Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Metsähallitus
Kuukausi

Kaksi koiraa kuoli ra­ken­nus­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­ma ra­ken­nus tu­hou­tui täysin

25.07.2021 20:54

Puroja kun­nos­te­taan isolla mää­räl­lä en­nä­tys­tah­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

09.07.2021 10:30
Tilaajille

Ou­lan­ka­joen ka­las­tus­lu­pien myynti kes­key­te­tään vesien läm­pe­ne­mi­sen vuoksi

08.07.2021 16:42
Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri vetoaa: Pau­la-myrs­kyn koet­te­le­miin valtion luon­non­met­siin tulisi pe­rus­taa suo­je­lu­aluei­ta

08.07.2021 13:30
Tilaajille

Met­säs­tys­ra­joi­tuk­sil­le haetaan jatkoa ja laa­jen­nuk­sia muun muassa Syöt­teen alueel­le

08.07.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat

Syöt­teen Kel­la­ri­lam­men laa­vul­ta Suo­mi­Aree­naan - ret­kei­li­jä voi lä­het­tää ter­vei­siä

30.06.2021 23:13
Tilaajille

"Myrs­kys­tä syntyi laaja ja mer­kit­tä­vä tuho" – Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta ar­vioi­daan puuta kaa­tu­neen yli satojen tu­han­sien kuu­tio­met­rien verran

23.06.2021 16:26
Tilaajille
Metsän kulotus Pikku-Maukulla

Metsän kulotus Pik­ku-Mau­kul­la

13.06.2021 19:23
Tilaajille
Kulotus Pikku-Maukulla

Kulotus Pik­ku-Mau­kul­la

13.06.2021 19:13
Tilaajille
Metsän kulotusta Pikku-Maukulla 2

Metsän ku­lo­tus­ta Pik­ku-Mau­kul­la 2

13.06.2021 19:05
Tilaajille

Kou­lu­lai­set ke­sä­töis­sä met­sis­sä: puun­tai­mien is­tu­tuk­ses­sa valtion mailla

11.06.2021 13:05
Tilaajille

Valtion metsiin aiempaa vä­hem­män taimia – Tänä vuonna is­tu­te­taan yh­teen­sä 18 mil­joo­naa taimea

10.06.2021 16:00
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus ku­lot­taa tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä Jau­ra­kan suun­nal­la

09.06.2021 14:54
Tilaajille

Harva tuntee Kyl­mä­luo­man upean ret­kei­ly­alueen Tai­val­kos­kel­la – Mat­kai­lu­yrit­tä­jien elämä on ankaraa mutta ihanaa, ker­to­vat Taina ja Jari Olkkola

06.06.2021 07:00
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la en­nä­tys­mää­rä metsien en­nal­lis­ta­mis­polt­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Pu­das­jär­vel­lä Ol­vas­suol­la ja Lo­ma­vaa­ras­sa

17.05.2021 09:15
Tilaajille

Luon­non­tuot­tei­den ke­ruu­ai­ka lä­hes­tyy – Luon­non­tuo­te­lu­val­la voi kerätä valtion mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä esi­mer­kik­si kuu­sen­kerk­kiä

13.05.2021 15:00
Tilaajille

Ter­veys­pom­mi kuu­sen­kerk­kää ja ar­vo­kas­ta ki­hok­kia voi poimia luon­non­tuo­te­lu­val­la met­sä­hal­li­tuk­sen mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä

09.05.2021 12:15
Tilaajille

Ka­las­tus­lu­pia myytyjä lähes en­nä­tyk­sel­li­sen viime vuoden tahtiin – huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä ka­las­ton­hoi­to­mak­sun oli mak­sa­nut Suo­mes­sa yli 70 000 ka­las­ta­jaa

08.05.2021 09:00
Tilaajille

Metson soi­ti­mien tar­kas­tus me­neil­lään – Koil­lis­maal­la Met­sä­hal­li­tuk­sen tar­kas­tet­ta­via soi­din­paik­ko­ja on tänä keväänä 35 kap­pa­let­ta

06.05.2021 18:00
Tilaajille

Nel­jä­kym­men­tä vuotta valtion ka­la­ve­sil­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sa­ra­jär­vi jää eläk­keel­le: "Onko jo­ka­mie­hen­oi­keus ajan­ta­sai­nen, siis niin, että ar­vo­ka­lo­ja, kuten har­jus­ta saa ka­las­taa va­paas­ti"

05.05.2021 11:00
Tilaajille