Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Maaseutu
Maaseutukylien tulevaisuus mietityttää – maaseudulla on turvallinen, puhdas ja väljä asumisympäristö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­tu­ky­lien tu­le­vai­suus mie­ti­tyt­tää – maa­seu­dul­la on tur­val­li­nen, puhdas ja väljä asu­mis­ym­pä­ris­tö

08.01.2024 11:26
Tilaajille
Maaseudulla on ennenkin pärjäilty – "Mies pyysi tyttöystäväänsä emännäksi. Tyttö kyynelehti ja sanoi, että miten minä emännäksi, kun en osaa tehdä leipääkään. Mies siihen, että älä veikkonen siitä murehdi, kun ei sitä ole mistä tehdäkään."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dul­la on en­nen­kin pär­jäil­ty – "Mies pyysi tyt­tö­ys­tä­vään­sä emän­näk­si. Tyttö kyy­ne­leh­ti ja sanoi, että miten minä emän­näk­si, kun en osaa tehdä lei­pää­kään. Mies siihen, että älä veik­ko­nen siitä mu­reh­di, kun ei sitä ole mistä teh­dä­kään."

07.07.2023 18:23
Kiinnostaako maaseudulla asuminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­nos­taa­ko maa­seu­dul­la asu­mi­nen

15.06.2023 11:15
Tilaajille
Traktorin pitää näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori

Trak­to­rin pitää näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

27.03.2023 06:00
Tilaajille
Tarvitsemme väkilukuaan suuremmat alle 10 000 asukkaan kunnat – "Minä en suostu häpeämään juuriani"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me vä­ki­lu­kuaan suu­rem­mat alle 10 000 asuk­kaan kunnat – "Minä en suostu hä­peä­mään juu­ria­ni"

24.02.2023 13:04
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa Oulun seudun leaderille jaettavaksi yritys- ja hanketukiin

Yli kuusi mil­joo­naa euroa Oulun seudun lea­de­ril­le jaet­ta­vak­si yritys- ja han­ke­tu­kiin

11.02.2023 09:00
Tilaajille
Ennallistaminen uhkaa maaseutuelinkeinoja – Nykyisessä maailmantilanteessa tämä on kestämätön ajatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­lis­ta­mi­nen uhkaa maa­seu­tu­elin­kei­no­ja – Ny­kyi­ses­sä maail­man­ti­lan­tees­sa tämä on kes­tä­mä­tön ajatus

04.12.2022 18:58
Tilaajille
Pudasjärvellä porotalousyrittäjien hyvinvointi-iltapäivä maanantaina – maksutonta tukea tarjolla tulevaisuudessakin

Pu­das­jär­vel­lä po­ro­ta­lous­yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti-il­ta­päi­vä maa­nan­tai­na – mak­su­ton­ta tukea tar­jol­la tu­le­vai­suu­des­sa­kin

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Katse maaseutuyrittäjien hyvinvointiin – "Yrittäjät voivat napata rusinoita pullasta Muutos-hankkeen tarjonnasta"

Katse maa­seu­tu­yrit­tä­jien hy­vin­voin­tiin – "Y­rit­tä­jät voivat napata ru­si­noi­ta pul­las­ta Muu­tos-hank­keen tar­jon­nas­ta"

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin myöntämiin maaseututukiin päivityksiä – uutena sorkanhoitokustannuksiin liittyvä tuki

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin myön­tä­miin maa­seu­tu­tu­kiin päi­vi­tyk­siä – uutena sor­kan­hoi­to­kus­tan­nuk­siin liit­ty­vä tuki

06.07.2022 14:36
Tilaajille
Mihin kuljet maaseutu? – Ei puhuta enää syrjäkylistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin kuljet maa­seu­tu? – Ei puhuta enää syr­jä­ky­lis­tä

25.05.2022 06:01
Tilaajille
Sinustako kanankasvattaja? – Suomalainen maatiaiskana on ollut pitkään uhanalainen ja tarvitsee lisää kasvattajia

Si­nus­ta­ko ka­nan­kas­vat­ta­ja? – Suo­ma­lai­nen maa­tiais­ka­na on ollut pitkään uhan­alai­nen ja tar­vit­see lisää kas­vat­ta­jia

16.04.2021 15:00
Tilaajille
Kyläkauppatuen maksamista aiotaan jatkaa – "Kyläkauppatuki on erittäin tärkeä yksittäinen toimi, jolla voimme tukea maaseutujen elinvoimaisuutta"

Ky­lä­kaup­pa­tuen mak­sa­mis­ta aiotaan jatkaa – "Ky­lä­kaup­pa­tu­ki on erit­täin tärkeä yk­sit­täi­nen toimi, jolla voimme tukea maa­seu­tu­jen elin­voi­mai­suut­ta"

11.04.2021 11:55
Tilaajille
Kaupunki ja maaseutu – kahden kodin asumistyyli on varsin nerokas
Kolumni

Kau­pun­ki ja maa­seu­tu – kahden kodin asu­mis­tyy­li on varsin nerokas

07.10.2020 05:00
Tilaajille