TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Perhe
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neet ja hy­vin­voin­ti: "Hy­vin­voin­tia­luei­den on kai­kis­sa toi­min­nois­saan ja niiden ke­hit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va, että ikään­ty­neel­lä väes­töl­lä­kin tulee olla aito mah­dol­li­suus osal­lis­tu"

04.12.2021 04:01
Mielipidekirjoitus

Jou­lu­to­hi­nat avat­tiin: "Pu­das­jär­ven kau­pun­ki halusi tie­dus­tel­la kun­ta­lai­sil­ta mie­li­pi­det­tä ja ko­ke­mus­ta kau­pun­gin toi­min­nas­ta ja pal­ve­luis­ta. Rasti jom­paan­kum­paan ruu­tuun: onko kau­pun­ki ollut tosi kiltti vai tuhma"

02.12.2021 16:00
Isät käyttivät isyysvapaasta keskimäärin 35 päivää

Isät käyt­ti­vät isyys­va­paas­ta kes­ki­mää­rin 35 päivää

14.11.2021 04:12
Kiitosten antamista ei kannata jättää arkun äärelle – kirkon somekampanja kannustaa kiittämään ja kehumaan arjen pienistä asioista

Kii­tos­ten an­ta­mis­ta ei kannata jättää arkun äärelle – kirkon so­me­kam­pan­ja kan­nus­taa kiit­tä­mään ja ke­hu­maan arjen pie­nis­tä asiois­ta

13.11.2021 17:32
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

KELA muutti uuteen Pirt­tiin: "Kuin­ka­han moni si­vu­ky­lien asukas tulee tak­sil­la tai naa­pu­rin kyy­dil­lä KELAan asioi­maan tur­haan?"

02.11.2021 04:00 1
Lasta ei tule ohjelmoida liikaa, sillä myös hän tarvitsee omaa rauhaa ja tilaa – "Lapselle on merkittävä kasvun mahdollisuus, kun hän saa keskittyä johonkin häntä itseään kiinnostavaan asiaan"

Lasta ei tule oh­jel­moi­da liikaa, sillä myös hän tar­vit­see omaa rauhaa ja tilaa – "Lap­sel­le on mer­kit­tä­vä kasvun mah­dol­li­suus, kun hän saa kes­kit­tyä jo­hon­kin häntä itseään kiin­nos­ta­vaan asiaan"

29.10.2021 19:00
Tilaajille
Sarakylään ja Syötteelle ryhmäperhepäiväkodit – Asmuntin lapsia kuskataan Ranualle, koska perhepäivähoitajaa ei löytynyt

Sa­ra­ky­lään ja Syöt­teel­le ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit – As­mun­tin lapsia kus­ka­taan Ra­nual­le, koska per­he­päi­vä­hoi­ta­jaa ei löy­ty­nyt

24.10.2021 04:01
Tilaajille
Mari-Leena Talvitie: Lapsille kehuja, perheille tukea – "Tarvitsemme täsmätoimia, jotka tukevat perheiden arkea ja hyvinvointia sekä tarjoavat apua arjen huoliin"
Mielipidekirjoitus

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – "Tar­vit­sem­me täs­mä­toi­mia, jotka tukevat per­hei­den arkea ja hy­vin­voin­tia sekä tar­joa­vat apua arjen huo­liin"

08.10.2021 05:00
Seurakunnan ja SPR:n vanhustyön toiminta jatkuu jälleen " Rajoitusten poistuttua toiminta on alkanutkin pyörimään. Meillä lähtee nyt täydellä teholla syksy käyntiin"

Seu­ra­kun­nan ja SPR:n van­hus­työn toi­min­ta jatkuu jäl­leen " Ra­joi­tus­ten pois­tut­tua toi­min­ta on al­ka­nut­kin pyö­ri­mään. Meillä lähtee nyt täy­del­lä teholla syksy käyn­tiin"

03.10.2021 04:00
Tilaajille
Määräaikaisille perhepäivähoitajille jatkoa Taivalkoskella

Mää­rä­ai­kai­sil­le per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le jatkoa Tai­val­kos­kel­la

28.09.2021 18:00
Tilaajille
Vauvan päivää vietettiin leikkisästi seurakunnan perhekerhossa Pudasjärvellä – juhlapäivän takana on ajatus vauvaystävällisestä yhteiskunnasta: "Vauvoja ja perheitä on aiheellista nostaa esille"

Vauvan päivää vie­tet­tiin leik­ki­säs­ti seu­ra­kun­nan per­he­ker­hos­sa Pu­das­jär­vel­lä – juh­la­päi­vän takana on ajatus vau­va­ys­tä­väl­li­ses­tä yh­teis­kun­nas­ta: "Vau­vo­ja ja per­hei­tä on ai­heel­lis­ta nostaa esille"

24.09.2021 16:00
Tilaajille
Koulumatka kakkoskodista maksetaan isän kukkarosta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?
Kolumni

Kou­lu­mat­ka kak­kos­ko­dis­ta mak­se­taan isän kuk­ka­ros­ta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?

09.09.2021 18:00
Tilaajille
Asuntolan rakentaminen pyritään käynnistämään nopeasti – asukkaat Rimmiltä väistöön ehkä terveyskeskukseen

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

09.09.2021 16:55
Tilaajille
Punaisen Ristin Pudasjärven paikallisosasto järjesti lastenleirin – ohjelma sisälsi muun muassa aarteenetsintää, askartelua, maalaamista ja ensiaputoimintaa

Pu­nai­sen Ristin Pu­das­jär­ven pai­kal­lis­osas­to jär­jes­ti las­ten­lei­rin – ohjelma sisälsi muun muassa aar­tee­net­sin­tää, as­kar­te­lua, maa­laa­mis­ta ja en­si­apu­toi­min­taa

12.08.2021 06:00
Tilaajille
Timo Liikasen kolumni: Loman jälkeen reitti virastolle oli hakusessa – lomalla olemme pyrkineet huolehtimaan kiireettömyydestä
Kolumni

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Loman jälkeen reitti vi­ras­tol­le oli ha­ku­ses­sa – lomalla olemme pyr­ki­neet huo­leh­ti­maan kii­reet­tö­myy­des­tä

11.08.2021 08:00
Tilaajille
Lapset tutustuivat hälytysajoneuvoihin ja keskittyivät huolellisuuteen liikenteessä

Lapset tu­tus­tui­vat hä­ly­tys­ajo­neu­voi­hin ja kes­kit­tyi­vät huo­lel­li­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2021 04:00
Tilaajille
Oulun ensi- ja turvakodista saa tukea erotilanteisiin myös kesällä

Oulun ensi- ja tur­va­ko­dis­ta saa tukea ero­ti­lan­tei­siin myös kesällä

19.07.2021 05:01
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pudasjärven terveysaseman toimintaa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man toi­min­taa"

16.07.2021 08:12 1
Keskikesän tärkein juhla, juhannus: "Keskikesän juhla on suomalaisille tärkeä. Kesä on vehreimmillään pitkän talven ja kevään jälkeen"
Kolumni

Kes­ki­ke­sän tärkein juhla, ju­han­nus: "Kes­ki­ke­sän juhla on suo­ma­lai­sil­le tärkeä. Kesä on veh­reim­mil­lään pitkän talven ja kevään jäl­keen"

26.06.2021 04:00