Mielipiteet
Viimeisin 4 tuntia
Halutaanko poroelinkeino tuhota – MTK ja Keskusta?
Lukijalta Mielipide Reijo Kenttälä

Ha­lu­taan­ko po­ro­elin­kei­no tuhota – MTK ja Kes­kus­ta?

13:20 4
Kuukausi
Kunnioittaen ja muistellen kirkonmäellä – pyhäinpäivän iltana oli mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen tilaisuuteen
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Kun­nioit­taen ja muis­tel­len kir­kon­mäel­lä – py­häin­päi­vän iltana oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua ai­nut­laa­tui­seen ti­lai­suu­teen

04.11.2020 13:02
Tuotantosuunnan muutos Pintamolla – karjataloudesta on siirrytty mökkeilyyn ja virkistykseen ja silläkin on oma arvonsa
Lukijalta Mielipide Seppo Partanen

Tuo­tan­to­suun­nan muutos Pin­ta­mol­la – kar­ja­ta­lou­des­ta on siir­ryt­ty mök­kei­lyyn ja vir­kis­tyk­seen ja sil­lä­kin on oma arvonsa

04.11.2020 12:53
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja tun­nel­moi­daan jou­lu­va­lo­kau­des­ta

04.11.2020 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00
Tilaajille
Desanttien kohtalosta omakohtainen muisto
Lukijalta Mielipide Kalevi Jokikokko

De­sant­tien koh­ta­los­ta oma­koh­tai­nen muisto

19.10.2020 06:51
Iso luuta lakaisee – ei kansantalous kaadu, vaikka maksetaan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkoja
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Iso luuta la­kai­see – ei kan­san­ta­lous kaadu, vaikka mak­se­taan ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sia palk­ko­ja

17.10.2020 10:02
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Euron ve­ny­tys­kei­no­ja et­si­mään yh­teis­tuu­min – nyt on oiva ti­lai­suus kun­ta­lais­ten avata sa­nai­nen ja kir­joi­tuk­sel­li­nen ark­kun­sa

16.10.2020 06:00
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen: Syyslomalla turvallisesti
Lukijalta Mielipide Tomi Timonen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Syys­lo­mal­la tur­val­li­ses­ti

14.10.2020 12:12
Tytti Tuppurainen: Porovahinkoriidat siirtyvät puolueettomiin käsiin: "Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn"
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

14.10.2020 12:00
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa nos­te­taan hattua, kii­te­tään nuo­ri­so­val­tuus­toa ja kan­nus­te­taan syömään suo­ma­lais­ta ruokaa

13.10.2020 12:35
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan vastine Syötteen paloasemaa koskevaan kirjoitukseen
Lukijalta Mielipide Petteri Helisten

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­joh­ta­jan vastine Syöt­teen pa­lo­ase­maa kos­ke­vaan kir­joi­tuk­seen

07.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta Hanna-Leena Mattila: Väärin sammutettu? Onko oppositio esittänyt uskottavia vaihtoehtoja?
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Väärin sam­mu­tet­tu? Onko op­po­si­tio esit­tä­nyt us­kot­ta­via vaih­toeh­to­ja?

07.10.2020 04:56
Veroja ja valtionosuuksia – hyvä, että Pudasjärvellä lopultakin laaditaan säästöohjelmaa
Lukijalta Mielipide Taina Vainio

Veroja ja val­tion­osuuk­sia – hyvä, että Pu­das­jär­vel­lä lo­pul­ta­kin laa­di­taan sääs­tö­oh­jel­maa

05.10.2020 06:00
Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön hallituksen kannanotto: Tuulesta voimaa
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­tan Pu­das­jär­ven val­tuus­to­ryh­män ja kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen kan­na­not­to: Tuu­les­ta voimaa

30.09.2020 11:51
Joululahjakeräys käynnistyy jälleen Pudasjärvellä – "Toivottavasti joulumieli täyttää myös teidän sydämenne"
Lukijalta Mielipide Päivi Pohjanvesi

Jou­lu­lah­ja­ke­räys käyn­nis­tyy jälleen Pu­das­jär­vel­lä – "Toi­vot­ta­vas­ti jou­lu­mie­li täyttää myös teidän sy­dä­men­ne"

30.09.2020 11:49
Eduskunnasta Olli Immonen: Metsäteollisuuden toimintaedellytykset turvattava
Kolumni Olli Immonen

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Met­sä­teol­li­suu­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­set tur­vat­ta­va

30.09.2020 05:50
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Vie­ras­la­ji korona – vastuu on aina itsellä

20.09.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Mitkä ovat kan­nat­ta­via in­ves­toin­te­ja? – Kat­sot­ta­va tu­le­vai­suu­teen ih­mis­ten nä­kö­kul­mas­ta

18.09.2020 15:12