Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi
Hinnoittelu uusiksi ja eroon parkkilipuista – Oulun Pysäköinnin uusi toimitusjohtaja lupaa paljon uudistuksia Kivisydämeen

Hin­noit­te­lu uusiksi ja eroon park­ki­li­puis­ta – Oulun Py­sä­köin­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lupaa paljon uu­dis­tuk­sia Ki­vi­sy­dä­meen

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

26.05.2023 09:00
Tilaajille

Val­tuus­to vah­vis­ti Pu­das­jär­ven ope­tus­toi­men leik­kauk­set – Si­jais­ten palk­kaa­mis­ta ra­joi­te­taan 85 000 eu­rol­la, hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­sia pie­nen­ne­tään 97 500 eu­rol­la.

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talouden sopeuttaminen jatkuu ja keinoja etsitään

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen jatkuu ja keinoja et­si­tään

20.05.2023 15:00
Tilaajille
Tiesitkö, että heinäkuun alussa asuntolainojen enimmäispituus määritellään uusiksi?

Tie­sit­kö, että hei­nä­kuun alussa asun­to­lai­no­jen enim­mäis­pi­tuus mää­ri­tel­lään uu­sik­si?

08.05.2023 06:00
Tilaajille
Veroilmoituksen jättöpäivä pian – katso verohallinnon ohjeet työmatkoista, työhuonevähennyksestä ja virtuaalivaluuttatuloista

Ve­ro­il­moi­tuk­sen jät­tö­päi­vä pian – katso ve­ro­hal­lin­non ohjeet työ­mat­kois­ta, työ­huo­ne­vä­hen­nyk­ses­tä ja vir­tuaa­li­va­luut­ta­tu­lois­ta

05.05.2023 11:15
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnalle ylijäämäinen tilinpäätös – seurakunnan kirkollisverotulojen kertymä oli kertomusvuonna 1,193 miljoonaa euroa.

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­le yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös – seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen kertymä oli ker­to­mus­vuon­na 1,193 mil­joo­naa euroa.

04.05.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

27.04.2023 18:00
Tilaajille
Kuluttajia mietityttää sähköhyvityksessä muun muassa sen porrastaminen – valtion väliaikainen tukimuoto näkyy laskuissa vielä monen kuukauden ajan

Ku­lut­ta­jia mie­ti­tyt­tää säh­kö­hy­vi­tyk­ses­sä muun muassa sen por­ras­ta­mi­nen – valtion vä­li­ai­kai­nen tu­ki­muo­to näkyy las­kuis­sa vielä monen kuu­kau­den ajan

22.04.2023 12:00
Tilaajille
Kaupunki riipii säästöjä kokoon Pudasjärvellä – Kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia, säästölista paljastettiin valtuuston kokouksessa.

Kau­pun­ki riipii sääs­tö­jä kokoon Pu­das­jär­vel­lä – Kuluvan vuoden ta­lous­ar­vioon muu­tok­sia, sääs­tö­lis­ta pal­jas­tet­tiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

22.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 13:36
Tilaajille
Luonnonmarjojen poimijahinta laski erinomaisen sadon myötä - valtaosan myyntiin menneestä marjasadosta poimivat ulkomaiset marjanpoimijat

Luon­non­mar­jo­jen poi­mi­ja­hin­ta laski erin­omai­sen sadon myötä - val­ta­osan myyn­tiin men­nees­tä mar­ja­sa­dos­ta poi­mi­vat ul­ko­mai­set mar­jan­poi­mi­jat

19.04.2023 18:00
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi viimeistään toukokuun alussa – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si ­vii­meis­tään tou­ko­kuun alussa – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

17.04.2023 06:00
Tilaajille
Ihmiskauppatutkinta ei hyydyttänyt marjojen myyntiä – vain Saarioinen on lopettanut ostot Polaricalta ja Kiantamalta

Ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta ei hyy­dyt­tä­nyt mar­jo­jen myyntiä – vain Saa­rioi­nen on lo­pet­ta­nut ostot Po­la­ri­cal­ta ja Kian­ta­mal­ta

16.04.2023 08:00
Tilaajille
Ongelmat Pohteen palkanmaksussa jatkuvat edelleen, kokonaan puuttuvista palkoista tehtiin viime kuussa kymmeniä ja virheistä satoja ilmoituksia

On­gel­mat Pohteen pal­kan­mak­sus­sa jat­ku­vat edel­leen, ko­ko­naan puut­tu­vis­ta pal­kois­ta tehtiin viime kuussa kym­me­niä ja vir­heis­tä satoja il­moi­tuk­sia

11.04.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen viime vuoden tilinpäätökset käsitelty  – Siirtyvät avustukset ict-muutosohjelmaan

Pohteen viime vuoden ti­lin­pää­tök­set kä­si­tel­ty – Siir­ty­vät avus­tuk­set ict-muu­to­soh­jel­maan

01.04.2023 18:46
Tilaajille
Suomalaisten keskieläke on 1 845 euroa kuussa

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke on 1 845 euroa kuussa

01.04.2023 12:00
Tilaajille
Luontokato ja ilmastonmuutos korostuvat metsien käytön haasteina – Metsäbiotalouden tiedepaneeli listasi neuvonsa seuraavalle hallitukselle

Luon­to­ka­to ja il­mas­ton­muu­tos ko­ros­tu­vat metsien käytön haas­tei­na – Met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­li listasi neu­von­sa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le

01.04.2023 12:00
Tilaajille
Miten menee kunnilla? – Tarvitaan uusia tuloja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten menee kun­nil­la? – Tar­vi­taan uusia tuloja

31.03.2023 15:14
Tilaajille
Metsä Groupin varoittama puupula on Luken mukaan todellinen riski

Metsä Groupin va­roit­ta­ma puupula on Luken mukaan to­del­li­nen riski

30.03.2023 16:26
Tilaajille