Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Luonnonlaitumissa on monia mahdollisuuksia Pudasjärvellä – tukea tarjolla arvokkaiden kohteiden kunnostamiseen ja perinteiden vaalimiseen

Luon­non­lai­tu­mis­sa on monia mah­dol­li­suuk­sia Pu­das­jär­vel­lä – tukea tar­jol­la ar­vok­kai­den koh­tei­den kun­nos­ta­mi­seen ja pe­rin­tei­den vaa­li­mi­seen

11:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Pitkän syksyn merkit ilmassa – tällaista säätä Syötteen luomumeteorologi Niilo ennustaa

Pitkän syksyn merkit ilmassa – täl­lais­ta säätä Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo en­nus­taa

23.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Syyspäiväntasaus on hyvästijättö kesälle – tällaisia perinteitä aikaan littyy

Syys­päi­vän­ta­saus on hy­väs­ti­jät­tö kesälle – täl­lai­sia pe­rin­tei­tä aikaan littyy

18.09.2020 19:03 0
Tilaajille
Metsästäminen on luonnollista – metsästäjä-keräilijän vaistot heräävät syksyisin ja sadat pudasjärveläiset talsivat luonnon helmaan
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Met­säs­tä­mi­nen on luon­nol­lis­ta – met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jän vaistot he­rää­vät syk­syi­sin ja sadat pu­das­jär­ve­läi­set tal­si­vat luonnon helmaan

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Puolukan osto on päässyt vauhtiin – Pudasjärven 4H-yhdistys tukee marjakaupan avulla paikallista lapsi- ja nuorisotyötä

Puo­lu­kan osto on päässyt vauh­tiin – Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tys tukee mar­ja­kau­pan avulla pai­kal­lis­ta lapsi- ja nuo­ri­so­työ­tä

10.09.2020 14:53 0
Tilaajille
Yllättävä koronatilanne toi muutoksia Syötteen yrittäjien toimintaan – kuvia ja tunnelmia uudenlaisesta syyskauden avauksesta

Yl­lät­tä­vä ko­ro­na­ti­lan­ne toi muu­tok­sia Syöt­teen yrit­tä­jien toi­min­taan – kuvia ja tun­nel­mia uu­den­lai­ses­ta syys­kau­den avauk­ses­ta

09.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Vähän hallaa ja hellettä elokuun säässä Pudasjärvellä – kuuroittaiset sateet selittävät suuret erot sademäärissä

Vähän hallaa ja hel­let­tä elokuun säässä Pu­das­jär­vel­lä – kuu­roit­tai­set sateet se­lit­tä­vät suuret erot sa­de­mää­ris­sä

02.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Metson ja teeren kannat ovat vahvistuneet Pohjois-Suomessa – metsäkanalintujen metsästysajat päätetty

Metson ja teeren kannat ovat vah­vis­tu­neet Poh­jois-Suo­mes­sa – met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ajat pää­tet­ty

02.09.2020 05:55 0
Tilaajille
Saalistava kissa tieteen palvelijana – Kurenalta löytynyt urpiainen oli yksi jopa sadoistatuhansista Suomessa vuosittain rengastetuista linnuista

Saa­lis­ta­va kissa tieteen pal­ve­li­ja­na – Ku­re­nal­ta löy­ty­nyt ur­piai­nen oli yksi jopa sa­dois­ta­tu­han­sis­ta Suo­mes­sa vuo­sit­tain ren­gas­te­tuis­ta lin­nuis­ta

30.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Jänisruttoa ilmennyt Suomessa runsaasti elokuussa

Jä­nis­rut­toa il­men­nyt Suo­mes­sa run­saas­ti elo­kuus­sa

28.08.2020 11:06 0
Tilaajille
Ikimuistoinen kokemus Syötteen yöllisen taivaan alla – katso videoteoksesta, kuinka tähdet ja revontulet luovat lumoavan tunnelman

Iki­muis­toi­nen kokemus Syöt­teen yöl­li­sen taivaan alla – katso vi­deo­teok­ses­ta, kuinka tähdet ja re­von­tu­let luovat lu­moa­van tun­nel­man

26.08.2020 13:40 0
Luontopolku virallisesti käyttöön–  Sarakylässä tutkittiin talkoourakan tuloksia parinsadan hengen voimin

Luon­to­pol­ku vi­ral­li­ses­ti käyt­töön– Sa­ra­ky­läs­sä tut­kit­tiin tal­koo­ura­kan tu­lok­sia pa­rin­sa­dan hengen voimin

20.08.2020 07:00 0
Kuusenkerkkien keruu alkoi Pudasjärvellä – kerkistä pulaa aiempina vuosina

Kuu­sen­kerk­kien keruu alkoi Pu­das­jär­vel­lä – ker­kis­tä pulaa aiem­pi­na vuosina

17.06.2020 09:17 0
Kupson kutsun kunnostus alkoi Jaurakkavaaralla – talkootyöt riittää kaikille halukkaille

Kupson kutsun kun­nos­tus alkoi Jau­rak­ka­vaa­ral­la – tal­koo­työt riittää kai­kil­le ha­luk­kail­le

15.06.2020 10:10 0
Koivikot veden vallassa - katso video Iijoen tulvasta valtatie 20 varrelta Pudasjärveltä

Koi­vi­kot veden val­las­sa - katso video Iijoen tul­vas­ta val­ta­tie 20 var­rel­ta Pu­das­jär­vel­tä

27.05.2020 10:30 0
Uudet menetelmät alue-ekologisen suunnittelun käytössä – luontoarvoja löydetty lisää, kaikki voivat vielä niitä Metsähallitukselle esittää

Uudet me­ne­tel­mät alue-eko­lo­gi­sen suun­nit­te­lun käy­tös­sä – luon­to­ar­vo­ja löy­det­ty lisää, kaikki voivat vielä niitä Met­sä­hal­li­tuk­sel­le esittää

15.02.2019 10:00 0
Muutama kuukkeli näyttäytyi Pudasjärven pihabongaajille – Syötekylässä ukkometsokin ilahdutti talvilintuja laskeneita

Muutama kuuk­ke­li näyt­täy­tyi Pu­das­jär­ven pi­ha­bon­gaa­jil­le – Syö­te­ky­läs­sä uk­ko­met­so­kin ilah­dut­ti tal­vi­lin­tu­ja las­ke­nei­ta

31.01.2019 12:00 0
Luminen talvi ja helteinen kesä viime vuoden erikoisuudet – metri lunta ja 20 hellepäivää vuoden 2018 ennätykset

Luminen talvi ja hel­tei­nen kesä viime vuoden eri­koi­suu­det – metri lunta ja 20 hel­le­päi­vää vuoden 2018 en­nä­tyk­set

04.01.2019 12:00 0
Luonnon veistämää pitsiä Iijoella
Lukijalta

Luonnon veis­tä­mää pitsiä Ii­joel­la

18.12.2018 12:00 0