Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Kuntien sometus on kuin vanhemmuus – mietityllä tekemisellä kunnat saavat somen kanavista parhaan hyödyn

Kuntien sometus on kuin van­hem­muus – mie­ti­tyl­lä te­ke­mi­sel­lä kunnat saavat somen ka­na­vis­ta parhaan hyödyn

16.11.2023 12:00
Tilaajille
Kaivuri-Jukan videosta alkoi Pudasjärven kaupungin someaika yli 13 vuotta sitten – nyt käytössä on monta kanavaa, joilla jokaisella on oma roolinsa

Kai­vu­ri-Ju­kan vi­deos­ta alkoi Pu­das­jär­ven kau­pun­gin so­me­ai­ka yli 13 vuotta sitten – nyt käy­tös­sä on monta ka­na­vaa, joilla jo­kai­sel­la on oma roo­lin­sa

16.11.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkoskelle teollisuusalueen viereen nousee uusi tietoliikennemasto – rakentaja ei voi kertoa, minkä operaattorin verkkoon tulee parannusta

Tai­val­kos­kel­le teol­li­suus­alueen viereen nousee uusi tie­to­lii­ken­ne­mas­to – ra­ken­ta­ja ei voi kertoa, minkä ope­raat­to­rin verk­koon tulee pa­ran­nus­ta

22.10.2023 05:00
Tilaajille
Caruna on lisännyt varautumistaan ihmisen aiheuttamia riskejä vastaan, sään ja luonnon uhista ollaan jo niskan päällä– "Koko fyysisen omaisuusmassan suojaaminen aukottomasti on mahdotonta"

Caruna on li­sän­nyt va­rau­tu­mis­taan ihmisen ai­heut­ta­mia riskejä vas­taan, sään ja luonnon uhista ollaan jo niskan päällä– "Koko fyy­si­sen omai­suus­mas­san suo­jaa­mi­nen au­kot­to­mas­ti on mah­do­ton­ta"

19.10.2023 10:34
Tilaajille
"Ihan jokaisen on oltava nyt hereillä", sanoo kainuulainen puolustusvaliokunnan jäsen Merja Kyllönen – Tietoja kalastellaan huomaamatta, outojen facebookpyyntöjen kohdalla kellojen tulee soida

"Ihan jo­kai­sen on oltava nyt he­reil­lä", sanoo kai­nuu­lai­nen puo­lus­tus­va­lio­kun­nan jäsen Merja Kyl­lö­nen – Tietoja ka­las­tel­laan huo­maa­mat­ta, outojen fa­ce­book­pyyn­tö­jen koh­dal­la kel­lo­jen tulee soida

15.10.2023 14:00
Tilaajille
Iijokiseudun digiopastuksessa uusi taito otettiin haltuun – puhelimessa paikallislehti kulkee mukana aina

Ii­jo­ki­seu­dun di­gi­opas­tuk­ses­sa uusi taito otet­tiin haltuun – pu­he­li­mes­sa pai­kal­lis­leh­ti kulkee mukana aina

10.10.2023 09:22

Te­le­vi­sio­lä­he­tyk­sis­sä kat­kok­sia huol­to­töi­den takia – ra­dio­lä­he­tyk­set alen­ne­tul­la teholla

09.10.2023 08:17
Pohjoiset maakunnat patistavat hallitusta huolehtimaan niiden turvallisuudesta: "Venäjän tilanne voi pysyä tuollaisena vuosikymmeniä"

Poh­joi­set maa­kun­nat pa­tis­ta­vat hal­li­tus­ta huo­leh­ti­maan niiden tur­val­li­suu­des­ta: "Ve­nä­jän tilanne voi pysyä tuol­lai­se­na vuo­si­kym­me­niä"

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Iijokiseudussa tarjolla digiopastusta ja kahvia perjantaina – Tervetuloa käymään toimituksessa puhelimen tai tabletin kanssa!

Ii­jo­ki­seu­dus­sa tar­jol­la di­gi­opas­tus­ta ja kahvia per­jan­tai­na – Ter­ve­tu­loa käymään toi­mi­tuk­ses­sa pu­he­li­men tai tab­le­tin kanssa!

04.10.2023 07:33
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

25.09.2023 17:25
Tilaajille
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

22.09.2023 06:00
Taivalkoskella on tiistaina katkoksia televisio- ja radiolähetyksissä – Digita kiipeää mastoon Metsäkylässä

Tai­val­kos­kel­la on tiis­tai­na kat­kok­sia te­le­vi­sio- ja ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä – Digita kiipeää mastoon Met­sä­ky­läs­sä

17.09.2023 12:00
Tilaajille
Pölkky Oy aloittaa muutosneuvottelut – pöydällä mahdolliset lomautukset, koskee koko henkilöstöä

Pölkky Oy aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – pöy­däl­lä mah­dol­li­set lo­mau­tuk­set, koskee koko hen­ki­lös­töä

08.09.2023 15:13
Tilaajille
Rattuuttaa saa edelleen, mutta pyyhkäisy ruudullakin onnistuu – Iijokiseudun taittaminen uudistui
Pääkirjoitus

Rat­tuut­taa saa edel­leen, mutta pyyh­käi­sy ruu­dul­la­kin on­nis­tuu – Ii­jo­ki­seu­dun tait­ta­mi­nen uu­dis­tui

30.08.2023 05:00
Tilaajille
Enemmän aikaa sisällön tekemiseen – keskiviikkona ilmestyvä painettu Iijokiseutu on taitettu automatiikkaa hyödyntäen

Enemmän aikaa si­säl­lön te­ke­mi­seen – kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­vä pai­net­tu Ii­jo­ki­seu­tu on tai­tet­tu au­to­ma­tiik­kaa hyö­dyn­täen

30.08.2023 15:04
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi – kilpailun raati kävi vierailulla

Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Poh­jois-Suo­men par­haak­si ra­ken­nus­teok­si – kil­pai­lun raati kävi vie­rai­lul­la

22.08.2023 12:00
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa Pohjois-Suomen taivaalla

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien kanssa Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la

21.08.2023 16:24
Oletko huomannut jäteastiassa pienen, mustan etätunnistenapin? – Tuhansiin Kurenalan keräysastioihin lisätään nyt älyä

Oletko huo­man­nut jä­te­as­tias­sa pienen, mustan etä­tun­nis­te­na­pin? – Tu­han­siin Ku­re­na­lan ke­räys­as­tioi­hin li­sä­tään nyt älyä

21.08.2023 05:00
Tilaajille
Lisää lähienergiaa karjatilalle – Katolla oleva aurinkokeräin  tuottaa lämmintä käyttövettä jo helmikuulla, nyt katolle laitettiin myös aurinpaneelit

Lisää lä­hi­ener­giaa kar­ja­ti­lal­le – Katolla oleva au­rin­ko­ke­räin tuottaa läm­min­tä käyt­tö­vet­tä jo hel­mi­kuul­la, nyt katolle lai­tet­tiin myös au­rin­pa­nee­lit

05.07.2023 13:21
Tilaajille
Uuden aurinko- ja tuulivoimaennustepalvelun avulla voi ennakoida sähkönkäyttöä

Uuden au­rin­ko- ja tuu­li­voi­ma­en­nus­te­pal­ve­lun avulla voi en­na­koi­da säh­kön­käyt­töä

17.06.2023 18:00