Talous
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Euron ve­ny­tys­kei­no­ja et­si­mään yh­teis­tuu­min – nyt on oiva ti­lai­suus kun­ta­lais­ten avata sa­nai­nen ja kir­joi­tuk­sel­li­nen ark­kun­sa

16.10.2020 06:00 0
Telatekin lomautukset on peruttu – uudet tilaukset pelastivat: "Pääsemme pikku hiljaa täystyöllisyyteen jo marras-joulukuun aikana"

Te­la­te­kin lo­mau­tuk­set on peruttu – uudet ti­lauk­set pe­las­ti­vat: "Pää­sem­me pikku hiljaa täys­työl­li­syy­teen jo mar­ras-jou­lu­kuun aikana"

15.10.2020 21:01 0
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin taloutta kohennetaan vuoden 2021 veroäyrien korotuksella

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lout­ta ko­hen­ne­taan vuoden 2021 ve­ro­äy­rien ko­ro­tuk­sel­la

14.10.2020 13:53 0
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontui koronan merkeissä – talous ennakoitua paremmassa kunnossa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tui koronan mer­keis­sä – talous en­na­koi­tua pa­rem­mas­sa kun­nos­sa

09.10.2020 10:41 0
Tilaajille
OP:n palveluissa laaja käyttökatko tulevana viikonloppuna – nämä palvelut eivät toimi katkon aikana

OP:n pal­ve­luis­sa laaja käyt­tö­kat­ko tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä pal­ve­lut eivät toimi katkon aikana

07.10.2020 13:32 0
Pudasjärven seurakunnan talous suunnitelman mukainen – kirkon katto tervattiin kesällä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan talous suun­ni­tel­man mu­kai­nen – kirkon katto ter­vat­tiin kesällä

05.10.2020 06:50 0
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken Telatekilla suurin osa työntekijöistä lomautettuna - valoa kuitenkin näkyvissä

Tai­val­kos­ken Te­la­te­kil­la suurin osa työn­te­ki­jöis­tä lo­mau­tet­tu­na - valoa kui­ten­kin nä­ky­vis­sä

11.09.2020 07:53 0
Tilaajille
Pudasjärvi haki miljoonan harkinnanvaraista – jaossa 60 miljoonaa euroa

Pu­das­jär­vi haki mil­joo­nan har­kin­nan­va­rais­ta – jaossa 60 mil­joo­naa euroa

03.09.2020 16:55 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus asetteli tulevan vuoden talousraameja – laskennassa 0,5 prosentin veroäyrin korotus ja 500 000 säästöt

Kau­pun­gin­hal­li­tus aset­te­li tulevan vuoden ta­lous­raa­me­ja – las­ken­nas­sa 0,5 pro­sen­tin ve­ro­äy­rin korotus ja 500 000 säästöt

26.08.2020 16:25 0
Pudasjärven kaupungille kolmen miljoonan lainan investointien rahoittamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le kolmen mil­joo­nan lainan in­ves­toin­tien ra­hoit­ta­mi­seen

08.01.2019 12:00 0
Pudasjärven kaupungille tulossa lisää velkaa kolmena seuraavana vuonna

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le tulossa lisää velkaa kolmena seu­raa­va­na vuonna

08.12.2018 08:00 0
Kolumni Mikko Tiirola

Met­sä­ve­ro­kar­hun ta­ri­noi­ta – ve­ro­kar­hul­la pitäisi olla met­sä­po­liit­tis­ta silmää

14.11.2018 06:00 0
Kenellä on kylän leveimmät telat? – Suurempaa kantavuutta ja kannattavuutta tavoitellaan metsätyömaalla

Kenellä on kylän le­veim­mät te­lat? – Suu­rem­paa kan­ta­vuut­ta ja kan­nat­ta­vuut­ta ta­voi­tel­laan met­sä­työ­maal­la

13.10.2017 12:00 0
Pudasjärven kaupungin puolen vuoden talousarvio toteutui ja lainakanta väheni

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin puolen vuoden ta­lous­ar­vio to­teu­tui ja lai­na­kan­ta väheni

17.09.2017 10:00 0
Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti piristyy – uutuutena markkinoille painumaton hirsi

Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti pi­ris­tyy – uu­tuu­te­na mark­ki­noil­le pai­nu­ma­ton hirsi

23.11.2016 05:00 0

Uusia mah­dol­li­suuk­sia hir­si­ra­ken­ta­mi­seen – Kontion pai­nu­ma­ton hirsi mark­ki­noil­le ensi vuonna

23.11.2016 05:00 0
Kairan Kuidun talous kohentumassa – vuoden kuluttua positiivinen tulos

Kairan Kuidun talous ko­hen­tu­mas­sa – vuoden ku­lut­tua po­si­tii­vi­nen tulos

22.11.2016 09:30 0
Metsätalouden metsiin uusia sopimuksia – viisivuotiset sopimukset arvoltaan yli 23 miljoonaa

Met­sä­ta­lou­den metsiin uusia so­pi­muk­sia – vii­si­vuo­ti­set so­pi­muk­set ar­vol­taan yli 23 mil­joo­naa

19.10.2016 05:00 0
Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Teuvo Perätalo on muutoksesta yhtä aikaa innostunut ja haikea

Pu­das­jär­ven Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Teuvo Pe­rä­ta­lo on muu­tok­ses­ta yhtä aikaa in­nos­tu­nut ja haikea

29.09.2016 15:10 0
Teuvo Perätalo siirtyy Pudasjärven Osuuspankista Kainuun Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi

Teuvo Pe­rä­ta­lo siirtyy Pu­das­jär­ven Osuus­pan­kis­ta Kainuun Osuus­pan­kin uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

28.09.2016 07:30 0