuonna Pu­das­jär­vel­lä

26.04.2023 11:47
Tilaajille
Kiintiöpakolaiset saivat uuden kodin – Pudasjärvelle saapui maaliskuussa afganistanilaisia äitejä lapsineen

Kiin­tiö­pa­ko­lai­set saivat uuden kodin – Pu­das­jär­vel­le saapui maa­lis­kuus­sa af­ga­nis­ta­ni­lai­sia äitejä lap­si­neen

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Lapsilla ottivat ilon irti uudessa tapahtumassa, Hippo-talviriehassa, Pudasjärvellä Rajamaanrannassa

Lap­sil­la ottivat ilon irti uudessa ta­pah­tu­mas­sa, Hip­po-tal­vi­rie­has­sa, Pu­das­jär­vel­lä Ra­ja­maan­ran­nas­sa

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Leikkien kohti pääsiäisen juhlintaa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pääsiäisessä parasta ovat suklaamunilla herkuttelu

Leik­kien kohti pää­siäi­sen juh­lin­taa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pää­siäi­ses­sä parasta ovat suk­laa­mu­nil­la her­kut­te­lu

06.04.2023 18:00
Tilaajille
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

02.04.2023 06:00
Tilaajille
Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi – Tämän ajan suurimpia yhteiskunnallisia epäonnistumisia on syrjäytyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si – Tämän ajan suu­rim­pia yh­teis­kun­nal­li­sia epä­on­nis­tu­mi­sia on syr­jäy­ty­mi­nen

30.03.2023 06:24
Tilaajille
Pudasjärvellä kunnallista päivähoitoa lapsille liki 50 vuotta – Vuosikymmenten aikana on koettu suuri muutos päivähoidosta varhaiskasvatukseen, katso kuvia vuosien varrelta

Pu­das­jär­vel­lä kun­nal­lis­ta päi­vä­hoi­toa lap­sil­le liki 50 vuotta – Vuo­si­kym­men­ten aikana on koettu suuri muutos päi­vä­hoi­dos­ta var­hais­kas­va­tuk­seen, katso kuvia vuosien var­rel­ta

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

16.03.2023 06:00
Tilaajille

Yli 500 paria vil­la­suk­kia Uk­rai­naan – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten or­ga­ni­soi­ma vil­la­suk­ka­ke­räys lähti liik­keel­le As­mun­tis­ta ja sai suuren suosion

11.03.2023 14:00
Pudasjärven vanhin mies, 100-vuotias sotaveteraani Ano Tenhunen haluaa puhua rauhan puolesta – "Lahjaksi toivon Suomen hyväksymistä Natoon"

Pu­das­jär­ven vanhin mies, 100-vuo­tias so­ta­ve­te­raa­ni Ano Ten­hu­nen haluaa puhua rauhan puo­les­ta – "Lah­jak­si toivon Suomen hy­väk­sy­mis­tä Natoon"

01.03.2023 18:12 1
Tilaajille
Perheryhmäkodin säilyttäminen Pudasjärvellä on tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­ryh­mä­ko­din säi­lyt­tä­mi­nen Pu­das­jär­vel­lä on tärkeää

29.01.2023 07:02
Tilaajille
Pudasjärven vuoden ensimmäinen vauva syntyi etuajassa – Vähäkuopuksen perheessä iloitaan pikkuveljestä

Pu­das­jär­ven vuoden en­sim­mäi­nen vauva syntyi etu­ajas­sa – Vä­hä­kuo­puk­sen per­hees­sä iloi­taan pik­ku­vel­jes­tä

25.01.2023 15:00
Tilaajille
MOVE!-tulokset kertovat, että 40 prosentilla maan lapsista on heikentynyt toimintakyky – Pudasjärven kokonaistulos vastaa valtakunnan lukemia

MO­VE!-tu­lok­set ker­to­vat, että 40 pro­sen­til­la maan lap­sis­ta on hei­ken­ty­nyt toi­min­ta­ky­ky – Pu­das­jär­ven ko­ko­nais­tu­los vastaa val­ta­kun­nan lukemia

14.01.2023 15:25
Tilaajille
Mitä me ihmiset toivomme – Digiaika työntää rakkaita läheisiäkin edemmäs toisistaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me ihmiset toi­vom­me – Di­gi­ai­ka työntää rak­kai­ta lä­hei­siä­kin edemmäs toi­sis­taan

07.01.2023 12:00
Tilaajille
Katso, paljonko keskeisten palvelujen asiakasmaksut ovat Pohteella – Etävastaanotosta saa jatkossa alennusta koko hyvinvointialueella

Katso, pal­jon­ko kes­keis­ten pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut ovat Poh­teel­la – Etä­vas­taan­otos­ta saa jat­kos­sa alen­nus­ta koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.01.2023 11:18
Tilaajille
Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säihkymään – arvaatko, mitä lapset tontuilta aina kysyvät?

Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säih­ky­mään – ar­vaat­ko, mitä lapset ton­tuil­ta aina ky­sy­vät?

28.12.2022 09:01
Tilaajille
Pankinahoilla joulu tehdään hiljakseen – Kunnon joulu valmistuu valosta, lämmöstä ja yhdessäolosta sekä kermasta ja voista

Pan­kin­ahoil­la joulu tehdään hil­jak­seen – Kunnon joulu val­mis­tuu va­los­ta, läm­mös­tä ja yh­des­sä­olos­ta sekä ker­mas­ta ja voista

22.12.2022 15:00
Tilaajille
Vetoomus kaikille aikuisille – nuorten tekojen selittely ”läpällä” on mennyt liian pitkälle Pudasjärvellä
Mielipidekirjoitus

Ve­too­mus kai­kil­le ai­kui­sil­le – nuorten tekojen se­lit­te­ly ”lä­päl­lä” on mennyt liian pit­käl­le Pu­das­jär­vel­lä

20.12.2022 05:00