Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Metsät
Keihäsmestarit hakevat uusia haasteita metsänhoitoyrittäjinä – muutamaa asiaa jäi kaipaamaan urheilu-uralta, mutta comebackia ei ole luvassa

Kei­häs­mes­ta­rit hakevat uusia haas­tei­ta met­sän­hoi­to­yrit­tä­ji­nä – muu­ta­maa asiaa jäi kai­paa­maan ur­hei­lu-ural­ta, mutta co­me­bac­kia ei ole luvassa

10.05.2022 04:05
Tilaajille
Metsien energiapolton tukia vaaditaan lopetettaviksi

Metsien ener­gia­pol­ton tukia vaa­di­taan lo­pe­tet­ta­vik­si

09.05.2022 15:00
Tilaajille
Puuntarve kasvussa, samoin kustannukset – Antti Härkönen: "Kukaan ei ole vaatimassa lisiä tai enemmän katetta, vaan pitämässä yrityksensä hengissä"

Puun­tar­ve kas­vus­sa, samoin kus­tan­nuk­set – Antti Här­kö­nen: "Kukaan ei ole vaa­ti­mas­sa lisiä tai enemmän ka­tet­ta, vaan pi­tä­mäs­sä yri­tyk­sen­sä hen­gis­sä"

04.04.2022 16:10
Tilaajille
Männylle, kuuselle ja koivulle tiedossa keskimääräistä heikompi kukinta

Män­nyl­le, kuu­sel­le ja koi­vul­le tie­dos­sa kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­pi kukinta

20.03.2022 06:00
Tilaajille
Stora Enso toivoo harvennushakkuista Venäjän tuontipuun korvaajaa – "Kahden miljoonan kuution lisätarve on mahdollista korvata suomalaisella puulla"

Stora Enso toivoo har­ven­nus­hak­kuis­ta Venäjän tuon­ti­puun kor­vaa­jaa – "Kahden mil­joo­nan kuution li­sä­tar­ve on mah­dol­lis­ta korvata suo­ma­lai­sel­la puulla"

16.03.2022 15:03
Tilaajille
Helikopteri pöläytti Pudasjärvellä männikköön viitisenkymmentä tonnia rakeistettua tuhkaa – Tuhkalannoitus on myös metsien hiilikauppaa

He­li­kop­te­ri pö­läyt­ti Pu­das­jär­vel­lä män­nik­köön vii­ti­sen­kym­men­tä tonnia ra­keis­tet­tua tuhkaa – ­Tuh­ka­lan­noi­tus on myös metsien hii­li­kaup­paa

11.03.2022 04:03
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla puustosta lähes puolet kasvaa soilla – turvemaiden puuston kasvua voidaan lisätä tuhkalannoituksella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la puus­tos­ta lähes puolet kasvaa soilla – tur­ve­mai­den puuston kasvua voidaan lisätä tuh­ka­lan­noi­tuk­sel­la

08.03.2022 05:05
Tilaajille
Lauhtuvat talvet vaikeuttavat puunkorjuuta: "Kerran vaurioitunut ajoura ei kestä metsäkoneen painoa seuraavassakaan hakkuussa"

Lauh­tu­vat talvet vai­keut­ta­vat puun­kor­juu­ta: "Kerran vau­rioi­tu­nut ajoura ei kestä met­sä­ko­neen painoa seu­raa­vas­sa­kaan hak­kuus­sa"

21.02.2022 10:01
Tilaajille
Ympäristöjärjestöt esittävät valtion metsiin lisäsuojelua – 20 000 hehtaaria Kainuussa ja Koillismaalla, 5 000 hehtaaria Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt esit­tä­vät valtion metsiin li­sä­suo­je­lua – 20 000 heh­taa­ria Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la, 5 000 heh­taa­ria Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

17.02.2022 19:02
Tilaajille
Yksityismetsistä suurin osa vakuuttamattomia – Paula-myrsky puhalsi monille metsänomistajille kymmenientuhansien eurojen vahingot

Yk­si­tyis­met­sis­tä suurin osa va­kuut­ta­mat­to­mia – Pau­la-myrs­ky puhalsi monille met­sän­omis­ta­jil­le kym­me­nien­tu­han­sien eurojen va­hin­got

