Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kalanistutus
Iijokeen istutetaan satojatuhansia lohikalojen poikasia ­– vastakuoriutuneita oli saatavissa tavallista vähemmän

Ii­jo­keen is­tu­te­taan sa­to­ja­tu­han­sia lo­hi­ka­lo­jen poi­ka­sia – vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta oli saa­ta­vis­sa ta­val­lis­ta vä­hem­män

31.05.2022 10:23
Tilaajille
Luke: Taimenen ja lohen poikaset ovat keskimäärin hyötyneet koskikunnostuksista, vaikka vaihtelu jokien välillä suuri – "Suositeltavaa olisi odottaa joitakin vuosia ja seurata luonnonpoikasten tiheyksien kehittymistä ennen istutuksiin ryhtymistä"

Luke: Tai­me­nen ja lohen poi­ka­set ovat kes­ki­mää­rin hyö­ty­neet kos­ki­kun­nos­tuk­sis­ta, vaikka vaih­te­lu jokien välillä suuri – "Suo­si­tel­ta­vaa olisi odottaa joi­ta­kin vuosia ja seurata luon­non­poi­kas­ten ti­heyk­sien ke­hit­ty­mis­tä ennen is­tu­tuk­siin ryh­ty­mis­tä"

16.07.2021 14:00
Tilaajille
Vastakuoriutuneita taimenia Loukusan- ja Pärjänjokeen – Iijoelle kaikkiaan yli puoli miljoona merilohen ja -taimenen poikasta

Vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta tai­me­nia Lou­ku­san- ja Pär­jän­jo­keen – Ii­joel­le kaik­kiaan yli puoli mil­joo­na me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen poi­kas­ta

03.06.2021 14:52
Tilaajille
Istutuskaloilta leikataan rasvaevä – Iijoen kalatalousalue esittää lohisaaliin seurantaa

Is­tu­tus­ka­loil­ta lei­ka­taan ras­va­evä – Iijoen ka­la­ta­lous­alue esittää lo­hi­saa­liin seu­ran­taa

25.02.2021 11:21
Tilaajille
Kastematojen, kalojen ja rapujen ja istutuksia suunniteltiin Pudasjärvelle – miten kävi?

Kas­te­ma­to­jen, kalojen ja rapujen ja is­tu­tuk­sia suun­ni­tel­tiin Pu­das­jär­vel­le – miten kävi?

16.01.2021 12:00
Tilaajille
Velvoiteistukkaat luvattoman kalastuksen kohteina – taimenen ja tongon määrittelyssä tekemistä

Vel­voi­te­is­tuk­kaat lu­vat­to­man ka­las­tuk­sen koh­tei­na – tai­me­nen ja tongon mää­rit­te­lys­sä te­ke­mis­tä

19.06.2017 10:00