Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Kuukausi
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

Tuoreet liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

01.06.2023 12:18
Tilaajille
Mitä surraajia ovat Bee-Botit? – Robotit toimivat johdantona ohjelmoinnin maailmaan ja tarjoavat uusia ideoita kirjastojen toimintaan

Mitä sur­raa­jia ovat Bee-Bo­tit? – Robotit toi­mi­vat joh­dan­to­na oh­jel­moin­nin maail­maan ja tar­joa­vat uusia ideoita kir­jas­to­jen toi­min­taan

17.05.2023 05:00
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

10.05.2023 12:01
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

06.05.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Caruna asentaa uudentyyppisiä sähkömittareita – mahdollistaa reaaliaikaisen sähkönkulutuksen seurannan

Caruna asentaa uu­den­tyyp­pi­siä säh­kö­mit­ta­rei­ta – ­mah­dol­lis­taa reaa­liai­kai­sen säh­kön­ku­lu­tuk­sen seu­ran­nan

03.05.2023 18:00
Tilaajille
Tukea digipalvelujen käyttöönottoon – Pohteella järjestöavustusten lisähaku sote-digiosaamiseen

Tukea di­gi­pal­ve­lu­jen käyt­töö­not­toon – Poh­teel­la jär­jes­töa­vus­tus­ten li­sä­ha­ku so­te-di­gio­saa­mi­seen

23.04.2023 12:00
Tilaajille
Digita huoltaa lähetintä Taivalkoskella – ensi viikolle luvassa katkoksia radiokanavissa

Digita huoltaa lä­he­tin­tä Tai­val­kos­kel­la – ensi vii­kol­le luvassa kat­kok­sia ra­dio­ka­na­vis­sa

18.04.2023 10:54
Tilaajille
Pomo, oletko varustautunut yritysvakoilua vastaan? "Hyökkäykset vain lisääntyvät", sanoo kuusamolaislähtöinen tiedustelututkija Roope Tuovila

Pomo, oletko va­rus­tau­tu­nut yri­tys­va­koi­lua vas­taan? "Hyök­käyk­set vain li­sään­ty­vät", sanoo kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tie­dus­te­lu­tut­ki­ja Roope Tuovila

10.04.2023 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaasta voisi tulla vetymaakunta – VTT:n selvitys: Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa koko Suomen tarvitseman vedyn

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta voisi tulla ve­ty­maa­kun­ta – VTT:n sel­vi­tys: Poh­jois-Poh­jan­maa voisi tuottaa koko Suomen tar­vit­se­man vedyn

22.03.2023 16:46
Tilaajille
Minä ja tietokoneet – Hyvin on Suomessakin alistuttu tähän sähköiseen ylivaltaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minä ja tie­to­ko­neet – Hyvin on Suo­mes­sa­kin alis­tut­tu tähän säh­köi­seen yli­val­taan

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Traficom varoittaa OmaVeroksi naamioituvasta huijaussivustosta – aidon ja huijaussivuston erottaa toisistaan vain pieni seikka

Tra­fi­com va­roit­taa Oma­Ve­rok­si naa­mioi­tu­vas­ta hui­jaus­si­vus­tos­ta – aidon ja hui­jaus­si­vus­ton erottaa toi­sis­taan vain pieni seikka

10.03.2023 18:38
Nopeampi 5g -verkko laajentui Taivalkosken keskustaan

No­peam­pi 5g -verkko laa­jen­tui Tai­val­kos­ken kes­kus­taan

08.03.2023 11:43
Tilaajille
Kännykän korjaamisesta tulee nykyistä helpompaa – EU vaatii, että parin vuoden päästä älypuhelimen akku pitää olla helposti vaihettavissa

Kän­ny­kän kor­jaa­mi­ses­ta tulee ny­kyis­tä hel­pom­paa – EU vaatii, että parin vuoden päästä äly­pu­he­li­men akku pitää olla hel­pos­ti vai­het­ta­vis­sa

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Kuka auttaa netitöntä? Erityisasiantuntija Matias Kinnunen neuvoo, miten internetyhteiskunnassa voi selvitä sähkösopimusasioiden kanssa ilman älylaitteita

Kuka auttaa ne­ti­tön­tä? Eri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja Matias Kin­nu­nen neuvoo, miten in­ter­ne­tyh­teis­kun­nas­sa voi selvitä säh­kö­so­pi­mu­sa­sioi­den kanssa ilman äly­lait­tei­ta

02.03.2023 15:00
Tilaajille
Sähkökaapeleita piiloon ensi kesänä Syötekylässä, seuraavana Kurenalla – Sähkönjakelussa tehdään lähituotannon historiaa

Säh­kö­kaa­pe­lei­ta piiloon ensi kesänä Syö­te­ky­läs­sä, seu­raa­va­na Ku­re­nal­la – Säh­kön­ja­ke­lus­sa tehdään lä­hi­tuo­tan­non his­to­riaa

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Kairan Kuitu laajeni Ylikiiminkiin – Pudasjärven ja Taivalkosken omistama verkkoyhtiö täyttää pian 10 vuotta

Kairan Kuitu laajeni Yli­kii­min­kiin – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken omis­ta­ma verk­koyh­tiö täyttää pian 10 vuotta

17.02.2023 10:18
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksella on otettu käyttöön entistä tiukempi rajoitus liittyen puhelimien käyttöön oppitunnilla

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la on otettu käyt­töön entistä tiu­kem­pi ra­joi­tus liit­tyen pu­he­li­mien käyt­töön op­pi­tun­nil­la

15.02.2023 18:00
Tilaajille
Tarkkailetko sinä lämpödataa? – Pakkaset voivat tuoda esiin sellaisia vikoja kiinteistössä tai sen teknisissä järjestelmissä, joita lauhemmilla keleillä ei  havaita

Tark­kai­let­ko sinä läm­pö­da­taa? – Pak­ka­set voivat tuoda esiin sel­lai­sia vikoja kiin­teis­tös­sä tai sen tek­ni­sis­sä jär­jes­tel­mis­sä, joita lau­hem­mil­la ke­leil­lä ei havaita

15.02.2023 08:00
Tilaajille
Viisi henkilöä lyhennettyyn työviikkoon Telatek Works Oy:ssa - Toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Tulos vaikuttaa toimituksien ajoittumiseen"

Viisi hen­ki­löä ly­hen­net­tyyn työ­viik­koon Telatek Works Oy:ssa - Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ii­po­nen: "Tulos vai­kut­taa toi­mi­tuk­sien ajoit­tu­mi­seen"

31.01.2023 15:00
Tilaajille
Drooni kertoo soiden ennallistamisen onnistumisesta – Turvemailla joenvarsipellot alttiita tulville

Drooni kertoo soiden en­nal­lis­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta – Tur­ve­mail­la joen­var­si­pel­lot alt­tii­ta tul­vil­le

29.01.2023 15:00
Tilaajille