16.02.2022 13:24
Tilaajille
5 000 hehtaarin metsälöytö Pudasjärvellä ja Taivalkoskella oli yllätys kokeneelle luontokartoittajallekin – Tästä on kyse tavoitteessa, joka tekisi kaikista valtion vanhoista metsistä suojelualueita

5 000 heh­taa­rin met­sä­löy­tö Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la oli yllätys ko­ke­neel­le luon­to­kar­toit­ta­jal­le­kin – Tästä on kyse ta­voit­tees­sa, joka tekisi kai­kis­ta valtion van­hois­ta met­sis­tä suo­je­lu­aluei­ta

04.02.2022 18:44
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 14:00
Tilaajille
Metsäkiinteistöjen hinnat nousseet ennätyksellisen paljon –  kovin hintatason kasvu Lapissa

Met­sä­kiin­teis­tö­jen hinnat nous­seet en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – kovin hin­ta­ta­son kasvu Lapissa

07.01.2022 16:00
Tilaajille
Metsiensuojelu uhkaa paikallista elinkeinoa – "Ei saa olla, että maa- ja metsätalous yksin ratkaisee monimuotoisuusasian", jyrähtää Metsänhoitoyhdistys Koillismaan johtaja Antti Härkönen

Met­sien­suo­je­lu uhkaa pai­kal­lis­ta elin­kei­noa – "Ei saa olla, että maa- ja met­sä­ta­lous yksin rat­kai­see mo­ni­muo­toi­suu­sa­sian", jy­räh­tää Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maan johtaja Antti Här­kö­nen

08.12.2021 19:00
Tilaajille
Taksonomiako teatteria? – "Vaikka vihreän rahoituksen kriteerit ovat vapaaehtoisia, muodostuu niistä käytännössä pakottava toimintatapa koko suomalaiselle metsäsektorille"
Kolumni

Tak­so­no­mia­ko teat­te­ria? – "Vaikka vihreän ra­hoi­tuk­sen kri­tee­rit ovat va­paaeh­toi­sia, muo­dos­tuu niistä käy­tän­nös­sä pa­kot­ta­va toi­min­ta­ta­pa koko suo­ma­lai­sel­le met­sä­sek­to­ril­le"

08.12.2021 04:00 1
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

01.12.2021 19:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat: avohakkuut saavat jatkua – Osa katsoo, että metsien suojelu menee liian pitkälle

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: avo­hak­kuut saavat jatkua – Osa katsoo, että metsien suojelu menee liian pit­käl­le

27.10.2021 04:01
Tilaajille
Metsien vuotuinen kasvu laski tuoreimmassa valtakunnan metsien inventoinnissa – LUKE: "Tarvitaan lisätutkimusta männyn kasvun alenemisen syistä"

Metsien vuo­tui­nen kasvu laski tuo­reim­mas­sa val­ta­kun­nan metsien in­ven­toin­nis­sa – LUKE: "Tar­vi­taan li­sä­tut­ki­mus­ta männyn kasvun ale­ne­mi­sen syistä"

24.10.2021 14:00
Tilaajille
Aavistushakkuiden anatomia – "Voimakas puun myynti on aiheuttanut sen, että kantohinnat ovat kohonneet vain noin kymmenen prosenttia"
Kolumni

Aa­vis­tus­hak­kui­den ana­to­mia – "­Voi­ma­kas puun myynti on ai­heut­ta­nut sen, että kan­to­hin­nat ovat ko­hon­neet vain noin kym­me­nen pro­sent­tia"

23.10.2021 04:00
Harvennuksista puuta energiakäyttöön – Pienpuusta valmistettavan metsähakkeen kysyntä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, kun turpeen energiakäytöstä luovutaan

Har­ven­nuk­sis­ta puuta ener­gia­käyt­töön – Pien­puus­ta val­mis­tet­ta­van met­sä­hak­keen kysyntä kasvaa voi­mak­kaas­ti lä­hi­vuo­si­na, kun turpeen ener­gia­käy­tös­tä luo­vu­taan

08.10.2021 13:23