Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Metsähallitus
Kuukausi
Metsähallitus alkaa kartoittaa vanhoja ja luonnontilaisia metsiä – inventoitava ala painottuu Lappiin

Met­sä­hal­li­tus alkaa kar­toit­taa vanhoja ja luon­non­ti­lai­sia metsiä – in­ven­toi­ta­va ala pai­not­tuu Lappiin

21.02.2024 15:00
Tilaajille
Syötteen Luontokeskus avoinna joka päivä sesongin ajan

Syöt­teen Luon­to­kes­kus avoinna joka päivä se­son­gin ajan

17.02.2024 09:45
Metsähallitus palkkaa metsänistuttajia Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle – nuorille tarjolla kaikkiaan 70 kesätyöpaikkaa

Met­sä­hal­li­tus palkkaa met­sän­is­tut­ta­jia Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le – nuo­ril­le tar­jol­la kaik­kiaan 70 ke­sä­työ­paik­kaa

14.02.2024 13:45
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston Rytivaara herätti kiinnostusta – Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton Ry­ti­vaa­ra herätti kiin­nos­tus­ta – Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

04.02.2024 08:00
Vanhemmat
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 16:00 2
Tilaajille
Ely-keskusten lausunnot erimielisiä Oulun Viinivaara -hankkeesta – Varsinais-Suomi pitää luonnonsuojelulain vastaisena, Pohjois-Pohjanmaan mukaan parantaisi Oulun vesihuoltoa

Ely-kes­kus­ten lau­sun­not eri­mie­li­siä Oulun Vii­ni­vaa­ra -hank­kees­ta – Var­si­nais-Suo­mi pitää luon­non­suo­je­lu­lain vas­tai­se­na, Poh­jois-Poh­jan­maan mukaan pa­ran­tai­si Oulun ve­si­huol­toa

09.01.2024 09:11 1
Tilaajille
Hirvilupien haku valtionmaille avautui – rajoituksia seurueissa metsästäville

Hir­vi­lu­pien haku val­tion­mail­le avautui – ­ra­joi­tuk­sia seu­rueis­sa met­säs­tä­vil­le

03.01.2024 05:00
Tilaajille
Syötteen luontokeskuksen aukioloaikoja jouduttaneen supistamaan – Metsähallituksen säästötoimet tarkentuvat ensi vuoden aikana

Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen au­ki­olo­ai­ko­ja jou­dut­ta­neen su­pis­ta­maan – Met­sä­hal­li­tuk­sen sääs­tö­toi­met tar­ken­tu­vat ensi vuoden aikana

27.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 64 vuodesta 69 ikävuoteen

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sun ikäraja nousee 64 vuo­des­ta 69 ikä­vuo­teen

26.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Rytivaaraan haetaan jälleen lammaspaimenia – päivittäisiin askareisiin kuuluu eläinten laskemista, niiden hyvinvoinnin silmälläpitoa ja veden vaihtamista

Ry­ti­vaa­raan haetaan jälleen lam­mas­pai­me­nia – ­päi­vit­täi­siin as­ka­rei­siin kuuluu eläin­ten las­ke­mis­ta, niiden hy­vin­voin­nin sil­mäl­lä­pi­toa ja veden vaih­ta­mis­ta

22.12.2023 05:00
Tilaajille
Tiukennus valtion maille hirvijahtiin –useampaan hirviseurueeseen kuulumista rajoitetaan

Tiu­ken­nus valtion maille hir­vi­jah­tiin –u­seam­paan hir­vi­seu­ruee­seen kuu­lu­mis­ta ra­joi­te­taan

21.12.2023 21:16
Tilaajille
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupien hinnat nousevat vuodenvaihteessa

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hinnat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa

12.12.2023 12:09
Tilaajille
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 11:52
Tilaajille
Joulukuusen saa hakea valtion metsästä luvan kanssa – joulukuusiluvan hankittua puun voi hakea tietyin säädöksin

Jou­lu­kuu­sen saa hakea valtion met­säs­tä luvan kanssa – jou­lu­kuu­si­lu­van han­kit­tua puun voi hakea tietyin sää­dök­sin

23.11.2023 10:51
Tilaajille
Erä-lehti ja HS: Metsähallitus lakkauttamassa jopa kolmanneksen retkeilijöiden taukopaikoista, syynä hallituksen säästöt

Erä-leh­ti ja HS: Met­sä­hal­li­tus lak­kaut­ta­mas­sa jopa kol­man­nek­sen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kois­ta, syynä hal­li­tuk­sen säästöt

22.11.2023 21:41 2
Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus ja yksityiset kustantavat Jäkälävaaran–Mäntyjärven tien kunnossapidon – "Joskus kokeilimme hätätilassa käyttää kahta urakoijaa"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki, Met­sä­hal­li­tus ja yk­si­tyi­set kus­tan­ta­vat Jä­kä­lä­vaa­ran–­Män­ty­jär­ven tien kun­nos­sa­pi­don – "Joskus ko­kei­lim­me hä­tä­ti­las­sa käyttää kahta ura­koi­jaa"

07.11.2023 12:06
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut – uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – uu­del­leen­jär­jes­te­lyt voivat johtaa enin­tään 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 14:13
Tilaajille
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:53 1
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

07.09.2023 12:00
Metsähallitus lanseerasi neuleen: "Kaikkein kauneinta ovat pienet yksityiskohdat, kuten havun oksille jäätyneet vesikiteet, hämähäkinseitti auringossa, sananjalkojen varjot"

Met­sä­hal­li­tus lan­see­ra­si neu­leen: "Kaik­kein kau­nein­ta ovat pienet yk­si­tyis­koh­dat, kuten havun oksille jää­ty­neet ve­si­ki­teet, hä­mä­hä­kin­seit­ti au­rin­gos­sa, sa­nan­jal­ko­jen varjot"

27.08.2023 12:00 1
Tilaajille