Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Maatalous

Vihreä tek­no­lo­gia kiin­nos­taa  – "On tullut eh­dot­to­mas­ti tren­dik­si, että sel­vi­te­tään, mistä mai­to­ti­lo­jen hii­li­ja­lan­jäl­ki muo­dos­tuu"

22.07.2021 08:45
Tilaajille

Pel­to­työt ovat saaneet odottaa Pu­das­jär­vel­lä sa­tei­sen tou­ko­kuun jäl­jil­tä – viime vuonna maan­vil­je­li­jöi­den sato kärsi kui­vuu­des­ta

03.06.2021 07:42
Tilaajille

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­me­nien pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 16:00
Tilaajille

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­lis­yk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työ­alueen laa­je­ne­mis­ta

31.03.2021 07:13
Tilaajille

Lam­mas­ta ky­sy­tään jopa ilman mark­ki­noin­tia – Ti­la­teu­ras­tus pitäisi saada mah­dol­li­sek­si: "Ny­kyi­nen malli on lam­pu­ril­le mah­do­ton yh­tä­lö", muis­tut­taa Kaisa Holm­ström

24.02.2021 16:00
Tilaajille

Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elämä on jo nyt täynnä tek­no­lo­giaa, äly­rat­kai­su­ja ja ro­bo­tiik­kaa – Mitä kaikkea se voisi olla tu­le­vai­suu­des­sa?

06.02.2021 18:00
Tilaajille

"La­ki­muu­tos on nä­per­te­lyä, ei siitä mi­hin­kään pääse" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin on tulossa uusi me­net­te­ly, mutta onko muu­tok­ses­ta hyötyä vai hait­taa?

17.11.2020 17:27
Tilaajille
Lukijalta

Kynkään maa­mies­kou­lus­sa 60 vuotta sitten – va­paa­eh­toi­sia ke­rät­tiin maa­ta­lois­ta, jotta kurssi saatiin täyteen

05.10.2017 09:00

Myö­häi­nen kesä ja märkä syksy vil­je­li­jöi­den kiusana – sa­to­kau­si ei kui­ten­kaan ollut keh­noim­mas­ta päästä

28.09.2017 07:00

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

14.09.2017 08:00

Mari Kälkäjä siirtyi keit­tiön ja navetan väliltä po­li­tiik­kaan – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ar­vos­taa avoi­muut­ta

14.09.2017 08:00

Lä­hi­ruo­kaa lau­ta­sel­le – Pai­kal­lis­ta sinulle -ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­ven K-Su­per­mar­ke­tis­sa

01.08.2017 16:00

Pel­to­työt kol­mi­sen viikkoa myö­häs­sä – näin pu­das­jär­ve­läi­nen maa­ta­lous­yrit­tä­jä suh­tau­tuu myö­häi­seen kas­vu­ke­sään

08.06.2017 06:00

Pel­to­työt kol­mi­sen viikkoa myö­häs­sä – näin pu­das­jär­ve­läi­nen maa­ta­lous­yrit­tä­jä suh­tau­tuu myö­häi­seen kas­vu­ke­sään

08.06.2017 06:00

Kaksi pu­das­jär­ve­läis­tä tilaa pal­kit­tiin laa­tu­mai­don tuot­ta­mi­ses­ta

30.03.2017 07:00

Maa­ta­lous­lo­mit­ta­jien yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – lo­mau­tuk­sia tai ir­ti­sa­no­mi­sia ei tässä vai­hees­sa

08.02.2017 10:00

Maa­ta­lous­lo­mit­ta­jil­la yt-neu­vot­te­lut – pai­kal­li­sil­le vil­je­li­jöil­le ja lo­mit­ta­jil­le tieto on ah­dis­ta­va

11.01.2017 08:00

Kan­san­edus­ta­ja Niilo Ke­rä­nen: Maa­ta­lous­yrit­tä­jien ah­din­koon tulossa lisää hel­po­tuk­sia

13.12.2016 20:00

Lä­hi­ruo­ka­ryh­mä aloit­te­lee Pu­das­jär­vel­lä – eet­ti­set pe­ri­aat­teet kun­nias­sa

08.12.2016 07:00

Jä­sen­mak­sut pu­hut­ta­vat maa­ta­lous­tuot­ta­jia – ve­too­mus liit­toon ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.11.2016 05:00